Help Print this page 

Document 32011D0633

Title and reference
2011/633/EL: Komisjoni rakendusotsus, 15. september 2011 , raudteeinfrastruktuuri registri ühiste tehniliste kirjelduste kohta (teatavaks tehtud numbri K(2011) 6383 all) EMPs kohaldatav tekst
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; kehtetuks tunnistatud 32014D0880
OJ L 256, 1.10.2011, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 015 P. 77 - 101

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/633/oj
Multilingual display
Text

1.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 256/1


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

15. september 2011,

raudteeinfrastruktuuri registri ühiste tehniliste kirjelduste kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 6383 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2011/633/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiivi 2008/57/EÜ ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta, (1) eriti selle artikli 35 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2008/57/EÜ artikli 35 kohaselt peaks iga liikmesriik tagama, et infrastruktuuriregister avaldatakse ja seda ajakohastatakse. Komisjon peaks vastu võtma registri tehnilised kirjeldused Euroopa Raudteeagentuuri (agentuur) koostatud projekti alusel.

(2)

Täiendavad ühised tehnilised kirjeldused on vajalikud, et muuta registrite andmed kergesti kättesaadavaks mitmes liikmesriigis. Euroopa tasandil virtuaalse raudteeinfrastruktuuriregistrina toimiva arvutipõhise ühise kasutajaliidese väljatöötamine ja kasutusele võtmine peaks toimuma riiklike infrastruktuuriregistrite loomise ja andmete kogumisega samal ajal. Liikmesriigid peaksid tegema agentuuri abil koostööd eesmärgiga tagada, et registrid on töökorras, sisaldavad kõiki andmeid, on omavahel ühendatud ja tagavad kasutajatele ühise liidese.

(3)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2008/57/EÜ artikli 29 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2008/57/EÜ artiklis 35 viidatud infrastruktuuriregistri ühised tehnilised kirjeldused on esitatud käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 2

1.   Iga liikmesriik tagab, et tema infrastruktuuriregister on arvutipõhine ja vastab artiklis 1 viidatud ühise tehnilise kirjelduse nõuetele hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva otsuse jõustumist.

2.   Liikmesriigid tagavad, et nende registrid on omavahel seotud ja ühendatud artiklis 4 viidatud ühise kasutajaliidesega hiljemalt kuus kuud pärast liidese töökorda seadmist.

Artikkel 3

Agentuur avaldab artiklis 1 viidatud tehnilist kirjeldust käsitlevad kohaldamise suunised hiljemalt üks aasta pärast käesoleva otsuse jõustumist ning hoiab need ajakohasena. Kohaldamise suunised sisaldavad viidet iga parameetri koostalitlusvõime tehnilise kirjelduse (KTK) asjakohastele sätetele.

Artikkel 4

1.   Agentuur koostab üksikasjalikud tehnilised kirjeldused, juhtimis- ja rakendusplaani a) ühise kasutajaliidese väljatöötamiseks, katsetamiseks, paigaldamiseks ja kasutuselevõtmiseks ning b) riiklike registrite omavahel ühendamiseks. Agentuur esitab need komisjonile hiljemalt aasta pärast käesoleva otsuse jõustumist.

2.   Lõikes 1 viidatud ühine kasutajaliides on veebipõhine rakendus, mis lihtsustab juurdepääsu infrastruktuuriregistrite andmetele Euroopa tasandil. See on töökorras hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva otsuse jõustumist.

3.   Kui see on koostalitlusvõime tehnilise kirjelduse arendamise seisukohast vajalik, siis soovitab agentuur artiklis 1 viidatud tehniliste kirjelduste ning lõikes 1 osutatud üksikasjalike tehniliste kirjelduste uuendusi.

Artikkel 5

1.   Liikmesriigid tagavad, et vajalikud andmed kogutakse ja sisestatakse nende riiklikusse infrastruktuuriregistrisse kooskõlas lõigetega 2-5. Nad tagavad, et kõnealused andmed on usaldusväärsed ja neid ajakohastatakse.

2.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 913/2010 (2) lisas määratletud kaubaveokoridoride infrastruktuuridega seonduvad andmed kogutakse ja sisestatakse riiklikkusse infrastruktuuriregistrisse hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva otsuse jõustumist.

3.   Pärast direktiivi 2008/57/EÜ jõustumist ja enne käesoleva otsuse jõustumist kasutusele võetud infrastruktuuridega seotud andmed, v.a lõikes 2 viidatud andmed, kogutakse ja kantakse riiklikku infrastruktuuriregistrisse hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva otsuse jõustumist.

4.   Andmed enne direktiivi 2008/57/EÜ jõustumist kasutusele võetud infrastruktuuride kohta, v.a lõikes 2 viidatud andmed, kogutakse ja kantakse riiklikku infrastruktuuriregistrisse kooskõlas artikli 6 lõikes 1 viidatud riikliku rakendusplaaniga, kuid hiljemalt viis aastat pärast käesoleva otsuse jõustumist.

5.   Enne direktiivi 2008/57/EÜ jõustumist kasutusele võetud eravalduses olevate manöövriteedega seotud andmed kogutakse ja sisestatakse riiklikku infrastruktuuriregistrisse kooskõlas artikli 6 lõikes 1 osutatud riikliku rakendusplaaniga, kuid hiljemalt seitse aastat pärast käesoleva otsuse jõustumist.

6.   Pärast käesoleva otsuse jõustumist kasutusele võetud infrastruktuuridega seotud andmed sisestatakse riiklikku infrastruktuuriregistrisse niipea, kui infrastruktuur kasutusele võetakse, ning niipea, kui artikli 2 lõikes 1 viidatud register luuakse.

Artikkel 6

1.   Iga liikmesriik koostab käesoleva otsusega soetud kohustuste täitmiseks riikliku rakendusplaani ning ajakava. Riiklik rakendusplaan esitatakse komisjonile hiljemalt kuus kuud pärast käesoleva otsuse jõustumist.

2.   Agentuur koordineerib, kontrollib ja toetab riiklike infrastruktuuriregistrite rakendamist. Eelkõige loob agentuur riiklike registrite loomise ja haldamise eest vastutavate üksuste esindajatest koosneva rühma ja juhib seda. Kõnealused üksused saadavad iga nelja kuu tagant agentuurile rakendamise edenemise aruande. Agentuur esitab komisjonile regulaarselt aruanded käesoleva otsuse rakendamise edenemise kohta.

Artikkel 7

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 16. märtsist 2012.

Artikkel 8

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele ja Euroopa Raudteeagentuurile.

Brüssel, 15. september 2011

Komisjoni nimel

asepresident

Siim KALLAS


(1)  ELT L 191, 18.7.2008, lk 1.

(2)  ELT L 276, 20.10.2010, lk 22.


LISA

1.   SISSEJUHATUS

1.1.   Tehniline kohaldamisala

1)

Käesolevas tehnilises kirjelduses käsitletakse Euroopa Liidu raudteesüsteemi järgmiste allsüsteemide andmeid:

a)

infrastruktuuri struktuuriline allsüsteem;

b)

energia struktuuriline allsüsteem;

c)

kontrolli- ja signaalimissüsteemi struktuurilise allsüsteemi püsiseadmed.

2)

Kõnealused allsüsteemid on esitatud direktiivi 2008/57/EÜ II lisa jaotise 1 allsüsteemide loendis.

1.2.   Geograafiline kohaldamisala

Käesoleva tehnilise kirjelduse geograafiline kohaldamisala on Euroopa Liidu raudteesüsteem, nagu on kindlaks määratud direktiivis 2008/57/EÜ.

1.3.   Vastutus

Liikmesriigid otsustavad, millised üksused vastutavad infrastruktuuriregistri loomise ja haldamise eest.

1.4.   Mõisted

Käesolevas tehnilises kirjelduses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „makrotasand”– üldine raudteevõrgustik, mille määravad kindlaks liini lõigud ja rakenduspunktid;

b)   „mikrotasand”– üksikasjalik raudteevõrgustik, mille määravad liini lõikude korral kindlaks rööbasteed ja rööbasteedeäärsed rakenduspunktid ning manöövriteed;

c)   „liin”– üks või mitu järjestikust lõiku, mis võivad koosneda mitmest rööbasteest;

d)   „liini lõik”– kõrvuti asetsevate rakenduspunktide vaheline liini osa, mis võib koosneda mitmest rööbasteest;

e)   „rakenduspunkt”– rongiteenuste mis tahes asukoht, kus rongiteenused võivad alata ja lõppeda või rongiteenuste marsruut võib muutuda ning kus osutatakse reisija- või kaubateenuseid; rakenduspunkt võib olla mis tahes asukoht, kus allsüsteemi põhiparameetrite funktsioonid muutuvad, või liikmesriikide või raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate piiride vaheline mis tahes asukoht;

f)   „rööbastee”– mis tahes rööbastee, mida kasutatakse rongiliikluseks; tavapärase liini möödasõidu- ja ühendusteid, mida kasutatakse ainult rongi käitamiseks, ei avaldata;

g)   „manöövritee”– mis tahes rööbastee, mida rongiliikluseks ei kasutata.

2.   EESMÄRK

2.1.   Üldosa

Infrastruktuuriregistrit kasutatakse planeerimise eesmärgil uute rongide projekteerimisel ning marsruutide väljatöötamisel enne käitamise alustamist. Seega toetab infrastruktuuriregister allpool kirjeldatud protsesse.

