EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1062

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1062/2010, 28. september 2010 , millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses televiisorite energiamärgistusega EMPs kohaldatav tekst

OJ L 314, 30.11.2010, p. 64–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 003 P. 249 - 265

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2021; kehtetuks tunnistatud 32019R2013 . Latest consolidated version: 09/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2010/1062/oj

30.11.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 314/64


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1062/2010,

28. september 2010,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses televiisorite energiamärgistusega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiivi 2010/30/EL energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 2010/30/EL nõutakse, et komisjon võtaks vastu delegeeritud õigusaktid selliste toodete energiamärgistuse kohta, millel on märkimisväärne energiasäästupotentsiaal ja suur tõhususnäitajate erinevus sama funktsionaalsuse korral.

(2)

Televiisorites kasutatud elekter moodustab märkimisväärse osa liidu kodude elektrinõudlusest ja võrdväärse funktsionaalsusega televiisoritel on energiatõhusus väga erinev. Televiisorite energiatõhusust on võimalik oluliselt parandada. Sellest tulenevalt peaksid televiisorite kohta kehtima energiamärgistuse nõuded.

(3)

Tuleks kehtestada ühtlustatud sätted televiisorite energiatõhususe ja -tarbimise näitamiseks märgistuses ja ühtses tootekirjelduses, et pakkuda tootjatele stiimuleid televiisorite energiatõhususe parandamiseks, julgustada lõppkasutajaid ostma energiatõhusaid mudeleid, vähendada kõnealuste toodete elektritarbimist ja aidata kaasa siseturu toimimisele.

(4)

Käesoleva määruse ja komisjoni 22. juuli 2009. aasta määruse (EÜ) nr 642/2009 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/125/EÜ seoses televiisorite ökodisaini nõuetega) (2) ühise mõju tulemusena on võimalik 2020. aastaks saavutada aastane elektrisääst 43 TWh, võrreldes olukorraga, kus meetmeid ei võeta.

(5)

Märgisel kajastatava teabe saamiseks tuleks kasutada usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid mõõtmismenetlusi, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ (millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord) (3) I lisas nimetatud Euroopa standardiasutuste vastu võetud harmoneeritud standardeid, kui need on olemas.

(6)

Käesolevas määruses tuleks täpsustada televiisorite märgise ühetaoline kujundus ja sisu.

(7)

Lisaks sellele tuleks käesolevas määruses kindlaks määrata televiisorite tehniliste dokumentide ja tootekirjelduse nõuded.

(8)

Käesolevas määruses tuleks samuti määrata kindlaks televiisorite mis tahes kujul kaugmüügi korral, reklaammaterjalides ja tehnilistes reklaammaterjalides esitatava teabe nõuded.

(9)

Energiatõhusate televiisorite tootmise edendamiseks peab kõrgematele energiatõhususe klassidele vastamise võimalusega televiisoreid turule toovatel televiisorite tarnijatel olema võimalus lisada kõnealuseid klasse väljendavad märgised enne kõnealuste klasside kohustusliku esitamise tähtpäeva.

(10)

Tehnika arengut arvesse võttes tuleks sätestada võimalus käesoleva määruse läbivaatamiseks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu

Käesolevas määruses kehtestatakse televiisorite märgistamise ja täiendava tootekirjelduse esitamise nõuded.

Artikkel 2

Mõisted

Lisaks direktiivi 2010/30/EÜ artiklis 2 sätestatud mõistetele kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „televiisor”– televisioonivastuvõtja või televiisorimonitor;

2)   „televisioonivastuvõtja”– peamiselt audiovisuaalsete signaalide vastuvõtmiseks ja kuvamiseks kavandatud toode, mis viiakse turule ühe mudeli- või süsteeminimetuse all ning mis koosneb järgmistest osadest:

