EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0074

Komisjoni direktiiv 2011/74/EL, 29. juuli 2011 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 96/73/EÜ (kahekomponentsete tekstiilkiusegude teatavate kvantitatiivsete analüüsimeetodite kohta) II lisa, et kohandada seda tehnika arenguga EMPs kohaldatav tekst

OJ L 198, 30.7.2011, p. 32–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/05/2012; kehtetuks tunnistatud 32011R1007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/74/oj

30.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 198/32


KOMISJONI DIREKTIIV 2011/74/EL,

29. juuli 2011,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 96/73/EÜ (kahekomponentsete tekstiilkiusegude teatavate kvantitatiivsete analüüsimeetodite kohta) II lisa, et kohandada seda tehnika arenguga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/73/EÜ kahekomponentsete tekstiilkiusegude teatavate kvantitatiivsete analüüsimeetodite kohta, (1) eriti selle artiklit 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. jaanuari 2009. aasta direktiiviga 2008/121/EÜ tekstiilinimetuste kohta (2) on ette nähtud, et tekstiiltoodete kiukoostis tuleb märkida etiketile ning et nende toodete ja etiketil esitatud kiukoostise vastavust tuleb kontrollida analüüsi teel.

(2)

Direktiivis 96/73/EÜ on sätestatud kahekomponentsete tekstiilkiusegude ühtsed kvantitatiivse analüüsi meetodid.

(3)

Tehnilise töörühma hiljutiste seisukohtade alusel kohandati direktiivi 2008/121/EÜ tehnika arengut silmas pidades ja lisati kõnealuse direktiivi I ja V lisas esitatud kiudude loendisse kiunimetus „kahekomponendiline polüpropüleen-polüamiid”.

(4)

Seetõttu on vaja kindlaks määrata ühtsed katsemeetodid kahekomponendilise polüpropüleen-polüamiidi jaoks.

(5)

Seepärast tuleks direktiivi 96/73/EÜ vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivides tekstiilinimetusi ja märgistamist käsitleva komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 96/73/EÜ II lisa muudetakse kooskõlas käesoleva direktiivi lisaga.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 30. juuliks 2012. Nad edastavad nimetatud normide teksti komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad neisse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetavate põhiliste riigisiseste õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 29. juuli 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 32, 3.2.1997, lk 1.

(2)  ELT L 19, 23.1.2009, lk 29.


LISA

Direktiivi 96/73/EÜ II lisa 2. peatükki muudetakse järgmiselt:

1)

Kokkuvõtlik tabel asendatakse järgmise tabeliga:

„2.   KOKKUVÕTLIK TABEL

Meetod

Rakendusala (1)

Reaktiiv

Lahustuv komponent

Lahustumatu komponent

1.

Atsetaat

Teatavad muud kiud

Atsetoon

2.

Teatavad valkkiud

Teatavad muud kiud

Hüpoklorit

3.

Viskoos, vaskammoniaak või teatavad modaalkiu liigid

Teatavad muud kiud

Sipelghape ja tsinkkloriid

4.

Polüamiid või nailon

Teatavad muud kiud

80-massiprotsendiline sipelghape

5.

Atsetaat

Teatavad muud kiud

Bensüülalkohol

6.

Triatsetaat või polülaktiid

Teatavad muud kiud

Diklorometaan

7.

Teatavad tsellulooskiud

Teatavad muud kiud

75-massiprotsendiline väävelhape

8.

Akrüülid, teatavad modakrüülid või teatavad kloorkiud

Teatavad muud kiud

Dimetüülformamiid

9.

Teatavad kloorkiud

Teatavad muud kiud

55,5/44,5-mahuprotsendiline süsinikdisulfiid/atsetoon

10.

Atsetaat

Teatavad muud kiud

Jää-äädikhape

11.

Siid, polüamiid või nailon

Teatavad muud kiud

75-massiprotsendiline väävelhape

12.

Džuut

Teatavad loomsed kiud

Lämmastikusisalduse meetod

13.

Polüpropeen

Teatavad muud kiud

Ksüleen

14.

Teatavad kiud

Teatavad muud kiud

Kontsentreeritud väävelhappe meetod

15.

Kloorkiud, teatavad modakrüülid, teatavad elastaanid, atsetaadid ja triatsetaadid

Teatavad muud kiud

Tsükloheksanoon

16.

