EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0584

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 584/2011, 17. juuni 2011 , millega kiidetakse heaks olulised muudatused kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [ „Grana Padano” (KPN)]

ELT L 160, 18.6.2011, p. 65–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/584/oj

18.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 160/65


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 584/2011,

17. juuni 2011,

millega kiidetakse heaks olulised muudatused kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [„Grana Padano” (KPN)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti artikli 7 lõike 4 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 9 lõike 1 esimesele lõigule vaatas komisjon läbi Itaalia taotluse saada heakskiit komisjoni määrusega (EÜ) nr 1107/96 (2) registreeritud kaitstud päritolunimetuse „Grana Padano” spetsifikaadi elementide muudatustele.

(2)

Kuna asjaomased muudatused ei ole väikesed määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 9 tähenduses, avaldas komisjon nimetatud määruse artikli 6 lõike 2 esimese lõigu kohase muutmistaotluse Euroopa Liidu Teatajas  (3).

(3)

Šveitsi ametiasutuste vahendusel esitas äriühing Chäs & Co Käsehandel GmbH, mille omanik on Urs Reichen ja mis asub aadressil Grubenstr 39, 8045 Zürich, Šveits, komisjonile määruse (EÜ) nr 510/2006 artiklil 7 kohase vastuväite. Komisjon kutsus oma 6. aprilli 2010. aasta kirjaga asjaomaseid pooli üles vastavasisulistele läbirääkimistele.

(4)

Võttes arvesse asjaolu, et kuue kuu pikkuse tähtaja jooksul jõuti kokkuleppele spetsifikaadi selles osas, mis puudutab väikeseid muudatusi, tuleb komisjonil võtta vastu otsus.

(5)

Nimetatud asjaolude valguses tuleb muudatused heaks kiita ja muudetud koonddokument tuleb avaldada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

II lisas kirjeldatud spetsifikatsiooni muudatused, mis käsitlevad käesoleva määruse I lisas märgitud nimetust, kiidetakse heaks.

Artikkel 2

Käesoleva määruse II lisas toodud muudetud koonddokumenti tuleb kohaldada.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. juuni 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(2)  EÜT L 148, 21.6.1996, lk 1.

(3)  ELT C 199, 25.8.2009, lk 24.


I LISA

Aluslepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted:

Klass 1.3.   Juust

ITAALIA

Grana Padano (KPN)


II LISA

KOONDDOKUMENT

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 510/2006

„GRANA PADANO”

EÜ nr: IT-PDO-0217-0011-26.7.2006

KGT ( ) KPN (X)

1.   Nimetus

„GRANA PADANO”

2.   Liikmesriik või kolmas riik

Itaalia

3.   Põllumajandustoote või toiduaine kirjeldus

3.1.   Toote liik (III lisa)

Klass 1.3.

Juust

3.2.   Toote kirjeldus, mida punktis 1 esitatud nimetus tähistab

Kõva, kuumutatud ja pika valmimisajaga juust, mida toodetakse aasta läbi ja mida kasutatakse lauajuustuna või riivituna, valmistatud osaliselt kooritud toorpiimast, mida saadakse lehmadelt, keda lüpstakse kaks korda päevas ja kelle põhisööt on haljas- või kuivsööt. Lubatud on kasutada ühe lüpsikorra piima või kahe lüpsikorra piima segu. Juusturatas on silindrikujuline, kergelt kumera või peaaegu sirge äärega, ülevalt sile või ääristatud veidi kõrgema randiga.

Juusturatta diameeter on 35–45 cm ja ääre kõrgus 18–25 cm, sõltuvalt valmistamise tehnilistest tingimustest.

Kaal: 24–40 kg; koorik: kõva ja sile, kooriku paksus 4–8 mm.

Juust on kõva, peeneteraline, radiaalse kihilisusega ja vaevumärgatavate aukudega. Rasvasisaldus kuivaines on vähemalt 32 %. Kooriku värvus on tume või naturaalne kuldkollane ning juustu sisu värvus valge või õlgkollane. Juustul on meeldiv lõhn ja õrn maitse.