3)   „televiisorimonitor”– toode, mis on kavandatud kuvama sisseehitatud ekraanil eri allikatest pärinevat videosignaali, sealhulgas televisioonisignaali, ja mis valikuliselt juhib ja taasesitab sellistest välisallikatest tulevaid audiosignaale ning mis on ühendatud standarditud videoliidesega, nagu RCA-liides (komponentvideo, komposiitvideo), SCART-liides, HDMI-liides ja tulevased traadita side standardid (välja arvatud sellised standardimata videoliidesed nagu DVI ja SDI), kuid millega ei saa vastu võtta ega töödelda edastussignaale;

4)   „sisselülitatud seisund”– seisund, mille puhul televiisor on ühendatud võrgutoiteallikaga ning toodab heli ja pilti;

5)   „kodukasutuse seisund”– televiisori seadistus, mida tootja soovitab tavapärase kodukasutuse jaoks;

6)   „ooteseisund”– seisund, milles seade on ühendatud võrgutoiteallikaga, sõltub sellest saadavast energiast, et talitleda nõuetekohaselt, ning tagab ainult järgmised funktsioonid, mis võivad jääda kestma määramata ajaks:

7)   „väljalülitatud seisund”– seisund, milles seade on ühendatud võrgutoiteallikaga ega võimalda ühtegi funktsiooni; see sisaldab ka järgmist:

8)   „taasaktiveerimisfunktsioon”– funktsioon, mis hõlbustab muude seisundite, sealhulgas sisselülitatud seisundi aktiveerimist, kasutades eemal asuvat lülitit, sealhulgas kaugjuhtimispulti, sisemist andurit ja taimerit lisafunktsioonide, sealhulgas sisselülitatud seisundi kasutamist võimaldavasse seisundisse;

9)   „teabe või seisundi kuvamine”– pidev funktsioon, mis annab teavet või kuvab seadme seisundit, sealhulgas kella;

10)   „esmamenüü”– tootja poolt eelnevalt kindlaks määratud televiisoriseadistused, mille hulgast televiisori kasutaja peab valima teatavad seadistused televiisori esmakordsel käivitamisel;

11)   „maksimaalse heleduse suhtarv”– vastavalt olukorrale kas televiisori kodukasutuse seisundi või tarnija määratud televiisori sisselülitatud seisundi maksimaalse heleduse ja televiisori sisselülitatud seisundi võimaliku maksimaalse heleduse suhe;

12)   „müügikoht”– koht, kus televiisoreid esitletakse või pakutakse müügiks, rentimiseks või järelmaksuga müügiks;

13)   „lõppkasutaja”– tarbija, kes ostab või eeldatavalt ostab televiisori.

Artikkel 3

Tarnijate kohustused

1.   Tarnijad tagavad, et:

a)

iga televiisor tarnitakse V lisas sätestatud vormis ja seal esitatud teavet sisaldava trükitud märgisega;

b)

III lisas sätestatud tootekirjeldus muudetakse kättesaadavaks;

c)

IV lisas sätestatud tehnilised dokumendid muudetakse nõudmise korral liikmesriikide ametiasutustele ja komisjonile kättesaadavaks;

d)

konkreetse televiisorimudeli mis tahes reklaamis on esitatud energiatõhususe klass, kui reklaamis antakse energiaga seotud teavet või teavet hindade kohta;

e)

konkreetse televiisorimudeli mis tahes tehnilistes reklaammaterjalides, milles kirjeldatakse selle tehnilisi eriparameetreid, peab olema esitatud selle mudeli energiatõhususe klass.