2.2.   Veeremi allsüsteemide projekteerimine

Vastavus koostalitlusvõime tehnilistele kirjeldustele ja teavitatud riiklikele tehnilistele eeskirjadele on alates uue allsüsteemi projekteerimise või olemasoleva allsüsteemi ümberprojekteerimise algusest kogu tootmisprotsessi vältel ülioluline tähtsus. Infrastruktuuriregistri parameetreid tuleks kasutada tagamaks veeremi kasutusotstarbe vastavus infrastruktuuri kriteeriumidele.

2.3.   Püsiseadmete tehnilise ühilduvuse tagamine

1)

Teavitatud asutus kontrollib allsüsteemide vastavust kohaldatava(te)le KTKdele, võttes aluseks asjakohase KTK ja registrites esitatud teabe. See hõlmab kontrollimist, kas liidesed vastavad süsteemile, millega nad ühendatakse. Liideste tehnilise ühilduvuse kindlakstegemine võidakse tagada infrastruktuuriregistrist kontrollimise abil.

2)

Liikmesriikide määratud asutus kontrollib allsüsteemide vastavust riiklike eeskirjade kohaldamise korral ning võidakse kontrollida infrastruktuuriregistrist, et veenduda nendel juhtudel liideste tehnilises ühilduvuses.

2.4.   Euroopa Liidu raudteevõrgustiku koostalitlusvõime seire

Koostalitlusvõime edenemise läbipaistvus tagatakse, nii et Euroopa Liidu koostalitlusvõimelise raudteevõrgustiku väljatöötamist oleks võimalik korrapäraselt jälgida.

2.5.   Marsruudi ja kavandatud rongi ühilduvuse tagamine

1)

Raudteeveo-ettevõtja kontrollib kavas oleva rongiteenuse marsruudiga ühilduvust infrastruktuuriregistrist enne, kui raudteeveo-ettevõtja taotleb raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjalt juurdepääsu võrgustikule. Raudteeveo-ettevõtja peab veenduma, et kavandatav marsruut on sobiv vastava rongi kasutamiseks.

2)

Raudteeveo-ettevõtja valib veeremiüksusi, võttes arvesse kasutuselevõtu loaga seotud mis tahes piiranguid ning rongi, mida käitada kavatsetakse, võimalikku marsruuti seoses järgmisega:

a)

kõik rongi kuuluvad veeremiüksused peavad vastama nõuetele, mida kohaldatakse marsruudil, kus kõnealune rong sõitma hakkab, ja

b)

rong kui kokkuhaagitud veeremiüksus peab vastama kõnealuse marsruudi tehnilistele piirangutele.

3.   INFRASTRUKTUURIREGISTRI OMADUSED

3.1.   Registri raudteevõrgustiku struktuur

1)

Iga liikmesriik peab infrastruktuuriregistriga seoses jagama oma raudteevõrgustiku raudteelõikudeks liinil ja rakenduspunktideks. Kõnealusele registri tasandile viidatakse kui makrotasandile.

2)

Liinilõigu kohta avaldatavad infrastruktuuri, energia ning kontrolli- ja signaalimissüsteemi allsüsteemidega seotud elemendid määratakse infrastruktuuri „rööbastee” alla, millele viidatakse kui mikrotasandile.

3)

Rakenduspunkti kohta avaldatavad infrastruktuuri allsüsteeme käsitlevad elemendid määratakse infrastruktuuri „rööbastee” ja „manöövritee” alla, millele viidatakse kui mikrotasandile.

3.2.   Infrastruktuuriregistri elemendid

1)

Elemendid ja elementide vorming avaldatakse kooskõlas tabeliga 1.

2)

Tabelis 1 märkega „kohustuslik” tähistatud elemendid avaldatakse igal juhul. Tabelis 1 märkega „muu” tähistatud elemendid on kontekstipõhised ja avaldatakse liikmesriigi nõuetest lähtudes.

3)

Tabelis 1 on määratud elementide kohaldamine võrgutüübile, kasutades järgmisi lühendeid ja termineid:

—   „KTK”– koostalitlusvõime tehnilise kirjelduse alusel kontrollitud liinid;

—   „olemasolev”– enne direktiivi 2008/57/EÜ jõustumist ja koostalitlusvõime tehnilise kirjelduse alusel veel kontrollimata liinid;

—   „TEN-tavaraudteesüsteem, TEN-kiirraudteesüsteem, TEN-väline”– vastava võrgustiku tüübi alla kuuluvad liinid, olenemata sellest, kas neid on koostalitlusvõime tehnilise kirjelduse alusel kontrollitud;

—   „kõik”– kõik Euroopa Liidu liinid.

Tabel 1

Infrastruktuuriregistri elemendid

Arv

Pealkiri

Vorming

Määratlus

Kohustuslik [K] / muu [M]

1

LIIKMESRIIK

1.1

LIINI RAUDTEELÕIK

1.1.1

RÖÖBASTEE

1.1.1.0.0

Üldised andmed

1.1.1.0.0.1

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja nimi

[märgijada]

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja tähendab mis tahes organisatsiooni või ettevõtjat, kes vastutab eelkõige raudteeinfrastruktuuri rajamise ja hooldamise eest (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/14/EÜ artikli 2 punkt h).

K

1.1.1.0.0.2

Riikliku liini tunnus

[märgijada]

Ainulaadne liini tunnus või ainulaadne liini number liikmesriigis.

M

1.1.1.0.0.3

Rööbastee tunnus

[märgijada]

Ainulaadne rööbastee tunnus või ainulaadne rööbastee number lõigul.

K

1.1.1.0.0.4

Rööbastee algus

[WGS84 + NNN.NN + märgijada]

Geograafilised koordinaadid rahvusvahelise geodeetiliste koordinaatide süsteemi (WGS) alusel ning liini tunnusega seotud kilomeeter või miil rööbastee lõigu alguses tavapärases sõidusuunas. Kui mõlemad sõidusuunad on võimalikud, siis võib alguseks pidada ükskõik kumba otsa.

K

1.1.1.0.0.5

Rakenduspunkt rööbastee alguses

[märgijada]

Tavapärases sõidusuunas rööbastee lõigu alguses oleva rakenduspunkti nimi.

M

1.1.1.0.0.6

Rööbastee lõpp

[WGS84 + NNN.NN + märgijada]

Geograafilised koordinaadid rahvusvahelise geodeetiliste koordinaatide süsteemi (WGS) alusel ning liini tunnusega seotud kilomeeter või miil rööbastee lõigu alguses tavapärases sõidusuunas. Kui mõlemad sõidusuunad on võimalikud, siis võib lõpuks pidada ükskõik kumba otsa.

K

1.1.1.0.0.7

Rakenduspunkt rööbastee lõpus

[märgijada]

Tavapärases sõidusuunas rööbastee lõigu lõpus oleva rakenduspunkti nimi.

M

1.1.1.1

Infrastruktuuri allsüsteem

1.1.1.1.1

Rööbastee vastavustõendamise deklaratsioonid

1.1.1.1.1.1

Rööbastee EÜ vastavustõendamise deklaratsioon (infrastruktuur)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Ainulaadne EÜ deklaratsioonide number, mis vastab koostalitlusvõime dokumentide edastamise praktilisi korraldusi käsitlevas dokumendis esitatud vormingunõuetele (ERA/INF/10-2009/INT).

K – KTK

1.1.1.1.1.2

Rööbastee olemasoleva infrastruktuuri tõendamise deklaratsioon (infrastruktuur)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Ainulaadne olemasoleva infrastruktuuri deklaratsioonide number, mis vastab koostalitlusvõime dokumentide edastamise praktilisi korraldusi käsitlevas dokumendis esitatud vormingunõuetele (ERA/INF/10-2009/INT).

M – olemasolev

1.1.1.1.2

Tulemuslikkuse parameetrid

1.1.1.1.2.1

Liini tüüp

[RN]

üks valik eelnevalt määratud loendist:

I/II/III/IV/V/VI/VII

Liini tähtsus (põhiliin või muu liin) ja koostalitlusvõime saavutamiseks nõutavate parameetrite saavutamise viis (uus või täiustatud), nagu on kirjeldatud tavaraudteesüsteemi infrastruktuuri KTKs. Seda parameetrit kohaldatakse ainult TEN-liinidele.

K – TEN-kiirraudteesüsteem

K – TEN-tavaraudteesüsteem

1.1.1.1.2.2

Liikluse tüüp

[A]

üks valik eelnevalt määratud loendist:

P/F/K

Tähistab sihtsüsteemi peamise liikluse KTK liini kategooriat ja vastavaid põhiparameetreid (reisi-, kauba-, mitmeotstarbeline liin), nagu on kirjeldatud tavaraudteesüsteemi infrastruktuuri KTKs. Seda parameetrit kohaldatakse ka TEN- välistele liinidele.

K

1.1.1.1.2.3

Kandevõime

[märgijada]

Standardis EN 15528:2008 (lisa A) sätestatud ja kõnealuses standardis liinikategooriana määratletud klassifitseerimise protsessi tulemus. See tähistab infrastruktuuri võimet kanda veeremiüksustest tulenevaid vertikaalkoormusi liinil või liini lõigul tavapärase kasutuse ajal kombinatsioonina Euroopa standardi liinikategooriast, mille lubatud kiirus vastab KTK lisale E või lisale C (liini kategooria kiiruse näited: E5-100, D4xL-100).

K

1.1.1.1.2.4

Suurim lubatud kiirus

[NNN]

Suurim liikumiskiirus liinil, mis tuleneb infrastruktuuri, energiavarustuse ning juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi omadustest, mida väljendatakse kilomeetrites tunnis, v.a Ühendkuningriigi korral, kus seda väljendatakse miilides tunnis.

