EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1142

Komisjoni määrus (EL) nr 1142/2010, 7. detsember 2010 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1266/2007 ajavahemiku osas, millal kohaldatakse üleminekumeetmeid tingimuste suhtes, mille alusel tehakse teatavate loomade erandeid nõukogu direktiivis 2000/75/EÜ sätestatud väljaviimiskeelust EMPs kohaldatav tekst

OJ L 322, 8.12.2010, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 201 - 202

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1142/oj

8.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 322/20


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1142/2010,

7. detsember 2010,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1266/2007 ajavahemiku osas, millal kohaldatakse üleminekumeetmeid tingimuste suhtes, mille alusel tehakse teatavate loomade erandeid nõukogu direktiivis 2000/75/EÜ sätestatud väljaviimiskeelust

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/75/EÜ, millega kehtestatakse erisätted lammaste katarraalse palaviku tõrjeks ja likvideerimiseks, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti c, artikleid 11 ja 12 ning artikli 19 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 26. oktoobri 2007. aasta määruses (EÜ) nr 1266/2007 (nõukogu direktiivi 2000/75/EÜ rakenduseeskirjade kohta seoses lammaste katarraalse palaviku tõrje, järelevalve, seire ja teatavate vastuvõtlikku liiki kuuluvate loomade liikumispiirangutega) (2) on sätestatud tõrje-, järelevalve- ja seire-eeskirjad ning liikumispiirangud, mis reguleerivad kõnealuste loomade liikumist kitsendustega tsoonide sees ja neist välja lammaste katarraalse palaviku puhul.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1266/2007 artiklis 8 on sätestatud direktiivis 2000/75/EÜ sätestatud väljaviimiskeelu erandi tingimused. Selle määruse artikli 8 lõikes 1 on sätestatud, et väljaviimiskeelust tehakse erand loomade, nende sperma, munarakkude ja embrüote transportimiseks kitsendustega tsooni majandist, seemendusjaamast või sperma säilitamise keskusest teise majandisse, seemendusjaama või sperma säilitamise keskusse tingimusel, et loomad, nende sperma, munarakud ja embrüod vastavad kõnealuse määruse III lisas sätestatud tingimustele või mis tahes muudele asjakohasele loomatervishoiualastele garantiidele, mis põhinevad lammaste katarraalse palaviku viiruse levikut takistavate ja vektorite rünnaku eest kaitsvate meetmete riskihindamise positiivsel tulemusel, mida nõuab päritolukoha pädev asutus ja mille kiidab heaks sihtkoha pädev asutus enne selliste loomade vedamist.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1266/2007 artiklis 9a on sätestatud, et kuni 31. detsembrini 2010 ning erandina kõnealuse määruse III lisas sätestatud tingimustest võivad sihtliikmesriigid loomade sihtkoha entomoloogilisi ja epidemioloogilisi tingimusi arvesse võtva riskihinnangu alusel nõuda, et teatavate loomade transportimisel, kelle suhtes kohaldatakse selle määruse artikli 8 lõikes 1 sätestatud erandit, peavad olema täidetud lisatingimused. Nende lisatingimuste kohaselt peavad transporditavad loomad olema alla 90 päeva vanused, neid peab olema peetud sünnist saadik vektorite eest kaitstud eralduses ja nad peavad olema läbinud teatavad selle määruse III lisas osutatud testid.

(4)

15 liikmesriiki ja Norra on komisjonile teatanud, et nad on seda üleminekumeedet kohaldanud. Läbiviidud riskihinnangu tulemused, mis on avalikkusele kättesaadavad komisjoni veebisaidil, näitavad, et juhul kui loomade sissetoomisel kitsendustega tsoonidest ilmnevad nendes liikmesriikides ja Norras lammaste katarraalse palaviku juhud, võib see avaldada olulist negatiivset mõju.

(5)

Üldine olukord seoses lammaste katarraalse palaviku esinemisega on alates 2008. aastast märgatavalt paranenud. Siiski esineb viirust veel liidu teatavates piirkondades.

(6)

Eeskirjade ühtlustatud rakendamise huvides on liikmesriigid nõudnud, et kehtestatakse konkreetsed kriteeriumid „vektorikindla rajatise” jaoks, mis on oluline nõue määruse (EÜ) nr 1266/2007 III lisas sätestatud mitme tingimuse puhul ja mille eesmärk on kaitsta loomi vektorite rünnaku eest. Maailma Loomatervishoiu Organisatsioon (OIE) töötab praegu välja „vektorikindla rajatise” määratlust. Komisjonil on kavas OIEs väljatöötatud määratluse põhjal sätestada kriteeriumid määruse (EÜ) nr 1266/2007 III lisas osutatud „vektorikindla rajatise” jaoks.

(7)

Kuni „vektorikindla rajatise” kriteeriumide väljatöötamiseni tuleks pikendada määruse (EÜ) nr 1266/2007 artiklis 9a sätestatud üleminekumeetmete kohaldamist kuue kuu võrra.

(8)

Määrust (EÜ) nr 1266/2007 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1266/2007 artikli 9a lõike 1 sissejuhatavas lauses asendatakse kuupäev „31. detsembrini 2010” kuupäevaga „30. juunini 2011”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. detsembrini 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 327, 22.12.2000, lk 74.

(2)  ELT L 283, 27.10.2007, lk 37.


Top