Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0150

Commission Regulation (EU) No 150/2011 of 18 February 2011 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards farmed and wild game and farmed and wild game meat Text with EEA relevance

OJ L 46, 19.2.2011, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 225 - 227

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/150/oj

19.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 46/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 150/2011,

18. veebruar 2011,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa tehistingimustes peetavate ja looduslike ulukite ning nende liha osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 853/2004 on sätestatud loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad. Sellega on muu hulgas kehtestatud nõuded tehistingimustes peetavate ja looduslike ulukite liha turuleviimiseks. Toidukäitlejad peavad tagama, et selline liha viiakse turule üksnes siis, kui see on toodetud kõnealuse määruse III lisa III ja IV jao kohaselt.

(2)

Määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa III jaos on sätestatud, et toidukäitlejad võivad tehistingimustes peetavaid silerinnalisi linde ja teatavaid tehistingimustes peetavaid kabiloomi tappa päritolupaigas pädeva asutuse loal teatavatel tingimustel. Eelkõige nähakse nende tingimustega ette, et tapamajja viimisel peavad nende loomadega kaasas olema loomad kasvatanud toidukäitleja deklaratsioon ning riikliku või heakskiidetud veterinaararsti väljastatud ja allkirjastatud sertifikaat.

(3)

Riikliku või heakskiidetud veterinaararsti väljastatud ja allkirjastatud sertifikaadiga kinnitatakse, et tapaeelse kontrolli tulemus on positiivne, loom on korrektselt tapetud ja veretustatud, ning seal on kirjas tapmise kuupäev ja kellaaeg.

(4)

Nõukogu 24. septembri 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 1099/2009 loomade kaitse kohta surmamisel (2) on kehtestatud eeskirjad toidu, villa, naha, karusnaha või muude toodete tootmiseks aretatavate või peetavate loomade surmamise kohta. Määruses on sätestatud, et ettevõtjad peavad tagama, et teatavaid tapatoiminguid sooritavad üksnes isikud, kellel on pädevustunnistus, mis kinnitab nende pädevust nimetatud toimingute tegemiseks vastavalt kõnealuses määruses sätestatud eeskirjadele.

(5)

Riikliku või heakskiidetud veterinaararsti viibimine tapmise ja veretustamise juures ei ole aga vajalik, kui tapatoiminguid teostavatel ettevõtjatel on asjakohane pädevus ning neil on määruse (EÜ) nr 1099/2009 kohaselt pädevustunnistus nende toimingute läbiviimiseks. Sellisel juhul peaks olema lubatud, et tapmise ja veretustamise nõuetekohasust ning tapmise kuupäeva ja kellaaega tõendab riikliku või heakskiidetud veterinaararsti asemel toidukäitleja.

(6)

Lisaks on määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa IV jao II peatükis sätestatud, et pärast suuruluki surmamist peab koolitatud isik nii kiiresti kui võimalik kontrollima keret ja eemaldatud sisikonda, et tuvastada võimalikke iseloomulikke jooni, mis võiksid viidata lihas peituvale terviseriskile. Kui kontrollimisel ei leita ebaharilikke ilminguid, mis võiksid viidata lihas peituvale terviseriskile, enne tapmist ei täheldatud ebaharilikku käitumist ja keskkonnasaaste kahtlus puudub, peab koolitatud isik looma kehale kinnitama seda tõendava nummerdatud deklaratsiooni.

(7)

Nende eeskirjade kohaldamise kogemusest nähtub, et on mõistlik, kui seda deklaratsiooni ei peaks kinnitama looma kehale ning kui see deklaratsioon hõlmaks rohkem kui üht loomakeha, eeldusel, et loomakehade ning neid hõlmava deklaratsiooni vahel on selge ja tagatud seos.

(8)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. oktoobri 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 1774/2002, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad, (3) on kehtestatud loomade ja inimeste terviseohutuse eeskirjad loomsete kõrvalsaaduste kogumise, transpordi, ladustamise, käitlemise, töötlemise ja kasutamise või kõrvaldamise suhtes, et need tooted ei ohustaks inimeste ega loomade tervist. Kõnealuse määruse VIII lisa VII peatükis on kehtestatud nõuded jahitrofeede suhtes.

(9)

Lisaks peavad tehnilised ettevõtted saama pädeva asutuse heakskiidu, eeldusel et teatavad tingimused on täidetud. Need tingimused sisaldavad muu hulgas tehnilise ettevõtte kohustust järgida kõnealuses määruses sätestatud tootmise erinõudeid.

