EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0860

Komisjoni määrus (EL) nr 860/2010, 10. september 2010 , mille alusel koostatakse nõukogu määruses (EMÜ) nr 3924/91 sätestatud tööstustoodangu Prodcomi loetelu 2010. aastaks EMPs kohaldatav tekst

OJ L 262, 5.10.2010, p. 1–258 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/860/oj

5.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 262/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 860/2010,

10. september 2010,

mille alusel koostatakse nõukogu määruses (EMÜ) nr 3924/91 sätestatud tööstustoodangu Prodcomi loetelu 2010. aastaks

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. detsembri 1991. aasta määrust (EMÜ) nr 3924/91 ühenduse tööstustoodangu statistilise vaatluse sisseseadmise kohta, (1) ja eriti selle artikli 2 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EMÜ) nr 3924/91 nõutakse liikmesriikidelt ühenduse tööstustoodangu statistilise vaatluse teostamist.

(2)

Tööstustoodangu statistiline vaatlus peab põhinema tooteloetelul, millega määratakse kindlaks statistilise vaatluse alla kuuluv tööstustoodang.

(3)

Tooteloetelu on vajalik tööstustoodangu statistika vastavusse viimiseks väliskaubandusstatistikaga ja selle võrdlemiseks ühenduse tooteklassifikaatoriga CPA.

(4)

Tooteloetelu, mida nõutakse määruses (EMÜ) nr 3924/91 ja mida nimetatakse Prodcomi loeteluks, on ühine kõikidele liikmesriikidele ning seda on vaja andmete võrdlemiseks liikmesriikide lõikes.

(5)

Prodcomi loetelu tuleb ajakohastada ja seega on vaja koostada loetelu 2010. aastaks.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 223/2009 (2) (Euroopa statistika kohta) alusel loodud Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Prodcomi loetelu 2010. aastaks sätestatakse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. september 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 374, 31.12.1991, lk 1.

(2)  ELT L 87, 31.3.2009, lk 164.


LISA

PRODCOM

Kirjeldus

KN-i kood

(HS/CN kood)

Naturaalühik

P

Erimärkused

NACE 07.10: Rauamaagi kaevandamine

CPA 07.10.10: Rauamaagid

07.10.10.00

Rauamaagid ja -kontsentraadid (v.a põletatud püriidid)

2601 [11 00 + 12 00]

kg

S

 

NACE 07.29: Muude mitteraudmetallide maakide kaevandamine

CPA 07.29.11: Vasemaagid ja -kontsentraadid

07.29.11.00

Vasemaagid ja -kontsentraadid

2603 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.12: Niklimaagid ja -kontsentraadid

07.29.12.00

Niklimaagid ja -kontsentraadid

2604 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.13: Alumiiniumimaagid ja -kontsentraadid

07.29.13.00

Alumiiniumimaagid ja -kontsentraadid

2606 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.14: Väärismetallimaagid ja -kontsentraadid

07.29.14.00

Väärismetallimaagid ja -kontsentraadid

2616 [10 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 07.29.15: Plii-, tsingi- ja tinamaagid ning -kontsentraadid

07.29.15.00

Plii-, tsingi- ja tinamaagid ning -kontsentraadid

2607 00 00 + 2608 00 00 + 2609 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.19: Muud mujal klassifitseerimata mitteraudmetallide maagid ja -kontsentraadid

07.29.19.00

Muud mitteraudmetallide maagid ja -kontsentraadid

2602 00 00 + 2605 00 00 + 2610 00 00 + 2611 00 00 + 2613 [10 00 + 90 00] + 2614 00 00 + 2615 [10 00 + 90 00] + 2617 [10 00 + 90 00]

kg

S

 

NACE 08.11: Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine

CPA 08.11.11: Marmor ja muu lubjasisaldusega dekoratiiv- või ehituskivi

08.11.11.33

Töötlemata või jämedalt tahutud marmor ja travertiin

2515 11 00

kg

T

 

08.11.11.36

Marmor ja travertiin, tükeldatud ristküliku- või ruudukujulisteks plokkideks või tahvliteks

2515 12 00

kg

T

 

08.11.11.50

Eukasiin jm karbonaatkivimid monumentaalskulptuuri või ehituse tarbeks, näilise suhtelise tihedusega üle ≥ 2,5

2515 20 00

kg

T

 

CPA 08.11.12: Graniit, liivakivi ja muu dekoratiiv-või ehituskivi

08.11.12.33

Töötlemata või jämedalt tahutud graniit

2516 11 00

kg

T

 

08.11.12.36

Graniit, tükeldatud ristküliku- (sh ruudu-)kujulisteks plokkideks või tahvliteks

2516 12 00

kg

T

 

08.11.12.50

Liivakivi

2516 20 00

kg

T

 

08.11.12.90

Porfüür, basalt, kvartsiidid ja muu ehitus- või raidkivi, töötlemata, jämedalt töödeldud või tahutud (v.a ehitus- või raidlubjakivi tihedusega ≥ 2,5 kg, graniit ja liivakivi)

2506 20 00 + 2516 90 00

kg

T

 

CPA 08.11.20: Lubjakivi ja kips

08.11.20.30

Kips ja anhüdriit

2520 10 00

kg

T

 

08.11.20.50

Lubjakiviräbusti; lubja või tsemendi tootmisel kasutatav paas jm lubjakivid (v.a lubjakivikillustik ja paas monumentide või ehitiste jaoks)

2521 00 00

kg

T

 

CPA 08.11.30: Kriit ja dolomiit

08.11.30.10

Kriit

2509 00 00

kg

T

 

08.11.30.30

Töötlemata, jämedalt tahutud või ristküliku- või ruudukujulisteks plokkideks või tahvliteks lõigatud dolomiit (välja arvatud põletatud dolomiitkillustik)

2518 10 00

kg

T

 

CPA 08.11.40: Kiltkivi

08.11.40.00

Töötlemata, jämedalt tahutud või ristküliku- või ruudukujulisteks plokkideks või tahvliteks lõigatud kiltkivi

2514 00 00

kg

T

 

NACE 08.12: Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine

CPA 08.12.11: Looduslikud liivad

08.12.11.50

Ränidioksiidliivad (kvartsliivad või tööstuslikud liivad)

2505 10 00

kg

S

 

08.12.11.90

Ehitusliivad, nt saviliivad, kaoliinliivad, arkoosliivad (välja arvatud räniliivad, metalli sisaldavad liivad)

2505 90 00

kg

S

 

CPA 08.12.12: Kivigraanulid, -puru ja -pulber; veeris, kruus

08.12.12.10

Kruus, veeris, kiviklibu ja ränikruus kasutamiseks killustikuna betoonides, maantee, raudtee vm ballastina

2517 10 10

kg

S

 

08.12.12.30

Peenestatud kivim kasutamiseks tavaliselt betoonitäidisena, tee ja muudes ehitistes (v.a kruus; veeris; kiviklibu ja ränikruus)

2517 [10 (20 + 80)]

kg

S

 

08.12.12.50

Marmorigraanulid, -puru ja -pulber

2517 41 00

kg

S

 

08.12.12.90

Travertiini-, ekausiini-, graniidi-, porfüüri-, basaldi-, liivakivi- ja muude monumentaalkivide graanulid, puru ja pulber

2517 49 00

kg

S

 

CPA 08.12.13: Ehituses kasutatav räbust vm tööstusjäätmetest killustikkate, mis sisaldab või ei sisalda veeriseid, kruusa, klibu ja ränikivi

08.12.13.00

Ehituses kasutatav räbust vm tööstusjäätmetest killustikkate, mis sisaldab või ei sisalda veeriseid, kruusa, klibu ja ränikivi

2517 20 00

kg

S

 

CPA 08.12.21: Kaoliin ja muu kaoliinsavi

08.12.21.40

Kaoliin

2507 00 20

kg

T

 

08.12.21.60

Kaoliinsavid (plastilised savid)

2507 00 80

kg

T

 

CPA 08.12.22: Muu savi, andalusiit, küantiit ja sillimaniit; mulliit; šamott- ja dinasmullad

08.12.22.10

Bentoniit

2508 10 00

kg

T

 

08.12.22.30

Tulekindel savi

2508 30 00

kg

T

 

08.12.22.50

Tavalised savid ja kildad ehitustes kasutamiseks (v.a bentoniit, tulekindlad paisuvad savid, kaoliin ja kaoliinsavid); andalusiit, küaniit, sillimaniit ja mulliit; šamott- ja dinasmullad

2508 [40 00 + 50 00 + 60 00 + 70 00]

kg

T

 

NACE 08.91: Kemikaalide ja mineraalväetiste toorme kaevandamine

CPA 08.91.11: Looduslikud kaltsium- või alumiiniumkaltsiumfosfaadid

08.91.11.00

Looduslikud kaltsiumfosfaadid, alumiiniumkaltsiumfosfaadid ja fosfaatkriit

2510 [10 00 + 20 00]

kg

T

 

CPA 08.91.12: Põletamata püriidid; toorväävel või rafineerimata väävel

08.91.12.00

Põletamata raudpüriidid; töötlemata või rafineerimata väävel (sealhulgas regenereeritud väävel)

2502 00 00 + 2503 00 10

kg

T

 

CPA 08.91.19: Muud mineraalid kemikaalide ja väetiste tootmiseks

08.91.19.00

Muud kemikaalid ja mineraalväetised

2511 [10 00 + 20 00] + 2528 [10 00 + 90 00] + 2529 [21 00 + 22 00] + 2530 [20 00 + 90 00]

kg

T

 

NACE 08.93: Soola kaevandamine

CPA 08.93.10: Sool ja puhas naatriumkloriid; merevesi

08.93.10.00

Sool (sh denatureeritud sool, kuid v.a inimtoidus kasutamiseks kõlblik sool) ja puhas naatriumkloriid, ka vesilahusena või paakumisvastaste või vaba voolavust tagavate lisanditega

2501 [00 (31 + 51 + 99)]

kg

T

 

NACE 08.99: Muu mujal liigitamata kaevandamine

CPA 08.99.10: Looduslik bituumen ja asfalt; asfaltiidid ja asfaltkivimid

08.99.10.00

Looduslik bituumen ja looduslik asfalt, asfaltiidid ja asfaltkivimid

2714 90 00

kg

T

 

CPA 08.99.21: Töötlemata või üksnes lahtisaetud või jämedalt töödeldud vääris- ja poolvääriskivid (v.a tehisteemandid)

08.99.21.00

Töötlemata või üksnes lahtisaetud või jämedalt töödeldud vääris- ja poolvääriskivid (v.a tehisteemandid)

7102 [10 00 + 31 00] + 10 00]

c/k @

T

 

CPA 08.99.22: Töötlemata või üksnes lahtisaetud või jämedalt eeltöödeldud tehisteemandid; pimsskivi; smirgel; looduslik korund, looduslik granaat ja muud looduslikud abrasiivid

08.99.22.00

Töötlemata või üksnes lahtisaetud, murtud või jämedalt eeltöödeldud tehisteemandid; pimsskivi; smirgel; looduslik korund, looduslik granaat ja muud looduslikud abrasiivid

2513 [10 00 + 20 00] + 21 00]

kg

T

 

CPA 08.99.29: Muud mineraalid

08.99.29.00

Muud mineraalid

2504 [10 00 + 90 00] + 2506 10 00 + 2512 00 00 + 2519 [10 00 + 90 (10 + 30 + 90)] + 2524 [10 00 + 90 00] + 2525 [10 00 + 20 00 + 30 00] + 2526 [10 00 + 20 00] + 2529 [10 00 + 30 00] + 2530 10 00 + 2621 90 00

kg

T

 

NACE 10.11: Liha töötlemine ja säilitamine

CPA 10.11.11: Värske või jahutatud veiseliha

10.11.11.40

Värsked või jahutatud veise- ja vasikarümbad, pool- ja veerandrümbad, kondiga

0201 [10 00 + 20 (20 + 30 + 50)]

kg

S

 

10.11.11.90

Värsked või jahutatud veise- ja vasikaliha jaotustükid

0201 [20 90 + 30 00]

kg

S

 

CPA 10.11.12: Värske või jahutatud sealiha

10.11.12.30

Värsked või jahutatud searümbad ja poolrümbad (sealhulgas värskelt soolatud liha ajutiseks säilitamiseks)

0203 [11 (10 + 90)]

kg

S

 

10.11.12.50

Värsked või jahutatud searümba taga- ja esiosad ning nende jaotustükid kondiga (sealhulgas värskelt soolatud liha ajutiseks säilitamiseks)

0203 [12 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.11.12.90

Värske või jahutatud sealiha (sealhulgas värskelt soolatud liha ajutiseks säilitamiseks; välja arvatud kondiga rümbad ja poolrümbad, searümba taga- ja esiosad ning nende jaotustükid kondiga)

0203 [19 (11 + 13 + 15 + 55 + 59 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.13: Värske või jahutatud lambaliha

10.11.13.00

Värsked või jahutatud lambarümbad ja poolrümbad ning jaotustükid

0204 [10 00 + 21 00 + 22 (10 + 30 + 50 + 90) + 00)]

kg

S

 

CPA 10.11.14: Värske või jahutatud kitseliha

10.11.14.00

Värske või jahutatud kitseliha

0204 [50 (11 + 13 + 15 + 19 + 31 + 39)]

kg

S

 

CPA 10.11.15: Värske või jahutatud hobuse- ja muude hobuslaste liha

10.11.15.00

Värske või jahutatud hobuse- ja muude hobuslaste liha

0205 00 20

kg

S

 

CPA 10.11.20: Värske või jahutatud veise, sea, lamba, kitse, hobuse ja muude hobuslaste söödav rups

10.11.20.00

Värske või jahutatud veise, sea, lamba, kitse, hobuse ja muude hobuslaste söödav rups

0206 [10 (10 + 95 + 98) + 3000 + 80 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.11.31: Külmutatud veiseliha

10.11.31.00

Külmutatud veise- ja vasikarümbad, pool- ja veerandrümbad ning jaotustükid

0202 [10 00 + 20 (10 + 30 + 50 + 90) + 30 (10 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.32: Külmutatud sealiha

10.11.32.30

Külmutatud searümbad või poolrümbad

0203 [21 (10 + 90)]

kg

S

 

10.11.32.50

Searümba külmutatud taga- ja esiosad ning nende jaotustükid, kondiga

0203 [22 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.11.32.90

Külmutatud sealiha (välja arvatud rümbad ja poolrümbad, searümba taga- ja esiosad ning nende jaotustükid, kondiga)

0203 [29 (11 + 13 + 15 + 55 + 59 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.33: Külmutatud lambaliha

10.11.33.00

Külmutatud lambarümbad ja poolrümbad ning jaotustükid

0204 [30 00 + 41 00 + 42 (10 + 30 + 50 + 90) + 43 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.34: Külmutatud kitseliha

10.11.34.00

Külmutatud kitseliha

0204 [50 (51 + 53 + 55 + 59 + 71 + 79)]

kg

S

 

CPA 10.11.35: Külmutatud hobuse- ja muude hobuslaste liha

10.11.35.00

Hobuse- ja muude hobuslaste külmutatud liha

0205 00 80

kg

S

 

CPA 10.11.39: Muu värske, jahutatud või külmutatud liha ning söödav rups

10.11.39.10

Külmutatud veise, sea, lamba, kitse, hobuse ja muude hobuslaste söödav rups;

0206 [21 00 + 22 00 + 29 (10 + 91 + 99) + 41 00 + 49 00 + 90 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.11.39.30

Värske, jahutatud või külmutatud söödav liha või rups (sealhulgas küüliku-, jänese-ning metsloomaliha ja -rups; välja arvatud kodulinnu-, veise-, hobuslaste, sea-, lamba- ja kitseliha ja rups ning konnakoivad)

0208 [10 (10 + 90) + 30 00 + 40 (10 + 90) + 50 00 + 90 (10 + 30 + 55 + 60 + 70 + 95)]

kg

S

 

CPA 10.11.41: Pesemata kitsevill, sh enne eemaldamist pestud kitsevill

10.11.41.00

Pesemata, kraasimata ja kammimata lambavill (sealhulgas fliispestud vill; välja arvatud pöetud vill)

5101 19 00

kg

S

 

CPA 10.11.42: Veislaste või hobuslaste terved toornahad

10.11.42.00

Veiste ja hobuslaste terved toornahad

4101 [20 (10 + 30 + 50 + 90) + 50 (10 + 30 + 50 + 90)]

p/st

S

 

CPA 10.11.43: Muud veislaste või hobuslaste toornahad

10.11.43.00

Veiste ja hobuslaste toornahad (välja arvatud terved)

4101 90 00

kg

S

 

CPA 10.11.44: Lammaste või tallede toornahad

10.11.44.00

Lamba- ja tallenahad

4102 [10 (10 + 90) + 21 00 + 29 00]

p/st

S

 

CPA 10.11.45: Kitsede või kitsetallede toornahad

10.11.45.00

Värsked või konserveeritud (parkimata) kitsenahad

4103 90 10

p/st

S

 

CPA 10.11.50: Veise-, lamba-, kitse- või searasv

10.11.50.40

Seapekk ilma tailihata (sulatamata), värske, jahutatud, külmutatud, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud

0209 [00 (11 + 19 + 30)]

kg

S

 

10.11.50.60

Seapekk ja muu searasv, sulatatud

1501 [00 (11 + 19)]

kg

S

 

10.11.50.70

Veise-, lamba- või kitserasv ja rasvkude, toores või sulatatud

1502 [00 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.60: Inimtoiduks kõlbmatu toorrups

10.11.60.30

Loomade (välja arvatud kalad) sooled, põied ja maod, terved või tükeldatud)

0504 00 00

kg

S

 

10.11.60.90

Inimtoiduks kõlbmatud loomsed jäätmed (v.a kalajäätmed, sooled, põied ja maod)

0502 [10 00 + 90 00] + 0506 [10 00 + 90 00] + 0507 10 00 + 0510 00 00 + 0511 [99 (10 + 85)]

kg

S

 

NACE 10.12: Linnuliha töötlemine ja säilitamine

CPA 10.12.10: Värske ja jahutatud kodulinnuliha

10.12.10.10

Värsked või jahutatud kanarümbad

0207 [11 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.20

Värsked või jahutatud kalkunirümbad

0207 [24 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.30

Värsked või jahutatud hane-, pardi- ja pärlkanarümbad

0207 [32 (11 + 15 + 19 + 51 + 59 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.40

Värsked või jahutatud hane- ja pardirasvmaksad

0207 [34 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.50

Värsked või jahutatud tükeldatud kanarümbad

0207 [13 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70)]

kg

S

 

10.12.10.60

Värsked või jahutatud tükeldatud kalkunirümbad

0207 [26 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80)]

kg

S

 

10.12.10.70

Värsked või jahutatud tükeldatud hane-, pardi- ja pärlkanarümbad

0207 [35 (11 + 15 + 21 + 23 + 25 + 31 + 41 + 51 + 53 + 61 + 63 + 71 + 79)]

kg

S

 

CPA 10.12.20: Külmutatud kodulinnuliha

10.12.20.13

Külmutatud kanarümbad

0207 [12 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.20.15

Külmutatud kalkunirümbad

0207 [25 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.20.17

Külmutatud hane-, pardi- ja pärlkanarümbad

0207 [33 (11 + 19 + 51 + 59 + 90)]

kg

S

 

10.12.20.53

Külmutatud tükeldatud kanarümbad

0207 [14 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70)]

kg

S

 

10.12.20.55

Külmutatud tükeldatud kalkunirümbad

0207 [27 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80)]

kg

S

 

10.12.20.57

Külmutatud tükeldatud hane-, pardi- ja pärlkanarümbad

0207 [36 (11 + 15 + 21 + 23 + 25 + 31 + 41 + 51 + 53 + 61 + 63 + 71 + 79)]

kg

S

 

10.12.20.80

Külmutatud kodulinnumaksad

0207 [14 91 + 27 91 + 36 (81 + 85 + 89)]

kg

S

 

CPA 10.12.30: Kodulinnurasv

10.12.30.00

Kodulinnurasv

0209 00 90 + 1501 00 90

kg

S

 

CPA 10.12.40: Kodulinnu söödav rups

10.12.40.20

Värsked või jahutatud kodulinnurupsid (välja arvatud hane- ja pardirasvmaksad)

0207 [13 (91 + 99) + 26 (91 + 99) + 35 (91 + 99)]

kg

S

 

10.12.40.50

Külmutatud kodulinnurups (välja arvatud maks)

0207 [14 99 + 27 99 + 36 90]

kg

S

 

CPA 10.12.50: Suled ja sulgedega linnunahad

10.12.50.00

Ettevalmistatud linnunahad koos sulgedega või ilma, suled jne

6701 00 00

kg

S

 

NACE 10.13: Liha- ja linnulihatoodete tootmine

CPA 10.13.11: Soolatud, kuivatatud või suitsutatud sealiha ja selle jaotustükid (peekon ja sink)

10.13.11.20

Searümba taga- ja esiosad ja nende jaotustükid kondiga, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud

0210 [11 (11 + 19 + 31 + 39 + 90)]

kg

S

 

10.13.11.50

Searümba küljetükid ja nende jaotustükid kondiga, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud

0210 [12 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.13.11.80

Soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud sealiha (sealhulgas peekon, ¾ peekonikülge või peekonikülje keskosa, puusatükid ja nende jaotustükid, välja arvatud searümba taga- ja esiosad ning nende jaotustükid kondiga, küljetükid ja nende jaotustükid)

0210 [19 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 81 + 89 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.13.12: Soolatud, kuivatatud või suitsutatud veiseliha

10.13.12.00

Soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud veiseliha

0210 [20 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.13.13:   Muu soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud liha ja söödav rups (v.a sea- ja veiseliha); toiduks kasutatav liha- või rupsijahu või -pulber

