Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1005

Komisjoni määrus (EL) nr 1005/2010, 8. november 2010 , mis käsitleb mootorsõidukite pukseerimisseadiste tüübikinnituse nõudeid ning millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb mootorsõidukite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid EMPs kohaldatav tekst

OJ L 291, 9.11.2010, p. 36–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 161 - 167

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1005/oj

9.11.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 291/36


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1005/2010,

8. november 2010,

mis käsitleb mootorsõidukite pukseerimisseadiste tüübikinnituse nõudeid ning millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb mootorsõidukite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb mootorsõidukite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid, (1) eriti selle artikli 14 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrus (EÜ) nr 661/2009 on eraldiseisev määrus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiviga 2007/46/EÜ (millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv)) (2) ette nähtud tüübikinnitusmenetluse otstarbeks.

(2)

Määrusega (EÜ) nr 661/2009 tunnistatakse kehtetuks nõukogu 17. mai 1977. aasta direktiiv 77/389/EMÜ mootorsõidukite pukseerimisseadiseid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (3). Nimetatud direktiivis sätestatud nõuded tuleks käesolevasse määrusesse üle võtta ja vajaduse korral muuta, et neid kohandada teaduse ja tehnika arengule.

(3)

Käesoleva määruse reguleerimisala peab olema kooskõlas direktiivi 77/389/EMÜ reguleerimisalaga ja piirduma seega M ja N kategooria sõidukitega.

(4)

Määrusega (EÜ) nr 661/2009 on kehtestatud mootorsõidukite pukseerimisseadiste tüübikinnituse nõudeid käsitlevad põhisätted Seepärast on vaja sätestada ka konkreetsed menetlused, testid ja nõuded.

(5)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas mootorsõidukite tehnilise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisala

Käesolevat määrust kohaldatakse direktiivi 2007/46/EÜ II lisas määratletud M ja N kategooriate mootorsõidukite suhtes.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

(1)   „sõidukitüüp seoses pukseerimisseadistega”– sõidukid, mis ei erine üksteisest järgmiste oluliste tunnuste poolest nagu pukseerimisseadiste omadused või suurim tehniliselt lubatud täismass.

(2)   „pukseerimisseadis”– konksu, aasa või mingi muu kujuga seadis, mille külge saab kinnitada ühendava osa, nagu veotiisli või veoköie.

Artikkel 3

Sätted sõiduki EÜ tüübikinnituse kohta seoses pukseerimisseadistega

1.   Sõiduki EÜ tüübikinnituse saamiseks seoses pukseerimisseadistega esitab tootja või tema esindaja tüübikinnitusasutusele taotluse.

2.   Taotlus koostatakse vastavalt I lisa 1. osas esitatud teatise näidisele.

3.   Kui käesoleva määruse II lisas sätestatud asjakohased nõuded on täidetud, annab tüübikinnitusasutus EÜ tüübikinnituse ning väljastab tüübikinnitusnumbri vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ VII lisas esitatud numeratsioonile.

Liikmesriik ei tohi anda sama numbrit teisele sõidukitüübile.

4.   Lõike 3 kohaldamisel väljastab tüübikinnitusasutus EÜ tüübikinnitustunnistuse, mis on koostatud vastavalt I lisa 2. osas esitatud näidisele.

Artikkel 4

Direktiivi 77/389/EMÜ alusel antud tüübikinnituste kehtivus ja laiendamine

Riiklikud ametiasutused lubavad enne määruse (EÜ) nr 661/2009 artikli 13 lõikes 2 osutatud kuupäeva tüübikinnituse saanud sõidukite müümist ja kasutuselevõtmist ning jätkavad kõnealuste sõidukite tüübikinnituste laiendamist direktiivi 77/389/EMÜ alusel.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 8. november 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 200, 31.7.2009, lk 1.

(2)  ELT L 263, 9.10.2007, lk 1.

(3)  EÜT L 154, 13.6.1977, lk 41.


I LISA

Haldusdokumendid, mis on vajalikud mootorsõidukite EÜ tüübikinnituseks seoses pukseerimisseadistega

1.   OSA

Teatis

NÄIDIS

Teatis nr … mootorsõiduki EÜ tüübikinnituse kohta seoses pukseerimisseadistega.

Allpool esitatud teave esitatakse kolmes eksemplaris ja sellega kaasneb sisukord. Kõik sobivas mõõtkavas ja piisavalt üksikasjalikud joonised esitatakse A4-formaadis või A4-formaadis voldikul. Kui lisatakse fotod, peavad need olema piisavalt üksikasjalikud.

Kui käesolevas teatises nimetatud süsteemid, osad ja eraldi seadmestikud sisaldavad elektroonilisi häälestusseadmeid, tuleb esitada andmed nende töötamise kohta.

0.   ÜLDINE

0.1.   Mark (tootja kaubanimi): …

0.2.   Tüüp: …

0.2.1.   Ärinimi (-nimed) (vajaduse korral): …

0.3.   Tüübi identifitseerimisandmed, kui need on märgitud sõidukile (1): …

0.3.1.   Kõnealuse märgistuse asukoht: …

0.4.   Sõidukiliik (2): …

0.5.   Tootja nimi ja aadress: …

0.8.   Koostetehas(t)e nimi/nimed ja aadress/aadressid: …

0.9.   Tootja esindaja (kui on olemas) nimi ja aadress: …

1.   SÕIDUKI EHITUSE ÜLDANDMED

1.1.   Representatiivsõiduki fotod ja/või joonised: …

2.   MASSID JA MÕÕTMED (3)  (4)

2.8.   Tootja määratud suurim tehniliselt lubatud täismass (5): …

2.11.5.   Sõiduk on/ei ole (6) ette nähtud koorma vedamiseks

12.   MUUD KOMPONENDID

12.3.   Pukseerimisseadis/-seadised

12.3.1.   Ees: konks/aas/muu (6)

12.3.2.   Taga: konks/aas/muu/puudub (6)

12.3.3.   Joonis või foto sõiduki kere/šassii osast, millel kujutatakse pukseerimisseadis(t)e asendit, konstruktsiooni ja paigaldust: …