Melamiin

Teatavad muud kiud

90-massiprotsendiline kuum sipelghape

2)

Meetodi nr 1 punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:

„2.

lambavill (1), teiste loomade vill ja loomakarvad (2 ja 3), siid (4), puuvill (5), lina (7), harilik kanep (8), džuut (9), manillakanep (10), halfa (11), kookoskiud (12), genista (13), ramjee (14), sisal (15), vaskammoniaak (21), modaal (22), valkkiud (23), viskoos (25), akrüül (26), polüamiid või nailon (30), polüester (35), polüpropüleen (37), elastomultiester (46), elastolefiin (47), melamiin (48) ja kahekomponendiline polüpropüleen-polüamiid (49).

Käesolevat meetodit ei saa mitte mingil juhul kohaldada pinnalt deatsetüülitud atsetaadi suhtes.”

3)

Meetodi nr 2 punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:

„2.

puuvill (5), vaskammoniaak (21), viskoos (25), akrüül (26), kloorkiud (27), polüamiid või nailon (30), polüester (35), polüpropüleen (37), elastaan (43), klaaskiud (44), elastomultiester (46), elastolefiin (47), melamiin (48) ja kahekomponendiline polüpropüleen-polüamiid (49).

Kui kiusegu sisaldab eri valkkiude, saadakse käesoleva meetodi kohaldamisel üksnes nende summaarne kogus, mitte aga iga üksiku kiu kogused.”

4)

Meetodit nr 3 muudetakse järgmiselt.

a)

Pealkiri asendatakse järgmisega:

„VISKOOS, VASKAMMONIAAK VÕI TEATAVAD MODAALILIIGID JA TEATAVAD MUUD KIUD

(Sipelghappe-tsinkkloriidmeetod)”

b)

Punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:

„2.

puuvill (5), polüpropüleen (37), elastolefiin (47) ja melamiin (48).

Kui segus esineb modaalkiudusid, tuleb selle lahustuvus reagendis eelnevalt välja selgitada.

Käesolev meetod ei ole kohaldatav selliste segude suhtes, kus puuvill on keemiliselt kahjustunud ega juhul, kui viskoos või vaskammoniaak on muutunud mittetäielikult lahustuvaks mõnede viimistlus- või värvainete toimel, mida ei saa täielikult eemaldada.”

c)

Punkt 5 asendatakse järgmisega:

„5.   TULEMUSTE ARVUTAMINE JA ESITAMINE

Tulemused arvutatakse üldosas kirjeldatud viisil. d on 1,00, välja arvatud puuvilla puhul, kui d on 1,02, ja melamiini puhul, kui d on 1,01.”

5)

Meetodit nr 5 muudetakse järgmiselt.

a)

Pealkiri asendatakse järgmisega:

„ATSETAAT JA TEATAVAD MUUD KIUD

(Bensüülalkoholimeetod)”

b)

Punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:

„2.

triatsetaat (24), polüpropüleen (37), elastolefiin (47), melamiin (48) ja kahekomponendiline polüpropüleen-polüamiid (49).”

6)

Meetodit nr 6 muudetakse järgmiselt.

a)

Pealkiri asendatakse järgmisega:

„TRIATSETAAT VÕI POLÜLAKTIID JA TEATAVAD MUUD KIUD

(Diklorometaanimeetod)”

b)

Punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:

„2.

lambavill (1), teiste loomade vill ja loomakarvad (2 ja 3), siid (4), puuvill (5), vaskammoniaak (21), modaal (22), viskoos (25), akrüül (26), polüamiid või nailon (30), polüester (35), polüpropüleen (37), klaaskiud (44), elastomultiester (46), elastolefiin (47), melamiin (48) ja kahekomponendiline polüpropüleen-polüamiid (49).

Märkus

Teatavate viimistlusmenetluste toimel osaliselt hüdrolüüsunud triatsetaatkiud ei lahustu enam täielikult reaktiivis. Sellisel juhul ei ole meetod kohaldatav.”