10.13.13.00

Soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud liha, söödavad liha- või rupsipulbrid või -jahud (välja arvatud soolatud, soolvees, kuivatatud ja suitsutatud sea-, veise- ja vasikaliha)

0210 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 (10 + 21 + 29 + 31 + 39 + 41 + 49 + 51 + 59 + 60 + 71 + 79 + 80 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.13.14: Vorstid jms liha-, rupsi- või veretooted

10.13.14.30 z

Maksavorstid ja samalaadsed tooted ning nendel põhinevad toiduained (välja arvatud valmiseined ja valmistoidud)

1601 00 10

kg

S

 

10.13.14.60 z

Vorstid ja samalaadsed tooted lihast, rupsist või verest ning nendel põhinevad toiduained (välja arvatud maksavorstid ning valmiseined ja valmistoidud)

1601 00 99

kg

S

 

CPA 10.13.15: Muu töödeldud ja konserveeritud liha, rups või veri, v.a valmis liha- ja rupsitoidud

10.13.15.05 z

Tooted või konservid hane- või pardimaksast (välja arvatud vorstid ning valmiseined ja valmistoidud)

1602 20 10

kg

S

 

10.13.15.15 z

Tooted või konservid muude loomade maksast (välja arvatud vorstid ning valmiseined ja valmistoidud)

1602 20 90

kg

S

 

10.13.15.25 z

Tooted või konservid kalkuni lihast või rupsist (välja arvatud vorstid, maksatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

1602 [31 (11 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.35 z

Muud tooted või konservid linnulihast (välja arvatud vorstid, maksatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

1602 [32 (11 + 19 + 30 + 90) + 39 (21 + 29 + 40 + 80)]

kg

S

 

10.13.15.45 z

Tooted või konservid sealihast: singid ja nende jaotustükid (välja arvatud valmiseined ja valmistoidud)

1602 [41 (10 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.55 z

Tooted või konservid sealihast: abatükid ja nende jaotustükid (välja arvatud valmiseined ja valmistoidud)

1602 [42 (10 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.65 z

Tooted või konservid kodusea lihast, rupsist ja nende segudest, alla 40 % mis tahes liha- või rupsisisaldusega ja mis tahes rasva sisaldusega (välja arvatud vorstid ja samalaadsed tooted, homogeenitud tooted, maksatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

1602 49 50

kg

S

 

10.13.15.75 z

Muud tooted või konservid sealihast, rupsist ja nende segudest, sealhulgas segud (välja arvatud vorstid ja samalaadsed tooted, homogeenitud tooted, maksatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

1602 [49 (11 + 13 + 15 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.85 z

Tooted või konservid veiselihast või rupsist (välja arvatud vorstid ja samalaadsed tooted, homogeenitud tooted, maksatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

1602 [50 (10 + 31 + 95)]

kg

S

 

10.13.15.95 z

Muud tooted või konservid lihast või rupsist, kaasa arvatud verest (välja arvatud vorstid ja samalaadsed tooted, homogeenitud tooted, maksatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

1602 [90 (10 + 31 + 51 + 61 + 69 + 72 + 74 + 76 + 78 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.13.16: Inimtoiduks kõlbmatu lihajahu, -pulber ja -graanulid; rasvakõrned

10.13.16.00

Inimtoiduks kõlbmatud liha- või rupsipulbrid, -jahud ja graanulid, rasvakõrned

2301 10 00

kg

S

 

CPA 10.13.91: Lihatoodete tootmisega seotud kuumtöötlemine jm töötlemisteenused

10.13.91.00

Lihatoodete tootmisega seotud kuumtöötlemine jm töötlemisteenused

I

 

NACE 10.20: Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine

CPA 10.20.11: Värske või jahutatud kalafilee ja muu kalaliha (hakitud või hakkimata)

10.20.11.00

Värske või jahutatud kalafilee ja muu luudeta kalaliha

0304 [11 (10 + 90) + 12 (10 + 90) + 19 (01 + 03 + 13 + 15 + 17 + 18 + 31 + 33 + 35 + 39 + 91 + 97 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.20.12: Värske või jahutatud kalamaks, -mari ja -niisk

10.20.12.00

Värske või jahutatud kalamaks ja -mari

0302 70 00

kg

S

 

CPA 10.20.13: Külmutatud kala

10.20.13.30

Külmutatud tükeldamata merekala

0303 [11 00 + 19 00 + 21 (10 + 20 + 80) + 22 00 + 29 00 + 31 (10 + 30 + 90) + 32 00 + 33 00 + 39 (10 + 30 + 70) + 41 (10 + 90) + 42 (12 + 18 + 42 + 48 + 90) + 43 (10 + 90) + 44 (10 + 90) + 45 (10 + 90) + 46 (10 + 90) + 49 (30 + 80) + 51 00 + 52 (10 + 30 + 90) + 61 00 + 62 00 + 71 (10 + 30 + 80) + 72 00 + 73 00 + 74 (30 + 90) + 75 (20 + 50 + 60 + 95) + 76 00 + 77 00 + 78 (11 + 12 + 13 + 19 + 90) + 79 (20 + 31 + 35 + 37 + 41 + 45 + 51 + 55 + 58 + 65 + 71 + 75 + 81 + 83 + 85 + 91 + 92 + 93 + 94 + 98)]

kg

S

 

10.20.13.60

Külmutatud tükeldamata mageveekala

0303 [79 (11 + 19)]

kg

S

 

CPA 10.20.14: Külmutatud kalafilee

10.20.14.00

Külmutatud kalafilee

0304 [21 00 + 22 00 + 29 (01 + 03 + 05 + 13 + 15 + 17 + 18 + 21 + 29 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 45 + 51 + 53 + 55 + 56 + 58 + 59 + 61 + 65 + 68 + 71 + 73 + 75 + 79 + 83 + 85 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.20.15: Külmutatud kalaliha (hakitud või hakkimata)

10.20.15.00

Külmutatud luudeta kalaliha (välja arvatud filee)

0304 [91 00 + 92 00 + 99 (10 + 21 + 23 + 29 + 31 + 33 + 39 + 41 + 45 + 51 + 55 + 61 + 65 + 71 + 75 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.20.16: Külmutatud kalamaks, -mari ja -niisk

10.20.16.00

Külmutatud kalamaks ja -mari

0303 [80 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.21: Kuivatatud, soolatud või soolvees, kuid mitte suitsutatud kalafilee

10.20.21.00

Kalafileed, kuivatatud, soolatud või soolvees, suitsutamata

0305 [30 (11 + 19 + 30 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.22: Kuivatatud, soolatud või soolvees kalamaks, -mari ja -niisk; inimtoiduks kõlblik kalajahu, -pulber või -graanulid

10.20.22.00

Inimtoiduks kõlblikud kalapulbrid, -jahud ja -graanulid ning kalamaks ja -mari kuivatatud, suitsutatud, soolatud või soolvees

0305 [10 00 + 20 00]

kg

S

 

CPA 10.20.23: Kuivatatud, soolatud või soolamata või soolvees kala

10.20.23.00

Kuivatatud kala, soolatud või mitte, kala, soolatud, kuid kuivatamata, soolakala soolvees (välja arvatud fileed ja suitsukala)

0305 [51 (10 + 90) + 59 (10 + 30 + 50 + 70 + 80) + 61 00 + 62 00 + 63 00 + 69 (10 + 30 + 50 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.20.24: Suitsukala, sh suitsutatud kalafilee

10.20.24.20

Vaikse ja Atlandi ookeani ning Doonau suitsulõhe (sealhulgas filee)

0305 41 00

kg

S

 

10.20.24.50

Suitsuheeringas (sealhulgas filee)

0305 42 00

kg

S

 

10.20.24.80

Suitsukala (sealhulgas filee) (välja arvatud Vaikse ja Atlandi ookeani ning Doonau lõhe, samuti heeringas)

0305 [49 (10 + 20 + 30 + 45 + 50 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.20.25: Muul viisil töödeldud või konserveeritud kala, v.a kalavalmistoidud

10.20.25.10 z

Tooted või konservid tervest või tükeldatud lõhest (välja arvatud hakklihatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

1604 11 00

kg

S

 

10.20.25.20 z

Tooted või konservid tervest või tükeldatud heeringast (välja arvatud hakklihatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

1604 [12 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.20.25.30 z

Tooted või konservid tervest või tükeldatud sardiinist, sardinellist ja kilust (välja arvatud hakklihatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

1604 [13 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.20.25.40 z

Tooted või konservid tervest või tükeldatud tuunist, vööttuunist ja atlandi pelamiidist (välja arvatud hakklihatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

1604 [14 (11 + 16 + 18 + 90)]

kg

S

 

10.20.25.50 z

Tooted või konservid tervest või tükeldatud makrellist (välja arvatud hakklihatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

1604 [15 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.20.25.60 z

Tooted või konservid tervest või tükeldatud anšoovisest (välja arvatud hakklihatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

1604 16 00

kg

S

 

10.20.25.70 z

Kalafilee taignas või paneerituna, kaasa arvatud kalapulgad (välja arvatud valmiseined ja valmistoidud)

1604 19 91

kg

S

 

10.20.25.80 z

Muud tooted või konservid tervest või tükeldatud kalast (välja arvatud hakklihatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

1604 [19 (10 + 31 + 39 + 50 + 92 + 93 + 94 + 95 + 98)]

kg

S

 

10.20.25.90 z

Tooted või konservid kalast (välja arvatud tervest või tükeldatust, ning valmiseined ja valmistoidud)

1604 [20 (05 + 10 + 30 + 40 + 50 + 70 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.26: Kaaviar ja kaaviariasendajad

10.20.26.30

Kaaviar (must kalamari, tuuraliste marjast)

1604 30 10

kg

S

 

10.20.26.60

Kaaviariasendajad

1604 30 90

kg

S

 

CPA 10.20.31: Külmutatud koorikloomad

10.20.31.00

Inimtoiduks kõlblikud külmutatud vähid, külmutatud vähipulbrid, -jahud ja -graanulid

0306 [11 (10 + 90) + 12 (10 + 90) + 13 (10 + 30 + 40 + 50 + 80) + 14 (10 + 30 + 90) + 19 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.32: Külmutatud, kuivatatud, soolatud või soolvees, suitsutatud molluskid

10.20.32.00

Külmutatud, kuivatatud, suitsutatud, soolatud või soolvees molluskid (kammkarbid, rannakarbid, seepia, kalmaar ja kaheksajalg)

0307 [29 (10 + 90) + 39 (10 + 90) + 49 (01 + 11 + 18 + 31 + 33 + 35 + 38 + 51 + 59 + 71 + 91 + 99) + 59 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.33: Külmutatud, kuivatatud, soolatud või soolvees, suitsutatud muud veeselgrootud

10.20.33.00

Külmutatud, kuivatatud, suitsutatud, soolatud või soolvees muud veeselgrootud (veenuskarp, meduus jne); inimtoiduks kõlblik jahu, pulber ja graanulid muudest veeselgrootutest peale vähkide

0307 [99 (11 + 13 + 15 + 18 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.34:   Muul viisil töödeldud või konserveeritud koorikloomad; muul viisil töödeldud või konserveeritud molluskid ja muud veeselgrootud

10.20.34.00 z

Toiduks valmistatud või konserveeritud vähid, limused ja muud veeselgrootud (välja arvatud jahutatud, külmutatud, kuivatatud, soolatud või soolvees vähid, karpides, keedetud või aurutatud) (välja arvatud valmiseined ja valmistoidud)

1605 [10 00 + 20 (10 + 91 + 99) + 30 (10 + 90) + 40 00 + 90 (11 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.41: Inimtoiduks kõlbmatud kala-, koorikloomade ja muude selgrootute pulber, jahu ja graanulid

10.20.41.00

Inimtoiduks kõlbmatu kala-, vähi-, limuse- või veeselgrootujahu, -pulber ja -graanulid

2301 20 00

kg

S

 

CPA 10.20.42: Muud mujal klassifitseerimata inimtoiduks kõlbmatud kalast, koorikloomadest ja muudest selgrootutest saadud tooted

10.20.42.00

Inimtoiduks kõlbmatud kalatooted (sealhulgas kalajäätmed, välja arvatud kiussarvised ja kiusplaadid, korallid ja sarnased materjalid, koorikud, kojad ja seepialuud, töötlemata või lihtsalt töödeldud/looduslikud käsnad)

0511 [91 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.31: Kartuli töötlemine ja säilitamine

CPA 10.31.11: Külmutatud kartul

10.31.11.10

Külmutatud kartulid, toored, eelnevalt keedetud või aurutatud

0710 10 00

kg

S

 

10.31.11.30

Toiduks valmistatud või konserveeritud kartulid külmutatult (sealhulgas täielikult või osaliselt õlis keedetud ja seejärel külmutatud) (välja arvatud äädikaga või äädikhappega töödeldud)

2004 [10 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.31.12: Kuivatatud kartul, ka tükeldatult või viilutatult, muul viisil töötlemata

10.31.12.00

Kuivatatud kartulid, terved, tükeldatud või viilutatud, kuid edasi töötlemata

0712 90 05

kg

S

 

CPA 10.31.13: Kuivatatud kartulist valmistatud pulber, jahu, helbed, graanulid

10.31.13.00

Kuivatatud kartulid pulbrina, jahuna, helvestena, graanulitena ja teradena

1105 [10 00 + 20 00]

kg

S

 

CPA 10.31.14: Töödeldud või konserveeritud kartul

10.31.14.30

Toiduks valmistatud või konserveeritud kartulid pulbrina, jahuna või helvestena (välja arvatud külmutatud, kuivatatud, krõbekartulid, veiniäädikaga või äädikhappega töödeldud)

2005 20 10

kg

S

 

10.31.14.60

Toiduks valmistatud või konserveeritud kartulid (sealhulgas krõbekartulid) (välja arvatud külmutatud, kuivatatud, äädikaga või äädikhappega töödeldud, pulbritena, jahudena või helvestena)

2005 [20 (20 + 80)]

kg

S

 

NACE 10.32: Puu- ja köögiviljamahla tootmine

CPA 10.32.11: Tomatimahl

10.32.11.00

Tomatimahl

2009 [50 (10 + 90)]

l @

S

 

CPA 10.32.12: Apelsinimahl

10.32.12.10

Külmutatud kontsentreerimata apelsinimahl

2009 [11 (91 + 99)]

kg

S

 

10.32.12.20

Kontsentreerimata ja külmutamata apelsinimahl

2009 [12 00 + 19 (91 + 98)]

l @

S

 

10.32.12.30

Mujal klassifitseerimata apelsinimahl

2009 [11 (11 + 19) + 19 (11 + 19)]

l @

S

 

CPA 10.32.13: Greibimahl

10.32.13.00

Greibimahl

2009 [21 00 + 29 (11 + 19 + 91 + 99)]

l @

S

 

CPA 10.32.14: Ananassimahl

10.32.14.00

Ananassimahl

2009 [41 (10 + 91 + 99) + 49 (11 + 19 + 30 + 91 + 93 + 99)]

l @

S

 

CPA 10.32.15: Viinamarjamahl

10.32.15.00

Viinamarjamahl (sh viinamarjavirre)

2009 [61 (10 + 90) + 69 (11 + 19 + 51 + 59 + 71 + 79 + 90)]

l @

S

 

CPA 10.32.16: Õunamahl

10.32.16.00

Õunamahl

2009 [71 (20 + 99) + 79 (11 + 19 + 30 + 91 + 93 + 99)]

l @

S

 

CPA 10.32.17: Puu- ja köögiviljamahlasegud

10.32.17.00

Puu- ja köögiviljamahlasegud

2009 [90 (11 + 19 + 21 + 29 + 31 + 39 + 41 + 49 + 51 + 59 + 71 + 73 + 79 + 92 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98)]

l @

S

 

CPA 10.32.19: Muud puu- ja köögiviljamahlad

10.32.19.10

Mis tahes ühe tsitrusvilja (välja arvatud apelsini ja greibi) kontsentreerimata mahl

2009 [31 (11 + 19 + 51 + 59 + 91 + 99) + 39 (31 + 39 + 51 + 55 + 59 + 91 + 95 + 99)]

l @

S

 

10.32.19.20

Mis tahes ühe puuvilja/köögivilja kontsentreerimata mahl, kääritamata ja piirituselisandita (välja arvatud apelsini-, greibi, ananassi-, tomati-, viinamarja- ja õunamahl)

2009 [80 (50 + 61 + 63 + 69 + 71 + 73 + 79 + 85 + 86 + 88 + 89 + 95 + 96 + 97 + 99)]

l @

S

 

10.32.19.30

Muud mujal klassifitseerimata puu- ja köögiviljamahlad

2009 [39 (11 + 19) + 80 (11 + 19 + 34 + 35 + 36 + 38)]

l @

S

 

NACE 10.39: Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine

CPA 10.39.11: Külmutatud köögiviljad

10.39.11.00

Külmutatud köögiviljad ja nende segud, toored, eelnevalt keedetud või aurutatud (välja arvatud kartulid)

0710 [21 00 + 22 00 + 29 00 + 30 00 + 40 00 + 80 (10 + 51 + 59 + 61 + 69 + 70 + 80 + 85 + 95) + 00)]

kg

S

 

CPA 10.39.12: Lühiajaliselt konserveeritud köögiviljad

10.39.12.00

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud köögiviljad (nt gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees vm konserveerivas lahuses), kuid koheseks tarbimiseks kõlbmatud:

0711 [20 (10 + 90) + 40 00 + 51 00 + 59 00 + 90 (10 + 30 + 50 + 70 + 80 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.13: Kuivatatud köögiviljad

10.39.13.30

Kuivatatud sibulad, terved, tükeldatud, viilutatud, purustatud või pulbrina, muul viisil töötlemata

0712 20 00

kg

S

 

10.39.13.50

Kuivatatud seened ja trühvlid, terved, tükeldatud, viilutatud, purustatud või pulbrina, muul viisil töötlemata

0712 [31 00 + 32 00 + 33 00 + 39 00]

kg

S

 

10.39.13.90

Kuivatatud terved, tükeldatud, viilutatud, purustatud või pulbrina, kuid täiendavalt töötlemata köögiviljad ja köögiviljade segud

0712 [90 (11 + 19 + 30 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.15: Äädikata või äädikhappeta konserveeritud oad, v.a köögiviljast valmistatud valmistoidud

10.39.15.00 z

Äädikata või äädikhappeta säilitatud oad, v.a köögiviljast valmistatud valmistoidud

2005 [51 00 + 59 00]

kg

S

 

CPA 10.39.16: Äädikata või äädikhappeta konserveeritud herned, v.a köögiviljast valmistatud valmistoidud

10.39.16.00 z

Äädikata või äädikhappeta säilitatud herned, v.a köögiviljast valmistatud valmistoidud

2005 40 00

kg

S

 

CPA 10.39.17: Muud äädikata või äädikhappeta konserveeritud köögiviljad (v.a kartul), v.a köögiviljast valmistatud valmistoidud

10.39.17.10 z

Säilitatud terved või tükeldatud tomatid (v.a köögiviljast valmistatud valmistoidud ning äädika või äädikhappega säilitatud tomatid)

2002 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.39.17.21

Kontsentreerimata tomatipüree ja -pasta

2002 [90 (11 + 19)]

kg

S

 

10.39.17.25

Kontsentreeritud tomatipüree ja -pasta

2002 [90 (31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.39.17.30 z

Toiduks valmistatud või säilitatud seened ja trühvlid (v.a köögiviljast valmistatud valmistoidud ning kuivatatud, külmutatud, äädika või äädikhappega säilitatud seened ja trühvlid)

2003 [10 (20 + 30) + 20 00 + 90 00]

kg

S

 

10.39.17.40 z

Külmutatud köögivili ja köögiviljasegud (v.a köögiviljast valmistatud valmistoidud, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keedetud külmutatud köögivili ja köögiviljasegud või äädika või äädikhappega säilitatud köögivili ja köögiviljasegud)

2004 [90 (10 + 30 + 50 + 91 + 98)]

kg

S

 

10.39.17.50 z

Säilitatud hapukapsas (v.a köögiviljast valmistatud valmistoidud ning kuivatatud, külmutatud või äädika või äädikhappega säilitatud hapukapsas)

2005 99 60

kg

S

 

10.39.17.60 z

Säilitatud spargel (v.a köögiviljast valmistatud valmistoidud ning kuivatatud, külmutatud või äädika või äädikhappega säilitatud spargel)

2005 60 00

kg

S

 

10.39.17.70 z

Toiduks valmistatud või säilitatud oliivid (v.a köögiviljast valmistatud valmistoidud ning kuivatatud, külmutatud või äädika või äädikhappega säilitatud oliivid)

2005 70 00

kg

S

 

10.39.17.80 z

Toiduks valmistatud või säilitatud suhkrumais (v.a köögiviljast valmistatud valmistoidud ning kuivatatud, külmutatud või äädika või äädikhappega säilitatud suhkrumais)

2005 80 00

kg

S

 

10.39.17.90 z

Muud mujal klassifitseerimata köögivili ja köögiviljasegud (v.a köögiviljast valmistatud valmistoidud ja külmutatud köögivili ja köögiviljasegud)

2005 [91 00 + 99 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.18:   Äädikaga või äädikhappega konserveeritud või muul viisil töödeldud köögiviljad (v.a kartul), puuviljad, pähklid ja muud söödavad taimeosad

10.39.18.00

Äädika või äädikhappega valmistatud või säilitatud köögivili (v.a kartul), puuvili, marjad, pähklid ja muud söödavad taimeosad

2001 [10 00 + 90 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 65 + 70 + 91 + 97)]

kg

S

 