2.   Energiatõhususe klassid põhinevad energiatõhususe indeksil, mis arvutatakse vastavalt II lisale.

3.   V lisas sätestatud märgist kasutatakse vastavalt järgmisele ajakavale:

a)

televiisorite puhul, mis tuuakse turule alates 30. novembrist 2011 ja mis kuuluvad energiatõhususe klassidesse

i)

A, B, C, D, E, F ja G, on märgised kooskõlas V lisa punktiga 1 või juhul, kui tarnijad seda asjakohaseks peavad, V lisa punktiga 2;

ii)

A+, on märgised kooskõlas V lisa punktiga 2;

iii)

A++, on märgised kooskõlas V lisa punktiga 3;

iv)

A+++, on märgised kooskõlas V lisa punktiga 4;

b)

televiisorite puhul, mis tuuakse turule alates 1. jaanuarist 2014. aastal ja mis kuuluvad energiatõhususe klassidesse A+, A, B, C, D, E ja F, peavad märgised olema kooskõlas V lisa punktiga 2 või juhul, kui tarnijad seda asjakohaseks peavad, V lisa punktiga 3;

c)

televiisorite puhul, mis tuuakse turule alates 1. jaanuarist 2017. aastal ja mis kuuluvad energiatõhususe klassidesse A++, A+, A, B, C, D ja E, peavad märgised olema kooskõlas V lisa punktiga 3 või juhul, kui tarnijad seda asjakohaseks peavad, V lisa punktiga 4;

d)

televiisorite puhul, mis tuuakse turule alates 1. jaanuarist 2020. aastal ja mis kuuluvad energiatõhususe klassidesse A+++, A++, A+, A, B, C ja D, peavad märgised olema kooskõlas V lisa punktiga 4.

Artikkel 4

Edasimüüjate kohustused

Edasimüüjad tagavad, et:

a)

müügikohas on iga televiisori esiküljel selgelt nähtav artikli 3 lõike 1 kohane märgis, mille tarnijad on kättesaadavaks teinud;

b)

müügiks, rendiks või järelmaksuga müügiks pakutavaid televiisoreid, mille puhul lõppkasutaja televiisorit eeldatavasti esitletuna ei näe, tuleb turustada koos tarnijate poolt kooskõlas VI lisaga esitatud teabega;

c)

konkreetse televiisorimudeli mis tahes reklaamis on esitatud energiatõhususe klass, kui reklaamis antakse energiaga seotud teavet või teavet hindade kohta;

d)

konkreetse televiisorimudeli mis tahes tehnilistes reklaammaterjalides, milles kirjeldatakse selle tehnilisi eriparameetreid, peab olema esitatud selle mudeli energiatõhususe klass.

Artikkel 5

Mõõtmismeetodid

Artiklite 3 ja 4 alusel esitatava teabe saamiseks kasutatakse usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid mõõtmismenetlusi, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid, nagu on sätestatud VII lisas.

Artikkel 6

Turujärelevalve eesmärgil teostatav kontrollimenetlus

Liikmesriigid kohaldavad deklareeritud energiatõhususe klassi vastavuse hindamisel VIII lisas esitatud menetlust.

Artikkel 7

Läbivaatamine

Komisjon vaatab käesoleva määruse läbi seoses tehnika arenguga hiljemalt viie aasta möödumisel selle jõustumisest.

Artikkel 8

Üleminekusäte

Artikli 3 lõike 1 punkte d ja e ning artikli 4 punkte b, c ja d ei kohaldata trükitud reklaammaterjalidele ja trükitud tehnilistele reklaammaterjalidele, mis on avaldatud enne 30. märtsi 2012.

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 30. novembrist 2011. Artikli 3 lõike 1 punkte d ja e ning artikli 4 punkte b, c ja d kohaldatakse aga alates 30. märtsist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. september 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 153, 18.6.2010, lk 1.

(2)  ELT L 191, 23.7.2009, lk 42.

(3)  EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37.

(4)  ELT L 390, 31.12.2004, lk 24.


I LISA

Energiatõhususe klass

Televiisori energiatõhususe klass määratakse kindlaks selle energiatõhususe indeksi (EEI) alusel, mis on esitatud tabelis 1. Televiisori energiatõhususe indeks määratakse kindlaks kooskõlas II lisa punktiga 1.