3.3.   Toorained (üksnes töödeldud toodete puhul)

Lehma toorpiim, looduslikud piimhappebakterid, vasikalaap.

Piima saadakse punktis 4 määratletud piirkonnas peetavatelt lehmadelt.

3.4.   Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul)

Lehmade põhisööt on haljas- või kuivsööt ja see kehtib piima andvate lehmade, piimaandmise katkestanud lehmade ja vanemate kui 7-kuuste mullikate puhul.

Piimalehmi söödetakse sama põllumajandusettevõtte põllukultuuridest saadud söödaga või kaitstud päritolunimetuse Grana Padano valmistamispiirkonna söödaga.

Päevaratsioonis peab vähemalt 50 % kuivmassist koosnema söödast, kusjuures sööda ja söödasegu suhe kuivaine arvestuses ei tohi olla väiksem kui 1.

Vähemalt 75 % päevaratsiooni sööda kuivmassist peab koosnema söödast, mis on toodetud piima tootmispiirkonnas.

Lubatud söödaained on loetletud nimekirjas, millesse kuuluvad:

sööt: haljassööt, hein, õled, silo (viimane on keelatud Trentingrana tüüpi juustu valmistamisel);

söödasegus kasutatavad toorained, mis on jagatud kategooriatesse ja mida võib söödale lisada: teraviljad ja teraviljatooted, õliseemned ja nendest valmistatud tooted, mugulad ja juurköögiviljad ning nendest valmistatud tooted, suhkrutööstusest pärit kuivsööt, kaunviljade seemned, rasvad, mineraal- ja lisaained.

3.5.   Valmistamise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas

Valmistamise ja laagerdamise toimingud peavad toimuma punktis 4 osutatud valmistamispiirkonnas.

3.6.   Erieeskirjad viilutamise, riivimise, pakendamise jm kohta

Riivimise ja pakendamisega seotud toimingud peavad toimuma punktis 4 määratletud valmistamispiirkonnas, kuna värske riivitud juust on väga tundlik ning selle organoleptiliste omaduste säilitamiseks tuleb juust kohe pakendada tingimustes, millega välditakse kuivamist. Lisaks sellele saab kohese pakendamisega pakendisse, millele on kantud päritolunimetus, paremini tagada riivitud toote algupära, mida on riivitud kujul raskem identifitseerida kui tervet juusturatast, kus on näha märgistus (nagu kinnitati Euroopa Kohtu 20. mai 2003. aasta otsusega).

Kaitstud päritolunimetusega Grana Padano juustu lõikamisel ja pakendamisel tekkinud jääke, mis võivad esineda erineva ja/või sama kaaluga tükkide, blokkide, kuubikute, suupistetükkide jne kujul, võib riivitud Grana Padano valmistamiseks kasutada ainult järgmistel tingimustel: kooriku sisaldus on kuni 18 %; kaitstud päritolunimetusega Grana Padano tervete juusturataste puhul peab alati olema võimalik jälgida, kust jäägid pärit on; kui jääke kasutatakse hiljem ja/või suunatakse ühest ettevõttest teise, siis tuleb neid vastavalt registreerimisnumbrile ja valmistamise kuule hoida eraldi; jääkide transportimine on lubatud ainult sama ettevõtte või ettevõtete rühma ning ainult päritolupiirkonna raames. Seega on riivitud Grana Padano valmistamiseks ettenähtud jääke keelatud turustada.

3.7.   Konkreetsed eeskirjad märgistamise kohta

Ametlik märgistus, mis tõendab, et toode vastab Grana Padano kaitstud päritolunimetuse kasutamise kriteeriumidele, ja mis peab olema nii tervetel juusturatastel kui ka kõikidel kaitstud päritolunimetusega Grana Padano portsjonitesse jagatud ja riivitud juustu pakenditel, koosneb rombikujulisest joonisest, mille peal on suurtähtedega kirjutatud sõnad „Grana” ja „Padano”. Ümarate tippudega rombi ülemisse nurka on kirjutatud esitäht „G” ja alumisse „P”.