Selgitavad märkused

2.   OSA

EÜ tüübikinnitustunnistus

NÄIDIS

Formaat: A4 (210 × 297 mm)

EÜ TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS

Teatis:

EÜ tüübikinnituse andmise kohta (7)

EÜ tüübikinnituse laiendamise kohta (7)

EÜ tüübikinnituse andmisest keeldumise kohta (7)

EÜ tüübikinnituse tühistamise kohta (7)

sõiduki tüübile seoses pukseerimisseadistega

vastavalt määrusele (EL) nr 1005/2010, viimati muudetud määrusega (EL) nr …/… (7)

EÜ tüübikinnituse number: …

Laiendamise põhjus: …

I   JAGU

0.1.   Mark (tootja kaubanimi): …

0.2.   Tüüp: …

0.2.1.   Ärinimi (-nimed) (kui on olemas): …

0.3.   Tüübi identifitseerimisandmed, kui need on märgitud sõidukile (8): …

0.3.1.   Kõnealuse märgistuse asukoht: …

0.4.   Sõiduki kategooria (9): …

0.5.   Tootja nimi ja aadress: …

0.8.   Koostetehas(t)e nimi/nimed ja aadress/aadressid: …

0.9.   Tootja esindaja (kui on olemas) nimi ja aadress: …

II   JAGU

1.   Lisateave: vt lisandit.

2.   Katsete eest vastutav tehniline talitus: …

3.   Katseprotokolli kuupäev: …

4.   Katseprotokolli number: …

5.   Märkused (olemasolu korral): vt lisandit.

6.   Koht: …

7.   Kuupäev: …

8.   Allkiri: …

Lisatud dokumendid

:

infopakett

katsearuanne.


(1)  Kui tüübi identifitseerimisandmed sisaldavad tärke, mis ei ole käesoleva teatisega hõlmatud sõiduki, osa või eraldi seadmestiku kirjeldamisel asjakohased, asendatakse dokumentides need tärgid sümboliga „?”. (nt ABC??123??).

(2)  Kategooriad vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ II lisa A osas esitatud määratlustele.

(3)  Kui sõiduki üks variant on tavalise juhikabiiniga ja teine magamiskohaga kabiiniga, esitatakse mass ja mõõtmed mõlema variandi kohta.

(4)  Standard ISO 612: 1978 – Maanteesõidukid. Mootorsõidukite ja haagisveokite (haagiste) mõõtmed. Terminid ja määratlused.

(5)  Palun märkida siia iga variandi jaoks maksimaalsed ja minimaalsed väärtused.

(6)  Mittevajalik maha tõmmata.

(7)  Mittevajalik maha tõmmata.

(8)  Kui tüübi identifitseerimisandmed sisaldavad tärke, mis ei ole käesoleva teatisega hõlmatud sõiduki, osa või eraldi seadmestiku kirjeldamisel asjakohased, asendatakse dokumentides need tärgid sümboliga „?”. (nt ABC??123??).

(9)  Vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ II lisa A jao määratlusele.

Lisand

EÜ tüübikinnitustunnistusele nr …

1.

Lisateave:

1.1.

Sõidukitüübi ehituse, mõõtmete, kuju ja koostismaterjalide lühikirjeldus: …

1.2.

Pukseerimisseadis(t)e arv ja asukoht: …

1.3.

Sõiduki külge kinnitamise meetod: …

1.4.

Sõiduki suurim tehniliselt lubatud täismass (kg): …

2.

Eesmine/eesmised pukseerimisseadis(ed) eemaldatav/mitte-eemaldatav (1) konks/aas/muu (1)

3.

Tagumine/tagumised pukseerimisseadis(ed): eemaldatav/mitte-eemaldatav (1) konks/aas/muu/puudub (1)

4.

Sõiduk on/ei ole (1) ette nähtud koorma vedamiseks

5.

Märkused: …


(1)  Mittevajalik maha tõmmata.


II LISA

Nõuded pukseerimisseadistele

1.   ERINÕUDED

1.1.   Väikseim seadiste arv

1.1.1.

Kõik mootorsõidukid peavad olema varustatud pukseerimisseadisega sõiduki esiosas.

1.1.2.

M1 kategooria sõidukid, nagu on määratletud direktiivi 2007/46/EMÜ II lisa A osas, välja arvatud vedukiteks sobimatud sõidukid, peavad olema varustatud ka pukseerimisseadisega sõiduki tagaosas.

1.1.3.

Tagumise pukseerimisseadise võib asendada mehhaanilise haakeseadisega, mis on määratletud ÜRO/EMK määruses nr 55, (1) tingimusel et punkti 1.2.1. nõuded on täidetud.

1.2.   Koormus ja stabiilsus

1.2.1.

Iga sõidukile kinnitatud pukseerimisseade peab suutma vastu pidada staatilisele tõmbe- ja survejõule, mis vastab vähemalt poolele sõiduki suurimale tehniliselt lubatud täismassile.

2.   KATSE KÄIK

2.1.   Staatilisele tõmbe- ja survejõu koormusi rakendatakse sõidukile kinnitatud igale pukseerimisseadisele eraldi.

2.2.   Katsekoormusi rakendatakse sõiduki suhtes horisontaaltasapinnal pikisuunas.


(1)  ELT L 373, 27.12.2006, lk 50.


Top