Tabel 1

Televiisori energiatõhususe klass

Energiatõhususe klass

Energiatõhususe indeks

A+++ (kõige tõhusam)

EEI < 0,10

A++

0,10 ≤ EEI < 0,16

A+

0,16 ≤ EEI < 0,23

A

0,23 ≤ EEI < 0,30

B

0,30 ≤ EEI < 0,42

C

0,42 ≤ EEI < 0,60

D

0,60 ≤ EEI < 0,80

E

0,80 ≤ EEI < 0,90

F

0,90 ≤ EEI < 1,00

G (kõige ebatõhusam)

1,00 ≤ EEI


II LISA

Energiatõhususe indeksi ja sisselülitatud seisundi aastase energiatarbe arvutamise meetod

1.

Energiatõhususe indeks (EEI) arvutatakse valemiga EEI = P/Pref (A), kus:

Pref (A)

=

Pbasic + A × 4,3224 W/dm2;

Pbasic

=

20 W televisioonivastuvõtjate puhul, kus on üks tuuner/vastuvõtja ega ole kõvaketast;

Pbasic

=

24 W ühe või mitme kõvakettaga televisioonivastuvõtjate puhul;

Pbasic

=

24 W ühe või mitme tuuneri/vastuvõtjaga televisioonivastuvõtjate puhul;

Pbasic

=

28 W ühe või mitme kõvaketta ja ühe või mitme tuuneri/vastuvõtjaga televisioonivastuvõtjate puhul;

Pbasic

=

15 W televiisorimonitoride puhul;

A on nähtav ekraani pindala väljendatuna ruutdetsimeetrites (dm2);

P on televiisori elektritarbimine sisselülitatud seisundis (vattides), mis on mõõdetud kooskõlas VII lisaga ja ümardatud ühe kümnendkohani.

2.

Aastane energiatarve sisselülitatud seisundis – E – arvutatakse valemiga E = 1,46 × P ja seda väljendatakse kilovatt-tundides (kWh).

3.

Automaatse heleduse reguleerimisega televiisorid

Punktides 1 ja 2 osutatud energiatõhususe indeksi ja sisselülitatud seisundi aastase energiatarbimise arvutamisel vähendatakse sisselülitatud seisundi elektritarbimist, mis on arvutatud VII lisas sätestatud menetluse kohaselt, 5 % juhul, kui televiisori turule toomisel on täidetud kõik järgmised tingimused:

a)

televiisori kodukasutuse seisundi või tarnija määratud televiisori sisselülitatud seisundi heledust vähendatakse automaatselt vähemalt 20 luksi ja 0 luksi vahele jääva ümbritseva valgustiheduse korral;

b)

automaatne heleduse reguleerimine aktiveeritakse vastavalt vajadusele kas televiisori kodukasutuse seisundis või tarnija määratud televiisori sisselülitatud seisundis.


III LISA

Tootekirjeldus

1.

Televiisori tootekirjelduse teave esitatakse järgmises järjekorras ja see lisatakse toote brošüürile või muudele tootega kaasa antavatele dokumentidele:

a)

tarnija nimi või kaubamärk;

b)

tarnija mudelitähis, mis on tavaliselt tähtnumbriline kood, mis eristab konkreetset televiisori mudelit teistest sama kaubamärgiga või tarnija nimega mudelitest;

c)

mudeli energiatõhususe klass vastavalt I lisa tabelile 1; kui televiisorile on antud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 66/2010 (1) alusel ELi ökomärgis, siis võib lisada vastava teabe;

d)

ekraani nähtava osa diagonaal sentimeetrites ja tollides;.

e)

sisselülitatud seisundi elektritarbimine, mis on arvutatud VII lisas esitatud menetluse kohaselt;

f)

vastavalt II lisale arvutatud aastane energiatarbimine, mis esitatakse kilovatt-tundides aasta kohta, ümardatakse lähima täisarvuni ja mida kirjeldatakse järgmiselt: „Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televiisor töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televiisori kasutusviisist.”;

g)

ooteseisundi ja väljalülitatud või mõlema seisundi elektritarbimine, mis on arvutatud VII lisas esitatud menetluse kohaselt;

h)

ekraani resolutsioon väljendatuna füüsiliste horisontaalsete ja vertikaalsete pikslite arvuna.