K

1.1.1.1.2.5

Temperatuurivahemik

üks valik eelnevalt määratud loendist:

 

T1 (– 25 kuni + 40)

 

T2 (– 40 kuni + 35)

 

T3 (– 25 kuni + 45)

 

Tx (– 40 kuni + 50)

Liinile piiramatut juurdepääsu võimaldav temperatuurivahemik standardi EN 50125-1:1999 punkti 4.3 kohaselt.

K

1.1.1.1.2.6

Suurim kõrgus

[NNNN]

Liini raudteelõigu kõrgeim punkt üle merepinna, viidates Amsterdami nullile (NAP). Amsterdami null on vertikaalne näitaja meetrites, mida kasutatakse paljudes Euroopa riikides.

K

1.1.1.1.2.7

Raskete kliimatingimuste olemasolu

[JAH/EI]

Kliimatingimused liinil on rasked või tavapärased. Lume, jää ja rahe tingimused [EN 50125-1:1999, punkt 4.6], nagu on määratletud tavaraudteesüsteemi vedurite ja reisijateveoveeremi KTK punktis 4.2.6.1.5.

K

1.1.1.1.3

Liini paigutus

1.1.1.1.3.1

Koostalitlusvõimeline rööpmevahe

[AA]

üks valik eelnevalt määratud loendist:

GA/GB/GC

Rööpmevahed GA, GB või GC, nagu on määratletud standardi EN 15273-3:2009 lisas C

K

1.1.1.1.3.2

Rahvusvahelised rööpmevahed

[märgijada]

Mitmepoolne rööpmevahe (standardi EN 15273-3:2009 lisa D jaotised D.1 kuni D.3) või rahvusvaheline rööpmevahe (standardi EN 15273-3:2009 lisa C jaotis C.2.1), mis ei ole GA, GB või GC.

K

1.1.1.1.3.3

Riiklikud rööpmevahed

[märgijada]

Kohalik rööpmevahe, nagu on määratletud standardis EN 15273:3-2009, või muu kohalik rööpmevahe.

M

1.1.1.1.3.4

Vahetuskerede kombineeritud transpordiprofiili tüüpnumber

[A NN või A NNN]

üks valik eelnevalt määratud loendist:

 

C 22, C 32, C 45, C 70, C 80, muu

 

C 341, C 349, C 351,

 

C 364, C 400, C 410, muu

Vahetuskerede kombineeritud transpordi kood, nagu on määratletud Rahvusvahelise Raudteeliidu koodis 569–6. Tehniline number koosneb vaguni ühilduvuse koodist (1 täht) ja kombineeritud transpordi profiili tüüpnumbrist (2 numbrikohta, laius ≤ 2 550 mm või 3 numbrikohta, laius > 2 550 ≤ 2 600 mm).

M

1.1.1.1.3.5

Poolhaagiste kombineeritud transpordiprofiili tüüpnumber

[A NN või A NNN]

üks valik eelnevalt määratud loendist:

 

P 22, P 32, P 45, P 70, P 80, muu

 

P 339, P 341, P 349,

 

P 351, P 359, P 364,

 

P 400, P 410, muu

Vahetuskerede kombineeritud transpordi kood, nagu on määratletud Rahvusvahelise Raudteeliidu koodis 569–6. Tehniline number koosneb vaguni ühilduvuse koodist (1 täht) ja kombineeritud transpordi profiili tüüpnumbrist (2 numbrikohta, laius ≤ 2 550 mm või 3 numbrikohta, laius > 2 550 ≤ 2 600 mm).

M

1.1.1.1.3.6

Kalde profiil

[NN.N]

[NNN.NN + märgijada]

Kalded (väljendatud millimeetrites meetri kohta) ja kalde muutumise asukohad. Kilomeeter või miil, mis on seotud liini tunnusega tavapärases sõidusuunas. Andmed esitatakse andmejadana: kalle-asukoht-kalle-asukoht-…-kalle.

K

1.1.1.1.3.7

Vähim horisontaalkõvera raadius

[NNNNN]

Lõigu väikseima horisontaalkõvera raadius.

K

1.1.1.1.4

Rööbastee parameetrid

1.1.1.1.4.1

Nominaalne rööpmevahe

[NNNN]

üks valik eelnevalt määratud loendist:

1000, 1435, 1520, 1524, 1600, 1668

Üks väärtus, mis määrab kindlaks rööpmevahe millimeetrites väljendatud. Mitme rööpapaariga rööbastee korral avaldatakse eraldi andmete kogum iga eraldi rööbasteena käitatava rööpapaari kohta.

K

1.1.1.1.4.2

Põikkalde hälve

[NNN]

Suurim põikkalde hälve millimeetrites, mis on määratletud tegeliku põikkalde ja tasakaaluseisundi saavutamiseks vajaliku suurema põikkalde erinevusena, milleks liin on projekteeritud.

Näiteks 1,0 m/s2 külgsuunalise kiirenduse korral võib avaldada väärtuse 153 mm.

K

1.1.1.1.4.3

Kasutusel oleva ekvivalentse koonilisuse piirangute olemasolu

[JAH + link / EI]

Ekvivalentne koonilisus on koonuseliste ratastega sellise rattapaari koonuse nurga tangens, mille külgsuunalisel liikumisel on sama kinemaatiline lainepikkus kui kõnealusel rattapaaril sirgel rööbasteel ja suure raadiusega kurvides. Kasutuspiirangud on avatud punkt ning nende olemasolu korral tuleb lisada link riiklikele eeskirjadele.

K

1.1.1.1.4.4

Rööpakalle

[1:NN]

üks valik eelnevalt määratud loendist:

1:20/1:30/1:40

Nurk, mis määrab rööpapea kalde rööbastee tasapinna suhtes (veerepind) raudteerööpa paigaldamisel ning on võrdne nurgaga rööpa sümmeetriatelje (või sama rööpapea profiiliga võrdse sümmeetrilise rööpa) ning rööbastee tasandi ristjoone vahel.

K

1.1.1.1.4.5

Ballasti olemasolu

[JAH / JAH + link / EI]

Aerodünaamikanähtus, kus ballasti paiskub üles või ettepoole, mis on seotud kiirraudteevõrgustiku KTKga kiirusel rohkem kui 190 km/h. Ballastiheide on kiirraudteevõrgustiku infrastruktuuri KTKs avatud punkt. Kui riiklikud eeskirjad on olemas, siis lisatakse link.

K – TEN kiirraudteesüsteem

1.1.1.1.5

Pöörmed ja ristmed

1.1.1.1.5.1

Pöörmete ja ristmete kasutuse väärtuste vastavus KTK-le

[JAH/EI + link]

Pöörmeid ja ristmeid hoitakse KTKs määratletud kasutuse piirmõõtmete piires. Kui olemasolevatele liinidele kohaldatakse KTKs märgitutest vähem piiravaid väärtusi, siis valitakse „ei” ja esitatakse link üksikasjaliku kirjeldusega dokumendile.

K – olemasolev

1.1.1.1.5.2

Väikseim rataste läbimõõt tömp-riströöbaste korral

[NNN]

Fikseeritud tömp-ristirööbaste korral põhineb suurim suunamisvaba pikkus kasutusel oleval väikseimal rattaläbimõõdul. Kui väärtus on KTKs märgitust väiksem, siis tuleb see esitada KTK-le mittevastavate liinide kohta. Millimeetrites esitatud läbimõõt.

M – olemasolev

1.1.1.1.6

Rööbastee vastupidavus koormustele

1.1.1.1.6.1

Suurim rongi aeglustumine

[N.N]

Rööbastee pikinihkele vastupidavuse piir olemaolevate ja KTK-le mittevastavate liinide korral, mis on märgitud rongi suurima lubatud aeglustumisena ning väljendatud meetrites ruutsekundi kohta.

M – olemasolev

1.1.1.1.6.2

Pöörisvoolupidurite kasutamine

[märgijada]

üks valik eelnevalt määratud loendist:

lubatud / lubatud ainult avariipiduri korral / ei ole lubatud

Pöörisvoolupidurite kasutamise piirangute teave.

K

1.1.1.1.6.3

Magnetiliste pidurite kasutamine

[märgijada]

üks valik eelnevalt määratud loendist:

lubatud / lubatud ainult avariipiduri korral / ei ole lubatud

Magnetiliste pidurite kasutamise piirangute teave.

K

1.1.1.1.7

Tervishoid, ohutus ja keskkond

1.1.1.1.7.1

Nõutav veeremi tuleohutuse kategooria

[A]

üks valik eelnevalt määratud loendist:

N/A/B

Määratletud tõenäosus, et reisirong, mille pardal on tulekahju, jätkab tööd määratud aja jooksul, nagu on määratletud raudteetunnelite ohutuse KTKs ja tavaraudteesüsteemi vedurite ja reisijateveoveeremi KTKs. Puudub lühikeste tunnelite või vähem kui 1 km kõrgendatud rööpalõikude kohta.

K – KTK

M – olemasolev

1.1.1.1.7.2

Nõutav veeremi riiklik tuleohutuse kategooria

[märgijada]

Määratletud tõenäosus, et reisirong, mille pardal on tulekahju, jätkab tööd määratud aja jooksul, nagu on määratletud riiklikes eeskirjades, kui need on olemas.

M – olemasolev

1.1.1.1.7.3

Rattaharjade õlitamise kasutamine

[A]

üks valik eelnevalt määratud loendist:

nõutav/lubatud/keelatud

Pardaseadmete kasutamine rattaharjade õlitamiseks on nõutav/lubatud/keelatud.

