EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0408

Komisjoni määrus (EL) nr 408/2011, 27. aprill 2011 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1185/2009, mis käsitleb pestitsiidide statistikat, seoses edastamise vorminguga EMPs kohaldatav tekst

OJ L 108, 28.4.2011, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 240 - 241

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/408/oj

28.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 108/21


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 408/2011,

27. aprill 2011,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1185/2009, mis käsitleb pestitsiidide statistikat, seoses edastamise vorminguga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1185/2009, mis käsitleb pestitsiidide statistikat, (1) eelkõige selle artikli 5 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1185/2009 kehtestatakse pestitsiidide müügi ja kasutamisega seotud võrreldava Euroopa statistika koostamise uus raamistik.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1185/2009 artikli 3 lõikele 3 peavad liikmesriigid edastama statistilised andmed elektrooniliselt komisjoni vastuvõetava asjakohase tehnilise vormingu kohaselt.

(3)

Konfidentsiaalsuse tagamiseks tuleb edastusfailile lisada tähis selle kohta, kas edastatav teave aine, keemiliste ainete klassi, tootekategooria või põhigrupi kohta on konfidentsiaalne või mitte.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Liikmesriigid edastavad pestitsiidide turuleviimise statistilised andmed määruse (EÜ) nr 1185/2009 I lisa kohaselt, kasutades vormingut SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange). Andmed edastatakse või laaditakse üles elektrooniliselt Eurostati ühtsesse andmesisestusportaali.

Liikmesriigid edastavad nõutud andmed, mis vastavad komisjoni (Eurostati) tehnilistele spetsifikatsioonidele.

Artikkel 2

Komisjonile (Eurostatile) andmete edastamise tehniline vorming on määratletud lisas.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. aprill 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 324, 10.12.2009, lk 1.


LISA

Pestitsiidide turuleviimise statistiliste andmete edastamise vorming

Edastusfailid peavad sisaldama järgmist teavet:

Number

Väli

Märkused

1

Riik

Kolmetäheline kood, nt FRA

2

Aasta

nt 2010

3

Põhigrupp

Koodid vastavalt määruse (EÜ) nr 1185/2009 III lisale, nagu viimati muudetud

4

Tootekategooriad

 

5

Keemiliste ainete klass

 

6

Aine

 

7

Müüdud aine kogus väljade 3, 4, 5 ja 6 kohta

Andmed esitatakse aine kilogrammides

8

Konfidentsiaalsuse tähis väljade 3, 4, 5 ja 6 kohta

jah/ei


Top