2.

Üks tootekirjeldus võib hõlmata mitut sama tarnija televiisori mudelit.

3.

Tootekirjelduses sisalduva teabe võib esitada märgise koopiana värviliselt või mustvalgena. Sel juhul tuleb esitada ka punktis 1 loetletud teave, mida ei ole veel märgisel esitatud.


(1)  ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.


IV LISA

Tehniline dokumentatsioon

Artikli 3 lõike 1 punktis c osutatud tehniline dokumentatsioon sisaldab järgmist:

a)

tarnija nimi ja aadress;

b)

televiisori mudeli üheseks ja lihtsaks identifitseerimiseks piisav üldkirjeldus;

c)

vajaduse korral viited kohaldatud harmoneeritud standarditele;

d)

vajaduse korral muud kasutatud tehnilised standardid ja spetsifikatsioonid;

e)

selle isiku andmed ja allkiri, kellel on õigus tarnija nimel alla kirjutada;

f)

kontrollnäitajad mõõtmiseks:

i)

ümbritseva õhu temperatuur;

ii)

katsetamispinge (V) ja katsetamissagedus (Hz);

iii)

elektrivarustussüsteemi harmoonilistest komponentidest tingitud summaarne moonutus;

iv)

sisendterminal audio- ja video-testsignaalide jaoks;

v)

elektriliseks katsetamiseks kasutatud instrumente, seadmeid ja vooluringe käsitlev teave ja dokumentatsioon;

g)

sisselülitatud seisundi parameetrid:

i)

andmed elektritarbimise kohta vattides, ümardatud esimese kümnendkohani kuni 100 W võimsuse mõõtmise korral ja esimese täisarvuni üle 100 W võimsuse mõõtmise korral;

ii)

tüüpilise televisioonilevi dünaamilise videosignaali parameetrid;

iii)

stabiilse elektritarbimise saavutamiseks vajalikud etapid;

iv)

esmamenüüga televiisorite puhul kodukasutuse seisundi maksimaalse heleduse ja televiisori võimaliku sisselülitatud seisundi maksimaalse heleduse suhe protsentides väljendatuna;

v)

televiisorimonitoride puhul mõõtmiseks kasutatud tuuneri asjakohaste omaduste kirjeldus;

h)

iga oote- või väljalülitatud seisund:

i)

andmed elektritarbimise kohta vattides, ümardatud teise kümnendkohani;

ii)

kasutatud mõõtmismeetod;

iii)

seisundi valimis- või programmeerimisviisi kirjeldus;

iv)

sellise seisundi saavutamiseks vajalike sündmuste järjekord, millel televiisor muudab oma seisundit automaatselt.


V LISA

Märgis

1.   MÄRGIS 1

Image

a)

Märgisel esitatakse järgmine teave:

I.

tarnija nimi või kaubamärk;

II.

tarnija mudelitähis, mis on tavaliselt tähtnumbriline kood, mis eristab konkreetset televiisori mudelit teistest sama kaubamärgiga või tarnija nimega mudelitest;

III.

televiisori energiatõhususe klass, mis on määratud kindlaks I lisa kohaselt. Televiisori energiatõhususe klassi märkiva noole ots paigutatakse asjakohast energiatõhususe klassi märkiva noole otsaga samale kõrgusele;

IV.

sisselülitatud seisundi elektritarbimine vattides, ümardatuna lähima täisarvuni;

V.

aastane energiatarbimine sisselülitatud seisundis, mis on arvutatud II lisa punkti 2 kohaselt, väljendatud kilovatt-tundides aasta kohta ja ümardatud lähima täisarvuni;

VI.

ekraani nähtava osa diagonaal tollides ja sentimeetrites.

Televiisorite puhul, millel on selgesti nähtav lüliti, mis väljalülitatud asendisse viimisel lülitab televiisori seisundisse elektritarbimisega mitte üle 0,01 W, võib lisada punkti 5 alapunktis 8 näidatud sümboli.

