EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1257

Nõukogu määrus (EL) nr 1257/2010, 20. detsember 2010 , millega pikendatakse määrusega (EÜ) nr 920/2005 kehtestatud ajutisi erandmeetmeid 15. aprilli 1958 . aasta määrusest nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled, ja 15. aprilli 1958 . aasta määrusest nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Aatomienergiaühenduses kasutatavad keeled

OJ L 343, 29.12.2010, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1257/oj

29.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 343/5


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1257/2010,

20. detsember 2010,

millega pikendatakse määrusega (EÜ) nr 920/2005 kehtestatud ajutisi erandmeetmeid 15. aprilli 1958. aasta määrusest nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled, ja 15. aprilli 1958. aasta määrusest nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Aatomienergiaühenduses kasutatavad keeled

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 342,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 13. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 920/2005, millega muudetakse 15. aprilli 1958. aasta määrust nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled, ja 15. aprilli 1958. aasta määrust nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Aatomienergiaühenduses kasutatavad keeled, ning millega kehtestatakse nendest määrustest ajutised erandmeetmed, (1) andis iiri keelele liidu institutsioonide ametliku keele ja töökeele staatuse.

(2)

Määruses (EÜ) nr 920/2005 sätestatakse, et praktilistel kaalutlustel ei ole liidu institutsioonidel üleminekuperioodil kohustust kõiki õigusakte, sealhulgas Euroopa Kohtu otsuseid, iiri keeles koostada ega iiri keelde tõlkida, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühiselt vastu võetud määrused. Nõukogu teeb nelja aasta jooksul pärast määruse (EÜ) nr 920/2005 kohaldamise kuupäeva ning seejärel iga viie aasta järel otsuse selle kohta, kas lõpetada nimetatud erandi kohaldamine või mitte.

(3)

Liidu institutsioonid astuvad jätkuvalt samme, et parandada kodanike juurdepääsu iirikeelsele teabele liidu tegevuse kohta. Sellegipoolest esineb endiselt raskusi piisaval arvul iiri keelt valdavate tõlkijate, õiguskeele ekspertide, tõlkide ja assistentide töölevõtmisega. Seetõttu tuleks pikendada määruse (EÜ) nr 920/2005 artiklis 2 sätestatud erandit viie aasta võrra alates 1. jaanuarist 2012,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 920/2005 artikli 2 esimeses lõigus osutatud erandit pikendatakse viie aasta võrra alates 1. jaanuarist 2012.

Käesolevat artiklit ei kohaldata Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt ühiselt vastu võetud määruste suhtes.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2010

Nõukogu nimel

eesistuja

J. SCHAUVLIEGE


(1)  ELT L 156, 18.6.2005, lk 3.


Top