K – TEN-tavaraudteesüsteem

K – TEN-väline

1.1.1.1.7.4

Ülesõidukohtade olemasolu

[JAH/EI]

Liini raudteelõigul ülesõidukohtade olemasolu.

K – TEN-tavaraudteesüsteem

K – TEN-väline

1.1.1.1.7.5

Kiirendamise lubamine ülesõidukohas

[N.N]

Piirang rongi kiirendamisele, kui peatutakse ülesõidukoha läheduses, väljendatud meetrites ruutsekundi kohta riiklike eeskirjade kohaselt (kui need on olemas).

K – TEN-tavaraudteesüsteem

K – TEN-väline

1.1.1.1.8

Tunnel

1.1.1.1.8.1

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja nimi

[märgijada]

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja tähendab mis tahes organisatsiooni või ettevõtjat, kes vastutab eelkõige raudteeinfrastruktuuri rajamise ja hooldamise eest (direktiivi 2001/14/EÜ artikli 2 punkt h).

K

1.1.1.1.8.2

Tunneli tunnus

[märgijada]

Ainulaadne tunneli tunnus või ainulaadne liini number liikmesriigis.

M

1.1.1.1.8.3

Tunneli algus

[WGS84 + NNN.NN + märgijada]

Geograafilised koordinaadid rahvusvahelise geodeetiliste koordinaatide süsteemi (WGS) alusel ning liini tunnusega seotud kilomeeter või miil tunneli alguses.

K

1.1.1.1.8.4

Tunneli lõpp

[WGS84 + NNN.NN + märgijada]

Geograafilised koordinaadid rahvusvahelise geodeetiliste koordinaatide süsteemi (WGS) alusel ning liini tunnusega seotud kilomeeter või miil tunneli lõpus.

K

1.1.1.1.8.5

Tunneli EÜ vastavustõendamise deklaratsioon (raudteetunnelite ohutust käsitlev KTK)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Ainulaadne EÜ deklaratsioonide number, mis vastab koostalitlusvõime dokumentide edastamise praktilisi korraldusi käsitlevas dokumendis esitatud vormingunõuetele (ERA/INF/10-2009/INT).

K – KTK

1.1.1.1.8.6

Tunneli olemasoleva infrastruktuuri tõendamise deklaratsioon (raudteetunnelite ohutust käsitlev KTK)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Ainulaadne olemasoleva infrastruktuuri deklaratsioonide number, mis vastab koostalitlusvõime dokumentide edastamise praktilisi korraldusi käsitlevas dokumendis esitatud vormingunõuetele (ERA/INF/10-2009/INT).

M – olemasolev

1.1.1.1.8.7

Tunneli pikkus

[NNNNN]

Tunneli tegelik pikkus (väljendatud meetrites) rööbaste ülemises osas suudmest suudmeni. Seda nõutakse ainult juhul, kui tunneli pikkus on 100 meetrit või rohkem.

K

1.1.1.1.8.8

Ristlõike pindala

[NNN]

Tunneli väikseima tegeliku ristlõike pindala (väljendatud ruutmeetrites).

K

1.1.1.1.8.9

Avariiplaani olemasolu

[JAH/EI]

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja juhendamisel ning kui see on kohane, siis koostöös raudteeveo-ettevõtjate, päästeteenistuste ja asjakohaste ametiasutustega iga tunneli jaoks välja töötatud plaan. See on kooskõlas võimaldatud enesepäästmis-, evakuatsiooni- ja päästevahenditega (raudteetunnelite ohutuse KTK, komisjoni otsus 2008/163/EÜ).

K – KTK

M – olemasolev

1.1.1.2

Energia allsüsteem

1.1.1.2.1

Rööbastee vastavustõendamise deklaratsioonid

1.1.1.2.1.1

Rööbastee EÜ vastavustõendamise deklaratsioon (ENE)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Ainulaadne EÜ deklaratsioonide number, mis vastab koostalitlusvõime dokumentide edastamise praktilisi korraldusi käsitlevas dokumendis esitatud vormingunõuetele (ERA/INF/10-2009/INT).

K– KTK

1.1.1.2.1.2

Rööbastee olemasoleva infrastruktuuri tõendamise deklaratsioon (ENE)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Ainulaadne olemasoleva infrastruktuuri deklaratsioonide number, mis vastab koostalitlusvõime dokumentide edastamise praktilisi korraldusi käsitlevas dokumendis esitatud vormingunõuetele (ERA/INF/10-2009/INT).

M – olemasolev

1.1.1.2.2

Kontaktõhuliin

1.1.1.2.2.1

Energiavarustuse süsteem (pinge ja sagedus)

[märgijada]

üks valik eelnevalt määratud loendist:

ei ole elektrifitseeritud / vahelduvvool: 25 kV – 50 Hz /vahelduvvool: 15 kV – 16,7 Hz / alalisvool: 3 kV / alalisvool: 1,5 kV /alalisvool: (erijuht FR) / alalisvool: 750 V /muu (määrata nimipinge ja sagedus ning vahemikud)

Nimipinge ja sagedus standardi EN 50163:2004 kohaselt. Kui Euroopa standardis sätestatud vahemik ületatakse, siis tuleb avaldada suurim püsiv pinge (maksimumväärtus antakse sulgudes).

K

1.1.1.2.2.2

Rongi suurim vool

[NNNN]

Maksimaalne lubatud rongi vool väljendatud amprites (A).

K

1.1.1.2.2.3

Suurim vool paigalseisu ajal pantograafi kohta

[NNN]

Maksimaalne lubatud rongi vool paigalseisu ajal alalisvoolu süsteemides, väljendatud amprites (A).

K

1.1.1.2.2.4

Regeneratiivpidurdamise loa olemasolu

[JAH/EI]

Regeneratiivpidurdamine on lubatud või mitte.

K

1.1.1.2.2.5

Kontaktliini nimikõrgus

[N.NN]

Kontaktliini nimikõrgus toe juures tavatingimisustes, väljendatud meetrites.

K - KTK

1.1.1.2.2.6

Kontaktliini suurim kõrgus

[N.NN]

Kontaktliini suurim kõrgus toe juures tavatingimisustes, väljendatud meetrites.

K – TEN-kiirraudteesüsteem

K – TEN-tavaraudteesüsteem

K – TEN- väline

1.1.1.2.2.7

Kontaktliini väikseim kõrgus

[N.NN]

Kontaktliini väikseim kõrgus toe juures tavatingimisustes, väljendatud meetrites.

K – TEN-kiirraudteesüsteem

K – TEN-tavaraudteesüsteem

K – TEN-väline

1.1.1.2.3

Pantograaf

1.1.1.2.3.1

Lubatud pantograafi kollektoripead

[märgijada]

mitu valikut eelnevalt määratud loendist:

1 950 mm (tüüp 1) /1 950 mm (tüüp 2) /1 950 mm (PL) / 1 800 mm (NO,SE) /1 600 mm (EP) / 1 600 mm (GB,CTRL) /1 600 mm (GB) / 1 450 /muu (täpsustada)

Üks pantograafi kollektoripea või rohkem kooskõlas veeremi allsüsteemi KTKga või standardiga EN 50367:2006.

K

1.1.1.2.3.2

Nõuded tõstetud pantograafide arvule ja nendevahelisele kaugusele

[märgijada]

Liinil lubatud tõstetud pantograafide suurim arv. Väikseim keskliinidevaheline kaugus kahe või enama tõstetud pantograafi korral, väljendatud meetrites. Väärtused määratakse kindlaks maksimaalse lubatud kiiruse kohta raudteelõigul.

K

1.1.1.2.3.3

Kontaktkinga lubatud materjal

[märgijada]

mitu valikut eelnevalt määratud loendist:

vask / puhas süsinik / süsinik lisamaterjaliga / süsinik kaetud vasega / muu

Üks või enam kontaktkinga materjali tüüpi, mida võib liinil kasutada.

K

1.1.1.2.4

Kontaktõhuliini eraldustsoonid

1.1.1.2.4.1

Faasidevaheliste eraldustsoonide olemasolu

[JAH + link / EI]

Kui liini lõigul on faasidevahelised eraldustsoonid, siis tuleb lisada link üksikasjalikule kirjeldusele.

K

1.1.1.2.4.2

Süsteemi eraldustsoonide olemasolu

[JAH + link / EI]

Kui liini raudteelõigul on süsteemi eraldustsoonid, siis tuleb lisada link üksikasjalikule kirjeldusele.

K

1.1.1.2.5

Veeremi nõuded

1.1.1.2.5.1

Nõutav on pardal voolu piiramine

[JAH/EI]

Nõuded suurimat rongi voolu määrata võimaldavatele pardaseadmetele.

K – TEN-tavaraudteesüsteem

K – TEN-väline

1.1.1.2.5.2

Keskmine lubatud kontaktjõud

[märgijada]

või

[NNN]

Liinil lubatud keskmine kontaktjõud. Jõud esitatakse kas eelnevalt kindlaks määratud kõverana või njuutonites väljendatud väärtusena.

K

1.1.1.2.5.3

Nõutud automaatne langetamisseade (ADD)

[JAH/EI]

Veeremis standardi EN 50206-1 kohaselt nõutav automaatne langetamisseade (ADD).