CPA 10.39.21: Kuumtöötlemata või kuumtöödeldud külmutatud puuvili ja pähklid

10.39.21.00

Külmutatud puuviljad ja pähklid, toored, eelnevalt keedetud või aurutatud

0811 [10 (11 + 19 + 90) + 20 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 90) + 90 (11 + 19 + 31 + 39 + 50 + 70 + 75 + 80 + 85 + 95)]

kg

S

 

CPA 10.39.22: Keedised, puuviljatarretised, puuvilja- või pähklipüreed ja -pastad

10.39.22.30

Keedetud, välja arvatud homogeniseeritud, tsitrusviljade džemmid, marmelaadid, želeed, püreed või pastad

2007 [91 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.39.22.90

Keedetud džemmid, marmelaadid, puuviljaželeed, puuvilja- või pähklipüreed või -pastad (välja arvatud tooted tsitrusviljadest ja homogeniseeritud tooted)

2007 [99 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 50 + 93 + 97)]

kg

S

 

CPA 10.39.23: Röstitud, soolatud või muul viisil töödeldud pähklid, maapähklid

10.39.23.30

Valmistatud või konserveeritud maapähklid, sealhulgas maapähklivõi, välja arvatud äädika ja äädikhappega, külmutatud, püreed ja pastad

2008 [11 (10 + 91 + 96 + 98)]

kg

S

 

10.39.23.90

Valmistatud või konserveeritud pähklid, välja arvatud maapähklid, ja teised seemned ja segud (välja arvatud äädika või äädikhappega, külmutatud, püreedena ja pastadena, suhkruga hoidistatud)

2008 [19 (11 + 13 + 19 + 91 + 93 + 95 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.39.24: Lühiajaliselt konserveeritud puuvili ja pähklid, kohe tarvitamiseks kõlbmatud

10.39.24.10

Tsitruseliste ja meloni (sealhulgas arbuusi) koor, värske, külmutatud, kuivatatud või eelsäilitatud soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses

0814 00 00

kg

S

 

10.39.24.30

Lühiajaliselt gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishappe lahuses või muus konserveerivas lahuses säilitatud puuviljad, marjad ja pähklid, mis on kohe tarvitamiseks kõlbmatud

0812 [10 00 + 90 (10 + 20 + 30 + 40 + 70 + 98)]

kg

S

 

CPA 10.39.25: Muu konserveeritud või muul viisil töödeldud puuvili

10.39.25.10

Kuivatatud viinamarjad

0806 [20 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.39.25.20

Kuivatatud puuviljad, välja arvatud banaanid, datlid, viigimarjad, ananassid, avokaadod, guaavid, mangod, mangustanid, tsitrusviljad ja viinamarjad, pähklite või kuivatatud puuviljade segud

0813 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 40 (10 + 30 + 50 + 65 + 95) + 50 (12 + 15 + 19 + 31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.39.25.50

Valmistatud või konserveeritud puuviljad (välja arvatud müsli)

2008 [20 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 71 + 79 + 90) + 30 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 55 + 59 + 71 + 75 + 79 + 90) + 40 (11 + 19 + 21 + 29 + 31 + 39 + 51 + 59 + 71 + 79 + 90) + 50 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 61 + 69 + 71 + 79 + 92 + 94 + 99) + 60 (11 + 19 + 31 + 39 + 50 + 60 + 70 + 90) + 70 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 61 + 69 + 71 + 79 + 92 + 98) + 80 (11 + 19 + 31 + 39 + 50 + 70 + 90) + 91 00 + 92 (12 + 14 + 16 + 18 + 32 + 34 + 36 + 38 + 51 + 59 + 72 + 74 + 76 + 78 + 92 + 93 + 94 + 96 + 97 + 98) + 99 (11 + 19 + 21 + 23 + 24 + 28 + 31 + 34 + 36 + 37 + 38 + 40 + 41 + 43 + 45 + 48 + 49 + 51 + 63 + 67 + 72 + 78 + 85 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.39.30: Taimse tooraine töötlemise jäätmed, jäägid ja kõrvalsaadused

10.39.30.00

Köögiviljade kõrvalproduktid ja loomatoiduks kasutatavad jäätmed, mujal liigitamata

2308 [00 (11 + 19 + 40 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.91: Puu- ja köögivilja konserveerimisega seotud kuumtöötlemis-jm töötlemisteenused

10.39.91.00

Kuumtöötlemis-jm töötlemisteenused puu- ja köögivilja konserveerimiseks

I

 

NACE 10.41: Õli ja rasva tootmine

CPA 10.41.11: Emulgeerimata, segamata või muul viisil töötlemata rasvasteariin, rasvaõli, oleosteariin, oleoõli ja küünla- või seebirasv

10.41.11.00

Rasvasteariin, rasvaõli, oleosteariin, oleoõli ja küünla- või seebirasv (välja arvatud emulgeeritud, segatud või muul viisil töödeldud)

1503 [00 (11 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.12: Kala- ja veeimetajate -rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid

10.41.12.00

Mereimetajate ja kalade rasvad, õlid ja nende fraktsioonid (välja arvatud keemiliselt töödeldud)

1504 [10 (10 + 91 + 99) + 20 (10 + 90) + 30 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.19: Muud rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata loomsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid

10.41.19.00

Muud keemiliselt töötlemata loomsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid

1506 00 00

kg

S

 

CPA 10.41.21: Rafineerimata sojaõli

10.41.21.00

Keemiliselt töötlemata sojaõli ja selle fraktsioonid (välja arvatud keemiliselt töödeldud)

1507 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.22: Maapähklitoorõli

10.41.22.00

Keemiliselt töötlemata maapähkliõli (arahhiseõli) ja selle fraktsioonid

1508 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.23: Oliivitoorõli

10.41.23.10

Keemiliselt töötlemata külmpressitud oliiviõli ja selle fraktsioonid

1509 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.41.23.30

Üksnes oliividest saadud toorõlid ja nende fraktsioonid (sh külmpressioliiviõliga segatud, rafineeritud) (v.a külmpressioliiviõli ja keemiliselt modifitseeritud õlid)

1510 00 10

kg

S

 

CPA 10.41.24: Päevalilleseemnetoorõli

10.41.24.00

Keemiliselt töötlemata päevalille ja värvisafloori õli ja selle fraktsioonid

1512 [11 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.25: Puuvillapõõsa seemne toorõli

10.41.25.00

Keemiliselt töötlemata puuvillaseemnete õli ja selle fraktsioonid

1512 [21 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.26: Rapsi-, rüpsi- ja sinepitoorõli

10.41.26.00

Keemiliselt töötlemata rapsi-, rüpsi- või sinepiõli ja nende fraktsioonid

1514 [11 (10 + 90) + 91 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.27: Palmitoorõli

10.41.27.00

Keemiliselt töötlemata palmiõli ja selle fraktsioonid

1511 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.28: Kookospähklitoorõli

10.41.28.00

Keemiliselt töötlemata kookospähkliõli (kopraõli) ja selle fraktsioonid

1513 [11 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.29: Muud taimsed toorõlid

10.41.29.00

Muud taimetoorõlid (v.a keemiliselt modifitseeritud õlid)

1513 [21 (10 + 30 + 90)] + 1515 [11 00 + 50 (11 + 19) + 90 (21 + 29 + 40 + 59)]

kg

S

 

CPA 10.41.30: Puuvillalinter

10.41.30.00

Puuvillaebemed

1404 20 00

kg

S

 

CPA 10.41.41: Õlikook ja muud taimsete rasvade või õlide tahked jäägid

10.41.41.30

Sojaõli ekstraheerimisel tekkiv õlikook ja muud tahked jäägid

2304 00 00

kg

S

 

10.41.41.50

Päevalillerasva või -õli ekstraheerimisel tekkiv õlikook ja muud tahked jäägid

2306 30 00

kg

S

 

10.41.41.70

Rapsi- ja rüpsirasva ja -õli ekstraheerimisel tekkiv õlikook ja muud tahked jäägid

2306 [41 00 + 49 00]

kg

S

 

10.41.41.90

Köögiviljarasvade ja -õlide, sealhulgas puuvillaseemnete, linaseemnete, kookospähkli-, kopra-, palmituuma-, välja arvatud sojaoa-, päevalille-, rapsi- ja rüpsiseemnetest õli ekstraheerimisel tekkiv õlikook ja muud tahked jäägid

2305 00 00 + 2306 [10 00 + 20 00 + 50 00 + 60 00 + 90 (05 + 11 + 19 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.42: Õlitaime seemnetest või õliviljadest (v.a sinepiseemnetest) jahu ja pulber

10.41.42.00

Õliseemnetest või õliviljadest (välja arvatud sinep) valmistatud jahu ja pulber

1208 [10 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 10.41.51: Rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata sojaõli ja selle fraktsioonid

10.41.51.00

Rafineeritud sojaoaõli ja selle fraktsioonid (keemiliselt töötlemata)

1507 [90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.52: Rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata maapähkliõli ja selle fraktsioonid

10.41.52.00

Rafineeritud maapähkliõli (arahhiseõli) ja selle fraktsioonid (keemiliselt töötlemata)

1508 [90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.53: Rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata oliiviõli ja selle fraktsioonid

10.41.53.10

Rafineeritud oliiviõli ja selle fraktsioonid (keemiliselt töötlemata)

1509 90 00

kg

S

 

10.41.53.30

Üksnes oliividest saadud õlid ja nende fraktsioonid (sh külmpressioliiviõliga segatud, rafineeritud) (v.a külmpressioliiviõli ja keemiliselt modifitseeritud õlid)

1510 00 90

kg

S

 

CPA 10.41.54: Rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata päevalilleseemneõli ja selle fraktsioonid

10.41.54.00

Rafineeritud päevalille- ja värvisafloori seemnete õli ja selle fraktsioonid (keemiliselt töötlemata)

1512 [19 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.55: Rafineeritud päevalille- ja värvisafloori seemnete õli ja selle fraktsioonid (keemiliselt töötlemata)

10.41.55.00

Rafineeritud puuvillaseemnete õli ja selle fraktsioonid (keemiliselt töötlemata)

1512 [29 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.56: Rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata rapsi-, rüpsi- ja sinepiõli ja nende fraktsioonid

10.41.56.00

Rafineeritud rapsi-, rüpsi- või sinepiõli ja nende fraktsioonid (keemiliselt töötlemata)

1514 [19 (10 + 90) + 99 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.57: Rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata palmiõli ja selle fraktsioonid

10.41.57.00

Rafineeritud palmiõli ja selle fraktsioonid (keemiliselt töötlemata)

1511 [90 (11 + 19 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.58: Rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata kookospähkliõli ja selle fraktsioonid

10.41.58.00

Rafineeritud kookose (kopra) õli ja selle fraktsioonid ( keemiliselt töötlemata)

1513 [19 (11 + 19 + 30 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.59:   Muud rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata õlid ja nende fraktsioonid; mujal klassifitseerimata rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata taimerasvad ja muud taimeõlid (v.a maisiõli) ning nende fraktsioonid

10.41.59.00

Muud rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata õlid ja nende fraktsioonid; mujal klassifitseerimata rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata taimerasvad ja muud taimeõlid (v.a maisiõli) ning nende fraktsioonid

1513 [29 (11 + 19 + 30 + 50 + 90)] + 1515 [19 (10 + 90) + 30 (10 + 90) + 50 (91 + 99) + 90 (11 + 31 + 39 + 51 + 60 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.60: Hüdrogeenitud ja esterdatud, kuid muul viisil töötlemata loomsed või taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid

10.41.60.30

Loomsed rasvad või õlid ja nende fraktsioonid, osaliselt või täielikult hüdrogeenitud, molekulisiseselt esterdatud, taasesterdatud või elaidiseeritud, kuid muul viisil töötlemata (sealhulgas rafineeritud)

1516 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.41.60.50

Taimsed rasvad või õlid ja nende fraktsioonid, osaliselt või täielikult hüdrogeenitud, molekulisiseselt esterdatud, taasesterdatud või elaidiseeritud, rafineeritud või mitte, kuid muul viisil töötlemata:

1516 [20 (10 + 91 + 95 + 96 + 98)]

kg

S

 

CPA 10.41.71: Taimsed vahad (v.a triglütseriidid)

10.41.71.00

Taimsed vahad, sealhulgas rafineeritud (välja arvatud triglütseriidid)

1521 10 00

kg

S

 

CPA 10.41.72: Degraa; rasvainete või loomsete või taimsete vahade töötlemisjäägid

10.41.72.00

Degraa, loomsete või taimsete vahade või rasvainete töötlemise jäägid

1522 [00 (10 + 31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.42: Margariini jms toidurasva tootmine

CPA 10.42.10: Margariin jms toidurasvad

10.42.10.30

Margariin ning vähendatud ja madala rasvasisaldusega leivavõided (välja arvatud vedel margariin)

1517 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.42.10.50

Teised toiduks tarvitatavad rasva- ja õlivalmistised, sealhulgas vedel margariin

1517 [90 (10 + 91 + 93 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.51: Piima-, piimatoodete ja juustutootmine

CPA 10.51.11: Töödeldud vedel piim

10.51.11.33

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega kuni 1 % massist, kontsentreerimata ja suhkru- ja muu magusainelisandita, kontaktpakendites netomassiga kuni 2 l

0401 10 10

kg

S

 

10.51.11.37

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega kuni 1 % massist, kontsentreerimata ja suhkru- ja muu magusainelisandita, kontaktpakendites netomassiga üle 2 l

0401 10 90

kg

S

 

10.51.11.42

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega üle 1 %, kuid mitte üle 6 % massist, kontsentreerimata ja suhkru- ja muu magusainelisandita, kontaktpakendites netomassiga kuni 2 l

0401 [20 (11 + 91)]

kg

S

 

10.51.11.48

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega üle 1 %, kuid mitte üle 6 % massist, kontsentreerimata ja suhkru- ja muu magusainelisandita, kontaktpakendites netomassiga üle 2 l

0401 [20 (19 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.12: Kontsentreerimata ja magustamata, üle 6 % rasvasisaldusega rõõsk koor ja piim

10.51.12.10

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega üle 6 %, kuid mitte üle 21 % massist, kontsentreerimata ja suhkru- ja muu magusainelisandita, kontaktpakendites netomassiga kuni 2 l

0401 30 11

kg

S

 

10.51.12.20

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega üle 6 %, kuid mitte üle 21 % massist, kontsentreerimata ja suhkru- ja muu magusainelisandita, kontaktpakendites netomassiga üle 2 l

0401 30 19

kg

S

 

10.51.12.30

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega üle 21 % massist, kontsentreerimata ja suhkru- ja muu magusainelisandita, kontaktpakendites netomassiga kuni 2 l

0401 [30 (31 + 91)]

kg

S

 

10.51.12.40

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega üle 21 % massist, kontsentreerimata ja suhkru- ja muu magusainelisandita, kontaktpakendites netomassiga üle 2 l

0401 [30 (39 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.21: Lõssipulber

10.51.21.30

Lõssipulber (piim ja rõõsk koor tahkel kujul rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist), kontaktpakendites kuni 2,5 kg

0402 [10 (11 + 91)]

kg

S

 

10.51.21.60

Lõssipulber (piim ja rõõsk koor tahkel kujul rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist), kontaktpakendites üle 2,5 kg

0402 [10 (19 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.22: Täispiimapulber

10.51.22.30

Täispiimapulber või täiskoorepulber (piim ja rõõsk koor tahkel kujul rasvasisaldusega üle 1,5 % massist), kontaktpakendites kuni 2,5 kg

0402 [21 (11 + 91) + 29 (11 + 15 + 91)]

kg

S

 

10.51.22.60

Täispiimapulber või täiskoorepulber (piim ja rõõsk koor tahkel kujul rasvasisaldusega üle 1,5 % massist), kontaktpakendites üle 2,5 kg

0402 [21 (17 + 19 + 99) + 29 (19 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.30: Või ja piimarasvavõie

10.51.30.30

Või rasvasisaldusega kuni 85 massiprotsenti

0405 [10 (11 + 19 + 30 + 50)]

kg

S

 

10.51.30.50

Või rasvasisaldusega vähemalt 85 massiprotsenti ja teised piimast saadud rasvad ja õlid (välja arvatud piimast toodetud leivavõided rasvasisaldusega alla 80 %)

0405 [10 90 + 90 (10 + 90)]

kg

S

 

10.51.30.70

Piimast toodetud leivavõided rasvasisaldusega alla 80 massiprotsendi

0405 [20 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.51.40: Juust ja kohupiim

10.51.40.30

Valmimata või laagerdumata juust (värske juust) (sealhulgas vadakujuust ja kohupiim)

0406 [10 (20 + 80)]

kg

S

 

10.51.40.50

Riivjuust, juustupulber, sinihallitusjuust ja teised sulatamata juustud (välja arvatud värske juust, vadakujuust ja kohupiim)

0406 [20 (10 + 90) + 40 (10 + 50 + 90) + 90 (01 + 13 + 15 + 17 + 18 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27 + 29 + 32 + 35 + 37 + 39 + 50 + 61 + 63 + 69 + 73 + 75 + 76 + 78 + 79 + 81 + 82 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 93 + 99)]

kg

S

 

10.51.40.70

Sulatatud juust (välja arvatud riivitud või pulbristatud)

0406 [30 (10 + 31 + 39 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.51.51: Kontsentreeritud või suhkru või muu magusainelisandiga piim ja rõõsk koor, v.a tahke

10.51.51.04

Magustamata kondenseeritud piim

0402 [91 (10 + 30 + 51 + 59 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.51.51.08

Magustatud kondenseeritud piim

0402 [99 (10 + 31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.52: Magustatud kondenseeritud piim

10.51.52.41

Kalgendatud piim, koor, jogurt ja muud fermenteeritud tooted

0403 [10 (11 + 13 + 19 + 31 + 33 + 39 + 51 + 53 + 59) + 90 (13 + 19 + 31 + 33 + 39 + 53 + 59 + 61 + 63 + 69 + 71 + 73 + 79)]

kg

S

 

10.51.52.45

Maitsestatud vedel jogurt või hapustatud piim (kalgendatud piim, koor, jogurt ja teised fermenteeritud, maitsestatud või puuvilju, pähkleid või kakaod sisaldavad tooted)

0403 [10 (91 + 93 + 99) + 90 (91 + 93 + 99)]

kg

S

 

10.51.52.63

Petipulber

0403 90 11

kg

S

 

10.51.52.65

Petipiim

0403 90 51

kg

S

 

CPA 10.51.53: Kaseiin

10.51.53.00

Kaseiin ja kaseinaadid

3501 [10 (10 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.51.54: Laktoos ja laktoosisiirup

10.51.54.00

Laktoos ja laktoosisiirup (sealhulgas keemiliselt puhas laktoos)

1702 [11 00 + 19 00]

kg

S

 

CPA 10.51.55: Vadak

10.51.55.30

Vadak ja töödeldud vadak pulbrina, graanulitena või muus tahkes vormis, kontsentreeritud või kontsentreerimata, lisatud magusainet sisaldav või mittesisaldav

0404 [10 (02 + 04 + 06 + 12 + 14 + 16 + 26 + 28 + 32 + 34 + 36 + 38)]

kg

S

 

10.51.55.60

Vadak või töödeldud vadak vedelal kujul või pastana, kontsentreeritud või kontsentreerimata, lisatud magusainet sisaldav või mittesisaldav

0404 [10 (48 + 52 + 54 + 56 + 58 + 62 + 72 + 74 + 76 + 78 + 82 + 84)]

kg

S

 

CPA 10.51.56: Mujal klassifitseerimata piimatooted

10.51.56.00

Looduslikest piimakomponentidest koosnevad tooted, mujal liigitamata

0404 [90 (21 + 23 + 29 + 81 + 83 + 89)]

kg

S

 

NACE 10.52: Jäätisetootmine

CPA 10.52.10: Jäätis jm toidujää

10.52.10.00

Jäätis ja muu söödav jää (sealhulgas šerbett, pulgajäätis) (välja arvatud segud ja jäätise algmaterjal)

2105 [00 (10 + 91 + 99)]

l @

S

 

NACE 10.61: Jahu ja tangainete tootmine

CPA 10.61.11: Kooritud riis

10.61.11.00

Kooritud (pruun) riis

1006 [20 (11 + 13 + 15 + 17 + 92 + 94 + 96 + 98)]

kg

S

 

CPA 10.61.12: Kroovitud või poolkroovitud või purustatud riis

10.61.12.30

Poolkroovitud või täielikult kroovitud (valgendatud) riis (sealhulgas camolino riis)

1006 [30 (21 + 23 + 25 + 27 + 42 + 44 + 46 + 48 + 61 + 63 + 65 + 67 + 92 + 94 + 96 + 98)]

kg

S

 

10.61.12.50

Purustatud riis (sealhulgas rikastatud riis, aurutatud riis)

1006 40 00

kg

S

 

CPA 10.61.21: Nisu- või meslinipüülijahu

10.61.21.00

Nisu- ja meslinipüülijahu

1101 [00 (11 + 15 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.22: Muu teravilja püülijahu

10.61.22.00

Muude teraviljade jahu (välja arvatud nisu või meslin)

1102 [10 00 + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 30 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.23: Peen ja jäme köögiviljajahu

10.61.23.00

Jahu kuivatatud hernestest, ubadest, läätsedest, saagost, maniokist, marantast, saalepist, jeruusalemma artišokist, magusast kartulist või samalaadsetest juurtest/mugulatest, jahu või pulber söödavatest puuviljadest, pähklitest

1106 [10 00 + 20 (10 + 90) + 30 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.24: Segud pagaritoodete valmistamiseks

