Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0335

Komisjoni määrus (EL) nr 335/2011, 7. aprill 2011 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1091/2009 Trichoderma reesei (MUCL 49755) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi ja Trichoderma reesei (MUCL 49754) abil toodetud endo-1,3(4)-β-glükanaasi ensüümipreparaadi miinimumkoguse osas broilerkanade söödas EMPs kohaldatav tekst

OJ L 94, 8.4.2011, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 059 P. 178 - 180

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/335/oj

8.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 94/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 335/2011,

7. aprill 2011,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1091/2009 Trichoderma reesei (MUCL 49755) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi ja Trichoderma reesei (MUCL 49754) abil toodetud endo-1,3(4)-β-glükanaasi ensüümipreparaadi miinimumkoguse osas broilerkanade söödas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 13. novembri 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 1091/2009, mis käsitleb Trichoderma reesei (MUCL 49755) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi ja Trichoderma reesei (MUCL 49754) abil toodetud endo-1,3(4)-β-glükanaasi ensüümipreparaadi lubamist broilerkanade söödalisandina (loaomanik Aveve NV) (2) anti kümneks aastaks luba kasutada Trichoderma reesei (MUCL 49755) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi ja Trichoderma reesei (MUCL 49754) abil toodetud endo-1,3(4)-β-glükanaasi broilerkanade söödas.

(2)

Loa omanik esitas taotluse, milles ta palub muuta selle söödalisandi loa tingimusi broilerkanade sööda puhul ja vähendada Trichoderma reesei (MUCL 49755) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi ja Trichoderma reesei (MUCL 49754) abil toodetud endo-1,3(4)-β-glükanaasi soovituslikku miinimumkogust söödas vastavalt tasemelt 4 000 XU (3)/kg ja 900 BGU (4)/kg tasemeni 2 000 XU/kg ja 450 BGU/kg. Taotlusele olid lisatud andmed tõendamaks muutmise vajalikkust.

(3)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 10. novembri 2010. aasta arvamuses järeldusele, et kolme broilerkanadega tehtud katse andmed ei tõenda soovitusliku miinimumkoguse vähendamise vajalikkust söödas tasemelt 4 000 XU ja 900 BGU/kg tasemeni 2 000 XU ja 450 BGU/kg, kuna söötade analüüs näitas, et kavandatud koguseid on märkimisväärselt ületatud. Esitatud andmetest ilmnes siiski, et toode on tõhus praegu lubatavast kogusest väiksemas koguses. Toiduohutusameti arvamuse kohaselt osutavad andmed sellele, et kogused ligikaudu 3 000 XU ja 600 BGU/kg söödas võivad broilerkanade puhul parandada kasvu kiirust ja söödaväärindust (5).

(4)

Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused on täidetud.

(5)

Määrust (EÜ) nr 1091/2009 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1091/2009 lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. aprill 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  ELT L 299, 14.11.2009, lk 6.

(3)  Üks XU on ensüümi kogus, mis pH-tasemel 5,0 ja temperatuuril 50 °C vabastab kaera/speltanisu ksülaanist 1 μmol redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalente) minutis.

(4)  Üks BGU on ensüümi kogus, mis pH-tasemel 4,8 ja temperatuuril 50 °C vabastab odra ß-glükaanist 1 μmol redutseerivaid suhkruid (tsellobioosi ekvivalente) minutis.

(5)  EFSA Journal 2010; 8(12):1919.


LISA

Söödalisandi registreerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Sisalduse alammäär

Sisalduse ülemmäär

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Aktiivsuse ühik täissööda kilogrammi kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: seedimist soodustavad ained

4a9

Aveve NV

 

Endo-1,4-β-ksülanaas

EC 3.2.1.8

 

Endo-1,3(4)-β-glükanaas

EC 3.2.1.6

 

Söödalisandi koostis

Trichoderma reesei (MUCL 49755) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi ja Trichoderma reesei (MUCL 49754) abil toodetud endo-1,3(4)-β-glükanaasi preparaat

minimaalse aktiivsusega 40 000 XU/g ja 9 000 BGU/g

 

Toimeaine kirjeldus

Trichoderma reesei (MUCL 49755) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaas ja Trichoderma reesei (MUCL 49754) abil toodetud endo-1,3(4)-β-glükanaas

 

Analüüsimeetod  (1)

 

Söödalisandi toimeaine kirjeldus:

kolorimeetriline meetod, mis põhineb dinitrosalitsüülhappe reageerimisel redutseeriva suhkruga, mis vabaneb endo-1,4-β-ksülanaasi toimimisel ksülaani sisaldavale substraadile;

kolorimeetriline meetod, mis põhineb dinitrosalitsüülhappe reageerimisel redutseeriva suhkruga, mis vabaneb endo-1,3(4)-β-glükanaasi toimimisel β-glükaani sisaldavale substraadile.

 

Söödas sisalduvate toimeainete kirjeldus:

kolorimeetriline meetod, mille puhul mõõdetakse vesilahustuva värvaine vabanemist endo-1,4-β-ksülanaasi toimel nisu arabinoksülaansubstraadist, mis on ristseotud värvainega;

kolorimeetriline meetod, mille puhul mõõdetakse vesilahustuva värvaine vabanemist endo-1,3(4)-β-glükanaasi toimel odra β-glükaansubstraadist, mis on ristseotud värvainega.

Broilerkanad

3 000 XU

675 BGU

 

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

2.

Kasutamiseks söödas, milles on rohkesti tärkliste rühma mittekuuluvaid polüsahhariide (peamiselt beeta-glükaanid ja arabiinoksülaanid), näiteks söödas, mis sisaldab enam kui 30 % nisu, otra, rukist ja/või rukki ja nisu hübriidi.

3.

Ohutusnõuded: käitlemisel kasutada respiraatorit, kaitseprille ja kaitsekindaid.

4. detsember 2019


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad Euroopa Liidu referentlabori veebilehel www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.


Top