7)

Meetodit nr 7 muudetakse järgmiselt.

a)

Pealkiri asendatakse järgmisega:

„TEATAVAD TSELLULOOSIKIUD JA TEATAVAD MUUD KIUD

(75-massiprotsendilise väävelhappe meetod)”

b)

Punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:

„2.

polüester (35), polüpropüleen (37), elastomultiester (46), elastolefiin (47) ja kahekomponendiline polüpropüleen-polüamiid (49).”

c)

Punkt 5 asendatakse järgmisega:

„5.   TULEMUSTE ARVUTAMINE JA ESITAMINE

Tulemused arvutatakse üldosas kirjeldatud viisil. d on 1,00, välja arvatud kahekomponendilise polüpropüleen-polüamiidi puhul, kui d on 1,01.”

8)

Meetodi nr 8 punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:

„2.

lambavill (1), teiste loomade vill ja loomakarvad (2 ja 3), siid (4), puuvill (5), vaskammoniaak (21), modaal (22), viskoos (25), polüamiid või nailon (30), polüester (35), polüpropüleen (37), elastomultiester (46), elastolefiin (47), melamiin (48) ja kahekomponendiline polüpropüleen-polüamiid (49).

Meetod on kohaldatav ka metallkompleksvärvidega värvitud akrüülkiudude ja teatavate modakrüülkiudude puhul, kuid ei ole kohaldatav peitskroomvärvidega värvitud kiudude korral.”

9)

Meetodi nr 9 punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:

„2.

lambavill (1), teiste loomade vill ja loomakarvad (2 ja 3), siid (4), puuvill (5), vaskammoniaak (21), modaal (22), viskoos (25), akrüül (26), polüamiid või nailon (30), polüester (35), polüpropüleen (37), klaaskiud (44), elastomultiester (46), melamiin (48) ja kahekomponendiline polüpropüleen-polüamiid (49).

Kui villa- või siidkiu sisaldus segus ületab 25 %, tuleb kasutada meetodit nr 2.

Kui polüamiidi või nailoni sisaldus segus ületab 25 %, tuleb kasutada meetodit nr 4.”

10)

Meetodit nr 10 muudetakse järgmiselt.

a)

Pealkiri asendatakse järgmisega:

„ATSETAAT JA TEATAVAD MUUD KIUD

(Jää-äädikhappemeetod)”

b)

Punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:

„2.

teatavad kloorkiud (27), nimelt teatavad järelklooritud või järelkloorimata polüvinüülkloriidkiud, polüpropüleen (37), elastolefiin (47), melamiin (48) ja kahekomponendiline polüpropüleen-polüamiid (49).”

11)

Meetodit nr 11 muudetakse järgmiselt.

a)

Pealkiri asendatakse järgmisega:

„SIID VÕI POLÜAMIID JA TEATAVAD MUUD KIUD

(75-massiprotsendilise väävelhappe meetod)”

b)

Punkt 1 asendatakse järgmisega:

„1.   RAKENDUSALA

Käesolev meetod on pärast mittekiuliste ainete eemaldamist kohaldatav kahekomponentsete segude suhtes, mille koostisse kuuluvad:

1.

siid (4) või polüamiid või nailon (30)

ja

2.

lambavill (1), teiste loomade vill ja loomakarvad (2 ja 3), polüpropüleen (37), elastolefiin (47), melamiin (48) ja kahekomponendiline polüpropüleen-polüamiid (49).”

c)

Punkt 2 asendatakse järgmisega:

„2.   PÕHIMÕTE

Siid või polüamiid või nailon lahustatakse teada oleva kuivmassiga kiusegust 75 % lise väävelhappega.

Jääk kogutakse kokku, pestakse, kuivatatakse ja kaalutakse; jäägi vajaduse korral korrigeeritud mass esitatakse massiprotsendina segu kuivmassist. Kuiva siidi või polüamiidi või nailoni massiprotsent leitakse kaalutiste erinevuse kaudu.”

d)

Punkt 4 asendatakse järgmisega:

„4.   KATSEMENETLUS

Järgitakse üldosas kirjeldatud menetlust ja jätkatakse järgmiselt.