10.61.24.00

Segud ja taignad leiva, kookide, väikeste saiade ja pirukate, näkileiva, küpsiste, vahvlite, kuivikute, röstleiva ja sarnaste röstitud toodete ja teiste pagaritoodete valmistamiseks

1901 20 00

kg

S

 

CPA 10.61.31: Nisutangud ja -lihtjahu

10.61.31.33

Kõvast nisust valmistatud tangud ja jahu

1103 11 10

kg

S

 

10.61.31.35

Pehmest nisust valmistatud tangud ja jahu

1103 11 90

kg

S

 

CPA 10.61.32: Mujal klassifitseerimata teraviljatangud, -lihtjahu ja -graanulid

10.61.32.30

Tangud ja jahu kaerast, maisist, riisist, rukkist, odrast ja teistest teraviljadest (välja arvatud nisu)

1103 [13 (10 + 90) + 19 (10 + 30 + 40 + 50 + 90)]

kg

S

 

10.61.32.40

Nisu graanulid

1103 20 60

kg

S

 

10.61.32.50

Kaera-, maisi-, riisi-, rukki-, odra- ja teiste teraviljade (välja arvatud nisu) graanulid)

1103 [20 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.33: Hommikuhelbed ja muud teraviljatooted

10.61.33.33

Valtsitud, helvestatud, kroovitud, poleeritud, viilutatud või jämedalt purustatud terad (välja arvatud riis)

1104 [12 (10 + 90) + 19 (10 + 30 + 50 + 61 + 69 + 91 + 99) + 22 (20 + 30 + 50 + 90 + 98) + 23 (10 + 30 + 90 + 99) + 29 (01 + 03 + 05 + 07 + 09 + 11 + 18 + 30 + 51 + 55 + 59 + 81 + 85 + 89)]

kg

S

 

10.61.33.35

Terved, valtsitud, helvestatud või jahvatatud terad

1104 [30 (10 + 90)]

kg

S

 

10.61.33.51

Müsli tüüpi röstimata teraviljahelvestest valmistatud tooted

1904 20 10

kg

S

 

10.61.33.53

Teravilja või teraviljatoodete paisutamise või röstimise teel saadud muud toiduained

1904 [10 (10 + 30 + 90) + 20 (91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.61.33.55

Teraviljad teradena, poolkeedetud või muul viisil valmistatud (välja arvatud mais)

1904 [30 00 + 90 (10 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.61.40: Kliid, pebred ja muud teraviljatöötlemise jäägid

10.61.40.10

Kliid, pebred ja teised maisi tuulamise, jahvatamise või muu töötlemise jäägid

2302 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.61.40.30

Kliid, pebred ja teised riisi tuulamise, jahvatamise või muu töötlemise jäägid

2302 [40 (02 + 08)]

kg

S

 

10.61.40.50

Kliid, pebred ja teised nisu jahvatamise, tuulamise või muu töötlemise jäägid

2302 [30 (10 + 90)]

kg

S

 

10.61.40.90

Kliid, pebred ja teised teraviljade (välja arvatud mais, riis, nisu) tuulamise, jahvatamise või muu töötlemise jäägid)

2302 [40 (10 + 90) + 00)]

kg

S

 

NACE 10.62: Tärklise ja tärklisetoodete tootmine

CPA 10.62.11: Tärklis; inuliin; nisugluteen; dekstriinid jm modifitseeritud tärklised

10.62.11.11

Nisutärklis

1108 11 00

kg

S

 

10.62.11.13

Maisitärklis

1108 12 00

kg

S

 

10.62.11.15

Kartulitärklis

1108 13 00

kg

S

 

10.62.11.19

Tärklised (sealhulgas riisist, maniokist, marantast ja saagopalmi säsist (välja arvatud nisu-, maisi- ja kartulitärklis)

1108 [14 00 + 19 (10 + 90)]

kg

S

 

10.62.11.30

Inuliin

1108 20 00

kg

S

 

10.62.11.50

Nisugluteen (välja arvatud nisugluteen, mida kasutatakse liimina või glaseerainena või apreteeriva vahendina tekstiilitööstuses)

1109 00 00

kg

S

 

10.62.11.70

Dekstriiinid ja teised modifitseeritud tärklised (sealhulgas ester/eterifitseeritud, lahustuv tärklis, eelželatineeritud paisuv tärklis, dialdehüüdtärklis, formaldehüüd/epiklorohüdriiniga töödeldud tärklis)

3505 [10 (10 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.62.12: Tapiokk ja selle tärklisest asendajad helvestena, teradena jms kujul

10.62.12.00

Tapiokk ja tärklisest valmistatud tapiokiasendajad helvestena, teradena, kruupidena, sõelmetena või muul nendetaolisel kujul

1903 00 00

kg

S

 

CPA 10.62.13: Glükoos ja glükoosisiirup; fruktoos ja fruktoosisiirup; invertsuhkur; mujal klassifitseerimata suhkrud ja suhkrusiirupid

10.62.13.10

Glükoos ja glükoosisiirup, millele ei ole lisatud lõhna- ega värvaineid

1702 [30 (10 + 50 + 90) + 40 (10 + 90)]

kg

S

 

10.62.13.20

Keemiliselt puhas tahke fruktoos, fruktoos ja fruktoosisiirup kuivainesisaldusega vähemalt 50 % fruktoosi, isoglükoos, millele ei ole lisatud lõhna- ega värvaineid.

1702 [50 00 + 60 (10 + 80 + 95) + 30)]

kg

S

 

10.62.13.30

Maltodekstriin ja maltodekstriinisiirup, millele ei ole lisatud värvi- ega lõhnaaineid.

1702 90 50

kg

S

 

10.62.13.90

Keemiliselt puhas maltoos, tehismesi, inuliinisiirup ja muud mujal klassifitseerimata suhkrud

1702 [90 (10 + 80 + 95)]

kg

S

 

CPA 10.62.14: Maisiõli

10.62.14.30

Keemiliselt töötlemata maisitoorõli ja selle fraktsioonid

1515 [21 (10 + 90)]

kg

S

 

10.62.14.60

Keemiliselt töötlemata rafineeritud maisiõli ja selle fraktsioonid

1515 [29 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.62.20: Tärklisetootmise jms jäägid

10.62.20.00

Tärklise valmistamisel tekkivad jäägid jms

2303 [10 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.71: Leivatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine

CPA 10.71.11: Säilitusaineteta leib

10.71.11.00

Värske leib suhkrusisaldusega 5 % ja rasvasisaldusega 5 % kuivkaalust (välja arvatud leib, millele on lisatud mett, mune, juustu või puuvilju)

1905 90 30

kg

S

 

CPA 10.71.12: Säilitusaineteta valikpagaritooted ja koogid

10.71.12.00

Koogid ja pagaritooted, teised pagaritooted, millele on lisatud magusaineid

1905 90 60

kg

S

 

NACE 10.72: Kuiviku- ja küpsisetootmine; säilitusainetega pagaritoodete tootmine

CPA 10.72.11: Näkileib, kuivikud, röstitud leiva- ja saiatooted jms röstitud tooted

10.72.11.30

Kuivikleivad

1905 10 00

kg

S

 

10.72.11.50

Kuivikud, röstitud leiva- ja saiatooted jms röstitud tooted

1905 [40 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.72.12: Piparkoogid jms; magusad küpsised; vahvlid

10.72.12.30

Piparkoogid jms tooted

1905 [20 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.72.12.53

Täielikult või osaliselt šokolaadiga või muude kakaod sisaldavate toiduainetega kaetud magusad küpsised ja vahvlid

1905 [31 (11 + 19) + 32 (11 + 19)]

kg

S

 

10.72.12.55

Magusad küpsised (sealhulgas kihilised küpsised, välja arvatud täielikult või osaliselt šokolaadiga või muude kakaod sisaldavate toiduainetega kaetud küpsised)

1905 [31 (30 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.72.12.57

Vahvlid veesisaldusega üle 10 % valmistoote massist (välja arvatud jäätisetopsid, kihilised vahvlid jms)

1905 32 05

kg

S

 

10.72.12.59

Vahvlid (sealhulgas soolased) (välja arvatud täielikult või osaliselt šokolaadiga või muude kakaod sisaldavate toiduainetega kaetud)

1905 [32 (91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.72.19: Muud kuivatatud või säilitusainetega pagaritooted

10.72.19.10

Matsa

1905 90 10

kg

S

 

10.72.19.20

Armulaualeib, tühjad kapslid farmaatsiatööstuse jaoks, oblaadid, riisipaber jms

1905 90 20

kg

S

 

10.72.19.40

Küpsised (välja arvatud täielikult või osaliselt šokolaadiga või muude kakaod sisaldavate toiduainetega kaetud tooted, magusad küpsised, vahvlid)

1905 90 45

kg

S

 

10.72.19.50

Soolanäksid või soolased pressitud või kergitatud tooted

1905 90 55

kg

S

 

10.72.19.90

Pagaritooted, millele ei ole lisatud magusaineid (sealhulgas täidisega ja täidiseta pannkoogid, quiche, pitsa, välja arvatud võileivad, kuivikleivad, vahvlid, kuivikud, röstitud, soolanäksid või soolatud pressitud/kergitatud tooted)

1905 90 90

kg

S

 

NACE 10.73: Makaronide, nuudlite, kuskussi jms makarontoodete tootmine

CPA 10.73.11: Makaronid, nuudlid jms makaronitooted

10.73.11.30

Keetmata, muna sisaldavad makarontooted (välja arvatud täidisega või muul viisil toiduks valmistatud)

1902 11 00

kg

S

 

10.73.11.50

Keetmata makarontooted (välja arvatud muna sisaldavad, täidisega, või muul viisil toiduks valmistatud)

1902 [19 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.73.12: Kuskuss

10.73.12.00

Keedetud või muul viisil valmistatud kuskuss (sealhulgas moodustades liha-, köögivilja- ja muu täidisega iseseisva kuskussroa)

1902 [40 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.81: Suhkrutootmine

CPA 10.81.11: Toor-roo- või peedisuhkur tahkel kujul

10.81.11.00

Lõhna-, maitse- ja värvainelisandita roo- või peeditoorsuhkur tahkel kujul

1701 [11 (10 + 90) + 12 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.81.12: Maitse- ja värvainelisanditeta rafineeritud roo- või peedisuhkur ning keemiliselt puhas sahharoos tahkel kujul

10.81.12.30

Rafineeritud valge roo- või peedisuhkur tahkel kujul

1701 99 10

kg

S

 

10.81.12.90

Rafineeritud roo- või peedisuhkur tahkel kujul (välja arvatud valge suhkur)

1701 99 90

kg

S

 

CPA 10.81.13: Maitse- ja värvainelisanditega rafineeritud roo- või peedisuhkur; vahtrasuhkur ja -siirup

10.81.13.00

Rafineeritud, maitse- ja värvainelisandeid sisaldav roo- või peedisuhkur; maitse- või värvainelisandita vahtrasuhkur ja vahtrasiirup

17019100 + 1702 [20 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.81.14: Melass

10.81.14.30

Suhkruroost saadud melass

1703 10 00

kg

S

 

10.81.14.50

Suhkru ekstraheerimisel või rafineerimisel saadav melass (välja arvatud suhkruroost saadav melass)

1703 90 00

kg

S

 

CPA 10.81.20: Suhkrupeedi pressimisjäägid, suhkrurooraba ja muud suhkrutootmise jäägid

10.81.20.00

Suhkrupeedipulp, suhkruroo pressimisjäätmed ja teised suhkrutootmise jäätmed (sealhulgas selitus- ja filterpressimise jäägid)

2303 [20 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.82: Kakao, šokolaadi ja suhkrukondiitritoodete tootmine

CPA 10.82.11: Rasvatustatud või rasvatustamata kakaopasta

10.82.11.00

Suhkru või muu magusainelisandita kakaovõie

1803 [10 00 + 20 00]

kg

S

 

CPA 10.82.12: Kakaovõi, -rasv ja -õli

10.82.12.00

Kakaovõi, -rasv ja -õli

1804 00 00

kg

S

 

CPA 10.82.13: Suhkruta või muu magusainelisandita kakaopulber

10.82.13.00

Suhkru või muu magusainelisandita kakaopulber

1805 00 00

kg

S

 

CPA 10.82.14: Suhkruga või muu magusainelisandiga kakaopulber

10.82.14.00

Suhkru või muu magusainelisandiga kakaopulber

1806 [10 (15 + 20 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.82.21: Šokolaad ja kakaosisaldusega toiduvalmistised (v.a magustatud kakaopulber), pakendamata kujul

10.82.21.30

Šokolaad ja muud kakaod sisaldavad tooted plokkide, tahvlite või batoonidena massiga üle 2 kg või vedelal kujul, pastana, pulbrina, graanulitena või muul kujul, mahutites või kontaktpakendites massiga üle 2 kg, mis sisaldavad kakaovõid vähemalt 18 % massist

1806 [20 (10 + 30 + 50)]

kg

S

 

10.82.21.50

Šokolaadipiimagraanulid, mis sisaldavad vähemalt 18 massiprotsenti kakaovõid, massiga vähemalt 2 kg toote kohta

1806 20 70

kg

S

 

10.82.21.70

Šokolaadiglasuur, mis sisaldab vähemalt 18 massiprotsenti kakaovõid, massiga vähemalt 2 kg toote kohta

1806 20 80

kg

S

 

10.82.21.90

Alla 18 % kakaovõid sisaldavad toiduvalmistised pakendites massiga üle 2 kg (välja arvatud maitsestatud šokolaadiglasuur ja granuleeritud piimašokolaad)

1806 20 95

kg

S

 

CPA 10.82.22: Šokolaad ja kakaosisaldusega toiduvalmistised (v.a magustatud kakaopulber), muul kujul kui pakendamata kujul

10.82.22.33

Koore-, likööri- või puuviljapasta täidisega šokolaadiplokid või tahvlid (välja arvatud šokolaadiga kaetud küpsised)

1806 31 00

kg

S

 

10.82.22.35

Teradega, puuviljadega või pähklitega šokolaadiplokid või tahvlid (välja arvatud täidisega šokolaadid, šokolaadiga kaetud küpsised)

1806 32 10

kg

S

 

10.82.22.39

Šokolaadiplokid või -tahvlid (välja arvatud täidisega, teradega, puuviljadega või pähklitega šokolaadid, šokolaadiga kaetud küpsised)

1806 32 90

kg

S

 

10.82.22.43

Alkoholi sisaldavad šokolaadid (välja arvatud plokkidena ja tahvlitena)

1806 90 11

kg

S

 

10.82.22.45

Šokolaadid (välja arvatud alkoholi sisaldavad šokolaadid, plokkidena, tahvlitena)

1806 90 19

kg

S

 

10.82.22.53

Täidisega šokolaadikompvekid (välja arvatud plokid, tahvlid, šokolaadiga kaetud küpsised, šokolaadid)

1806 90 31

kg

S

 

10.82.22.55

Šokolaadikompvekid (välja arvatud täidisega, plokid, tahvlid, šokolaadiga kaetud küpsised, šokolaadid)

1806 90 39

kg

S

 

10.82.22.60

Suhkrukondiitritooted ja suhkruasendajatega valmistatud asendustooted, mis sisaldavad kakaod (sealhulgas šokolaadipähklimassi sisaldavad tooted) (välja arvatud valge šokolaad)

1806 90 50

kg

S

 

10.82.22.70

Šokolaadivõided

1806 90 60

kg

S

 

10.82.22.80

Kakaod sisaldavad tooted jookide valmistamiseks

1806 90 70

kg

S

 

10.82.22.90

Kakaod sisaldavad toiduained (välja arvatud kakaovõie, -või, pulber, plokid, tahvlid, vedelikud, määrded. Kakaod sisaldavad toidud (välja arvatud kakaopasta, -või, pulber, plokid, tahvlid, vedelik, graanulid vms, massiga vähemalt 2 kg toote kohta, jookideks)

1806 90 90

kg

S

 

CPA 10.82.23: Suhkrukondiitritooted (sh valge šokolaad), mis ei sisalda kakaod

10.82.23.10

Närimiskumm

1704 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.82.23.20

Lagritsakoogid, -kangid, -pulgad ja -kommid, mis sisaldavad üle 10 massiprotsendi sahharoosi, kuid ei sisalda muid aineid

1704 90 10

kg

S

 

10.82.23.30

Valge šokolaad

1704 90 30

kg

S

 

10.82.23.53

Esmapakendis suhkrukondiitritooted, netosisaldusega vähemalt 1 kg (sealhulgas martsipan, fondant, pähklimass ja mandlipasta)

1704 90 51

kg

S

 

10.82.23.55

Põhiliselt suhkrust ja lõhnaainetest koosnevad kurgupastillid ja köhakompvekid (välja arvatud raviomadustega, lõhnaaineid sisaldavad pastillid ja karamellid)

1704 90 55

kg

S

 

10.82.23.63

Suhkrukattega (paneeritud) tooted (sealhulgas suhkrumandlid)

1704 90 61

kg

S

 

10.82.23.65

Kummikommid, puuviljatarretised ja puuviljapastad suhkrukondiitritoodete kujul (välja arvatud närimiskumm)

1704 90 65

kg

S

 

10.82.23.73

Keedetud maiustused

1704 90 71

kg

S

 

10.82.23.75

Iirised, karamellid jms kondiitritooted

1704 90 75

kg

S

 

10.82.23.83

Suhkrukondiitritoodete pressitud tabletid (sealhulgas kašuud)

1704 90 81

kg

S

 

10.82.23.90

Mujal klassifitseerimata suhkrukondiitritooted

1704 90 99

kg

S

 

CPA 10.82.24: Suhkruga konserveeritud puuvili, pähklid, puuviljakoored ja muud taimeosad

10.82.24.00

Suhkruga konserveeritud puuvili, pähklid, puuviljakoored ja muud taimeosad

2006 [00 (10 + 31 + 35 + 38 + 91 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.83: Tee ja kohvi töötlemine

CPA 10.83.11: Kofeiinivaba või röstitud kohv

10.83.11.30

Kofeiinivaba röstimata kohv

0901 12 00

kg

S

 

10.83.11.50

Kofeiini sisaldav röstitud kohv

0901 21 00

kg

S

 

10.83.11.70

Kofeiinivaba röstitud kohv

0901 22 00

kg

S

 

CPA 10.83.12: Kohviasendajad; kohvi- või kohviasendajate ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid; kohviubade kestad ja koored

10.83.12.10

Kohvi sisaldavad kohviasendajad

0901 90 90

kg

S

 

10.83.12.40

Kohviekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, kohvil ning tema ekstraktidel, essentsidel ja kontsentraatidel põhinevad tooted

2101 [11 00 + 12 (92 + 98)]

kg

S

 

10.83.12.70

Röstitud sigur jm röstitud kohviasendajad, nende ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid

2101 [30 (11 + 19 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.83.13: Roheline tee (fermenteerimata), must tee (fermenteeritud) ja osaliselt fermenteeritud tee, kuni 3 kg massiga kontaktpakendis

10.83.13.00

Kuni 3 kg massiga esmapakendis tee

0902 [10 00 + 30 00]

kg

S

 

CPA 10.83.14: Tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid ning muud tooted nendest

10.83.14.00

Tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, tooted teest või matest või nende ekstraktidest, essentsidest ja kontsentraatidest

2101 [20 (20 + 92 + 98)]

kg

S

 

NACE 10.84: Maitseainete ja -kastmete tootmine

CPA 10.84.11: Äädikas ja selle äädikhappest valmistatud asendajad

10.84.11.30

Äädikas ja veinist valmistatud äädikaasendajad

2209 [00 (11 + 19)]

l

S

 

10.84.11.90

Äädikas ja äädikaasendajad (välja arvatud veinist valmistatud)

2209 [00 (91 + 99)]

l

S

 

CPA 10.84.12: Kastmed; maitseainesegud; sinepipulber ning valmissinep

10.84.12.10

Sojakaste

2103 10 00

kg

S

 

10.84.12.30

Ketšup jm tomatikastmed

2103 20 00

kg

S

 

10.84.12.53

Sinepipulber

2103 30 10

kg

S

 

10.84.12.55

Valmissinep

2103 30 90

kg

S

 

10.84.12.70

Kastmed ja valmistised, maitseainesegud ja kastmesegud (välja arvatud sojakaste, ketšup, muud tomatikastmed, sinepipulber ja valmissinep)

2103 [90 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.84.30: Söögisool

10.84.30.00

Inimtoidus kasutamiseks kõlblik sool

2501 00 91

kg

T

 

NACE 10.85: Valmistoitude tootmine

CPA 10.85.11: Lihal, rupsil või verel põhinevad valmistoidud

10.85.11.00 z

Valmistoidud või -eined lihast, rupsist või verest

 

kg

S

 

CPA 10.85.12: Kalal, koorikloomadel ja molluskitel põhinevad valmistoidud

10.85.12.00 z

Valmistoidud või -eined kalast, vähkidest ja limustest

 

kg

S

 

CPA 10.85.13: Köögiviljadel põhinevad valmistoidud

10.85.13.00 z

Valmistoidud ja -eined aedviljadest

 

kg

S

 

CPA 10.85.14: Pastatoodetel põhinevad valmistoidud ja -road

10.85.14.10

Keedetud või keetmata makarontooted mis tahes hulga liha-, kala-, juustu- või muu täidisega

1902 [20 (10 + 30 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.85.14.30

Kuivatatud, kuivatamata ja külmutatud makarontooted (sealhulgas valmistatud toidud) (välja arvatud keetmata makarontooted ja täidetud makarontooted)

1902 [30 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.85.19: Muud valmistoidud (sh külmutatud pitsa)

10.85.19.00

Muud valmistoidud ja -eined (kaasa arvatud külmutatud pitsa)

2106 90 98

kg

S

 

