Help Print this page 

Document 32011D0155

Title and reference
2011/155/EL: Komisjoni otsus, 9. märts 2011 , Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/57/EÜ (ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta) artikli 27 lõikes 4 osutatud võrdlusdokumendi avaldamise ja haldamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2011) 1536 all) EMPs kohaldatav tekst
  • In force
OJ L 63, 10.3.2011, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 004 P. 246 - 249

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/155(1)/oj
Multilingual display
Text

10.3.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 63/22


KOMISJONI OTSUS,

9. märts 2011,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/57/EÜ (ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta) artikli 27 lõikes 4 osutatud võrdlusdokumendi avaldamise ja haldamise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 1536 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2011/155/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiivi 2008/57/EÜ ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta, (1) eriti selle artikli 27 lõiget 4,

võttes arvesse Euroopa Raudteeagentuuri 15. aprilli 2010. aasta soovitust direktiivi 2008/57/EÜ artikli 27 lõikes 3 osutatud võrdlusdokumendi kohta

ning arvestades järgmist:

(1)

30. novembri 2009. aasta otsuse 2009/965/EÜ (2) (direktiivi 2008/57/EÜ artikli 27 lõikes 4 osutatud võrdlusdokumendi kohta) lisas on sätestatud parameetrite loetelu, mida tuleb kasutada siseriiklike eeskirjade liigitamisel direktiivi 2008/57/EÜ artiklis 27 osutatud võrdlusdokumendis.

(2)

Võrdlusdokumendiga hõlmatavad siseriiklikud eeskirjad peavad olema selgelt määratletud, et määrata kindlaks, millises ulatuses saab siseriiklikke eeskirju lugeda samaväärseks, suurendades sellega A rühma kuuluvate eeskirjade arvu vastavalt direktiivi 2008/57/EÜ VII lisa 2. jaole.

(3)

Liikmesriigid vastutavad oma eeskirjade ajakohastamise eest. Siseriiklike eeskirjade ajakohastamine võib mõjutada liikmesriigi muude eeskirjade liigitamist seoses direktiivi 2008/57/EÜ VII lisa 1. jaos sätestatud konkreetse parameetriga.

(4)

Oluline on ajakohastada andmebaasi, mis sisaldab ristviiteid siseriiklikele eeskirjadele ja liigitab neid samaväärsuse järgi.

(5)

Euroopa Raudteeagentuur (edaspidi „agentuur”) peaks iga liikmesriigi puhul vastutama veeremi kasutuselevõtu lubamisega seotud siseriiklike eeskirjade loetelu koostamise, avaldamise ja säilitamise eest; kõnealuses loetelus viidatakse iga parameetriga seotud siseriiklikule eeskirjale ja teiste liikmesriikide sellekohaste eeskirjade liigitamisele. Kõnealused loetelud peaksid olema osa võrdlusdokumendist.

(6)

Liikmesriigid peaksid tagama, et võrdlusdokumendis loetletud eeskirjad ja direktiivi 2008/57/EÜ artikli 17 alusel teatatud eeskirjad on omavahel kooskõlas. Selleks peaks liikmesriikidel olema piisavalt aega võrdlusdokumendi ajakohastamiseks või artikli 17 kohaseks eeskirjadest teavitamiseks või nende muutmiseks/tühistamiseks. Seni, kuni mõlemad eeskirjakogumid ühtlustatakse ja kuni siseriiklike eeskirjadega seoses saab teha ainult ühe andmesisestuse, võivad liikmesriikide ohutusasutused veeremi kasutuselevõtu lubamisel lähtuda võrdlusdokumendis loetletud eeskirjadest, juhul kui kahe kõnealuse eeskirjakogumi vahel esineb lahknevusi.

(7)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/49/EÜ (3) artikli 8 kohaselt teatatud siseriiklikud ohutuseeskirjad ei ole võrdlusdokumendi jaoks olulised. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2008/110/EÜ (4) muudeti direktiivi 2004/49/EÜ nii, et selle II lisast jäeti välja siseriiklikud ohutuseeskirjad, mis on seotud veeremi kasutuselevõtu lubamisele ja hooldamisele esitatavate nõuetega.

(8)

Siseriiklikke võrdlusdokumente koostades peaksid liikmesriikide ohutusasutused vastavalt direktiivi 2008/57/EÜ eesmärkidele kindlaks määrama prioriteedid, võttes arvesse liikmesriikide ohutusasutustele pärast asjaomaste töörühmadega peetavat arutelu antud vahendeid.

(9)

Direktiivi 2008/57/EÜ artikli 27 lõike 4 kohaselt peaks komisjonil olema lubatud võtta igal ajal vastu meede, mis on adresseeritud agentuurile ja mille eesmärk on muuta võrdlusdokumenti.

(10)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2008/57/EÜ artikli 29 lõikes 1 osutatud komitee arvamusega,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Käesoleva otsuse lisas on täpsustatud direktiivi 2008/57/EÜ artikli 27 lõikes 4 osutatud võrdlusdokumendi sisu.