(10)

Määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa IV jao II peatükis on sätestatud, et suurulukite puhul peavad pea ja siseelundid suurulukite töötlemisettevõttesse viimisel kerega kaasas olema, välja arvatud trihhinoosile vastuvõtlike liikide puhul, kelle pea (välja arvatud kihvad) ja vahelihas peab kerega kaasas olema

(11)

Mõnedes pika jahipidamistraditsiooniga liikmesriikides on tavaks kasutada tervet loomapead, sealhulgas keeritsussinakkusele vastuvõtlike liikide loomade päid, jahitrofeena. Määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa IV jao II peatüki nõue valmistab jahimeestele ja tehnilistele ettevõtetele raskusi keeritsussinakkusele vastuvõtlike liikide loomade jahitrofeede valmistamisel.

(12)

Seepärast tuleks ette näha võimalus, et pädev asutus saab anda loa keeritsussinakkusele vastuvõtlikesse liikidesse kuuluvate loomade peade saatmiseks heakskiidetud tehnilisse ettevõttesse jahitrofeede valmistamiseks veel enne keeritsussi testi tulemuse kättesaamist. Igal sellisel juhul tuleb tagada jälgitavus.

(13)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 853/2004 vastavalt muuta.

(14)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. veebruar 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.

(2)  ELT L 303, 18.11.2009, lk 1.

(3)  EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1.


LISA

Määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa muudetakse järgmiselt.

1)

III jakku lisatakse järgmine punkt 3a:

„3a.

Erandina punkti 3 alapunktist j võib pädev asutus lubada, et tapmise ja veretustamise nõuetekohasus ning tapmise kuupäeva ja kellaaja kinnitus esitatakse vaid toidukäitleja deklaratsioonis, millele on osutatud punkti 3 alapunktis i, tingimusel et:

a)

ettevõte asub direktiivi 64/432/EMÜ artikli 2 lõike 2 punktis p määratletud liikmesriigis või selle piirkonnas, mille suhtes ei ole liidu õiguse või liikmesriikide seadustega kehtestatud tervishoiualaseid piiranguid;

b)

toidukäitleja on tõendanud asjakohast pädevust tappa loomi viisil, millega ei tekitata loomadele välditavat valu, ängi või kannatusi vastavalt määruse (EÜ) nr 1099/2009 artikli 7 lõikele 2 ning piiramata selle määruse artikli 12 sätteid.”

2)

IV jao II peatüki punkti 4 alapunkt a asendatakse järgmisega:

„4.

a)

Kui punktis 2 osutatud kontrollimisel ei leita ebaharilikke ilminguid, enne tapmist ei täheldatud ebaharilikku käitumist ja keskkonnasaaste kahtlus puudub, peab koolitatud isik looma kehale kinnitama seda tõendava nummerdatud deklaratsiooni. Sellel deklaratsioonil tuleb ära näidata ka tapmise kuupäev, kellaaeg ja koht.

Deklaratsiooni ei pea kinnitama looma kehale ning see võib hõlmata rohkem kui üht loomakeha, tingimusel et iga loomakeha on nõuetekohaselt märgistatud ning et deklaratsioonil on esitatud identifitseerimisnumber iga loomakeha kohta, mida deklaratsioon hõlmab koos surmamise kuupäeva, kellaaja ja kohaga. Kõik ühe deklaratsiooniga hõlmatud loomakehad tuleb saata ühte ulukite töötlemisettevõttesse.

Pea ja sisikond ei pea ulukite töötlemisettevõttesse saatmisel kerega kaasas olema, välja arvatud trihhinoosile vastuvõtlike liikide puhul (sead, kabjalised jt), kelle pea (välja arvatud kihvad) ja vahelihas peab kerega kaasas olema.

Pädev asutus võib siiski lubada saata keeritsussinakkusele vastuvõtlikesse liikidesse kuuluvate loomade päid määruse (EÜ) nr 1774/2002 artikli 18 alusel heaks kiidetud tehnilisse ettevõttesse jahitrofeede valmistamiseks. Tehniline ettevõte peab olema märgitud koolitatud isiku deklaratsioonil. Deklaratsiooni koopia saadetakse tehnilisse ettevõttesse. Kui keeritsussi testi tulemus on positiivne, viib pädev asutus läbi ametliku kontrolli, et kontrollida pea nõuetekohast käsitsemist tehnilises ettevõttes.

Kütid peavad siiski täitma küttimispaiga liikmesriigi kehtestatud võimalikke täiendavaid nõudeid eelkõige selleks, et võimaldada teatavate jääkide ja ainete seiret kooskõlas direktiiviga 96/23/EÜ.”


Top