NACE 10.86: Homogeenitud toiduainete ja dieettoitude tootmine

CPA 10.86.10: Homogeenitud toiduained ja dieettoidud

10.86.10.10

Liha, liharupsi või vere homogeenitud valmistised (välja arvatud vorstid jms lihatooted, nendel toodetel põhinevad road)

1602 10 00

kg

S

 

10.86.10.30

Homogeenitud köögiviljad (välja arvatud külmutatud, äädikas või äädikhappes konserveeritud köögiviljad)

2005 10 00

kg

S

 

10.86.10.50

Homogeenitud keedised, puuviljatarretised, marmelaadid, puuvilja- või pähklipüreed ja puuvilja- või pähklipastad

2007 [10 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.86.10.60

Homogeenitud valmissegud laste- või dieettoitudeks, jaemüügiks pakendatud anumates mahuga kuni 250 g

2104 20 00

kg

S

 

10.86.10.70

Väikelaste toidusegud, jaemüügiks pakendatud (välja arvatud homogeenitud valmissegud)

1901 10 00

kg

S

 

NACE 10.89: Mujal liigitamata toiduainete tootmine

CPA 10.89.11: Supid ja puljongid ning pooltooted nende valmistamiseks

10.89.11.00

Supid ja puljongid, pooltooted nende valmistamiseks

2104 10 00

kg

S

 

CPA 10.89.12:   Värsked või konserveeritud kooreta munad ja munarebud; konserveeritud või kuumtöödeldud koorega munad; munaalbumiin

10.89.12.30

Munatooted, värsked, kuivatatud, aurus või vees keedetud munad, munavorm, külmutatud või muul viisil hoidistatud munad (välja arvatud albumiin või koorimata munad)

0408 [11 (20 + 80) + 19 (20 + 81 + 89) + 91 (20 + 80) + 99 (20 + 80)]

kg

S

 

10.89.12.50

Munaalbumiin

3502 [11 (10 + 90) + 19 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.89.13: Pärmid (aktiivsed ja mitteaktiivsed); muud surnud üherakulised mikroorganismid; valmis küpsetuspulbrid

10.89.13.34

Pagaripärm

2102 [10 (31 + 39)]

kg

S

 

10.89.13.39

Aktiivpärm (välja arvatud pagaripärm)

2102 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.89.13.50

Mitteaktiivne pärm ja muud surnud ainuraksed mikroorganismid

2102 [20 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.89.13.70

Valmis küpsetuspulbrid

2102 30 00

kg

S

 

CPA 10.89.14: Ekstraktid ja mahlad lihast, kalast ja veeselgrootutest

10.89.14.00

Liha, kala, vähkide ja limuste või muude veeselgrootute ekstraktid ja mahlad

1603 [00 (10 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.89.19: Mitmesugused mujal klassifitseerimata toiduained

10.89.19.10

Karamell

1702 [90 (71 + 75 + 79)]

kg

S

 

10.89.19.25

Linnaseekstrakt

1901 [90 (11 + 19)]

kg

S

 

10.89.19.30

Toiduained püüli- või lihtjahust, tärklisest jne

1901 [90 (91 + 99)]

kg

S

 

10.89.19.35

Valgukontsentraadid ja maitsestatud või värvitud suhkrusiirupid

2106 [10 (20 + 80) + 90 (30 + 51 + 55 + 59)]

kg

S

 

10.89.19.40

Juustufondüüd ja muud mujal klassifitseerimata toidud

2106 [90 (20 + 92)]

kg

S

 

NACE 10.91: Valmissööda tootmine loomakasvatusele

CPA 10.91.10: Põllumajandusloomadele mõeldud valmissööt, v.a lutsernijahu ja -graanulid

10.91.10.10 z

Loomasööda eelsegud

2309 [90 (31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.33 z

Valmistoidud farmiloomadele (v.a premiksid): sigadele

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.35 z

Valmistoidud farmiloomadele (v.a premiksid): veistele

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.37 z

Valmistoidud farmiloomadele (v.a premiksid): kodulindudele

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.39 z

Valmistoidud mujal liigitamata farmiloomadele (v.a premiksid)

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.92: Lemmikloomade valmistoidu tootmine

CPA 10.92.10: Lemmikloomadele mõeldud valmistoit

10.92.10.30

Kassi- või koeratoit, jaemüügiks pakendatud

2309 [10 (11 + 13 + 15 + 19 + 31 + 33 + 39 + 51 + 53 + 59 + 70 + 90)]

kg

S

 

10.92.10.60 z

Lemmikloomade toitmiseks kasutatavad valmistooted (välja arvatud valmistooted kasside ja koerte toitmiseks, jaemüügiks pakendatud)

2309 [90 (31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 95 + 99)]

kg

S

 

NACE 11.01: Kange alkoholi destilleerimine, rektifitseerimine ja segamine

CPA 11.01.10: Destilleeritud alkoholjoogid

11.01.10.20

Destilleeritud viinamarjaveinist ja viinamarjade pressimisjääkidest saadud alkohoolsed joogid (NB. Ei sisalda alkoholi tollimaksu)

2208 [20 (12 + 14 + 26 + 27 + 29 + 40 + 62 + 64 + 86 + 87 + 89)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.30

Viski (NB. Ei sisalda alkoholi tollimaksu)

2208 [30 (11 + 19 + 30 + 41 + 49 + 61 + 69 + 71 + 79 + 82 + 88)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.40

Rumm ja taffia (NB. Ei sisalda alkoholi tollimaksu)

2208 [40 (11 + 31 + 39 + 51 + 91 + 99)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.50

Džinn ja genever (NB. Ei sisalda alkoholi tollimaksu)

2208 [50 (11 + 19 + 91 + 99)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.63

Viin alkoholisisaldusega kuni 45,4 mahuprotsenti (NB. Ei sisalda alkoholi tollimaksu)

2208 [60 (11 + 19)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.65

Puuviljadest destilleeritud alkohoolsed joogid (välja arvatud liköörid, džinn, genever, viinamarjavein või viinamarjajäägid) (NB. Ei sisalda alkoholi tollimaksu)

2208 [90 (33 + 38 + 45 + 48 + 71)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.70

Puhtad alkoholid (v.a alkoholimaks)

2208 [90 (91 + 99)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.80

Liköörid ja muud alkohoolsed joogid (v.a alkohol, mis on saadud viinamarjaveini, viinamarjapressimise kääritatud jääkide destilleerimisel / viski, rumm, taffia, džinn jm kadakamarjanapsid või puuviljadest aetud piiritusjoogid)

2208 [60 (91 + 99) + 70 (10 + 90) + 90 (11 + 19 + 41 + 52 + 54 + 56 + 69 + 75 + 77 + 78)]

l alc 100 %

S

 

NACE 11.02: Viinamarjaveini tootmine

CPA 11.02.11: Värsketest viinamarjadest vahuvein

11.02.11.30

Šampus (NB. Ei sisalda alkoholi tollimaksu)

2204 10 11

l

S

 

11.02.11.90

Värsketest viinamarjadest valmistatud vahuvein (välja arvatud šampanja ja ilma alkoholimaksuta)

2204 [10 (91 + 93 + 94 + 96 + 98)]

l

S

 

CPA 11.02.12: Värsketest viinamarjadest vein, v.a vahuvein; viinamarjavirre

11.02.12.11

Teatud piirkondade valge vein (v.q.p.r.d.)

2204 [21 (11 + 12 + 13 + 17 + 18 + 19 + 22 + 23 + 24 + 26 + 27 + 28 + 32 + 34 + 36 + 37 + 38) + 29 (11 + 12 + 13 + 17 + 18)]

l

S

 

11.02.12.15

Vein/viinamarjavirre, mille käärimisprotsess on takistatud või peatatud alkoholi lisamisega, villitud CO2-ga rõhul 1–3 baari temperatuuril 20 °C (välja arvatud vahuvein)

2204 [21 (06 + 07 + 08 + 09) + 10)]

l

S

 

11.02.12.17

Kvaliteetvein/viinamarjavirre, mille käärimisprotsess on takistatud või peatatud alkoholi lisamisega, v.q.p.r.d., alkoholisisaldusega kuni 15 %, välja arvatud valge vein ja vahuvein

2204 [21 (42 + 43 + 44 + 46 + 47 + 48 + 62 + 66 + 67 + 68 + 69 + 71 + 74 + 76 + 77 + 78) + 29 (42 + 43 + 44 + 46 + 47 + 48 + 58)]

l

S

 

11.02.12.20

Vein ja viinamarjavirre, mille käärimise peatamiseks on lisatud alkoholi, alkoholisisaldusega mitte üle 15 % mahust (välja arvatud valge vein ja vahuvein v.q.p.r.d./kvaliteetveinid)

2204 [21 (79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98) + 29 (79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98)]

l

S

 

11.02.12.31

Portvein, madeira, sherry jt, alkoholisisaldusega üle 15 %

2204 [21 (85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92) + 29 (85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92)]

l

S

 

11.02.12.50

Viinamarjavirre (v.a alkoholimaks)

2204 [30 (10 + 92 + 94 + 96 + 98)]

l

S

 

NACE 11.03: Siidri ja muu marja- ja puuviljaveini tootmine

CPA 11.03.10: Muud kääritatud joogid (nt õuna-ja pirnisiider, mõdu); alkoholisisaldusega segujoogid

11.03.10.00

Kääritamise teel valmistatud joogid (sealhulgas alkoholivabad joogid, siider, pirnivein ja mõdu, välja arvatud linnaseõlu ja viinamarjavein, mis on maitsestatud taimedega või aromaatsete ainetega)

2206 [00 (10 + 31 + 39 + 51 + 59 + 81 + 89)]

l

S

 

NACE 11.04: Muude destilleerimata kääritatud jookide tootmine

CPA 11.04.10: Vermut ja muud maitsestatud veinid värsketest viinamarjadest

11.04.10.00

Vermut ja muu värsketest viinamarjadest valmistatud, taimede või aromaatsete ainetega maitsestatud vein (ei sisalda alkoholi tollimaksu)

2205 [10 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

l

S

 

NACE 11.05: Õlletootmine

CPA 11.05.10: Õlu, v.a kääritamisjäägid

11.05.10.00

Linnastest valmistatud õlu (välja arvatud alkoholivaba õlu ja õlu, mille alkoholisisaldus on alla 0,5 mahuprotsendi, sisaldab alkoholi tollimaksu)

2203 [00 (01 + 09 + 10)]

l

S

 

CPA 11.05.20: Pruulimise ja destilleerimise jäägid

11.05.20.00

Pruulimis- ja destilleerimissete ja -jäägid (ei sisalda alkoholi tollimaksu)

2303 30 00

kg

S

 

NACE 11.06: Linnasetootmine

CPA 11.06.10: Linnased

11.06.10.30

Röstimata linnased (ei sisalda alkoholi tollimaksu)

1107 [10 (11 + 19 + 91 + 99)]

kg

S

 

11.06.10.50

Röstitud linnased (ei sisalda alkoholi tollimaksu, täiendavalt töödeldud tooted, kohviasendajana valmistatud röstitud linnased)

1107 20 00

kg

S

 

NACE 11.07: Alkoholivaba joogi tootmine; mineraalvee ja muu villitud vee tootmine

CPA 11.07.11: Magustamata ja maitsestamata mineraalveed ja gaseeritud veed

11.07.11.30

Mineraalvesi ja gaseeritud vesi, magustamata

2201 [10 (11 + 19 + 90)]

l

S

 

11.07.11.50

Magustamata ja maitsestamata vesi, jää ja lumi (välja arvatud mineraalvesi ja gaseeritud vesi)

2201 90 00

l @

S

 

CPA 11.07.19: Muud alkoholivabad joogid

11.07.19.30

Vesi, millele on lisatud suhkrut või mõnda muud magusainet või mis on maitsestatud, st karastusjoogid (sealhulgas mineraalvesi ja gaseeritud vesi)

2202 10 00

l

S

 

11.07.19.50

Piimarasva mittesisaldavad mittealkohoolsed joogid (välja arvatud magustatud või magustamata mineraalvesi, gaseeritud vesi või maitsestatud vesi)

2202 90 10

l

S

 

11.07.19.70

Piimarasva sisaldavad mittealkohoolsed joogid

2202 [90 (91 + 95 + 99)]

l

S

 

NACE 12.00: Tubakatoodete tootmine

CPA 12.00.11: Tubakast või tubakaasendajatest sigarid, manilla sigarid, sigarillod ja sigaretid

12.00.11.30

Sigarid, manilla sigarid ja sigarillod, mis sisaldavad tubakat või tubaka ja tubakaasendajate segusid (ei sisalda tubaka tollimaksu)

2402 10 00

p/st @

S

 

12.00.11.50

Sigaretid, mis sisaldavad tubakat või tubaka ja tubakaasendajate segusid (ei sisalda tubaka tollimaksu)

2402 [20 (10 + 90)]

p/st @

S

 

12.00.11.70

Sigarid, manilla sigarid, sigarillod ja sigaretid, mis sisaldavad ainult tubakaasendajaid (ei sisalda tubaka tollimaksu)

2402 90 00

kg

S

 

CPA 12.00.19: Muud tubaka- ja tubakaasendajatest valmistatud tooted; homogeenitud ja taastatud tubakas; tubakaekstraktid ja essentsid

12.00.19.30

Suitsetamistubakas (ei sisalda tubaka tollimaksu)

2403 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

12.00.19.90

Töödeldud tubakas, tubakaekstraktid ja -essentsid, muu homogeniseeritud või taastatud tubakas, mujal määratlemata tubakas

2403 [91 00 + 99 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 13.10: Tekstiilkiudude ettevalmistamine ja ketramine

CPA 13.10.10: Villarasv (sh lanoliin)

13.10.10.00

Villarasv ja sellest saadud rasvained, sealhulgas lanoliin

1505 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.21: Toorsiid (nullkeeruga)

13.10.21.00

Toorsiid (nullkeeruga)

5002 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.22: Kraasimata ja kammimata pestud või karboniseeritud vill

13.10.22.00

Kraasimata ja kammimata, pestud või karboniseeritud vill

5101 [21 00 + 29 00 + 30 00]

kg

T

 

CPA 13.10.23: Lambavilla või muude loomade villa kraasmed

13.10.23.00

Lambavilla ja muude loomade villa kraasmed

5103 [10 (10 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.24: Kraasitud või kammitud lambavill, muude loomade vill ja loomakarvad

13.10.24.00

Lambavill või muude loomade vill, kraasitud või kammitud (sealhulgas kammlindi villatopid)

5105 [10 00 + 21 00 + 29 00 + 31 00 + 39 00 + 40 00]

kg

T

 

CPA 13.10.25: Kraasitud ja kammitud puuvill

13.10.25.00

Puuvill, kraasitud või kammitud

5203 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.26: Töödeldud, kuid ketramata džuut ja muud tekstiilkiud (v.a lina, harilik kanep ja ramjee)

13.10.26.00

Džuut ja muud töödeldud, kuid ketramata tekstiilkiud

5303 90 00

kg

T

 

CPA 13.10.29: Muud töödeldud, kuid ketramata taimsed kiud

13.10.29.00

Muud töödeldud, kuid ketramata taimsed kiud

5301 [21 00 + 29 00 + 30 00] + 5302 90 00 + 5305 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.31: Kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks ettevalmistatud sünteesstaapelkiud

13.10.31.00

Sünteesstaapelkiud, kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks ette valmistatud

5506 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 90 00]

kg

T

 

CPA 13.10.32: Kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks ettevalmistatud tehisstaapelkiud

13.10.32.00

Tehisstaapelkiud, kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks ette valmistatud

5507 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.40: Siidlõng ja siidijääkidest kedratud lõng

13.10.40.10

Siidlõng, jaemüügiks pakendamata (välja arvatud siidijääkidest kedratud lõng)

5004 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.40.30

Siidijääkidest kedratud lõng, jaemüügiks pakendamata

5005 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.40.50

Siidlõng ja siidijääkidest lõng, jaemüügiks pakendatud, jämesiid

5006 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.50:   Jaemüügiks pakendatud või pakendamata lambavillane lõng; muude loomade villast või loomakarvadest või hobusejõhvist lõng

13.10.50.10

Lamba kraasvillast või muude loomade villast lõng, jaemüügiks pakendamata

5106 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 91 + 99)] + 5108 [10 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.50.30

Kammitud lambavillast või muude loomade kammitud villast lõng, jaemüügiks pakendamata

5107 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 30 + 51 + 59 + 91 + 99)] + 5108 [20 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.50.50

Lõng lambavillast ja muude loomade villast, jaemüügiks pakendatud

5109 [10 (10 + 90) + 00)]

kg

T

 

CPA 13.10.61: Puuvillane lõng (v.a puuvillane õmblusniit)

13.10.61.32 z

Lõng kammimata puuvillast, jaemüügiks pakendamata, riide valmistamiseks (välja arvatud vaipade ja põrandakatete valmistamiseks)

5205 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 (10 + 90) + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00] + 5206 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00]

kg

T

 

13.10.61.33 z

Lõng kammimata puuvillast, jaemüügiks pakendamata, silmkoelise kanga ja trikotaažitoodete valmistamiseks

5205 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 (10 + 90) + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00] + 5206 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00]

kg

T

 

13.10.61.35 z

Lõng kammimata puuvillast, jaemüügiks pakendamata, muuks otstarbeks (sealhulgas vaipade ja põrandakatete valmistamiseks)

5205 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 (10 + 90) + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00] + 5206 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00]

kg

T

 

13.10.61.52 z

Lõng kammitud puuvillast, jaemüügiks pakendamata, riide valmistamiseks (välja arvatud vaipade ja põrandakatete valmistamiseks)

5205 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 26 00 + 27 00 + 28 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 46 00 + 47 00 + 48 00] + 5206 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 45 00]

kg

T

 

13.10.61.53 z

Lõng kammitud puuvillast, jaemüügiks pakendamata, silmkoelise kanga ja trikotaažitoodete valmistamiseks

5205 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 26 00 + 27 00 + 28 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 46 00 + 47 00 + 48 00] + 5206 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 45 00]

kg

T

 

13.10.61.55 z

Lõng kammitud puuvillast, jaemüügiks pakendamata, muuks otstarbeks (sealhulgas vaipade ja põrandakatete valmistamiseks)

5205 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 26 00 + 27 00 + 28 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 46 00 + 47 00 + 48 00] + 5206 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 45 00]

kg

T

 

13.10.61.60

Puuvillane lõng, jaemüügiks pakendatud (välja arvatud õmblusniit)

5207 [10 00 + 90 00]

kg

T

 

CPA 13.10.62: Puuvillane õmblusniit

13.10.62.00

Puuvillane õmblusniit

5204 [11 00 + 19 00 + 20 00]

kg

T

 

CPA 13.10.71: Linane lõng

13.10.71.10

Linane lõng, jaemüügiks pakendamata

5306 [10 (10 + 30 + 50) + 10)]

kg

T

 

13.10.71.20

Linane lõng, jaemüügiks pakendatud

5306 [10 90 + 20 90]

kg

T

 

CPA 13.10.72: Džuudist või muudest niinekiududest lõng; lõng muudest taimsetest kiududest; paberlõng

13.10.72.00

Taime- või niinekiust lõng (välja arvatud linakiust), paberlõng

5307 [10 00 + 20 00] + 5308 [10 00 + 20 (10 + 90) + 90 (12 + 19 + 50 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.81:   Keemilistest filamentkiududest mitmekordne või komplekslõng (v.a õmblusniit, eriti tugev polüamiid-, polüester- või viskooslõng), jaemüügiks pakendamata; jaemüügiks pakendatud keemiline filamentlõng (v.a õmblusniit)

13.10.81.10

Mitmekordne või korrutatud sünteesfilamentlõng, jaemüügiks pakendamata

5402 [61 00 + 62 00 + 69 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.81.30

Mitmekordne või korrutatud tehisfilamentlõng, jaemüügiks pakendamata (välja arvatud õmblusniit)

5403 [41 00 + 42 00 + 49 00]

kg

T

 

13.10.81.50

Süntees- või tehiskiust filamentlõng, jaemüügiks pakendatud (välja arvatud õmblusniit)

5406 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.82: Sünteesstaapelkiududest lõng (v.a õmblusniit), mis sisaldab nimetatud kiude 85 % või rohkem

13.10.82.10

Lõng (v.a õmblusniit), mille sünteesstaapelkiu sisaldus on vähemalt 85 % massist, jaemüügiks pakendamata

5509 [11 00 + 12 00 + 21 00 + 22 00 + 31 00 + 32 00 + 41 00 + 42 00]

kg

T

 

13.10.82.50

Lõng (v.a õmblusniit), mille sünteesstaapelkiudude sisaldus on vähemalt 85 % massist (jaemüügiks pakendatud)

5511 10 00

kg

T

 

CPA 13.10.83: Sünteesstaapelkiududest lõng (v.a õmblusniit), mis sisaldab nimetatud kiude alla 85 %

13.10.83.20

Lõng (v.a õmblusniit), mille polüesterstaapelkiudude sisaldus on vähem kui 85 % massist ja mis on segatud tehisstaapelkiuga (jaemüügiks pakendamata)

5509 51 00

kg

T

 

13.10.83.33 z

Lõng, mille sünteesstaapelkiu sisaldus on kuni 85 % massist segus lamba või muude loomade kraasvillaga, jaemüügiks pakendamata

5509 [52 00 + 61 00 + 91 00]

kg

T

 

13.10.83.36 z

Lõng, mille sünteesstaapelkiu sisaldus on kuni 85 % massist segus kammitud lambavilla või muude loomade kammitud villaga, jaemüügiks pakendamata

5509 [52 00 + 61 00 + 91 00]

kg

T

 