K

1.1.1.3

Juhtkäskude ja signaalimise allsüsteem

1.1.1.3.1

Rööbaste vastavustõendamise deklaratsioonid

1.1.1.3.1.1

Rööbastee EÜ vastavustõendamise deklaratsioon (juhtkäsud ja signaalimine)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Ainulaadne EÜ deklaratsioonide number, mis vastab koostalitlusvõime dokumentide edastamise praktilisi korraldusi käsitlevas dokumendis esitatud vormingunõuetele (ERA/INF/10-2009/INT).

K – KTK

1.1.1.3.1.2

Rööbastee EÜ vastavustõendamise deklaratsioon (juhtkäsud ja signaalimine)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Ainulaadne EÜ deklaratsioonide number, mis vastab koostalitlusvõime dokumentide edastamise praktilisi korraldusi käsitlevas dokumendis esitatud vormingunõuetele (ERA/INF/10-2009/INT).

M – olemasolev

1.1.1.3.2

Klass A – rongi turvangusüsteem (ETCS)

1.1.1.3.2.1

ETCSi tase

[märgijada]

üks valik eelnevalt määratud loendist:

ei/1/2/3

Erinevad ERTMSi/ETCSi rakendamise tasemed on viis, kuidas väljendada võimalikke rööbastee ja rongi vahelisi käitamissuhteid. Tasemete määratlused on peamiselt seotud kasutatavate teeäärsete seadmetega, teeäärsete seadmete teabe pardaseadmetesse jõudmise viisiga ning nende seadmete funktsioonidega, mida vastavalt raudteeäärsetes ja pardaseadmetes töödeldakse.

K

1.1.1.3.2.2

ETCSi algversioon (x.y)

[N.N.N]

üks valik eelnevalt määratud loendist:

(2.2.2)/2.3.0/2.3.0.d/3.0.0

Liini äärde paigaldatud ETCSi algversioon (sulgudes märgitakse versioon, mis täielikult ei ühildu)

K

1.1.1.3.2.3

ETCSi sõidusignaalide uuendamine on liinile juurdepääsu saamiseks vajalik

[JAH/EI]

Sõidusignaalide uuendamine on võrgule juurdepääsu kriteerium.

M

1.1.1.3.2.4

ETCSi sõidusignaalide uuendamise süsteem paigaldatakse liini äärde

[märgijada]

üks valik eelnevalt määratud loendist:

 

puudub

 

silmus

 

GSM-R

 

silmus ja GSM-R

Teave raudtee äärde paigaldatud seadmete kohta, mis on suutelised edastama silmuse või GSM-Ri teel sõidusignaalide uuendamise teavet 1. taseme paigaldistele.

M

1.1.1.3.2.5

Kasutusel on ETCSi riiklik rakendus

Number eelnevalt määratud loendist

Pakett 44 on meetod, mis võimaldab rongi ja rööbastee vahelistel riiklikel rakendustel edastada andmeid, kasutades ETCSiga kaasasolevaid andmeedastusseadmeid. Euroopa Raudteeagentuuri hallatud NID_XUSERi väärtused, mis on esitatud Euroopa Raudteeagentuuri veebisaidilt kättesaadavas ETCSi muutujaid käsitlevas dokumendis.

Liini äärde paigaldatud riiklik rakendus.

M

1.1.1.3.2.6

Käitamispiirangute või tingimuste olemasolu

[JAH + link / EI]

Piirangud või tingimused tulenevalt osalisest vastavusest juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi KTK-le.

M

1.1.1.3.2.7

Valikulised ETCSi funktsioonid

[märgijada]

Kõnealuste valikuliste ETCSi funktsioonide kasutamine võib parandada liini käitamist. Need on esitatud ainult teabeks ja ei ole võrgule juurdepääsu kriteeriumid.

M

1.1.1.3.3

Klass A – raadio (GSM-R)

1.1.1.3.3.1

GSM-Ri versioon

[märgijada]

mitu valikut eelnevalt määratud loendist:

 

ei/1/2/3

 

puudub, 6/14, 7/15

Liini äärde paigaldatud GSM-Ri FRSi ja SRSi versioon.

K

1.1.1.3.3.2

Andmete edastamiseks vajalik väikseim pardalolevate töötavate GSM-R-mobiilide arv

[märgijada]

mitu valikut eelnevalt määratud loendist:

ei/1/2/3

Rongi probleemideta tööks vajalikku andmeedastust võimaldavate mobiilide arv. Ei ole kriitiline ohutuskriteerium ega koostalitlusvõime tingimus.

K

1.1.1.3.3.3

Valikulised GSM-Ri funktsioonid

[märgijada]

mitu valikut eelnevalt määratud loendist:

piiriületus käsitsi / piiriületus baliisiga / piiriületus raadioga / …

Kõnealuste valikuliste GSM-Ri funktsioonide kasutamine võib parandada liini käitamist. Need on toodud ainult teabeks ja ei ole võrgule juurdepääsu kriteeriumid.

M

1.1.1.3.4

Klass A – rongituvastussüsteem

1.1.1.3.4.1

A-klassi rongituvastussüsteemi olemasolu

[JAH + link / EI]

Avatud punkt, millega esitatakse link riiklikele eeskirjadele, kui need on olemas.

M

1.1.1.3.5

Klass B – rongi turvangusüsteemid

1.1.1.3.5.1

Paigaldatud B-klassi süsteemid ja/või muud rongi kaitse-, juhtimis- ja hoiatussüsteemid (süsteem ja kui see on kohaldatav, siis ka versioon)

[märgijada]

mitu valikut eelnevalt määratud loendist:

LZB DE / LZB Hispaania / LZB AT / TVM430 / PZB 90 / muu (täpsustada)

Liini äärde paigaldatud tavalise kasutuse B-klassi süsteemid ja/või muud rongi kaitse-, juhtimis- ja hoiatussüsteemid.

K

1.1.1.3.5.2

Vajalik on rohkem kui ühe B-klassi ja/või muu rongi kaitse-, juhtimis- ja hoiatussüsteemi olemasolu pardal

[märgijada]

mitu valikut eelnevalt määratud loendist:

KVB / muu (täpsustada)

Pardal nõutav ja samal ajal kasutatav rohkem kui üks B-klassi ja/või muu rongi kaitse-, juhtimis- ja hoiatussüsteem.

K

1.1.1.3.6

Klass B – raadio

1.1.1.3.6.1

Paigaldatud B-klassi või muud raadiosüsteemid (süsteem ja kui on kohaldatav, siis selle versioon)

[märgijada]

mitu valikut eelnevalt määratud loendist:

UIC raadio peatükk 1–4 / BR 1845 / VR rongiraadio / muu (täpsustada)

Liini äärde paigaldatud tavakasutuses B-klassi või muud raadiosüsteemid.

K

1.1.1.3.7

Üleminek ühelt süsteemilt teisele

1.1.1.3.7.1

Erinevate kaitse-, juhtimis- ja hoiatussüsteemide vahelise ümberlülituse olemasolu

[JAH + link / EI]

ETCSi ja B-klassi süsteemide vaheline ümberlülitumine ning B-klassi ja B-klassi süsteemide vaheline ümberlülitumine käitamise ajal. Paigaldamine oleneb kohalikest tingimustest.

M – olemasolev

1.1.1.3.7.2

Erinevate raadiosüsteemide vahelise ümberlülituse olemasolu

[JAH + link / EI]

GSM-Ri ja B-klassi ning B-klassi ja B-klassi raadiosüsteemide ja side puudumise süsteemi vaheline ümberlülitumine käitamise ajal. Paigaldamine oleneb kohalikest tingimustest.

M – olemasolev

1.1.1.3.8

Klass B – rongituvastussüsteemid

1.1.1.3.8.1

Rongituvastussüsteemide tüübid

[märgijada]

mitu valikut eelnevalt määratud loendist:

rööbastee vooluahelad / rattaandur / silmus

Paigaldatud rongituvastussüsteemide tüübid. See aitab kiiresti kindlaks määrata, milliseid rongi tuvastamisega seotud parameetreid liini konkreetsele lõigule kohaldatakse (kõigile rongituvastussüsteemide tüüpidele ei kohaldata kõiki parameetreid).

K

1.1.1.3.8.2

Suurim lubatud kaugus kahe järjestikuse telje vahel

[NNNNN]

Millimeetrites esitatud kaugus.

See on seotud rongi tuvastamise lõigu väikseima pikkusega. Kõnealune nõue on seotud signaalimise lõigu vähima pikkusega, millega tagatakse, et veerem või selle osa seda ei ületa, mille tulemusena esitaks rongituvastussüsteem selle kohta teabe kui vaba ala kohta.

K

1.1.1.3.8.3

Väikseim lubatud kaugus kahe järjestikuse telje vahel

[NNNN]

Millimeetrites esitatud kaugus.

See on seotud teljeloenduri või rattaanduri või erijuhtumiga. Teljeloenduri süsteemid peavad olema suutelised eristama telje tuvastamise kahe järjestikuse loenduri poolt piisavalt hea eraldusvõimega; vastasel juhul on tulemus loenduri tõrge.

K

1.1.1.3.8.4

Vähim lubatud kaugus esimese ja viimase telje vahel

[NNNN]

Millimeetrites esitatud kaugus.

See on seotud rööbastee vooluahelate või vastavate erijuhtumitega. Kõrvuti asetsevate rööbastee vooluahelate elektriühendustes võib esineda piirkond, kus veeremi telje tuvastamine ei ole tagatud.

K

1.1.1.3.8.5

Veeremi nina suurim lubatud pikkus

[NNNN]

Millimeetrites esitatud pikkus.