Kui seadmele on antud Euroopa Liidu ökomärgis vastavalt määrusele (EÜ) nr 66/2010, võib lisada ka ELi ökomärgise koopia.

b)

Märgise kujundus on kooskõlas punktiga 5.

2.   MÄRGIS 2

Image

a)

Märgisele lisatakse punkti 1 alapunktis a loetletud teave.

b)

Märgise kujundus on kooskõlas punktiga 5.

3.   MÄRGIS 3

Image

a)

Märgisele lisatakse punkti 1 alapunktis a loetletud teave.

b)

Märgise kujundus on kooskõlas punktiga 5.

4.   MÄRGIS 4

Image

a)

Märgisele lisatakse punkti 1 alapunktis a loetletud teave.

b)

Märgise kujundus on kooskõlas punktiga 5.

5.   Märgise kujundus on järgmine:

Image

Selgitus:

a)

märgise laius on vähemalt 60 mm ja kõrgus 120 mm. Kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peavad sisu proportsioonid siiski jääma samaks eespool esitatud kirjeldusega;

b)

suurema kui 29 dm2 ekraanipinnaga televiisorite korral on taust valge. 29 dm2 suuruse või väiksema ekraanipinnaga televiisorite korral on taust valge või läbipaistev;

c)

neljavärvitükk (CMYK: tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must) vastavalt järgmisele näidisele: 00–70-X-00: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta;

d)

märgis vastab kõikidele järgnevalt esitatud tingimustele (numbrid viitavad eespool esitatud joonisele).

Image

Äärejoon: 3 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Image

ELi logo – värvused: X-80–00-00 ja 00–00-X-00.

Image

Märgise logod:

värvus: X-00–00-00

Piktogramm vastavalt näidisele; ELi logo ja märgise logo (koos): laius: 51 mm, kõrgus: 9 mm.

Image

Logode all olev joon: 1 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – pikkus: 51 mm.

Image

Skaala A–G

Nool: kõrgus: 3,8 mm, vahe: 0,75 mm – värvus:

kõrgeim klass: X-00-X-00,

teine klass: 70–00-X-00,

kolmas klass: 30–00-X-00,

neljas klass: 00–00-X-00

viies klass: 00–30-X-00,

kuues klass: 00–70-X-00,

viimane klass: 00-X-X-00.

Tekst: Calibri 10 pt paksus kirjas valged trükitähed; „+”-sümbolid: Calibri 10 pt paksus kirjas valged trükitähed.

Image

Energiatõhususe klass

Nool: laius: 26 mm, kõrgus: 8 mm, 100 % musta.

Tekst: Calibri 15 pt paksus kirjas valged trükitähed; „+”-sümbolid: Calibri 10 pt paksus kirjas valged trükitähed.

Image

Energia

Tekst: tavaline Calibri 7 pt, trükitähed, 100 % musta.

Image

Lüliti logo:

Piktogramm vastavalt näidisele, äärejoon: 1 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Image

Sisselülitatud seisundi võimsustarvet käsitlev tekst:

Äärejoon: 1 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus: Calibri 14 pt paksus kirjas, 100 % musta.

Teine joon: tavaline Calibri 11 pt, 100 % musta.

Image

Televiisori ekraani diagonaal:

Piktogramm vastavalt näidisele

Äärejoon: 1 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus: Calibri 14 pt paksus kirjas, 100 % musta. Tavaline Calibri 11 pt, 100 % musta.

Image

Aastast energiatarvet käsitlev tekst:

Äärejoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus: Calibri 25 pt paksus kirjas, 100 % musta.

Teine joon: tavaline Calibri 11 pt, 100 % musta.

Image

Tarnija nimi või kaubamärk

Image

Tarnija mudelitähis

Image

Tarnija nimi või kaubamärk ja mudeliteave peaksid mahtuma 51 × 8 mm mõõtmetega alale.