Markeerimisvorm, millega külmpressi abil vormimisel vajutatakse juusturattale päritolunimetus, jätab juustule jäljendi, mis koosneb väikestest ümber kogu juusturatta punktiirina paigutatud rombidest, mille sees on kordamööda sõnad „Grana” ja „Padano” ning viited juustutootjale, valmistamise aastale ja kuule.

Üksnes Trento autonoomses provintsis valmistatud KPN Grana Padano juustu puhul, mida valmistatakse üksnes selliste lehmade piimast, keda toidetakse söödaga ja kelle puhul on keelatud silo kasutamine kogu aasta jooksul, on lubatud kasutada spetsiaalset Trentingrana tüübi jaoks ettenähtud markeerimisvormi, mille jäljend koosneb kahest reast punktiirina paigutatud rombidest, mille vahel on sõna „Trentino”. Keskosas, mägede stiliseeritud kujutiste vahel on sõna „Trentino”, mis on kirjutatud loetavana nii vasakult paremale kui ka paremalt vasakule.

Vormimismärgist täiendava päritolutähisena pannakse juustule kaseiinplaat, millel on kiri „Grana Padano”, valmistamise aasta ja tähtnumbriline kood, millega juusturatas üheselt identifitseeritakse.

Grana Padano juust, mis on valmistamispiirkonnas vähemalt 20 kuud pärast vormimist laagerdunud, võib saada Riserva nimetuse. Grana Padano Riserva kategooriasse kuulumist märgitakse teise põletamisjäljega, mis pannakse ettevõtjate taotlusel juusturattale samamoodi kui KPNi märgis. Kõnealune märgis koosneb ringist, mille keskele on kirjutatud sõna „Riserva”. Ringi ülemises pooles on sõna „Oltre” [vanem kui] ja number „20”, alumises sõna „Mesi” [kuud].

Pakendatud toodete puhul kasutatakse järgmisi tootekategooriaid: „Grana Padano Oltre 16 Mesi” (üle 16 kuu vanune Grana Padano) ja „Grana Padano Riserva”.

Pakendil, mis sisaldab „GRANA PADANO OLTRE 16 MESI” kategooriasse kuuluvat juustu, täiendatakse Grana Padano logo sõnadega „OLTRE 16 MESI”, mis kirjutatakse ühel real kahe paralleelse joone vahele.

Pakendile, mis sisaldab „Grana Padano Riserva” kategooriasse kuuluvat juustu, pannakse lisaks Grana Padano logole põletusmärk „Riserva”.

4.   Geograafilise piirkonna täpne määratlus

KPN Grana Padano juustu ja riivitud juustu valmistamise piirkond hõlmab Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi ja Mantova provintsi Po jõe vasakul kaldal ning Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza ja Bologna provintsi Reno jõe paremal kaldal, Ferrara, Forlì Cesena, Piacenza, Ravenna ja Rimini provintsi ning järgmisi Bolzano provintsi valdu: Anterivo, Lauregno, Proves, Senale - S. Felice ja Trodena.

5.   Geograafilise piirkonna eripära

5.1.   Geograafilise piirkonna eripära

Kaitstud päritolunimetusega Grana Padano juustu valmistamispiirkond langeb suures osas kokku Po jõe tasandiku piirkonnaga, st Po jõe oru geograafilise alaga, mida iseloomustavad üleujutatavad veerohked fluvioglatsiaalse päritoluga alluviaalsed pinnased, mis on üks kõige viljakamatest ja loomasööda tootmiseks kõige paremini sobivatest aladest maailmas.

Nimetatud pinnaseomadused koos selle ala erilise mikrokliimaga soodustavad maisi kasvatamist, mis moodustab peamise osa selliste lehmade söödast, kelle piima kasutatakse KPN Grana Padano valmistamiseks. Mais võib moodustada kuni 50 % kasutatud sööda kuivmassist.