2.   Agentuur avaldab võrdlusdokumendi ja haldab seda. Agentuuri veebisaidi kaudu tehakse see dokument tasuta kättesaadavaks. Agentuur avaldab võrdlusdokumendi esimese versiooni nelja kuu jooksul alates käesoleva otsuse jõustumisest.

3.   Vähemalt üks kord aastas esitab agentuur komisjonile ja direktiivi 2008/57/EÜ artiklis 29 osutatud komiteele aruande võrdlusdokumendi avaldamise ja haldamise edusammude kohta.

4.   Komisjon võib agentuuri või mõne liikmesriigi taotlusel või omal algatusel igal ajal võtta direktiivi 2008/57/EÜ artikli 27 lõikes 4 sätestatud korras vastu otsuse agentuuri avaldatud võrdlusdokumendi muutmise kohta.

Artikkel 2

Võrdlusdokumendis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „eeskiri”– nõue, mida liikmesriik kohaldab või mida veeremi kasutuselevõtu loa taotleja peab järgima, kui nõue on seotud

otsuse 2009/965/EÜ lisas sätestatud loetelu parameetriga ja/või

kontrolli- ja katsenõuetega ja/või

veeremi kasutuselevõtu loa saamiseks kasutatava menetlusega;

b)   „liigitamine”– tegevus, mille käigus rühmitab üks liikmesriik teise liikmesriigi eeskirja, mis käsitleb konkreetset parameetrit, ühte direktiivi 2008/57/EÜ VII lisa 2. jaos sätestatud kolmest rühmast (A, B või C).

Artikkel 3

1.   Iga liikmesriigi võrdlusdokument sisaldab otsuse 2009/965/EÜ lisas sätestatud loetelu iga parameetri kohta järgmist:

a)

viide asjakohastele siseriiklikele eeskirjadele, mida selles liikmesriigis kohaldatakse veeremi kasutuselevõtu lubamisel, või kinnitus selle kohta, et kõnealuse parameetri kohta nõue puudub;

b)

teistes liikmesriikides kohaldatavate eeskirjade liigitus vastavalt direktiivi 2008/57/EÜ VII lisa 2. jaole.

2.   Agentuur lihtsustab veeremi kasutuselevõtu lubamisega seotud siseriiklike eeskirjade liigitamist liikmesriikide ohutusasutuste poolt, korraldades vajaduse korral koosolekuid.

Artikkel 4

1.   Liikmesriikide ohutusasutused annavad agentuurile siseriikliku võrdlusdokumendi koostamiseks vajalikku teavet. Liikmesriigi ohutusasutus teeb eelkõige järgmist:

a)

esitab agentuurile iga parameetriga seotud siseriiklike eeskirjade viited ja nende liigituse;

b)

teatab agentuurile eeskirjade muudatused, kui need avaldatakse;

c)

nimetab isiku või osakonna, kes vastutab agentuurile kõnealuse teabe esitamise eest;

d)

vahetab aktiivselt arvamusi ja kogemusi teiste riiklike ohutusasutustega, et liigitada eeskirju vastavalt artikli 3 lõike 1 punktile b. Liikmesriikide ohutusasutused teevad koostööd, et kõrvaldada kõik tarbetud nõuded ja ülemäärane kontroll.

2.   Iga liikmesriik kiidab heaks oma siseriikliku võrdlusdokumendi.

3.   Ühe aasta jooksul alates asjakohase siseriikliku võrdlusdokumendi avaldamisest tagavad liikmesriigid kooskõla võrdlusdokumendis sisalduvate nõuete ja direktiivi 2008/57/EÜ artikli 17 alusel teatatud eeskirjades sisalduvate nõuete vahel. Kõnealuste nõuete omavaheline kooskõla tuleb tagada kuue kuu jooksul alates sellest, kui siseriiklikest eeskirjadest teatamiseks ja võrdlusdokumendi kohta tehakse ainult üks andmesisestus. Komisjon teatab liikmesriikidele kuupäeva, millest alates on võimalik siseriiklikest eeskirjadest teatada ainult ühe andmesisestusega. Kui agentuurile saab pärast seda ajavahemikku teatavaks mõni lahknevus, annab ta sellest asjaomasele liikmesriigile teada. Kui võrdlusdokumendiga seotud eeskirjast ei ole veel teatatud, tuleb seda teha või võrdlusdokument ajakohastada.

4.   Liikmesriigid teatavad komisjonile kahe kuu jooksul alates käesoleva otsuse jõustumisest selle pädeva osakonna, kes vastutab siseriikliku võrdlusdokumendi ja selle muudatuste valideerimise ja heakskiitmise eest.

Artikkel 5

1.   Lisaks artikli 4 lõike 1 punktile b teavitab agentuur juhul, kui eeskirja muudatus võib mõjutada selle liigitamist teises liikmesriigis, asjaomaseid liikmesriikide ohutusasutusi, et need saaksid liigituse üle vaadata.