Image

Arvestusperiood

Tekst: Calibri 8 pt paksus kirjas

Tekst: Calibri 9 pt hele.


VI LISA

Teave, mida tuleb esitada, kui lõppkasutajad ei näe eeldatavasti toodet esitletuna

1.

Artikli 4 punktis b osutatud teave esitatakse järgmises järjekorras:

a)

mudeli energiatõhususe klass, nagu on määratletud I lisas;

b)

sisselülitatud seisundi elektritarbimine, nagu on osutatud II lisa punktis 1;

c)

aastane elektritarbimine vastavalt II lisa punktile 2;

d)

ekraani nähtav diagonaal.

2.

Kui esitatakse muid tootekirjelduses sisalduvaid andmeid, tuleb need esitada III lisas määratud kujul ja järjekorras.

3.

Kogu käesolevas lisas osutatud teave trükitakse või esitatakse loetava suuruse ja kirjatüübiga kirjas.


VII LISA

Mõõtmine

1.   Käesoleva määruse nõuetele vastavuse tagamiseks ja kõnealustele nõuetele vastavuse kontrollimiseks vajalikel mõõtmistel kasutatakse usaldusväärset, täpset ja korratavat mõõtmismenetlust, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid, sh meetodeid, mis on sätestatud dokumentides, mille viitenumbrid on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Sisselülitatud seisundi elektritarbimise mõõtmine, millele on viidatud II lisa punktis 1

a)

Üldtingimused:

i)

mõõtmised tehakse ümbritseva õhu temperatuuril 23 °C +/– 5 °C;

ii)

mõõtmistel tuleb kasutada tüüpilise televisioonilevi dünaamilist videosignaali. Mõõdetav väärtus on kümne järjestikuse minuti jooksul tarbitav keskmine võimsus;

iii)

mõõtmised tehakse pärast seda, kui televiisor on olnud väljalülitatud seisundis vähemalt ühe tunni ja seejärel otsekohe ühe tunni sisselülitatud seisundis, ning need viiakse lõpule enne, kui televiisor on olnud sisselülitatud seisundis maksimaalselt kolm tundi. Vastavat videosignaali näidatakse kogu sisselülitatud seisundis olemise jooksul. Kõnealuseid kestusi võib lühendada televiisorite puhul, mis teadaolevalt saavutavad stabiilse seisundi ühe tunni jooksul, kui selle tulemusel saadud mõõtmistulemuste erinevus jääb 2 % piiresse võrreldes tulemustega, mis oleks muidu saadud siinkohal kirjeldatud kestusi kasutades;

iv)

mõõtmisel ei tohi lubatud viga 95 % usaldusnivool olla üle 2 %;

v)

kui seadmel on automaatne heleduse reguleerimise funktsioon, muudetakse see mõõtmiste ajaks inaktiivseks. Kui seadmel on automaatne heleduse reguleerimise funktsioon, mida ei saa inaktiivseks muuta, tehakse mõõtmised nii, et valgus siseneb ümbritseva valgustiheduse andurisse valgustihedusega 300 luksi või üle selle.

b)

Televiisorite seisund sisselülitatud seisundi elektritarbimise mõõtmisel:

i)

televisioonivastuvõtjad, millel ei ole esmamenüüd: elektritarbimist mõõdetakse tootja tarnitava televiisori sisselülitatud seisundis, st et televiisori heleduse reguleerimise seaded on tootja poolt lõppkasutaja jaoks seadistatud asendis;

ii)

televisioonivastuvõtjad, millel on esmamenüü: elektritarbimist mõõdetakse kodukasutuse seisundis;

iii)

televiisorimonitorid, millel ei ole esmamenüüd: televiisorimonitor ühendatakse asjaomase tuuneriga. Elektritarbimist mõõdetakse tootja tarnitava televiisori sisselülitatud seisundis, st et televiisorimonitori heleduse reguleerimise seaded on tootja poolt lõppkasutaja jaoks seadistatud asendis. Tuuneri elektritarbimine ei ole televiisorimonitori sisselülitatud seisundi elektritarbimise mõõtmisel oluline;

iv)

televiisorimonitorid, millel on esmamenüü: televiisorimonitor ühendatakse asjaomase tuuneriga. Elektritarbimist mõõdetakse kodukasutuse seisundis.