Alates XI sajandist toimunud Po jõe tasandiku korrastamine ja niisutamine on võimaldanud arendada kohalikku veisekasvatust. Kuna piima toodeti rohkem, kui oli vaja maaelanikkonna igapäevase vajaduse katmiseks, oli vaja muuta piim kestvaks säilitamiseks sobivaks juustuks. Ka praegu on kohaliku sööda, eelkõige maisi küllus seotud rohke vee olemasoluga, mis on veisekasvatuse säilitamiseks ja seega piima tootmiseks väga oluline.

5.2.   Toote eripära

KPN Grana Padano eripära seisneb järgmistes omadustes:

juustu mõõdud ja kaal;

juustu morfoloogiline eripära, mis on seotud valmistamistehnikaga, mille tulemusel tekib teraline struktuur, mis soodustab lõikamisel lõhede tekkimist;

juustu valge või õlgkollane värvus, peen maitse ja meeldiv lõhn, mis tuleneb peamiselt vahamaisi laialdasest kasutusest kariloomade söödas;

vee ja rasva sisaldus, mis on peaaegu samasugune kui proteiinide sisaldus;

valkude ulatuslik loomulikul teel muundumine peptoonideks, peptiidideks ja vabadeks aminohapeteks;

juust võib kaua laagerduda, isegi kauem kui 20 kuud.

5.3.   Põhjuslik seos geograafilise piirkonna ja toote kvaliteedi või omaduste vahel (kaitstud päritolunimetuse puhul) või toote erilise kvaliteedi, maine või muude omaduste vahel (kaitstud geograafilise tähise puhul)

Põhjuslik seos KPN Grana Padano juustu ja selle päritolupiirkonna vahel seisneb järgnevas.

Po jõe tasandiku hea veega varustatus ja sellest tulenev sööda, peamiselt vahamaisi kättesaadavus, millest tulenevad sellised omadused nagu valge või õlgkollane värvus, ning juustu punktis 5.2 kirjeldatud maitse ja lõhn.

Nimelt väheneb maisisilo või vahamaisi kasutamise otsesel tagajärjel piimalehmade söödas selliste värvainete osakaal nagu karoteen, antotsüaan, klorofüll, võrreldes eri tüüpi heinal ja haljassöödataimedel põhineva põhisöödaga. See on sileerimise otsene tagajärg.

Toorpiima kasutamine, mille kalgendamisel lisatakse tootele kõnealusele piirkonnale iseloomulikke piimhappebaktereid.

Naturaalse kultuurvadaku kasutamine, mis loob katkematu mikrobioloogilise seose valmistamispiirkonnaga. Piimhappebaktereid sisaldav vadak on ühelt poolt lüliks, mis seob kalgendamise valmistamispiirkonnaga, ja teiselt poolt tagab pideva ja püsiva päritolupiirkonnale iseloomulike piimhappebakterite sisalduse, millest tulenevad Grana Padano juustu peamised eriomadused.

Põhjusliku seose loomises toote omaduste ja päritolupiirkonna vahel osaleb ka juustumeister, kellel on KPN Grana Padano valmistamisel alati keskne ja oluline tähtsus.

Ka praegu on piima muutmine Grana Padano juustuks usaldatud juustumeistritele, mitte tehnikutele või teadlastele.

Viide spetsifikaadi avaldamisele

Pädev asutus on algatanud riikliku vastuväite esitamise menetluse kaitstud päritolunimetuse Grana Padano muutmise ettepaneku kohta.

Spetsifikaadi terviktekst on kättesaadav järgmisel veebisaidil:

http://www.politcheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/335

või

otse põllumajandusministeeriumi veebisaidil (www.politicheagricole.it), klõpsates „Qualità e sicurezza” („Toidu kvaliteet ja ohutus”; ekraanil vasakul üleval) ning seejärel „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE (Reg CE 510/2006)” („ELi läbivaatuseks esitatud spetsifikaadid (määrus (EÜ) nr 510/2006)”).


Top