See on seotud rööbastee vooluahelate ja teljeloenduritega. Rongituvastussüsteem on suuteline tuvastama esimese telje enne rongi nina jõudmist selle ees asuvasse ohupunkti ning on samuti suuteline tuvastama viimase telje enne, kui rongi tagumine ots on ohupunktist väljunud. Nina võib siinkohal tähendada veeremi või rongi mõlemat otsa (eesmist ja tagumist).

K

1.1.1.3.8.6

Rattapöia väikseim lubatud laius

[NNN]

Millimeetrites esitatud laius.

See on seotud teljeloendurite, pedaalide, rööpapedaalidega. Mööduv ratas mõjutab teljeloenduri tuvastusvälja. Rattapöia laius peab olema küllalt suur selleks, et piisavalt mõjutada välja nõutava tuvastamise tagamiseks.

K

1.1.1.3.8.7

Ratta väikseim lubatud läbimõõt

[NNN]

Millimeetrites esitatud läbimõõt.

Ühilduvus teljeloenduritega. Teljeloenduri tuvastusvälja mõjuala (rattaharjade pinnal) on seotud ratta läbimõõduga.

K

1.1.1.3.8.8

Rattaharja väikseim lubatud paksus

[NN.N]

Millimeetrites esitatud paksus.

Ühilduvus teljeloendurite, pedaalide ja rööpapedaalidega. Mööduv ratas mõjutab teljeloenduri tuvastusvälja. Rattaharja paksus peab olema küllalt suur selleks, et piisavalt mõjutada välja nõutava tuvastamise tagamiseks.

K

1.1.1.3.8.9

Rattaharja väikseim lubatud kõrgus

[NN.N]

Millimeetrites esitatud kõrgus.

Ühilduvus teljeloendurite, pedaalide ja rööpapedaalidega. Mööduv ratas mõjutab teljeloenduri tuvastusvälja. Rattaharja kõrgus peab olema küllalt suur selleks, et piisavalt mõjutada välja nõutava tuvastamise tagamiseks.

K

1.1.1.3.8.10

Rattaharja suurim lubatud kõrgus

[NN.N]

Millimeetrites esitatud kõrgus.

Ühilduvus teljeloendurite, pedaalide ja rööpapedaalidega. Mööduv ratas mõjutab teljeloenduri tuvastusvälja. Tuleb kindlaks määrata rattaharja kõrguse suurim vahemik Sh(min) – Sh(max).

K

1.1.1.3.8.11

Väikseim lubatud teljekoormus

[N.N]

Tonnides esitatud koormus.

Ühilduvus rööbastee vooluahelate, pedaalide ja rööpapedaalidega. Väikseim teljekoormus aktiveerib pedaalid ja rööpapedaalid. Väikseim teljekoormus parandab samuti ratta ja rööbaste vahelist vastupanu, mis on tähtis rööbastee vooluahelate käitamisel.

K

1.1.1.3.8.12

Ratastevahelise metallivaba ruumi eeskirjade olemasolu

[JAH + link / EI]

Ühilduvus teljeloendurite rattaanduritega. Teljeloendurite põhimõte tugineb elektromagnetvälja muutmisele. Väli peab muutma ainult ratta ja mitte veeremi muude osade möödumise korral. Avatud punkt, esitatakse link riiklikele eeskirjadele, kui need on olemas.

K

1.1.1.3.8.13

Veeremi metalli massi eeskirjade olemasolu

[JAH + link / EI]

Ühilduvus induktiivvastuvõtjatega. Metalli massi mõju silmuse tuvastamise süsteemidele. Avatud punkt, esitatakse link riiklikele eeskirjadele, kui need on olemas.

K

1.1.1.3.8.14

Nõutud on rattamaterjali ferromagnetilised omadused

[JAH/EI]

Ühilduvus teljeloendurite rattaanduritega. See omadus on vajalik teljeloendurite elektromagnetvälja muutmiseks nõutava tuvastamise tagamise eesmärgil.

Juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi KTKs esitatud nõue ei ole täpne.

K

1.1.1.3.8.15

Rattapaari vastastikuste rataste suurim lubatud takistus

[N.NN]

Oomides esitatud takistus.

Ühilduvus rööbastee vooluahelatega. Rööbastee vooluahel on suuteline veeremit tuvastama ainult juhul, kui rööbastevaheline takistus ei ületa teatud väärtust. See väärtus põhineb rattapaaride vastastikuste rataste takistusel ning rataste ja raudteepinna vahelisel kontakttakistusel. Siinkohal esitatud liidesenõue on seotud ainult rattapaari vastastikuste rataste sõidupindadevahelise elektritakistusega.

K

1.1.1.3.8.16

Pantograafi ja rataste vaheline väikseim lubatud takistus

[N.NN]

Oomides esitatud takistus.

Ühilduvus rööbastee vooluahelatega. Rööbastee vooluahela tuvastussüsteemides võib energiavarustuse süsteemi põhjustatud harmoonia tekitada häire ning võib tekkida kontaktliini kaudu ühelt rööpalt teisele ülekandeefekt. Piisavalt suur veeremi takistus aitab seda vältida.

K

1.1.1.3.8.17

Suurim liivatamise määr

[märgijada]

üks valik eelnevalt määratud loendist:

500 g / 800 g / muu (täpsustada)

Suurim esitatud määr on 30 sekundit. Ühilduvus rööbastee vooluahelatega. Liiga palju liiva tekitab rööbastee vooluahelatega varustatud rööbasteel rongide mittetuvastamise ohu.

K

1.1.1.3.8.18

Nõutud on juhipoolne liivatamise peatamine

[JAH/EI]

Ühilduvus rööbastee vooluahelatega kohtades, kus liivatamise kasutamine ei ole lubatud.

K

1.1.1.3.9

Elektromagnetiliste häiretega seotud parameetrid

1.1.1.3.9.1

Rööbastes tagasivoolu olemasolu eeskirjad

[JAH + link / EI]

Ühilduvus rööbastee vooluahelatega ja rattaandurite ning teljeloenduritega. Rööbaste veovoolu harmoonia võib takistada rööbastee vooluahelate käitamist. Rööbaste alalisvool võib kanduda teljeloendurite anduritesse ning takistada nende käitamist. Avatud punkt, esitatakse link riiklikele eeskirjadele, kui need on olemas.

K

1.1.1.3.9.2

Elektriliste, magnetiliste ja elektromagnetiliste väljade eeskirjade olemasolu

[JAH + link / EI]

Ühilduvus rattaanduritega. Veeremi tekitatud elektromagnetilised väljad võivad takistada teljeloendurite ja rattaandurite käitamist. Avatud punkt, esitatakse link riiklikele eeskirjadele, kui need on olemas.

K

1.1.1.3.10

Liini ääres asuv süsteem halvenenud olukordade jaoks

1.1.1.3.10.1

ETCSi tase halvenenud olukorra jaoks

[märgijada]

üks valik eelnevalt määratud loendist:

ei/1/2/3

Halvenenud olukorra süsteem. Kui rong ei vasta ETCSi tavakäitamise tasemele, siis võib rongi liikumist juhtida muu ETCSi taseme abil. Näide: tase 1 kui taseme 2 halvenenud olukorra režiim.

K

1.1.1.3.10.2

Rongi B-klassi kaitse-, juhtimis- ja hoiatussüsteemid halvenenud olukorra jaoks

[märgijada]

mitu valikut eelnevalt määratud loendist:

LZB DE / LZB Hispaania / LZB AT / TVM430 / PZB 90 / muu (täpsustada)

Halvenenud olukorra süsteem. Kui rong ei vasta ETCSi tavakäitamise tasemele, siis võib rongi liikumist jälgida muul moel. Näide: rongi käitamine on kaitstud B-klassi süsteemiga ja/või liiniäärsete signaalidega.

K

1.1.1.3.11

Piduritega seotud parameetrid

1.1.1.3.11.1

Nõutav väikseim pidurivõimsus

[JAH + link / EI]

Kiiruse järelevalve pidurduskõverate arvutamiseks.

Pidurdusvõimsusega seotud nõuded võivad oleneda alljärgnevast.

Kahe järjestikuse signaali vaheline kaugus (raudteelõigu pikkus)

Rongi kiirus

Rongi mass

Kalle

M

1.1.1.3.12

Muud juhtkäskude ja signaalimisega seotud parameetrid

1.1.1.3.12.1

Kallutamine on toetatud

[JAH + link / EI]

Kallutamise funktsiooni toetamine aitab kurvides kiiremini sõita ning vähendada sõiduaega ETCSiga varustatud liinil (kasutades ETCSiga varustatud rongide kalduva rongi erikategooriat); ilma kõnealuse funktsiooni toeta liiguvad isegi ETCSiga varustatud kalduvad rongid kurvides suurema kiirusepiiranguga nagu tavarongid.

M

1.2

RAKENDUSPUNKT

1.2.0.0.0

Üldised andmed

1.2.0.0.0.1

Rakenduspunkti nimi

[märgijada]

Tavaliselt linna või küla või liikluskontrolli eesmärgiga seotud nimi

M

1.2.0.0.0.2

Rakenduspunkti tunnuskood

[AANNNNNNNNNNNNNN]

Euroopa strateegilises arenduskavas kaubaveo telemaatikarakenduste KTK jaoks välja töötatud kood, nagu on esitatud Euroopa Standardikomitee dokumendis CWA15541: mai 2006. See koosneb kahest riigikoodi tähistavast tähest ja neljateistkümnest asukohakoodi tähistavast numbrist.

K

1.2.0.0.0.3

Riiklik rakenduspunkti tunnuskood

[märgijada]

Ainulaadne rakenduspunkti tunnus või ainulaadne rakenduspunkti number liikmesriigis.