3.   Sisselülitatud oote-/väljalülitatud seisundi elektritarbimise mõõtmine, millele on viidatud III lisa punkti 1 alapunktis g

0,50 W ja suurema võimsuse mõõtmisel ei tohi lubatud viga 95 % usaldusnivool olla üle 2 %. Väiksema kui 0,50 W võimsuse mõõtmisel ei tohi lubatud viga 95 % usaldusnivool olla üle 0,01 W.

4.   VIII lisa punkti 2 alapunktis c viidatud maksimaalse heleduse mõõtmine

a)

Maksimaalset heledust mõõdetakse heledusmõõturiga, millega tehakse kindlaks selline ekraani osa, kus on täiesti (100 %) valge kujutis, mis moodustab osa täisekraani häälestustabelist, mis ei ületa kujutise keskmise heleduse punkti, mille puhul hakkab ekraani heleduse reguleerimise süsteem võimsust piirama.

b)

Heledussuhte mõõtmisel ei tohi muuta heledusmõõturi mõõtepunkti kuvaril, vahetades vastavalt olukorrale kas televiisori kodukasutuse seisundit või tarnija määratud televiisori sisselülitatud seisundit ja televiisori sisselülitatud seisundit.


VIII LISA

Turujärelevalve eesmärgil teostatav kontrollimenetlus

Artiklites 3 ja 4 sätestatud nõuete vastavushindamise eesmärgil peavad liikmesriikide ametiasutused kohaldama II lisa punktis 1 kirjeldatud sisselülitatud seisundi elektritarbimise ja III lisa punkti 1 alapunktis g kirjeldatud oote-/väljalülitatud seisundi elektritarbimise puhul järgmist kontrollimenetlust.

1)

Liikmesriigid kontrollivad ühte seadet.

2)

Mudel loetakse vastavaks sisselülitatud seisundi elektritarbimise deklareeritud väärtusele ning ooteseisundi ja/või väljalülitatud seisundi elektritarbimise deklareeritud väärtusele, kui:

a)

tulemused ei ületa sisselülitatud seisundi elektritarbimise puhul kohaldatavat elektritarbimise väärtust rohkem kui 7 % ning

b)

tulemused ei ületa ooteseisundi ja väljalülitatud seisundi elektritarbimise puhul deklareeritud elektritarbimise väärtusi rohkem kui 0,10 W ning

c)

maksimaalse heleduse suhtarvu käsitlev tulemus on üle 60 %.

3)

Kui punkti 2 alapunktides a, b või c osutatud tulemusi ei saavutata, võetakse katsetamiseks sama mudeli kolm lisanäidist.

4)

Pärast sama mudeli kolme täiendava näidise katsetamist loetakse mudel vastavaks sisselülitatud seisundi elektritarbimise deklareeritud väärtusele ning ooteseisundi ja väljalülitatud seisundi elektritarbimise deklareeritud väärtusele, kui:

a)

kolme viimati nimetatud näidise tulemuste keskmine ei ületa sisselülitatud seisundi elektritarbimise puhul deklareeritud elektritarbimise väärtust rohkem kui 7 % ning

b)

kolme viimati nimetatud eksemplari tulemuste keskmine ei ületa ooteseisundi ja väljalülitatud seisundi elektritarbimise puhul deklareeritud elektritarbimise väärtusi rohkem kui 0,10 vatti ning

c)

eespool sätestatud maksimaalse heleduse suhtarvu käsitlev kolme viimati nimetatud eksemplari katsetuste tulemuste keskmine on üle 60 %.

5)

Kui punkti 4 alapunktides a, b või c osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse mudel nõuetele mittevastavaks.


Top