13.10.83.40

Lõng (v.a õmblusniit), mille sünteesstaapelkiudude sisaldus on vähem kui 85 % massist ja mis on segatud puuvillaga (jaemüügiks pakendamata)

5509 [53 00 + 62 00 + 92 00]

kg

T

 

13.10.83.80

Muud mujal klassifitseerimata lõngad (v.a õmblusniit), mille sünteesstaapelkiudude sisaldus on alla 85 % massist ja mis on segatud puuvillaga (jaemüügiks pakendamata)

5509 [59 00 + 69 00 + 99 00]

kg

T

 

13.10.83.90

Lõng (v.a õmblusniit), mille sünteesstaapelkiudude sisaldus on alla 85 % massist (jaemüügiks pakendatud)

5511 20 00

kg

T

 

CPA 13.10.84: Jaemüügiks pakendamata tehisstaapelkiududest lõng (v.a õmblusniit)

13.10.84.10

Tehisstaapelkiust lõng (v.a õmblusniit), jaemüügiks pakendamata

5510 [11 00 + 12 00 + 20 00 + 30 00 + 90 00]

kg

T

 

13.10.84.30

Tehisstaapelkiust lõng (v.a õmblusniit), jaemüügiks pakendatud

5511 30 00

kg

T

 

CPA 13.10.85: Tehis- ja sünteesfilamentkiududest õmblusniit ja lõng

13.10.85.10

Süntees- või tehisfilamentkiust õmblusniit

5401 [10 (12 + 14 + 16 + 18 + 90) + 20 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.85.50

Süntees- või tehisstaapelkiududest õmblusniit

5508 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 90)]

kg

T

 

NACE 13.20: Riidekudumine

CPA 13.20.11: Siidist või siidijääkidest riie

13.20.11.00

Siidriie või siidijääkidest riie

5007 [10 00 + 20 (11 + 19 + 21 + 31 + 39 + 41 + 51 + 59 + 61 + 69 + 71) + 90 (10 + 30 + 50 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.20.12: Kraasitud või kammitud lambavillast või muude loomade villast, karvadest või hobusejõhvist riie

13.20.12.30

Lamba või muude loomade kraasvillast riie

5111 [11 00 + 19 (10 + 90) + 20 00 + 30 (10 + 30 + 90) + 90 (10 + 91 + 93 + 99)]

m2

T

 

13.20.12.60

Kammitud lambavillast või muude loomade kammitud villast riie; loomakarvadest riie

5112 [11 00 + 19 (10 + 90) + 20 00 + 30 (10 + 30 + 90) + 90 (10 + 91 + 93 + 99)] + 00)]

m2

T

 

CPA 13.20.13: Linane riie

13.20.13.30

Linane riie linasisaldusega alates 85 % massist

5309 [11 (10 + 90) + 00)]

m2

T

 

13.20.13.60

Linane riie linasisaldusega alla 85 % massist

5309 [21 00 + 29 00]

m2

T

 

CPA 13.20.14: Džuudist ja muudest niinekiududest riie (v.a lina, harilik kanep ja ramjee)

13.20.14.00

Džuudist või muust niinekiust riie (välja arvatud lina, kanep, ramjee)

5310 [10 (10 + 90) + 00)]

m2

T

 

CPA 13.20.19: Muudest taimsetest tekstiilkiududest riie; paberlõngast riie

13.20.19.00

Kanepist, ramjeest või muudest taimsest tekstiilkiust riie (välja arvatud lina, džuut ja muud niintekstiilkiud), paberlõng

5311 [00 (10 + 90)]

m2

T

 

CPA 13.20.20: Puuvillane riie

13.20.20.14 z

Ühevärviline puuvillane riie, pindtihedusega kuni 200 g/m2, rõivaste valmistamiseks

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]a + 5210 [.1 + .2 + .3 + .5]a + 5212.1a – 5208 [.11.10 + .21.10]a – 5212.14a

m2

T

 

13.20.20.17 z

Ühevärviline puuvillane riie, pindtihedusega kuni 200 g/m2, kasutamiseks kodu- ja sisustustekstiilina

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]b + 5210 [.1 + .2 + .3 + .5]b + 5212.1b – 5208 [.11.10 + .21.10]b – 5212.14b

m2

T

 

13.20.20.19 z

Puuvillane riie, pindtihedusega kuni 200 g/m2, samavärvilistest lõngadest tehniliseks või tööstuslikuks kasutamiseks (välja arvatud marli ja meditsiinimarli)

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]c + 5210 [.1 + .2 + .3 + .5]c + 5212.1c – 5208 [.11.10 + .21.10]c – 5212.14c

m2

T

 

13.20.20.20

Puuvillane riie, pindtihedusega alla 100 g/m2, meditsiinilise marli, sidemete ja mähiste valmistamiseks

5208 [11 10 + 21 10]

m2

S

 

13.20.20.31 z

Puuvillane riie, pindtihedusega kuni 200 g/m2, erivärvilistest lõngadest, pluuside ja särkide valmistamiseks

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.42 z

Puuvillane riie, pindtihedusega kuni 200 g/m2, samavärvilistest lõngadest, rõivaste valmistamiseks

5209 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5211 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 20 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5212 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 23 (10 + 90) + 25 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.44 z

Ühevärviline puuvillane riie, pindtihedusega üle 200 g/m2, kasutamiseks kodu- ja sisustustekstiilina

5209 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5211 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 20 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5212 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 23 (10 + 90) + 25 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.49 z

Puuvillane riie, pindtihedusega üle 200 g/m2, samavärvilistest lõngadest, tehniliseks või tööstuslikuks kasutamiseks

5209 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5211 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 20 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5212 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 23 (10 + 90) + 25 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.60

Puuvillane denimkangas, pindtihedusega üle 200 g/m2 (sealhulgas muud värvi kui sinine denim)

5209 42 00 + 5211 42 00

m2

S

 

13.20.20.72 z

Puuvillane riie erivärvilistest lõngadest, muude rõivaste valmistamiseks

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)] + 5212 [14 (10 + 90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.74 z

Erivärvilistest lõngadest puuvillane riie, kasutamiseks koduja sisustustekstiilina

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)] + 5212 [14 (10 + 90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.79 z

Puuvillane riie erivärvilistest lõngadest, tehniliseks või tööstuslikuks kasutamiseks

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)] + 5212 [14 (10 + 90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

 

CPA 13.20.31: Süntees- ja tehisfilamentkiududest riie

13.20.31.30

Eriti tugevatest keemilistest kiududest filamentlõngast riie, ribamaterjalist vms (sealhulgas nailon, muud polüamiidid, polüester, viskoos-raionkiud)

5407 [10 00 + 20 (11 + 19 + 90) + 00)] + 10 00]

m2

S

 

13.20.31.50

Sünteesfilamentlõngast riie (v.a eriti tugevast lõngast või ribadest jms riie)

5407 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 51 00 + 52 00 + 53 00 + 54 00 + 61 (10 + 30 + 50 + 90) + 69 (10 + 90) + 71 00 + 72 00 + 73 00 + 74 00 + 81 00 + 82 00 + 83 00 + 84 00 + 91 00 + 92 00 + 93 00 + 94 00]

m2

T

 

13.20.31.70

Tehisfilamentlõngast riie (v.a eriti tugevast lõngast)

5408 [21 00 + 22 (10 + 90) + 23 00 + 24 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00]

m2

T

 

CPA 13.20.32: Sünteesstaapelkiududest riie

13.20.32.10

Sünteesstaapelkiududest riie, mille sünteesstaapelkiudude sisaldus on 85 % massist

5512 [11 00 + 19 (10 + 90) + 21 00 + 29 (10 + 90) + 91 00 + 99 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.32.20

Sünteesstaapelkiududest riie, mille sünteesstaapelkiudude sisaldus on alla 85 % massist segus peamiselt või üksnes puuvillaga (v.a erivärvilistest lõngadest riie)

5513 [11 (20 + 90) + 12 00 + 13 00 + 19 00 + 21 00 + 23 (10 + 90) + 29 00 + 41 00 + 49 00] + 5514 [11 00 + 12 00 + 19 (10 + 90) + 21 00 + 22 00 + 23 00 + 29 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00]

m2

T

 

13.20.32.30

Erivärvilistest lõngadest sünteesstaapelkiududest riie, mille sünteesstaapelkiudude sisaldus on alla 85 % massist segus peamiselt või üksnes puuvillaga

5513 [31 00 + 39 00] + 5514 [30 (10 + 30 + 50 + 90)]

m2

T

 

13.20.32.40

Riie sünteesstaapelkiududest segus peamiselt või üksnes lamba või muude loomade kraasvillaga

5515 [13 (11 + 19) + 22 (11 + 19)]

m2

T

 

13.20.32.50

Riie sünteesstaapelkiududest segus peamiselt või üksnes kammitud lambavilla või muude loomade kammitud villaga

5515 [13 (91 + 99) + 22 (91 + 99)]

m2

T

 

13.20.32.90

Sünteesstaapelkiududest riie, segatuna muuga kui lambavill, muude loomade vill või puuvill

5515 [11 (10 + 30 + 90) + 12 (10 + 30 + 90) + 19 (10 + 30 + 90) + 21 (10 + 30 + 90) + 29 00 + 91 (10 + 30 + 90) + 99 (20 + 40 + 80)]

m2

T

 

CPA 13.20.33: Tehisstaapelkiududest riie

13.20.33.30

Tehisstaapelkiududest ühevärviline riie

5516 [11 00 + 12 00 + 14 00 + 21 00 + 22 00 + 24 00 + 31 00 + 32 00 + 34 00 + 41 00 + 42 00 + 44 00 + 91 00 + 92 00 + 94 00]

m2

T

 

13.20.33.50

Tehisstaapelkiududest riie, erivärvilistest lõngadest

5516 [13 00 + 23 (10 + 90) + 33 00 + 43 00 + 93 00]

m2

S

 

CPA 13.20.41: Karusriie ja šenillriie (v.a froteerätikuriie ja paelad)

13.20.41.00

Lõimest ja koelõngaga riie, šenillriie (välja arvatud froteerätikuriie ja muu puuvillane froteeriie, taftingriie, paelad)

5801 [10 00 + 21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 26 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00 + 36 00 + 90 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.20.42: Puuvillane froteerätikuriie jms froteeriie (v.a paelad)

13.20.42.00

Puuvillane froteerätikuriie ja muu puuvillane froteeriie

5802 [11 00 + 19 00]

m2

T

 

CPA 13.20.43: Muu froteerätikuriie jms froteeriie (v.a paelad)

13.20.43.00

Froteerätikuriie ja muu froteeriie (välja arvatud puuvillane)

5802 20 00

m2

T

 

CPA 13.20.44: Ažuurne riie (v.a paelad)

13.20.44.00

Marli (välja arvatud meditsiiniline marli, paelad)

5803 [00 (10 + 30 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.20.45: Taftingriie, v.a vaibad

13.20.45.00

Taftingriie (välja arvatud taftingvaibad ja muud tekstiilpõrandakatted)

5802 30 00

m2

S

 

CPA 13.20.46: Klaaskiust riie (sh paelad)

13.20.46.00

Klaaskiudriie (sealhulgas paelad, klaasvill)

7019 [40 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00]

kg

S

 

NACE 13.30: Tekstiili viimistlemine

CPA 13.30.11: Tekstiilkiudude ja lõnga pleegitamise ja värvimise teenused

13.30.11.10

Kiudude värvimine

I

 

13.30.11.21

Siidlõnga värvimine

I

 

13.30.11.22

Lambavillast, muude loomade villast, loomakarvadest või hobusejõhvist lõnga värvimine

I

 

13.30.11.23

Puuvillase lõnga (välja arvatud õmblusniidi) värvimine

I

 

13.30.11.24

Lina, džuudi, muude niintekstiilkiudude, taimsete tekstiilkiudude ja paberlõnga värvimine

I

 

13.30.11.25

Sünteesfilamentniidi (välja arvatud õmblusniidi) värvimine

I

 

13.30.11.26

Tehisfilamentniidi (välja arvatud õmblusniidi) värvimine

I

 

13.30.11.27

Sünteesstaapelkiududest lõnga (välja arvatud õmblusniidi) värvimine

I

 

13.30.11.28

Tehisstaapelkiududest lõnga (välja arvatud õmblusniidi) värvimine

I

 

CPA 13.30.12: Riide ja tekstiiltoodete (sh rõivaste) pleegitamise teenused

13.30.12.10

Siidriide pleegitamine

I

 

13.30.12.20

Lambavillast, muude loomade villast, loomakarvadest või hobusejõhvist riide pleegitamine

I

 

13.30.12.30

Puuvillase riide (milles vähemalt 85 massiprotsenti puuvilla) pleegitamine

I

 

13.30.12.40

Linase, džuudist, muudest niintekstiilkiududest, taimsetest tekstiilkiududest ja paberlõngast riide pleegitamine

I

 

13.30.12.50

Sünteesfilamentlõngast või sünteetilistest kiududest lõngast riide pleegitamine

I

 

13.30.12.60

Tehisfilamentlõngast või tehiskiududest tehisfilamentlõngast riide pleegitamine

I

 

13.30.12.70

Karusriide ja šenillriide (välja arvatud froteerätikuriide ja muu puuvillase froteeriide, paela) pleegitamine

I

 

13.30.12.80

Froteerätikuriide ja muu puuvillase froteeriide (välja arvatud taftingriide) pleegitamine

I

 

13.30.12.90

Silmkoelise või heegeldatud kanga pleegitamine

I

 

CPA 13.30.13: Riide ja tekstiiltoodete (sh rõivaste) värvimise teenused

13.30.13.10

Siidriide või siidijääkidest riide pleegitamine

I

 

13.30.13.20

Lambavillast, muude loomade villast, loomakarvadest või hobusejõhvist riide pleegitamine

I

 

13.30.13.30

Puuvillase riide (milles on vähemalt 85 massiprotsenti puuvilla) värvimine

I

 

13.30.13.40

Linase, džuudist, muudest niintekstiilkiududest, taimsetest tekstiilkiududest ja paberlõngast riide värvimine

I

 

13.30.13.50

Sünteesfilamentlõngast või sünteetilistest kiududest riide värvimine

I

 

13.30.13.60

Tehisfilamentlõngast või tehiskiududest riide värvimine

I

 

13.30.13.70

Karusriide ja šenillriide (välja arvatud froteerätikuriide ja muu puuvillase froteeriide, paela) värvimine

I

 

13.30.13.80

Froteerätikuriide ja muu froteeriide (välja arvatud taftingriide) värvimine

I

 

13.30.13.90

Silmkoelise, heegeldatud või lausriide värvimine

I

 

CPA 13.30.14: Riide ja tekstiiltoodete (sh rõivaste) trükkimise teenused

13.30.14.10

Siidriidele trükkimine

I

 

13.30.14.20

Lambavillast, muude loomade villast, loomakarvadest või hobusejõhvist riidele trükkimine

I

 

13.30.14.30

Puuvillasele riidele (milles on vähemalt 85 massiprotsenti puuvilla) trükkimine

I

 

13.30.14.40

Linasele, džuudist, muudest niintekstiilkiududest, taimsetest tekstiilkiududest ja paberlõngast riidele trükkimine

I

 

13.30.14.50

Sünteesfilamentlõngast või sünteetilistest kiududest riidele trükkimine

I

 

13.30.14.60

Tehisfilamentlõngast või tehiskiududest riidele trükkimine

I

 

13.30.14.70

Karusriidele ja šenillriidele (välja arvatud froteerätikuriidele ja muule puuvillasele froteeriidele, paelale) trükkimine

I

 

13.30.14.80

Froteerätikuriidele ja muule froteeriidele (välja arvatud taftingriidele) trükkimine

I

 

13.30.14.90

Silmkoelisele, heegeldatud ja lausriidele trükkimine

I

 

CPA 13.30.19: Muud riide ja tekstiiltoodete (sh rõivaste) viimistlemise teenused

13.30.19.10

Siidriide viimistlemine (välja arvatud pleegitamine, värvimine, trükkimine)

I

 

13.30.19.20

Lambavillast, muude loomade villast, loomakarvadest või hobusejõhvist riide viimistlemine (välja arvatud pleegitamine, värvimine, trükkimine)

I

 

13.30.19.30

Puuvillase riide (milles on vähemalt 85 massiprotsenti puuvilla) viimistlemine (välja arvatud pleegitamine, värvimine, trükkimine)

I

 

13.30.19.40

Linase, džuudist, muudest niintekstiilkiududest, taimsetest tekstiilkiududest ja paberlõngast riide viimistlemine (välja arvatud pleegitamine, värvimine, trükkimine)

I

 

13.30.19.50

Sünteesfilamentlõngast või sünteetilistest kiududest riide viimistlemine (välja arvatud pleegitamine, värvimine, trükkimine)

I

 

13.30.19.60

Tehisfilamentlõngast või tehiskiududest riide viimistlemine (välja arvatud pleegitamine, värvimine, trükkimine)

I

 

13.30.19.70

Karusriide ja šenillriide (välja arvatud froteerätikuriide ja muu puuvillase froteeriide, paela) viimistlemine (välja arvatud pleegitamine, värvimine, trükkimine)

I

 

13.30.19.80

Froteerätikuriide ja muu froteeriide (välja arvatud taftingriide) viimistlemine (välja arvatud pleegitamine, värvimine, trükkimine)

I

 

13.30.19.90

Silmkoelise, heegeldatud või lausriide viimistlemine (välja arvatud pleegitamine, värvimine, trükkimine)

I

 

13.30.19.95

Rõivaste viimistlemise teenused

I

 

NACE 13.91: Silmkoe- ja heegelkanga (trikookanga) tootmine

CPA 13.91.11: Silmkoelised või heegeldatud karusriie ja froteerätikuriie

13.91.11.00

Silmkoeline karusriie ja froteeriie

6001 [10 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 91 00 + 92 00 + 99 00]

kg

T

 

CPA 13.91.19: Muud silmkoe- ja heegelkangad, sh silmkoeline tehiskarusnahk

13.91.19.10

Silmkoeline või heegeldatud riie (v.a karusriie)

6002 [40 00 + 90 00] + 6003 [10 00 + 20 00 + 30 (10 + 90) + 40 00 + 90 00] + 6004 [10 00 + 90 00] + 6005 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 31 (10 + 50 + 90) + 32 (10 + 50 + 90) + 33 (10 + 50 + 90) + 34 (10 + 50 + 90) + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 90 (10 + 90)] + 6006 [10 00 + 21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 31 (10 + 90) + 32 (10 + 90) + 33 (10 + 90) + 34 (10 + 90) + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 90 00]

kg

T

 

13.91.19.20

Tehiskarusnahk ja tooted sellest

4304 00 00

S

 

NACE 13.92: Valmis tekstiiltoodete tootmine, v.a rõivad

CPA 13.92.11: Tekid ja reisivaibad, v.a elektritekid

13.92.11.30

Lambavillast või muude loomade villast tekid ja reisivaibad (välja arvatud elektritekid)

6301 [20 (10 + 90)]

p/st

S

 

13.92.11.50

Sünteetilistest kiududest tekid ja reisivaibad (välja arvatud elektritekid)

6301 [40 (10 + 90)]

p/st

S

 

13.92.11.90

Tekstiilmaterjalist (välja arvatud lambavillast või muude loomade villast, sünteetilistest kiududest) tekid (välja arvatud elektritekid) ja reisivaibad

6301 [30 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 13.92.12: Voodipesu

13.92.12.30

Silmkoeline või heegeldatud voodipesu

6302 10 00

kg

S

 

13.92.12.53

Puuvillane voodipesu (välja arvatud silmkoeline või heegeldatud)

6302 [21 00 + 31 00]

kg

S

 

13.92.12.55

Linane või ramjeeriidest voodipesu (välja arvatud silmkoeline või heegeldatud)

6302 [29 10 + 39 20]

kg

S

 

13.92.12.59

Kootud tekstiilmaterjalist voodipesu (välja arvatud puuvillane, linane või ramjee)

6302 [22 90 + 29 90 + 32 90 + 39 90]

kg

S

 

13.92.12.70

Tehiskiududest lausriidest voodipesu (välja arvatud silmkoeline või heegeldatud)

6302 [22 10 + 32 10]

kg

S

 

CPA 13.92.13: Lauapesu

13.92.13.30

Silmkoelised või heegeldatud laudlinad

6302 40 00

kg

S

 

13.92.13.53

Puuvillased laudlinad (välja arvatud silmkoelised või heegeldatud)

6302 51 00

kg

S

 

13.92.13.55

Linased laudlinad (välja arvatud silmkoelised või heegeldatud)

6302 59 10

kg

S

 

13.92.13.59

Kootud tehiskiududest ja muust kootud või mittekootud tekstiilist laudlinad (välja arvatud puuvillased ja linased)

6302 [53 90 + 59 90]

kg

S

 

13.92.13.70

Tehiskiududest lausriidest laudlinad

6302 53 10

kg

S

 

CPA 13.92.14: Käte- ja köögirätikud

13.92.14.30

Vannilinad, käterätikud ning köögirätikud puuvillasest froteerätikuriidest või samalaadsest froteeriidest

6302 60 00

kg

S

 

13.92.14.50

Vannilinad, käterätikud ning köögirätikud kootud tekstiilmaterjalist (välja arvatud puuvillasest froteerätikuriidest või samalaadsest froteeriidest)

6302 [91 00 + 93 90 + 99 (10 + 90)]

kg

S

 

13.92.14.70

Vannilinad, käte- ja köögirätid tehiskiududest lausriidest

6302 93 10

kg

S

 

CPA 13.92.15: Kardinad (sh eesriided) ja aknakatted; kardina- või voodidrapeeringud