M

1.2.0.0.0.4

Rakenduspunkti tüüp

[märgijada]

mitu valikut eelnevalt määratud loendist:

jaam /reisijapeatus / kaubaterminal / ristumiskoht / sorteerimisjaam / muu (täpsustada)

Rajatise tüüp seoses peamis(t)e kasutusfunktsiooni(de)ga.

K

1.2.0.0.0.5

Rakenduspunkti asukoht

[WGS84 + NNN.NN + märgijada]

Geograafilised koordinaadid rahvusvahelise geodeetiliste koordinaatide süsteemi (WGS) alusel ning liini tunnusega seotud rakenduspunkti asukoha kilomeeter või miil. See jääb üldjuhul rakenduspunkti keskele.

K

1.2.1

RÖÖBASTEE

1.2.1.0.0

Üldised andmed

1.2.1.0.0.1

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja nimi

[märgijada]

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja tähendab mis tahes organisatsooni või ettevõtjat, kes vastutab eelkõige raudteeinfrastruktuuri rajamise ja hooldamise eest (direktiivi 2001/14/EÜ artikli 2 punkt h).

K

1.2.1.0.0.2

Rööbastee tunnus

[märgijada]

Ainulaadne rööbastee tunnus või ainulaadne rööbastee number rakenduspunktis.

K

1.2.1.0.1

Rööbastee vastavustõendamise deklaratsioonid

1.2.1.0.1.1

Rööbastee EÜ vastavustõendamise deklaratsioon (infrastruktuur)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Ainulaadne EÜ deklaratsioonide number, mis vastab koostalitlusvõime dokumentide edastamise praktilisi korraldusi käsitlevas dokumendis esitatud vormingunõuetele (ERA/INF/10-2009/INT).

K – KTK

1.2.1.0.1.2

Rööbastee olemasoleva infrastruktuuri tõendamise deklaratsioon (infrastruktuur)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Ainulaadne olemasoleva infrastruktuuri deklaratsioonide number, mis vastab koostalitlusvõime dokumentide edastamise praktilisi korraldusi käsitlevas dokumendis esitatud vormingunõuetele (ERA/INF/10-2009/INT).

M – olemasolev

1.2.1.0.2

Tööparameetrid

1.2.1.0.2.1

Liini tüüp

[RN]

üks valik eelnevalt määratud loendist:

I/II/III/IV/V/VI/VII

Liini tähtsus (põhiliin või muu liin) ja koostalitlusvõime saavutamiseks nõutavate parameetrite saavutamise viis (uus või täiustatud), nagu on kirjeldatud tavaraudteesüsteemi infrastruktuuri KTKs. Seda parameetrit kohaldatakse ainult üleeuroopalise võrgu liinide rakenduspunktidele.

K – TEN-kiirraudteesüsteem

K – TEN-tavaraudteesüsteem

1.2.1.0.2.2

Liikluse tüüp

[A]

üks valik eelnevalt määratud loendist:

P/F/M

Tähistab sihtsüsteemi peamise liikluse KTK liini kategooriat ja vastavaid põhiparameetreid (reisi-, kauba-, mitmeotstarbeline liin), nagu on kirjeldatud tavaraudteesüsteemi infrastruktuuri KTKs. Seda parameetrit kohaldatakse ka üleeuroopalise võrgu väliste liinide rakenduspunktidele.

K

1.2.1.0.3

Liini paigutus

1.2.1.0.3.1

Koostalitluslik rööpmevahe

[AA]

üks valik eelnevalt määratud loendist:

GA/GB/GC

Rööpmevahed GA, GB või GC, nagu on määratletud standardi EN 15273-3:2009 lisas C

K

1.2.1.0.3.2

Rahvusvahelised rööpmevahed

[märgijada]

Mitmepoolne rööpmevahe (standardi EN 15273-3:2009 lisa D jaotised D.1 kuni D.3) või rahvusvaheline rööpmevahe (standardi EN 15273-3:2009 lisa C jaotis C.2.1), mis ei ole GA, GB ja GC.

K

1.2.1.0.3.3

Riiklikud rööpmevahed

[märgijada]

Kohalik rööpmevahe nagu on määratletud standardis EN 15273:3-2009 või muu kohalik rööpmevahe.

M

1.2.1.0.4

Rööbastee parameetrid

1.2.1.0.4.1

Nominaalne rööpmevahe

[NNNN]

üks valik eelnevalt määratud loendist:

1000, 1435, 1520, 1524, 1600, 1668

Millimeetrites väljendatud üks väärtus, mis määrab kindlaks rööpmevahe. Mitme rööpapaariga rööbastee korral avaldatakse eraldi andmete kogum iga eraldi rööbastena käitatava rööpapaari kohta.

K

1.2.1.0.5

Tunnel

1.2.1.0.5.1

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja nimi

[märgijada]

Infrastruktuuri-ettevõtja tähendab mis tahes organisatsiooni või ettevõtjat, kes vastutab eelkõige raudteeinfrastruktuuri rajamise ja hooldamise eest (direktiivi 2001/14/EÜ artikli 2 punkt h).

K

1.2.1.0.5.2

Tunneli tunnus

[märgijada]

Ainulaadne tunneli tunnus või ainulaadne tunneli number liikmesriigis.

M

1.2.1.0.5.3

Tunneli EÜ vastavustõendamise deklaratsioon (raudteetunnelite ohutust käsitlev KTK)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Ainulaadne EÜ deklaratsioonide number, mis vastab koostalitlusvõime dokumentide edastamise praktilisi korraldusi käsitlevas dokumendis esitatud vormingunõuetele (ERA/INF/10-2009/INT).

K - KTK

1.2.1.0.5.4

Tunneli olemasoleva infrastruktuuri tõendamise deklaratsioon (raudteetunnelite ohutust käsitlev KTK)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Ainulaadne olemasoleva infrastruktuuri deklaratsioonide number, mis vastab koostalitlusvõime dokumentide edastamise praktilisi korraldusi käsitlevas dokumendis esitatud vormingunõuetele (ERA/INF/10-2009/INT).

M – olemasolev

1.2.1.0.5.5

Tunneli pikkus

[NNNNN]

Tunneli tegelik pikkus (väljendatud meetrites) rööbaste ülemises osas suudmest suudmeni. Seda nõutakse ainult juhul, kui tunneli pikkus on 100 meetrit või rohkem.

M

1.2.1.0.5.6

Avariiplaani olemasolu

[JAH/EI]

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja juhendamisel ning kui see on asjakohane, siis koostöös raudteeveo-ettevõtjatega, päästeteenistustega ja asjakohaste ametiasutustega iga tunneli jaoks välja töötatud plaan. See on kooskõlas võimaldatud enesepäästmis-, evakuatsiooni- ja päästevahenditega (raudteetunnelite ohutuse KTK, otsus 2008/163/EÜ).

K – KTK

M – olemasolev

1.2.1.0.6

Perroon

1.2.1.0.6.1

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja nimi

[märgijada]

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja tähendab mis tahes organisatsiooni või ettevõtjat, kes vastutab eelkõige raudteeinfrastruktuuri rajamise ja hooldamise eest (direktiivi 2001/14/EÜ artikli 2 punkt h).

K

1.2.1.0.6.2

Perrooni tunnus

[märgijada]

Ainulaadne perrooni tunnus või ainulaadne perrooni number rakenduspunktis.

K

1.2.1.0.6.3

Perrooni klassifikatsioon

[märgijada]

üks valik eelnevalt määratud loendist:

üleeuroopalise võrgu kiirraudteesüsteem / üleeuroopalise võrgu tavaraudteesüsteem / üleeuroopalise võrgu väline

Perrooni käitatakse üleeuroopalise võrgu kiirraudteesüsteemi, üleeuroopalise võrgu tavaraudteesüsteemi osana või üleeuroopalise võrgu väliselt.

K

1.2.1.0.6.4

Piiratud liikumisvõimega isikute juurdepääsutingimuste kohaldamine

[JAH/EI]

Teave selle kohta, kas perroon vastab piiratud liikumisvõimega isikute juurdepääsu käsitlevale KTK-le.

K

1.2.1.0.6.5

Perrooni EÜ vastavustõendamise deklaratsioon (infrastruktuur / piiratud liikumisvõimega isikud)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Ainulaadne EÜ deklaratsioonide number, mis vastab koostalitlusvõime dokumentide edastamise praktilisi korraldusi käsitlevas dokumendis esitatud vormingunõuetele (ERA/INF/10-2009/INT).

K – KTK

1.2.1.0.6.6

Perrooni olemasoleva infrastruktuuri tõendamise deklaratsioon (infrastruktuur/piiratud liikumisvõimega isikud)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Ainulaadne olemasoleva infrastruktuuri deklaratsioonide number, mis vastab koostalitlusvõime dokumentide edastamise praktilisi korraldusi käsitlevas dokumendis esitatud vormingunõuetele (ERA/INF/10-2009/INT).

M – olemasolev

1.2.1.0.6.7

Kasutatav perrooni pikkus

[NNNN]

Selle perrooni osa maksimaalne katkematu pikkus (väljendatud meetrites), mille ette rong tavakasutustingimustes reisijate pealevõtmiseks ja rongist väljalaskmiseks seisma jääb, jättes piisava varu peatumistolerantside suhtes (tavaraudteesüsteemi infrastruktuuri KTK).