2.   Kui agentuurile saab teatavaks, et liikmesriik on esitanud B või C rühma liigitamiseks eeskirja, mis agentuuri arvates tuleks liigitada A rühma, tõstatab ta selle küsimuse ja arutab seda asjaomase riikliku ohutusasutusega, et jõuda kokkuleppele õiges liigituses.

3.   Kui pärast arutelu asjaomaste riiklike ohutusasutustega leiab agentuur, et liikmesriigi ohutusasutuse pakutud liigitamine B või C rühma ei ole direktiivi 2008/57/EÜ sätete alusel põhjendatud ning et B või C rühma liigitamine kujutab endast tarbetut nõuet või ülemäärast kontrolli, mis mõjutab ebaproportsionaalselt veeremi kasutuselevõtu kulusid või ajakava, teatab agentuur sellest komisjonile ning esitab komisjonile ja asjaomasele liikmesriigile tehnilise arvamuse.

4.   Vajaduse korral võtab komisjon vastu otsuse vastavalt direktiivi 2008/57/EÜ artikli 27 lõikes 4 osutatud menetlusele. Otsus adresseeritakse agentuurile võrdlusdokumendi ajakohastamiseks ja asjaomasele liikmesriigile artikli 4 lõikes 2 sätestatud siseriikliku võrdlusdokumendi heakskiitmiseks.

Artikkel 6

Käesolevat otsust ei kohaldata Küprose Vabariigi ega Malta Vabariigi suhtes seni, kuni nende territooriumile ei ole rajatud raudteesüsteemi.

Artikkel 7

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. aprillist 2011.

Artikkel 8

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele ja Euroopa Raudteeagentuurile.

Brüssel, 9. märts 2011

Komisjoni nimel

asepresident

Siim KALLAS


(1)  ELT L 191, 18.7.2008, lk 1.

(2)  ELT L 341, 22.12.2009, lk 1.

(3)  ELT L 164, 30.4.2004, lk 44.

(4)  ELT L 345, 23.12.2008, lk 62.


LISA

VÕRDLUSDOKUMENT

1.   Võrdlusdokumendi eesmärk

Võrdlusdokumendi eesmärk on lihtsustada veeremi kasutuselevõtu lubamise korda:

a)

loetledes kõik parameetrid, mida tuleb kontrollida seoses veeremi kasutuselevõtu loaga;

b)

nimetades kõik eeskirjad, mida liikmesriigid kohaldavad veeremi kasutuselevõtu lubamisel;

c)

seostades iga eeskirja ühe parameetriga, mida tuleb kontrollida seoses veeremi kasutuselevõtu lubamisega;

d)

liigitades kõik eeskirjad A, B või C rühma vastavalt direktiivi 2008/57/EÜ VII lisa 2. jaole;

e)

kirjeldades otsuse 2009/965/EÜ artikli 1 kohaselt siseriiklikke õigusraamistikke, mis hõlmavad veeremi kasutuselevõtu lubasid.

2.   Ülesehitus ja sisu

Võrdlusdokumendi ülesehitus on järgmine.

1. osa.

Kasutusjuhis. Selles osas osutatakse käesoleva otsuse elementidele ja mis tahes muule teabele, mis on oluline võrdlusdokumendi haldamiseks, mõistmiseks ja kasutamiseks.

2. osa.

Siseriiklikud võrdlusdokumendid. Võrdlusdokument sisaldab kõiki siseriiklikke võrdlusdokumente (üks iga liikmesriigi kohta), milles loetletakse ja liigitatakse siseriiklikud eeskirjad vastavalt artiklile 3.

3. osa.

Teave siseriiklike õigusraamistike kohta. Otsuse 2009/965/EÜ artikli 1 kohaselt sisaldab võrdlusdokument teavet veeremi kasutuselevõtu lubamisel kohaldatava siseriikliku õigusraamistiku kohta. See osa täidetakse niipea, kui liikmesriigid teatavad oma meetmetest, millega nad rakendavad direktiivi 2008/57/EÜ.

3.   Võrdlusdokumendi kasutusala

Võrdlusdokument käsitleb kõiki nende raudteeveeremite kasutuselevõtu lubasid, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2008/57/EÜ ja mis peavad vastama siseriiklikele eeskirjadele.

Direktiivi 2008/57/EÜ artikli 1 kohaselt hõlmab see raudteeveeremeid, mis on ette nähtud kasutamiseks üleeuroopalises raudteevõrgustikus või väljaspool seda.

Koostalitluse tehnilisele kirjeldusele (KTK) vastava veeremi puhul võimaldab võrdlusdokument konkreetse parameetriga seoses võrdlust ja ristviiteid eri liikmesriikides kohaldatavate eeskirjade vahel, et kontrollida tehnilist ühilduvust infrastruktuuriga, erijuhtumite arvestamist, avatud punktide sulgemist ja siseriiklike eeskirjade järgimist erandite korral.

Lisaks võimaldab võrdlusdokument siseriiklike eeskirjade võrdlemist ja ristviitamist selliste parameetrite loetelule, mida tuleb kontrollida KTK-le mittevastava veeremi kasutusele võtmisel.


Top