13.92.15.30

Kardinad ja akna sisekatted, lühikesed aknaeesriided või voodi alläärised, silmkoelised või heegeldatud

6303 [12 00 + 19 00]

m2

S

 

13.92.15.50

Kardinad ja akna sisekatted, lühikesed aknaeesriided või voodi alläärised, kootud materjalist

6303 [91 00 + 92 90 + 99 90]

m2

S

 

13.92.15.70

Kardinad ja akna sisekatted, lühikesed aknaeesriided või voodi alläärised, lausmaterjalist

6303 [92 10 + 99 10]

m2

S

 

CPA 13.92.16: Mujal klassifitseerimata sisustustarbed; riidest ja lõngast käsitöökomplektid vaipade, seinavaipade jms valmistamiseks

13.92.16.20

Käsitelgedel kootud seinavaibad (Gobelini, Flandria, Aubussoni, Beauvais’ jms tüüpi) ning käsitsi väljaõmmeldud (sealhulgas vars-või ristpistes) seinavaibad, valmistoodetena või mitte

5805 00 00

S

 

13.92.16.40

Päevatekid (välja arvatud udusulgedest)

6304 [11 00 + 19 (10 + 30 + 90)]

p/st

S

 

13.92.16.60

Sisustustooted, sealhulgas mööbli- ja padjakatted, samuti padjakatted jms autoistmetele (välja arvatud tekid, reisivaibad, voodipesu, laudlinad, vannilinad ja käterätid, köögirätid, kardinad, aknakatted, lühikesed aknaeesriided või voodi alläärised ja päevatekid)

6304 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

S

 

13.92.16.80

Komplektid, mis sisaldavad riiet ja lõnga vaipade, seinavaipade, tikitud laualinade, salvrätikute või samalaadsete tekstiiltoodete valmistamiseks, jaemüügiks pakendatud

6308 00 00

S

 

CPA 13.92.21: Kotid kaupade pakendamiseks

13.92.21.30

Puuvillased kaubakotid

6305 20 00

kg

S

 

13.92.21.50

Kaubakotid silmkoelistest või heegeldatud polüeteen- või polüpropeenribadest

6305 [32 11 + 33 10]

kg

S

 

13.92.21.70

Kaubakotid polüeteen- või polüpropeenribadest (välja arvatud silmkoelised või heegeldatud)

6305 [32 19 + 33 90]

kg

S

 

13.92.21.90

Kaubakotid (välja arvatud puuvillased, polüeteen- või polüpropeenribadest)

6305 [10 (10 + 90) + 32 90 + 39 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 13.92.22:   Presentkatted, markiisid ja päikesekatted; paatide, purjelaudade või muude sõidukite purjed; telgid ja matkatarbed (sh õhkmadratsid)

13.92.22.10

Present-, vari- ja päikesekatted (välja arvatud haagissuvilate varikatted)

6306 [12 00 + 19 00]

kg

S

 

13.92.22.30

Telgid (sealhulgas haagissuvilate varikatted)

6306 [22 00 + 29 00]

kg

S

 

13.92.22.50

Purjed

6306 30 00

kg

S

 

13.92.22.70

Õhkmadratsid ja muud matkatarbed (välja arvatud haagissuvilate varikatted, telgid, magamiskotid)

6306 [40 00 + 91 00 + 99 00]

kg

S

 

CPA 13.92.23: Õhkmadratsid ja muud matkatarbed (välja arvatud haagissuvilate varikatted, telgid, magamiskotid)

13.92.23.00

Langevarjud ja rootorvarjud, nende osad ja tarvikud (sealhulgas juhitavad langevarjud)

8804 00 00

kg

S

 

CPA 13.92.24:   Vatitekid, sulgtekid, diivanipadjad, pufid, padjad, magamiskotid jm vedrustatud või mis tahes materjaliga täidetud või vahtkummist või vahtplastist tooted

13.92.24.30

Magamiskotid

9404 30 00

p/st

S

 

13.92.24.93

Voodivarustus, sulg- või udusulgtäitega (sealhulgas vatitekid ja udusulgedega vateeritud tekid, diivanipadjad, polsterdatud istmepadjad, magamispadjad) (välja arvatud madratsid, magamiskotid)

9404 90 10

p/st @

S

 

13.92.24.99

Voodivarustus, mis on täidetud muude materjalidega kui sulgedega või udusulgedega (sealhulgas vatitekid ja udusulgedega vateeritud tekid, diivanipadjad, polsterdatud istmepadjad, magamispadjad) (välja arvatud madratsid, magamiskotid)

9404 90 90

p/st @

S

 

CPA 13.92.29:   Voodivarustus, mis on täidetud muude materjalidega kui sulgedega või udusulgedega (sealhulgas vatitekid ja udusulgedega vateeritud tekid, diivanipadjad, polsterdatud istmepadjad, magamispadjad) (välja arvatud madratsid, magamiskotid)

13.92.29.53

Põrandapesulapid, nõudepesulapid, tolmulapid ja muud lausriidest puhastuslapid

6307 10 30

kg

S

 

13.92.29.57

Põrandapesulapid, nõudepesulapid, tolmulapid ja muud puhastuslapid (välja arvatud silmkoelised ja heegeldatud ning lausriidest tooted)

6307 10 90

kg

S

 

13.92.29.90

Põrandapesulapid, nõudepesulapid, tolmulapid ja muud puhastuslapid, silmkoelised ja heegeldatud, päästevestid, päästevööd ja muud kohandatud tooted)

6307 [10 10 + 20 00 + 90 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

NACE 13.93: Vaipade ja vaipkatete tootmine

CPA 13.93.11: Sõlmtehnikas vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted

13.93.11.00

Sõlmtehnikas vaibad ja muud sõlmtehnikas tekstiilpõrandakatted

5701 [10 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.93.12: Telgedel kootud vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted, v.a tafting- ja flokeeritud vaibad

13.93.12.00

Kootud vaibad ja muud kootud tekstiilkatted (välja arvatud taftingvaibad või flokeeritud vaibad)

5702 [10 00 + 20 00 + 31 (10 + 80) + 32 (10 + 90) + 39 00 + 41 (10 + 90) + 42 (10 + 90) + 49 00 + 50 (10 + 31 + 39 + 90) + 91 00 + 92 (10 + 90) + 00)]

m2

S

 

CPA 13.93.13: Taftingvaibad ja muud taftingtekstiilpõrandakatted

13.93.13.00

Taftingvaibad ja muud tafting tekstiilpõrandakatted

5703 [10 00 + 20 (12 + 18 + 92 + 98) + 30 (12 + 18 + 82 + 88) + 90 (20 + 80)]

m2

S

 

CPA 13.93.19: Muud vaibad ja tekstiilpõrandakatted (sh vildist)

13.93.19.30

Rapiirkudumistelgedel kootud vaibad ja muud rapiirkudumistelgedel kootud tekstiilpõrandakatted (välja arvatud taftingvaibad või flokeeritud vaibad)

5704 [10 00 + 90 00]

m2

S

 

13.93.19.90

Vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted (välja arvatud sõlmtehnikas ja kootud vaibad, taftingvaibad, rapiirkudumistelgedel kootud vaibad)

5705 [00 (10 + 30 + 90)]

m2

S

 

NACE 13.94: Nööri-, köie- ja võrgulina tootmine

CPA 13.94.11: Džuudist või muudest niinekiududest nöörid, köied ja trossid

13.94.11.30

Sidumisnöör, taglaseköis, köis või trossid, sisalist või muudest agaaviliikide tekstiilkiududest, džuudist või muudest niintekstiilkiududest ja kõvakiust (välja arvatud viljavihu- või heinapallinöör)

5607 [29 00 + 90 20]

kg

S

 

13.94.11.53

Sisalist viljavihu- või heinapallinöör (põllumajanduses kasutatav sidumisnöör)

5607 21 00

kg

S

 

13.94.11.55

Polüetüleenist või polüpropüleenist viljavihu- või heinapallinöör (põllumajanduses kasutatav sidumisnöör)

5607 41 00

kg

S

 

13.94.11.60

Taglaseköied, köied või trossid polüetüleenist, polüpropüleenist, nailonist või muudest polüamiididest või polüestritest joontihedusega üle 50 000 detsiteksi, muudest sünteetilistest kiududest (välja arvatud viljavihu- või heinapallinöör)

5607 [49 (11 + 19) + 50 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

13.94.11.70

Sidumisnöörid polüetüleenist, polüpropüleenist, nailonist või muudest polüamiididest või polüestritest joontihedusega kuni 50 000 detsiteksi, (5 g/m) (välja arvatud viljavihu- või heinapallinöör)

5607 [49 90 + 50 30]

kg

S

 

13.94.11.90

Sidumisnöörid, taglaseköied, köied ja trossid tekstiilmaterjalidest (välja arvatud džuudist ja muudest niintekstiilkiududest, sisalist, abakast või muudest kõvakiududest, sünteetilistest kiududest)

5607 90 90

kg

S

 

CPA 13.94.12:   Sõlmedega võrgulina nöörist, paelast või köiest, tekstiilmaterjalist valmisvõrgud; mujal klassifitseerimata tooted tekstiillõngast või -ribadest

13.94.12.33

Valmis kalavõrgud sidumisnöörist, taglaseköiest või tehiskiududest köiest (välja arvatud kalalossimisvõrgud)

5608 11 20

kg

S

 

13.94.12.35

Valmis kalavõrgud tehiskiudlõngast (välja arvatud kalalossimisvõrgud)

5608 11 80

kg

S

 

13.94.12.53

Valmis võrgud sidumisnöörist, trossist või nailonköiest või muudest polüamiididest (välja arvatud heegeldatud võrk meetrikaubana, juuksevõrgud, spordi- ja kalavõrgud)

5608 19 11

kg

S

 

13.94.12.55

Valmis võrgud nailonist või muudest polüamiididest (välja arvatud heegeldatud võrk meetrikaubana, juuksevõrgud, spordi- ja kalavõrgud, sidumisnöörist, trossist või köiest võrgud)

5608 19 19

kg

S

 

13.94.12.59

Sõlmtehnikas võrgud tekstiilmaterjalist (välja arvatud valmis kalavõrgud tehistekstiilist, muud valmis võrgud nailonist ja muudest polüamiididest)

5608 [19 (30 + 90) + 00)]

kg

S

 

13.94.12.80

Tooted sidumisnöörist, taglaseköiest, köiest või trossidest

5609 00 00

kg

S

 

NACE 13.95: Lausriide ja lausriidest toodete tootmine, v.a rõivad

CPA 13.95.10: Lausriie ja lausriidest tooted, v.a rõivad

13.95.10.10

Lausriie kaaluga kuni 25 g/m2 (sealhulgas lausriidest tooted) (välja arvatud pealistatud või kaetud ning rõivad)

5603 [11 90 + 91 90]

kg

S

 

13.95.10.20

Lausriie kaaluga 25–70 g/m2 (sealhulgas lausriidest tooted) (välja arvatud pealistatud või kaetud ning rõivad)

5603 [12 90 + 92 90]

kg

S

 

13.95.10.30

Lausriie kaaluga 70–150 g/m2 (sealhulgas lausriidest tooted) (välja arvatud pealistatud või kaetud ning rõivad)

5603 [13 90 + 93 90]

kg

S

 

13.95.10.50

Lausriie kaaluga üle 150 g/m2 (sealhulgas lausriidest tooted) (välja arvatud pealistatud või kaetud ning rõivad)

5603 [14 90 + 94 90]

kg

S

 

13.95.10.70

Lausriie, pealistatud või kaetud (sealhulgas lausriidest tooted) (välja arvatud rõivad)

5603 [11 10 + 12 10 + 13 10 + 14 10 + 91 10 + 92 10 + 93 10 + 94 10]

kg

S

 

NACE 13.96: Tehnilise ja tööstusliku otstarbega tekstiilide tootmine

CPA 13.96.11: Metalliseeritud lõng või mähitud metalliseeritud lõng

13.96.11.00

Metalliseeritud lõng, ribad ja samalaadsed tooted tehistekstiilmaterjalidest, kombineerituna metalliga niidi, riba või pulbri vormis või kaetud metalliga

5605 00 00

kg

S

 

CPA 13.96.12: Mujal klassifitseerimata metallniidist ja metalliseeritud lõngast riie

13.96.12.00

Metallniidist või metalliseeritud lõngast riie rõivaste valmistamiseks, sisustusriideks või muuks otstarbeks

5809 00 00

kg

S

 

CPA 13.96.13: Tekstiiliga kaetud kumminiit ja -pael; impregneeritud või kummi või plastiga kaetud tekstiillõng ja -ribad

13.96.13.00

Kummipael ja -nöör, tekstiilkattega, tekstiillõng ja ribad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või ümbritsetud kummi või plastiga

5604 [10 00 + 90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 13.96.14: Mujal klassifitseerimata impregneeritud, pealistatud või kaetud riie

13.96.14.00

Kaetud tekstiilriie

5901 [10 00 + 90 00] + 5903 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 91 + 99)] + 00)]

m2

S

 

CPA 13.96.15: Rehvikoortriie eriti tugevast nailonlõngast või muust eriti tugevast polüamiid-, polüester- või viskooslõngast

13.96.15.00

Rehvikoortriie ülitugevast nailon-või muust polüamiid-, polüester- või viskoos-raionkiust

5902 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.96.16:   Tehnilise otstarbega tekstiiltooted ja -esemed (sh tahid, hõõgsukad, voolikud, ülekande- või konveierilindid, sõelariie ja filterriie)

13.96.16.20

Tekstiilvoolikud ja samalaadsed tekstiiltorud, impregneeritud või kaetud või mitte, sisekattega või ilma, muude materjalidega sarrustatud või mitte, muudest materjalidest manustega või ilma

5909 [00 (10 + 90)]

kg

S

 

13.96.16.50

Tekstiiltahid, konveierilindid, torud (sealhulgas metalli või muude materjalidega sarrustatud)

5908 00 00 + 5910 00 00 + 5911 [10 00 + 20 00 + 40 00 + 90 (10 + 90)]

kg

S

 

13.96.16.80

Tekstiilriie ja vilt, kasutamiseks paberimasinates ja samalaadsetes masinates (sealhulgas tselluloosimasinates ja asbesttsemendi masinates)

5911 [31 (11 + 19 + 90) + 32 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

CPA 13.96.17: Paelad; pael, mis koosneb liimühendatud ühesuunalistest koelõngata lõimelõngadest (lauspael); posamendid jms

13.96.17.30

Paelad, kuid mitte sildid, märgid ja muud samalaadsed tooted

5806 [10 00 + 20 00 + 31 00 + 32 (10 + 90) + 39 00 + 40 00]

S

 

13.96.17.50

Sildid, märgid ja muud samalaadsed tekstiilmaterjalist tooted (välja arvatud tikitud)

5807 [10 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

S

 

13.96.17.70

Punutud paelad meetrikaubana, tutid ja tupsud, kaunistusnöörid (välja arvatud silmkoelised või heegeldatud)

5808 [10 00 + 90 00]

S

 

NACE 13.99: Mujal liigitamata tekstiilitootmine

CPA 13.99.11: Tüll ja muu võrkriie, v.a kootud, silmkoeline kangas; pitskangas, -ribad või -motiivid

13.99.11.30

Tüll ja muu võrkriie (välja arvatud kootud, silmkoeline või heegeldatud)

5804 [10 (10 + 90)]

S

 

13.99.11.50

Tüll ja muu võrkriie (välja arvatud kootud, silmkoeline või heegeldatud)

5804 [21 (10 + 90) + 29 (10 + 90)]

S

 

13.99.11.70

Käsipits meetrikaubana, ribadena või motiividena

5804 30 00

S

 

CPA 13.99.12: Tikitud kangas, ribad või motiivid

13.99.12.30

Tikandid ilma nähtava aluspinnata, meetrikaubana, ribadena või motiividena

5810 [10 (10 + 90)]

S

 

13.99.12.50

Puuvillased tikandid meetrikaubana, ribade või motiividena

5810 [91 (10 + 90)]

S

 

13.99.12.70

Tekstiiltikandid meetrikaubana, ribadena või motiividena (välja arvatud ilma nähtava aluspinnata, puuvillased)

5810 [92 (10 + 90) + 99 (10 + 90)]

S

 

CPA 13.99.13: Pealistatud, kaetud või lamineeritud vilt

13.99.13.00

Vilt, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud või mitte

5602 [10 (11 + 19 + 31 + 38 + 90) + 21 00 + 29 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 13.99.14: Kuni 5 mm pikkusega tekstiilkiud (flokk), tekstiilitolm ja -ebemed

13.99.14.00

Tekstiilflokk, -tolm, ebemed

5601 30 00

kg

S

 

CPA 13.99.15: Mähitud lõng ja ribad; šenill-lõng; bukleelõng

13.99.15.00

Mähitud lõng ja mähitud ribad ning samalaadsed tooted tehistekstiilmaterjalidest, näivlaiusega kuni 5 mm, šenill-lõng, bukleelõng

5606 [00 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 13.99.16: Tepitud tekstiil meetrikaubana

13.99.16.00

Tepitud tekstiiltooted meetrikaubana (välja arvatud tikandid)

5811 00 00

m2

S

 

CPA 13.99.19: Muud mujal klassifitseerimata tekstiiltooted

13.99.19.00

Tampoonid kosmeetika- ja tualett-tarvete nahale kandmiseks

9616 20 00

p/st @

S

 

NACE 14.11: Nahkrõivaste tootmine

CPA 14.11.10: Nahast või komposiitnahast rõivad

14.11.10.00

Nahast või komposiitnahast rõivaesemed (sh jakid ja mantlid, v.a rõivamanused, peakatted, jalanõud)

4203 10 00

p/st @

S

 

NACE 14.12: Töörõivaste tootmine

CPA 14.12.11: Meeste komplektid, pintsakud ja bleiserid, töö- ja ametirõivastena

14.12.11.20

Meeste ja poiste puuvillased või keemilistest kiududest komplektid, ette nähtud töö- ja ametirõivasteks

6203 [22 10 + 23 10 + 29 11]

p/st

S

 

14.12.11.30

Meeste ja poiste puuvillased või keemilistest kiududest pintsakud ja bleiserid, ette nähtud töö- ja ametirõivasteks

6203 [32 10 + 33 10 + 39 11]

p/st

S

 

CPA 14.12.12: Meeste püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid, töö- ja ametirõivastena

14.12.12.40

Meeste ja poiste puuvillased või keemilistest kiududest püksid ja põlvpüksid, ette nähtud töö- ja ametirõivasteks

6203 [42 11 + 43 11 + 49 11]

p/st

S

 

14.12.12.50

Meeste ja poiste poiste puuvillased või keemilistest kiududest rinnatüki ja traksidega tunked, ette nähtud töö- ja ametirõivasteks

6203 [42 51 + 43 31 + 49 31]

p/st

S

 

CPA 14.12.21: Naiste komplektid ja jakid ning bleiserid, töö- ja ametirõivastena

14.12.21.20

Naiste ja tüdrukute puuvillased või keemilistest kiududest komplektid, ette nähtud töö- ja ametirõivasteks

6204 [22 10 + 23 10 + 29 11]

p/st

S

 

14.12.21.30

Naiste ja tüdrukute puuvillased või keemilistest kiududest jakid ja bleiserid, ette nähtud töö- ja ametirõivasteks

6204 [32 10 + 33 10 + 39 11]

p/st

S

 

CPA 14.12.22: Naiste püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid, töö- ja ametirõivastena

14.12.22.40

Naiste ja tüdrukute puuvillased või keemilistest kiududest püksid ja põlvpüksid, ette nähtud töö- ja ametirõivasteks

6204 [62 11 + 63 11 + 69 11]

p/st

S

 

14.12.22.50

Naiste ja tüdrukute puuvillased või keemilistest kiududest rinnatüki ja traksidega tunked, ette nähtud töö- ja ametirõivasteks

6204 [62 51 + 63 31 + 69 31]

p/st

S

 

CPA 14.12.30: Muud töörõivad

14.12.30.13

Meeste ja poiste muud puuvillased või tehiskiududest rõivad, töörõivastena kasutamiseks

6211 [32 10 + 33 10]

p/st @

S

 

14.12.30.23

Naiste ja tüdrukute muud puuvillased või tehiskiududest rõivad, töörõivastena kasutamiseks

6211 [42 10 + 43 10]

p/st @

S

 

NACE 14.13: Muude pealisrõivaste tootmine

CPA 14.13.11:   Silmkoelised või heegeldatud meeste ja poiste mantlid, poolmantlid, keebid, joped, anorakid, tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad

14.13.11.10

Meeste ja poiste mantlid, poolmantlid, keebid ja vihmakeebid ning samalaadsed tooted, silmkoelisest ja heegeldatud tekstiilist (v.a jakid ja bleiserid, anorakid, tuulejoped ja -jakid)

6101 [20 10 + 30 10 + 90 20]

p/st

S

 

14.13.11.20

Meeste ja poiste anorakid, suusajakid, tuulejoped ja -jakid ning samalaadsed tooted, silmkoelisest ja heegeldatud tekstiilist (v.a jakid ja bleiserid)

6101 [20 90 + 30 90 + 90 80]

p/st

S

 

CPA 14.13.12:   Silmkoelised või heegeldatud meeste ja poiste ülikonnad, komplektid, pintsakud, bleiserid, püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid

14.13.12.30

Meeste ja poiste jakid ja bleiserid, silmkoelised või heegeldatud

6103 [31 00 + 32 00 + 33 00 + 39 00]

p/st

S

 

14.13.12.60

Meeste ja poiste ülikonnad ja komplektid, silmkoelised või heegeldatud

6103 [10 (10 + 90) + 22 00 + 23 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.13.12.70

