Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0896

Nõukogu otsus nr 896/2011/EL, 19. detsember 2011 , millega muudetakse otsust 2007/659/EÜ seoses otsuse kohaldamisajaga ja aastakvoodiga, millele kohaldatakse vähendatud aktsiisimäära

OJ L 345, 29.12.2011, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; mõjud tunnistatud kehtetuks 32014D0189

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/896/oj

29.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 345/18


NÕUKOGU OTSUS nr 896/2011/EL,

19. detsember 2011,

millega muudetakse otsust 2007/659/EÜ seoses otsuse kohaldamisajaga ja aastakvoodiga, millele kohaldatakse vähendatud aktsiisimäära

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 349,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1),

toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 9. oktoobri 2007. aasta otsusega 2007/659/EÜ (millega lubatakse Prantsusmaal kohaldada oma ülemeredepartemangudes toodetud traditsioonilise rummi suhtes vähendatud aktsiisimäära) (2) lubatakse Prantsusmaal kohaldada Prantsusmaa territooriumil traditsioonilisele rummile, mis on toodetud Prantsusmaa ülemeredepartemangudes, vähendatud aktsiisimäära, mis võib olla väiksem nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiiviga 92/84/EMÜ (alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimäära ühtlustamise kohta) (3) kehtestatud alkoholi minimaalsest aktsiisimäärast, kuid peab moodustama vähemalt 50 % tavapärasest riiklikust alkoholi aktsiisimäärast. Traditsiooniline rumm, millele kohaldatakse vähendatud aktsiisimäära, on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta määruse (EÜ) nr 110/2008 (piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta) (4) II lisa punkti 1 alapunktis f. Vähendatud aktsiisimäära kohaldamine on piiratud absoluutse alkoholi aastakvoodiga 108 000 hektoliitrit. Kõnealune erand kaotab kehtivuse 31. detsembril 2012.

(2)

Otsuse 2007/659/EÜ kohandamiseks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 349 ning pidades silmas asjaolu, et traditsioonilist rummi toodetakse ainult Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionis, tuleks käesolevas muutmisotsuses viidata vaid nimetatud äärepoolseimatele piirkondadele.

(3)

Prantsusmaa ametiasutused esitasid 29. juunil 2010 komisjonile otsuse 2007/659/EÜ artikli 4 kohase aruande. Aruandes on esitatud kaks taotlust. Ühelt poolt taotlevad Prantsusmaa ametiasutused absoluutse alkoholi aastakvoodi suurendamist 108 000 hektoliitrilt 125 000 hektoliitrile, et kohandada kvooti liidu rummiturul toimunud arenguga. Teiselt poolt taotlevad nad otsuse 2007/659/EÜ kohaldamise pikendamist ühe aasta võrra, st 31. detsembrini 2013, et viia nimetatud otsuse kohaldamise tähtpäev kooskõlla sama küsimust käsitleva, komisjoni poolt 27. juunil 2007 vastu võetud riigiabiotsuse (5) (edaspidi „riigiabiotsus”) kohaldamise tähtpäevaga.

(4)

Prantsusmaa asutuste esitatud teabest ilmneb, et turule viidud traditsioonilise rummi kogused on suurenenud pärast otsuse 2007/659/EÜ vastuvõtmist 2007. aasta 96 100-lt absoluutse alkoholi hektoliitrilt 105 700 hektoliitrile 2010. aastal, seega 3,2 % aastas. Eeldusel, et suurenemine jätkub samas tempos, on turule viidud traditsioonilise rummi kogused absoluutse alkoholi hektoliitrites järgmised: 2011. aastal umbes 109 100, 2012. aastal 112 600 ja 2013. aastal 116 200, mis on suuremad kogused kui otsuses 2007/659/EÜ ette nähtud kvoot 108 000 hektoliitrit absoluutset alkoholi.

(5)

Otsuse 2007/659/EÜ põhjenduses 9 rõhutatakse, et arvestades vajadust toetada ülemeredepartemangude traditsioonilise rummi konkurentsivõimet Mandri-Prantsusmaa turul, et kindlustada kõnealuste departemangude suhkruroo-, suhkru- ja rummisektori tegevus, tuleks vaadata läbi ülemeredepartemangudest pärit traditsioonilise rummi kogused, mille suhtes võib kohaldada vähendatud aktsiisimäära nende tarbimisse lubamisel kõnealusel turul. Otsusega 2007/659/EÜ kehtestatud 108 000 hektoliitri suurust aastakvooti tuleks seetõttu suurendada 120 000 hektoliitrini, sealhulgas kvooti 2011. aasta kohta, et tagada järjepidevus, võttes arvesse nimetatud aastaks prognoositud juurdekasvu. Selline suurendamine võimaldaks katta turule viidud rummikoguste suurenemise 4,3 % aastas, mida on pisut rohkem kui 3,2-protsendiline suurenemine, mis toimus ajavahemikul 2007–2010.

(6)

Samuti on vaja pikendada otsuse 2007/659/EÜ kohaldamisaega ühe aasta võrra, et viia riigiabiotsuse kohaldamise tähtpäev kooskõlla eespool nimetatud riigiabiotsuse kohaldamise tähtpäevaga.

(7)

Otsust 2007/659/EÜ tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2007/659/EÜ muudetakse järgmiselt:

1)

pealkiri asendatakse järgmisega:

2)

artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

Erandina Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist 110 lubatakse Prantsusmaal oma mandriosas pikendada Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionis toodetud traditsioonilise rummi suhtes kohaldatavat vähendatud aktsiisimäära, mis on väiksem direktiivi 92/84/EMÜ artiklis 3 alkoholile ette nähtud aktsiisi täismäärast.”;

3)

artikkel 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2

Artiklis 1 sätestatud erand piirdub Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta määruse (EÜ) nr 110/2008 (piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta) (6) II lisa punkti 1 alapunktis f määratletud rummiga, mis on toodetud Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionis tootmispaigas kogutud suhkruroost ning milles lenduvate ainete, välja arvatud etüül- ja metüülalkoholi sisaldus ühe hektoliitri absoluutse alkoholi kohta on vähemalt 225 grammi ja mille alkoholisisaldus on vähemalt 40 %.

4)

artikli 3 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Absoluutse alkoholi aastakvoot, mille suhtes kohaldatakse artiklis 2 osutatud toote suhtes kohaldatavat vähendatud aktsiisimäära, on 108 000 hektoliitrit kuni 31. detsembrini 2010. Ajavahemikul 1. jaanuarist 2011 kuni 31. detsembrini 2013 on aastakvoot 120 000 hektoliitrit.”;

5)

artiklis 5 asendatakse kuupäev „31. detsember 2012” kuupäevaga „31. detsember 2013”.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Prantsuse Vabariigile.

Brüssel, 19. detsember 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

M. KOROLEC


(1)  1. detsembri 2011. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  ELT L 270, 13.10.2007, lk 12.

(3)  EÜT L 316, 31.10.1992, lk 29.

(4)  ELT L 39, 13.2.2008, lk 16.

(5)  ELT C 15, 22.1.2008, lk 1.

(6)  ELT L 39, 13.2.2008, lk 16.”;


Top