 

Analüüsitav proov asetatakse vähemalt 200 ml mahutavusega ja lihvkorgiga varustatud kolbi, lisatakse 100 ml 75-massiprotsendilist väävelhapet proovi iga grammi kohta ning kolb suletakse korgiga. Kolbi loksutatakse intensiivselt ning sel lastakse 30 minutit toatemperatuuril seista. Loksutatakse veel kord ning jäetakse taas 30 minutiks seisma. Seejärel loksutatakse veel kord ning kolvi sisu filtreeritakse läbi kaalutud filtertiigli. Kolbi jäänud kiud uhutakse filtertiiglisse 75-protsendilise väävelhappega. Filtertiiglis olevat jääk pestakse esmalt 50 ml lahja väävelhappelahusega, seejärel 50 ml veega ja lõpuks 50 ml lahjendatud ammoniaagilahusega. Kiujäägil lastakse enne igakordset vaakumfiltreerimist ligikaudu 10 minutit pesemisvedelikuga kokkupuutes olla. Lõpuks uhutakse kiujääke veega, jättes need sellega kokkupuutesse ligikaudu 30 minutiks. Filtertiigel vaakumfiltreeritakse, tiigel ja jääk kuivatatakse, jahutatakse ja kaalutakse.

 

Polüamiidi kahekomponentsete segude puhul, mis sisaldavad kahekomponendilist polüpropüleen-polüamiidi, pestakse pärast kiudude filtreerimist läbi kaalutud filtertiigli (enne eespool kirjeldatud pesemisprotseduuri) filtertiiglis olev jääk kaks korda 50 ml 75-protsendilise väävelhappega.”

e)

Punktid 5 ja 6 asendatakse järgmistega:

„5.   TULEMUSTE ARVUTAMINE JA ESITAMINE

Tulemused arvutatakse üldosas kirjeldatud viisil. d on 1,00, välja arvatud lambavilla puhul, kui d on 0,985, kahekomponendilise polüpropüleen-polüamiidi puhul, kui d on 1,005, ja melamiini puhul, kui d on 1,01.

6.   TÄPSUS

Käesoleva meetodiga homogeensetest tekstiilkiusegudest saadud tulemuste usalduspiirid ei ületa ± 1, kui usaldusnivoo on 95 %, välja arvatud kahekomponendilist polüpropüleen-polüamiidi sisaldavate polüamiidi kahekomponentsete segude puhul, mille tulemuste usalduspiirid ei ületa ± 2.”

12)

Meetodit nr 14 muudetakse järgmiselt.

a)

Pealkiri asendatakse järgmisega:

„TEATAVAD KIUD JA TEATAVAD MUUD KIUD

(Kontsentreeritud väävelhappe meetod)”

b)

Punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:

„2.

järelklooritud või järelkloorimata vinüülkloriidi homopolümeeridel põhinevad kloorkiud (27), polüpropüleen (37), elastolefiin (47), melamiin (48) ja kahekomponendiline polüpropüleen-polüamiid (49).

Kõnealused modakrüülid lahustuvad kontsentreeritud väävelhappes (suhteline tihedus 20 °C juures: 1,84) ja neist tekib läbipaistev lahus.

Käesolevat meetodit võib kasutada meetodite nr 8 ja 9 asemel.”

c)

Punkt 2 asendatakse järgmisega:

“2.   PÕHIMÕTE

Teada oleva kuivmassiga kiusegust lahustatakse muud kiud kui kloorkiud, polüpropüleen, elastolefiin, melamiin või kahekomponendiline polüpropüleen-polüamiid (ehk punkti 1 alapunktis 1 nimetatud kiud) kontsentreeritud väävelhappega (suhteline tihedus 20 °C juures 1,84). Kloorkiududest, polüpropüleenist, elastolefiinist, melamiinist või kahekomponendilisest polüpropüleen-polüamiidist koosnev jääk kogutakse kokku, pestakse, kuivatatakse ja kaalutakse; vajaduse korral esitatakse korrigeeritud jäägi mass massiprotsendina segu kuivmassist. Teise komponendi massiprotsent leitakse kaalutiste erinevuse põhjal.”

d)

Punkt 5 asendatakse järgmisega:

„5.   TULEMUSTE ARVUTAMINE JA ESITAMINE

Tulemused arvutatakse üldosas kirjeldatud viisil. d on 1,00, välja arvatud kahekomponendilise polüpropüleen-polüamiidi puhul, kui d on 1,01.”

13)

Meetodit nr 16 muudetakse järgmiselt.

a)

Pealkiri asendatakse järgmisega:

„MELAMIIN JA TEATAVAD MUUD KIUD

(Kuuma sipelghappe meetod)”

b)

Punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:

„2.

puuvill (5), aramiid (31) ja polüpropüleen (37).”


(1)  Nende kiudude üksikasjalik loend, mille puhul vastavat meetodit kohaldatakse.”


Top