EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0201

Komisjoni määrus (EL) nr 201/2011, 1. märts 2011 , lubatud tüüpi raudteeveeremi vastavusdeklaratsiooni näidise kohta EMPs kohaldatav tekst

OJ L 57, 2.3.2011, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 024 P. 30 - 31

No longer in force, Date of end of validity: 30/10/2020; kehtetuks tunnistatud 32019R0250 ja 32020R0779

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/201/oj

2.3.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 57/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 201/2011,

1. märts 2011,

lubatud tüüpi raudteeveeremi vastavusdeklaratsiooni näidise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiivi 2008/57/EÜ ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon peaks kooskõlas direktiiviga 2008/57/EÜ vastu võtma lubatud tüüpi raudteeveeremi vastavusdeklaratsiooni näidise.

(2)

Euroopa Raudteeagentuur andis 30. juunil 2010 välja soovituse lubatud tüüpi raudteeveeremi vastavusdeklaratsiooni näidise kohta.

(3)

Raudteeveeremi tüübi vastavusdeklaratsiooni lisad peaksid sisaldama tõendeid asjakohase vastavustõendamise menetluse läbimise kohta kooskõlas asjaomaste ELi õigusaktide ja teatavaks tehtud siseriiklike eeskirjadega ning viiteid direktiividele, koostalitlusvõime tehnilistele kirjeldustele, siseriiklikele eeskirjadele ja muudele sätetele. Raudteeveeremi tüübile antav luba, mis varustatakse Euroopa tunnusnumbriga, peaks sisaldama teavet kõikide õigusaktidest tulenevate nõuete kohta, mille alusel luba asjaomases liikmesriigis välja anti.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2008/57/EÜ artikli 29 lõike 1 kohaselt loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2008/57/EÜ artikli 26 lõikes 4 osutatud tüübi vastavusdeklaratsiooni näidis on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 2. juunist 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides, välja arvatud Küprosel ja Maltal, senikaua kui nende territooriumil puudub raudteesüsteem.

Brüssel, 1. märts 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 191, 18.7.2008, lk 1.


LISA

LUBATUD TÜÜPI RAUDTEEVEEREMI VASTAVUSDEKLARATSIOONI NÄIDIS

Meie,

loa taotleja (1)

[ärinimi]

[täielik aadress]

loa taotleja

[ärinimi]

[täielik aadress]

volitatud esindaja:

[ärinimi]

[täielik aadress]

kinnitame oma ainuvastutusel, et raudteeveerem [Euroopa veeremi number]  (2), mille kohta käesolev deklaratsioon on välja antud

vastab raudteeveeremi tüübile [veeremi tüübi ERATV number], mis on lubatud järgmistes liikmesriikides:

[Liikmesriik 1], luba nr [tüübiloa EIN (Euroopa tunnusnumber) liikmesriigis 1]

[Liikmesriik 2], luba nr [tüübiloa EIN (Euroopa tunnusnumber) liikmesriigis 2]

… (märkida kõik liikmesriigid, kus veeremitüüp on lubatud)

on kooskõlas kõikide ELi asjakohaste õigusaktidega, koostalitlusvõime asjakohaste tehniliste kirjeldustega ja siseriiklike eeskirjadega, mis on esitatud käesoleva deklaratsiooni lisades;

on läbinud kõik käesoleva deklaratsiooni väljaandmiseks vajalikud vastavustõendamismenetlused.

Lisade loetelu (3)

[lisade pealkirjad]

[taotleja nimi] eest ja tema nimel allkirjastanud

[allkirjastamise koht], [kuupäev PP/KK/AAAA]

[nimi, ametinimetus][allkiri]

Täidab riikliku ohutusasutuse esindaja:

Raudteeveeremile antud EVN: [EVN]


(1)  Taotleja võib olla tellija või tootja või nende volitatud esindaja Euroopa Liidus.

(2)  Kui veeremile ei ole käesoleva deklaratsiooni väljastamise ajal veel antud Euroopa raudteeveeremi numbrit (EVN), tuvastatakse sõiduk mõne teise identifitseerimissüsteemi abil, mille taotleja ja pädev riiklik ohutusasutus omavahel kokku lepivad. Sel juhul täidab pädev riiklik ohutusasutus pärast asjaomasele veeremile Euroopa raudteeveeremi numbri andmist vastava lahtri.

(3)  Lisad sisaldavad koopiaid, mis tõendavad asjakohaste vastavustõendamismenetluste läbimist kooskõlas ELi asjaomaste õigusaktidega (ELi vastavustõendamise deklaratsioonid) ja siseriiklike eeskirjadega.


Top