K

1.2.1.0.6.8

Perrooni kõrgus

[NNNN]

üks valik eelnevalt määratud loendist:

550 / 760 /muu (täpsustada)

Perrooni ülemise pinna ja kõrvalasuva rööbastee sõidupinna vaheline kaugus. See on millimeetrites väljendatud nimiväärtus.

K

1.2.1.0.6.9

Püsiseadmed rongide perroonilt käivitamiseks

[märgijada]

Fikseeritud seadmed nagu peeglid, videovalve kaamerad, mis on sätestatud osana signaalimise seadmetest, mis võimaldavad perrooni töötajatel anda rongimeeskonnale teada, millal uksed sulgeda ja kui see on edukalt tehtud, siis rong käivitada.

M

1.2.1.0.6.10

Sisenemise abivahendite olemasolu perroonil

[JAH/EI]

Teave perroonil olemasolevate mis tahes seadmete kohta, mis lihtsustavad rongi sisenemist.

K

1.2.2

MANÖÖVRITEE

1.2.2.0.0

Üldised andmed

1.2.2.0.0.1

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja nimi

[märgijada]

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja tähendab mis tahes organisatsiooni või ettevõtjat, kes vastutab eelkõige raudteeinfrastruktuuri rajamise ja hooldamise eest (direktiivi 2001/14/EÜ artikli 2 punkt h).

K

1.2.2.0.0.2

Manöövritee tunnus

[märgijada]

Ainulaadne manöövritee tunnus või ainulaadne manöövritee number rakenduspunktis.

K

1.2.2.0.0.3

Manöövritee klassifikatsioon

[märgijada]

üks valik eelnevalt määratud loendist:

TEN- kiirraudteesüsteem/TEN- tavaraudteesüsteem/TEN-väline

Manöövriteed käitatakse TEN- kiirraudteesüsteemis, TEN- tavaraudteesüsteemis või TEN-väliselt.

K

1.2.2.0.1

Manöövritee vastavustõendamise deklaratsioonid

1.2.2.0.1.1

Manöövritee EÜ vastavustõendamise deklaratsioon (infrastruktuur)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Ainulaadne EÜ deklaratsioonide number, mis vastab koostalitlusvõime dokumentide edastamise praktilisi korraldusi käsitlevas dokumendis esitatud vormingunõuetele (ERA/INF/10-2009/INT).

K – KTK

1.2.2.0.1.2

Manöövritee olemasoleva infrastruktuuri tõendamise deklaratsioon (infrastruktuur)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Ainulaadne olemasoleva infrastruktuuri deklaratsioonide number, mis vastab koostalitlusvõime dokumentide edastamise praktilisi korraldusi käsitlevas dokumendis esitatud vormingunõuetele (ERA/INF/10-2009/INT).

M – olemasolev

1.2.2.0.2

Tööparameeter

1.2.2.0.2.1

Kasutatava manöövritee pikkus

[NNNN]

Rongide ohutuks parkimiseks kasutatava manöövritee/seisutee kogupikkus meetrites.

K

1.2.2.0.3

Liini paigutus

1.2.2.0.3.1

Seisuteede suurim kalle

[N.N]

Kalde väärtused, mis ületavad KTK piirväärtust 2,5 millimeetrit meetri kohta.

M – olemasolev

1.2.2.0.3.2

Väikseim horisontaalse kõvera raadius

[NNN]

Raadiuse väärtus (väljendatud meetrites), kui see jääb alla tavaraudteesüsteemi infrastruktuuri KTKs kirjeldatud minimaalset piiri või KTK-le mittevastavatel liinidel.

M – olemasolev

1.2.2.0.3.3

Väikseim võimalik vertikaalne pöörderaadius

[NNN]

Raadiuse väärtus (väljendatud meetrites), kui see jääb alla tavaraudteesüsteemi infrastruktuuri KTKs kirjeldatud minimaalset piiri või KTK-le mittevastavatel liinidel.

M - olemasolev

1.2.2.0.4

Rongide teenindamise püsiseadmed

1.2.2.0.4.1

Tualeti tühjendamise seadmete olemasolu

[JAH + link / EI]

Tualeti tühjendamise seadmete tüüp (rongide teenindamiseks kasutatav püsiseade), nagu on määratletud infrastruktuuri KTKs. Kui see on olemas, siis esitada link välisele dokumendile.

K

1.2.2.0.4.2

Väliste puhastamisseadmeteolemasolu

[JAH + link / EI]

Välise puhastamisseadmete tüüp (rongide teenindamiseks kasutatav püsiseade), nagu on määratletud infrastruktuuri KTKs. Kui see on olemas, siis esitada link välisele dokumendile.

K

1.2.2.0.4.3

Veevarude taastamise seadmete olemasolu

[JAH + link / EI]

Veevarude taastamise seadmete tüüp (rongide teenindamiseks kasutatav püsiseade), nagu on määratletud infrastruktuuri KTKs. Kui see on olemas, siis esitada link välisele dokumendile.

K

1.2.2.0.4.4

Kütuse lisamise seadmete olemasolu

[JAH + link / EI]

Kütuse lisamise seadmete tüüp (rongide teenindamiseks kasutatav püsiseade), nagu on määratletud infrastruktuuri KTKs. Kui see on olemas, siis esitada link välisele dokumendile.

K

1.2.2.0.4.5

Liivavarude taastamise seadmete olemasolu

[JAH + link / EI]

Liivavarude taastamise seadmete tüüp (rongide teenindamiseks kasutatav püsiseade). Kui see on olemas, siis esitada link välisele dokumendile.

K

1.2.2.0.4.6

Välise elektrivarustuse seadmete olemasolu

[JAH + link / EI]

Välise elektrivarustuse seadmete tüüp (rongide teenindamiseks kasutatav püsiseade), nagu on määratletud infrastruktuuri KTKs. Kui see on olemas, siis esitada link välisele dokumendile.

K

1.2.2.0.5

Tunnel

1.2.2.0.5.1

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja nimi

[märgijada]

Infrastruktuuri-ettevõtja tähendab mis tahes organisatsiooni või ettevõtjat, kes vastutab eelkõige raudteeinfrastruktuuri rajamise ja hooldamise eest (direktiivi 2001/14/EÜ artikli 2 punkt h).

K

1.2.2.0.5.2

Tunneli tunnus

[märgijada]

Ainulaadne tunneli tunnus või ainulaadne tunneli number liikmesriigis.

M

1.2.2.0.5.3

Tunneli EÜ vastavustõendamise deklaratsioon (raudteetunnelite ohutust käsitlev KTK)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Ainulaadne EÜ deklaratsioonide number, mis vastab koostalitlusvõime dokumentide edastamise praktilisi korraldusi käsitlevas dokumendis esitatud vormingunõuetele (ERA/INF/10-2009/INT).

K - KTK

1.2.2.0.5.4

Tunneli olemasoleva infrastruktuuri tõendamise deklaratsioon (raudteetunnelite ohutust käsitlev KTK)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Ainulaadne olemasoleva infrastruktuuri deklaratsioonide number, mis vastab koostalitlusvõime dokumentide edastamise praktilisi korraldusi käsitlevas dokumendis esitatud vormingunõuetele (ERA/INF/10-2009/INT).

M – olemasolev

1.2.2.0.5.5

Tunneli pikkus

[NNNNN]

Tunneli tegelik pikkus (väljendatud meetrites) rööbaste ülemises osas suudmest suudmeni. Seda nõutakse ainult juhul, kui tunneli pikkus on 100 meetrit või rohkem.

M

1.2.2.0.5.6

Avariiplaani olemasolu

[JAH/EI]

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja juhendamisel ning kui see on asjakohane, siis koostöös raudteeveo-ettevõtjatega, päästeteenistustega ja asjakohaste ametiasutustega iga tunneli jaoks välja töötatud plaan. See on kooskõlas võimaldatud enesepäästmis-, evakuatsiooni- ja päästevahenditega (raudteetunnelite ohutuse KTK, otsus 2008/163/EÜ).

K – KTK

M – olemasolev

4.   KASUTUSJUHISED

4.1.   Protsessid

Andmenõuete täitmiseks toetab register tabelis 2 sätestatud protsesse.

Tabel 2

Protsesside loend

Andmete hankimine kavandatud rongi ja marsruudi ühilduvuse kindlaks tegemiseks

Konkreetse marsruudi tehniliste omaduste hankimine püsiseadmete ja veeremi vahelise tehnilise ühilduvuse kontrollimiseks kooskõlas lubatud veeremitüüpide Euroopa registri liidesega.

Andmete hankimine püsiseadmete tehnilise ühilduvuse tagamiseks

Konkreetse marsruudilõigu tehniliste omaduste hankimine eesmärgiga kontrollida piiridel liideseid süsteemiga, kuhu see lisatakse.

Andmete hankimine veeremi allsüsteemide projekteerimiseks

Võrgustiku teatud osa jaoks tehniliste omaduste hankimine eesmärgiga saavutada vastavus tüübitasandil kasutuselevõtu eesmärgil veeremiüksuste projekteerimisel ja nendele lubade väljastamisel.

Andmete hankimine ELi raudteevõrgustiku koostalitlusvõime kontrollimiseks

Võrgustiku konkreetsete osade tehniliste omaduste hankimine eesmärgiga kontrollida regulaarselt edenemist ELi koostalitlusvõimelise võrgustiku suunas seoses tööpõhinäitajatega.

4.2.   Läbivaatamise tsükkel

Liikmesriigid uuendavad registris olevaid andmeid regulaarselt ja vähemalt iga kolme kuu tagant. Üks uuendustest peab kattuma iga-aastase riikliku võrguaruande avaldamisega.


Top