Meeste ja poiste pikad püksid, põlvpüksid, lühikesed püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, silmkoelised või heegeldatud

6103 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.13:   Silmkoelised või heegeldatud naiste ja tüdrukute mantlid, poolmantlid, keebid, joped, anorakid, tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad

14.13.13.10

Naiste ja tüdrukute mantlid, poolmantlid, keebid ja vihmakeebid ning samalaadsed tooted, silmkoelised ja heegeldatud (v.a jakid ja bleiserid)

6102 [10 10 + 20 10 + 30 10 + 90 10]

p/st

S

 

14.13.13.20

Naiste ja tüdrukute anorakid, suusajakid, tuulejoped ja -jakid ning samalaadsed tooted, silmkoelised ja heegeldatud (v.a jakid ja bleiserid)

6102 [10 90 + 20 90 + 30 90 + 90 90]

p/st

S

 

CPA 14.13.14:   Silmkoelised või heegeldatud naiste ja tüdrukute kostüümid, komplektid, jakid, pintsakud, bleiserid, kleidid, seelikud, püksseelikud, püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid

14.13.14.30

Naiste ja tüdrukute jakid ja bleiserid, silmkoelised või heegeldatud

6104 [31 00 + 32 00 + 33 00 + 39 00]

p/st

S

 

14.13.14.60

Naiste ja tüdrukute ülikonnad ja komplektid, silmkoelised või heegeldatud

6104 [13 00 + 19 (20 + 90) + 22 00 + 23 00 + 29 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.14.70

Naiste ja tüdrukute kleidid, silmkoelised või heegeldatud

6104 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 49 00]

p/st

S

 

14.13.14.80

Naiste ja tüdrukute seelikud ja püksseelikud, silmkoelised või heegeldatud

6104 [51 00 + 52 00 + 53 00 + 59 00]

p/st

S

 

14.13.14.90

Naiste ja tüdrukute pikad püksid, põlvpüksid, lühikesed püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, silmkoelised või heegeldatud

6104 [61 00 + 62 00 + 63 00 + 69 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.21:   Meeste ja poiste mantlid, poolmantlid, keebid, joped, anorakid, tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.13.21.10

Meeste ja poiste vihmamantlid

6201 [12 10 + 13 10]

p/st

S

 

14.13.21.20

Meeste ja poiste mantlid, poolmantlid, keebid jne

6201 [11 00 + 12 90 + 13 90 + 19 00]

p/st

S

 

14.13.21.30

Meeste ja poiste anorakid, suusajakid, tuulejoped jms (v.a silmkoelised või heegeldatud, impregneeritud, pealistatud, kaetud, lamineeritud või kummeeritud pintsakud ja bleiserid)

6201 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.22: Meeste ja poiste ülikonnad ja komplektid, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.13.22.10

Meeste ja poiste ülikonnad (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6203 [11 00 + 12 00 + 19 (10 + 30 + 90)]

p/st

S

 

14.13.22.20

Meeste ja poiste komplektid (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6203 [22 80 + 23 80 + 29 (18 + 30 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.23: Meeste ja poiste pintsakud ja bleiserid, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.13.23.00

Meeste ja poiste pintsakud ja bleiserid (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6203 [31 00 + 32 90 + 33 90 + 39 (19 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.24: Meeste ja poiste püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.13.24.42

Meeste ja poiste pikad püksid ja põlvpüksid, denimriidest (v.a töörõivad)

6203 42 31

p/st

S

 

14.13.24.44

Meeste ja poiste pikad püksid, põlvpüksid, lühikesed püksid, lamba- või muude loomade villast (v.a silmkoelised või heegeldatud või töörõivad)

6203 [41 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.24.45

Meeste ja poiste pikad püksid ja põlvpüksid, tehiskiududest (v.a silmkoelised või heegeldatud või töörõivad)

6203 [43 19 + 49 19]

p/st

S

 

14.13.24.48

Meeste ja poiste puuvillased püksid ja põlvpüksid (v.a teksariidest, silmkoelised või heegeldatud)

6203 [42 (33 + 35)]

p/st

S

 

14.13.24.49

Meeste ja poiste pikad püksid, põlvpüksid ja lühikesed püksid, rinnatüki ja traksidega tunked (v.a lambavillast, puuvillased, silmkoelised või heegeldatud)

6203 49 90

p/st

S

 

14.13.24.55

Meeste ja poiste rinnatüki ja traksidega tunked (v.a silmkoelised või heegeldatud või töörõivad)

6203 [41 30 + 42 59 + 43 39 + 49 39]

p/st

S

 

14.13.24.60

Meeste ja poiste puuvillased või keemilistest kiududest lühikesed püksid (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6203 [42 90 + 43 90 + 49 50]

p/st

S

 

CPA 14.13.31:   Naiste ja tüdrukute mantlid, poolmantlid, keebid, joped, anorakid, tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.13.31.10

Naiste ja tüdrukute vihmamantlid

6202 [12 10 + 13 10]

p/st

S

 

14.13.31.20

Naiste ja tüdrukute mantlid jne

6202 [11 00 + 12 90 + 13 90 + 19 00]

p/st

S

 

14.13.31.30

Naiste ja tüdrukute anorakid, suusajakid, tuulepluusid jms rõivad (v.a silmkoelised või heegeldatud, impregneeritud, pealistatud, kaetud, lamineeritud või kummeeritud pintsakud ja bleiserid)

6202 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.32: Naiste ja tüdrukute kostüümid ja komplektid, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.13.32.10

Naiste ja tüdrukute kostüümid (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6204 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 19 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.32.20

Naiste ja tüdrukute komplektid (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6204 [21 00 + 22 80 + 23 80 + 29 (18 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.33: Naiste ja tüdrukute jakid ja bleiserid, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.13.33.30

Naiste ja tüdrukute pintsakud ja bleiserid (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6204 [31 00 + 32 90 + 33 90 + 39 (19 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.34: Naiste ja tüdrukute kleidid, seelikud ja püksseelikud, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.13.34.70

Naiste ja tüdrukute kleidid (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6204 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 49 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.34.80

Naiste ja tüdrukute seelikud ja püksseelikud (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6204 [51 00 + 52 00 + 53 00 + 59 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.35: Naiste ja tüdrukute püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid, v.a silmkoelised

14.13.35.42

Naiste ja tüdrukute pikad püksid ja põlvpüksid, denimriidest (v.a töörõivad)

6204 62 31

p/st

S

 

14.13.35.48

Naiste ja tüdrukute püksid ja põlvpüksid (v.a teksariidest, ette nähtud töö- ja ametirõivasteks)

6204 [62 (33 + 39)]

p/st

S

 

14.13.35.49

Naiste ja tüdrukute lambavillast, muude loomade villast või keemilistest kiududest püksid ja põlvpüksid (v.a silmkoelised või heegeldatud ning töö- ja ametirõivad)

6204 [61 10 + 63 18 + 69 18]

p/st

S

 

14.13.35.51

Naiste ja tüdrukute rinnatüki ja traksidega tunked, puuvillased (v.a silmkoelised või heegeldatud, töörõivad)

6204 62 59

p/st

S

 

14.13.35.61

Naiste ja tüdrukute lühikesed püksid, puuvillased (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6204 62 90

p/st

S

 

14.13.35.63

Naiste ja tüdrukute tekstiilmaterjalist (v.a puuvillased, silmkoelised või heegeldatud, ette nähtud töö- ja ametirõivasteks) rinnatüki ja traksidega tunked ja naiste ja tüdrukute lamba- või muude loomade villast (v.a silmkoelised või heegeldatud) lühikesed

6204 [61 85 + 63 39 + 69 39]

p/st

S

 

14.13.35.65

Naiste ja tüdrukute lühikesed püksid, tehiskiududest (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6204 [63 90 + 69 50]

p/st

S

 

14.13.35.69

Naiste ja tüdrukute pikad püksid, põlvpüksid, rinnatüki ja traksidega tunked, tekstiilist (v.a puuvillased, lambavillast või muude loomade villast, tehiskiududest, silmkoelised või heegeldatud)

6204 69 90

p/st

S

 

NACE 14.14: Alusrõivaste tootmine

CPA 14.14.11: Silmkoelised või heegeldatud meeste ja poiste särgid

14.14.11.00

Meeste ja poiste särgid ja alussärgid, silmkoelised või heegeldatud

6105 [10 00 + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.14.12:   Silmkoelised või heegeldatud meeste ja poiste aluspüksid, püksikud, öösärgid, pidžaamad, supelmantlid, hommikumantlid jms rõivaesemed

14.14.12.20

Meeste ja poiste aluspüksid ja püksikud, silmkoelised või heegeldatud (sh bokserid)

6107 [11 00 + 12 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.14.12.30

Meeste ja poiste öösärgid ja pidžaamad, silmkoelised või heegeldatud

6107 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.12.40

Meeste ja poiste hommikumantlid, supelmantlid ja muud samalaadsed tooted, silmkoelised või heegeldatud

6107 [91 00 + 99 00]

p/st

S

 

CPA 14.14.13: Silmkoelised või heegeldatud naiste ja tüdrukute pluusid ning särkpluusid

14.14.13.10

Naiste ja tüdrukute pluusid, särgid ja särkpluusid, silmkoelised või heegeldatud

6106 [10 00 + 20 00 + 90 (10 + 30 + 50 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.14.14:   Silmkoelised või heegeldatud naiste ja tüdrukute kombineed, alusseelikud, aluspüksid, öösärgid, pidžaamad, negližeed, supelmantlid, hommikumantlid jms rõivaesemed

14.14.14.20

Naiste ja tüdrukute püksikud ja aluspüksid, silmkoelised või heegeldatud (sh bokserid)

6108 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.14.30

Naiste ja tüdrukute öösärgid ja pidžaamad, silmkoelised või heegeldatud

6108 [31 00 + 32 00 + 39 00]

p/st

S

 

14.14.14.40

Naiste ja tüdrukute negližeed, supelmantlid, hommikumantlid ja muud samalaadsed tooted, silmkoelised või heegeldatud

6108 [91 00 + 92 00 + 99 00]

p/st

S

 

14.14.14.50

Naiste ja tüdrukute kombineed ja alusseelikud, silmkoelised või heegeldatud

6108 [11 00 + 19 00]

p/st

S

 

CPA 14.14.21: Meeste ja poiste särgid, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.14.21.00

Meeste ja poiste särgid (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6205 [20 00 + 30 00 + 90 (10 + 80)]

p/st

S

 

CPA 14.14.22:   Meeste ja poiste särgikud jm alussärgid, aluspüksid, püksikud, öösärgid, pidžaamad, supelmantlid, hommikumantlid jms rõivaesemed, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.14.22.20

Meeste ja poiste aluspüksid ja püksikud (k.a bokserid) (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6207 [11 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.14.22.30

Meeste ja poiste öösärgid ja pidžaamad (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6207 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.22.40

Meeste ja poiste särgikud, särgid, supelmantlid, hommikumantlid jms tooted (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6207 [91 00 + 99 (10 + 90)]

p/st @

S

 

CPA 14.14.23: Naiste ja tüdrukute pluusid ning särkpluusid, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.14.23.00

Naiste ja tüdrukute pluusid ja särkpluusid (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6206 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 40 00 + 90 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.14.24:   Naiste ja tüdrukute alussärgid, kombineed, alusseelikud, aluspüksid, öösärgid, pidžaamad, negližeed, supelmantlid, hommikumantlid jms rõivaesemed, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.14.24.30

Naiste ja tüdrukute öösärgid ja pidžaamad (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6208 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.24.50

Naiste ja tüdrukute kombineed ja alusseelikud (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6208 [11 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.14.24.60

Naiste ja tüdrukute puuvillased särgikud jm alussärgid, püksikud, aluspüksid, negližeed, supelmantlid, hommikumantlid, kodukuued jms tooted (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6208 91 00

p/st @

S

 

14.14.24.80

Naiste ja tüdrukute negližeed, supelmantlid, hommikumantlid, särgikud, alussärgid, püksikud ja aluspüksid, (sh bokserid), muudest kiududest kui puuvillased, (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6208 92 00

p/st @

S

 

14.14.24.89

Naiste ja tüdrukute särgikud, alussärgid, püksikud, supelmantlid, hommikumantlid ja muud samalaadsed tooted, tekstiilist (v.a puuvillased, tehiskiududest, silmkoelised või heegeldatud)

6208 99 00

p/st @

S

 

CPA 14.14.25: Rinnahoidjad, sukahoidjad, korsetid, traksid, sukapaelad jms rõivaesemed ning nende osad, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.14.25.30

Rinnahoidjad

6212 [10 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.14.25.50

Sukahoidjad, sukkpüksihoidjad ja pihik-rinnahoidjad (sh reguleeritavate rihmadega bodid)

6212 [20 00 + 30 00]

p/st

S

 

14.14.25.70

Traksid, sukahoidjad, sukapaelad ja muud samalaadsed tooted ning nende osad

6212 90 00

S

 

CPA 14.14.30: Silmkoelised või heegeldatud T-särgid, särgikud ja muud alussärgid

14.14.30.00

T-särgid, särgikud ja särgid, silmkoelised või heegeldatud

6109 [10 00 + 90 (20 + 90)]

p/st

S

 

NACE 14.19: Muude rõivaste ja rõivalisandite tootmine

CPA 14.19.11: Muude rõivaste ja rõivalisandite tootmine

14.19.11.00

Väikelaste rõivad ja rõivamanused, silmkoelised või heegeldatud, sh alussärgid, mängupüksid, aluspüksid, siputuspüksid, pudipõlled, sõrm- või labakindad või sõrmitud kindad, ülerõivad (lastele pikkusega ≤ 86 cm)

6111 [20 (10 + 90) + 30 (10 + 90) + 90 (11 + 19 + 90)]

S

 

CPA 14.19.12: Silmkoelised või heegeldatud spordidressid, suusa- ja supelkostüümid

14.19.12.10

Silmkoelised või heegeldatud dressid

6112 [11 00 + 12 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.19.12.30

Silmkoelised või heegeldatud suusaülikonnad

6112 20 00

p/st @

S

 

14.19.12.40

Meeste ja poiste supelrõivad, silmkoelised või heegeldatud

6112 [31 (10 + 90) + 39 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.19.12.50

Naiste ja tüdrukute supelrõivad, silmkoelised või heegeldatud

6112 [41 (10 + 90) + 49 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.19.12.90

Muud rõivad, silmkoelised või heegeldatud (sh täispikkuste käistega bodid)

6114 [20 00 + 30 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 14.19.13: Silmkoelised või heegeldatud sõrm-, laba- ja sõrmitud kindad

14.19.13.00

Sõrmikud, labakindad ja sõrmedeta kindad, silmkoelised või heegeldatud

6116 [10 (20 + 80) + 91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

pa

S

 

CPA 14.19.19:   Muud silmkoelised või heegeldatud rõivamanused valmistoodetena; rõivaste või rõivamanuste silmkoelised või heegeldatud osad

14.19.19.30

Suurrätikud, pea- ja kaelarätikud, sallid, mantiljad, loorid ja muud samalaadsed tooted, silmkoelised ja heegeldatud

6117 10 00

p/st @

S

 

14.19.19.60

Rõivamanused ja nende osad, silmkoelised ja heegeldatud (v.a sõrm- või labakindad, suurrätikud, pea- ja kaelarätikud, sallid, mantiljad ja loorid)

6117 [80 (10 + 80) + 00)]

S

 

CPA 14.19.21: Riidest väikelasterõivad, muud rõivad ja rõivamanused, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.19.21.00

Väikelaste rõivad ja rõivamanused, tekstiilist, mitte silmkoelised või heegeldatud (lastele pikkusega ≤ 86 cm), sh alussärgid, mängupüksid, aluspüksid, siputuspüksid, pudipõlled, sõrm- või labakindad ja ülerõivad

6209 [20 00 + 30 00 + 90 (10 + 90)]

S

 

CPA 14.19.22: Spordidressid, suusa- ja supelkostüümid; muud rõivad, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.19.22.10

Muud mujal liigitamata meeste ja poiste rõivad, k.a vestid, spordidressid ja jooksudressid (v.a suusakostüümid, silmkoelised või heegeldatud)

6211 [32 (31 + 41 + 42 + 90) + 33 (31 + 41 + 42 + 90) + 00)]

p/st @

S

 

14.19.22.20

Muud mujal liigitamata naiste ja tüdrukute rõivad, k.a vestid, spordidressid ja jooksudressid (v.a suusakostüümid, silmkoelised või heegeldatud)

6211 [41 00 + 42 (31 + 41 + 42 + 90) + 43 (31 + 41 + 42 + 90) + 00)]

p/st @

S

 

14.19.22.30

Suusaülikonnad (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6211 20 00

p/st

S

 

14.19.22.40

Meeste ja poiste supelrõivad (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6211 11 00

p/st

S

 

14.19.22.50

Naiste ja tüdrukute supelrõivad (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6211 12 00

p/st

S

 

CPA 14.19.23:   Taskurätikud, suurrätikud, sallid, pea- ja kaelarätikud, loorid, lipsud, kaelasidemed, kindad jm valmis rõivamanused; riidest mujal klassifitseerimata rõivaste või rõivamanuste osad, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.19.23.10

Taskurätikud

6213 [20 00 + 90 00]

p/st

S

 

14.19.23.33

Suurrätikud, pea- ja kaelarätikud, sallid, mantiljad, loorid jms (v.a siidist või siidijääkidest, silmkoelised või heegeldatud)

6214 [20 00 + 30 00 + 40 00 + 90 00]

p/st

S

 

14.19.23.38

Suurrätikud, pea- ja kaelarätikud, sallid, mantiljad, loorid ja muud samalaadsed tooted siidist ja siidijääkidest (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6214 10 00

p/st

S

 

14.19.23.53

Lipsud, ristlipsud ja kaelasidemed (v.a siidist või siidijääkidest, silmkoelised või heegeldatud)

6215 [20 00 + 90 00]

p/st

S

 

14.19.23.58

Lipsud, ristlipsud ja kaelasidemed, siidist ja siidijääkidest (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6215 10 00

p/st

S

 

14.19.23.70

Sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad (v.a silmkoelised või heegeldatud)

6216 00 00

pa

S

 

14.19.23.93

Rõivamanused, tekstiilist (v.a suurrätikud, sallid, mantiljad, loorid, lipsud, ristlipsud ja kaelasidemed, sõrm- või labakindad ja sõrmetud kindad, silmkoelised ja heegeldatud)

6217 10 00

S

 

14.19.23.95

Rõivaste osad või rõivamanused, tekstiilist (v.a rinnahoidjad, sukahoidjad ja korsetid, traksid, sukkpüksihoidjad, sukapaelad, silmkoelised ja heegeldatud)

6217 90 00

S

 

CPA 14.19.31: Nahast või komposiitnahast rõivamanused, v.a spordikindad

14.19.31.75

Sõrmkindad, labakindad ja sõrmetud kindad, nahast või komposiitnahast (v.a spordikindad, kaitsekindad kõigile elukutsetele)

4203 [29 (91 + 99)]

pa

S

 

14.19.31.80

Vööd ja õlavööd, nahast või komposiitnahast

4203 30 00

p/st @

S

 

14.19.31.90

Rõivamanused, nahast või komposiitnahast (v.a sõrm- ja labakindad, sõrmetud kindad, vööd ja õlavööd)

4203 40 00

S

 

CPA 14.19.32: Vildist või lausriidest rõivad, impregneeritud või pealistatud riidest rõivad

14.19.32.00

Vildist või lausriidest, impregneeritud või pealistatud tekstiilriidest rõivad

6113 [00 (10 + 90)] + 6210 [10 (10 + 90) + 20 00 + 30 00 + 40 00 + 50 00]

p/st @

S

 

CPA 14.19.41:   Vildist kübaratoorikud, kübaravildid; lamedad viltkettad ja silindrilised toorikud; punutud või mis tahes materjalist ribade ühendamise teel valmistatud kübaratoorikud

14.19.41.30

Vildist kübaratoorikud, lamedad ja silindrilised (sh lahti lõigatud) (v.a vormi pressitud või servaga kübarad)

6501 00 00

p/st

S

 

14.19.41.50

Kübaratoorikud, palmitud või mis tahes materjali ribadest kokku pandud (v.a vormi pressitud või servaga kübarad, vooderdatud või kaunistatud)

6502 00 00

p/st

S

 

CPA 14.19.42:   Viltkübarad jm vildist peakatted või punutud või mis tahes materjalist ribade ühendamise teel valmistatud kübarad ja peakatted või silmkoelised või heegeldatud või pitsist vm riidest valmistatud kübarad ja peakatted; juuksevõrgud

14.19.42.30

Viltkübarad ja muud vildist peakatted, valmistatud lamedatest ja silindrilistest toorikutest

6505 90 05 + 6506 99 10

p/st

S

 

14.19.42.50

Kübarad ja muud peakatted, palmitud või mis tahes materjali ribadest kokku pandud

6504 00 00

p/st

S

 

14.19.42.70

Kübarad ja muud peakatted, silmkoelised või heegeldatud või valmistatud pitsist või muust tekstiilmaterjalist metraažkaubana (kuid mitte ribadest), juuksevõrgud mis tahes materjalist

6505 [10 00 + 90 (10 + 30 + 80)]

p/st @

S

 

CPA 14.19.43:   Kübarad ja muud peakatted, silmkoelised või heegeldatud või valmistatud pitsist või muust tekstiilmaterjalist metraažkaubana (kuid mitte ribadest), juuksevõrgud mis tahes materjalist

14.19.43.00

Muud peakatted (v.a kummist või plastikust peakatted, kaitsekiivrid või asbestist peakatted); peapaelad, kübarate higipaelad, peakatete voodrid, kübarakatted, kübaraalused, kübarasõrestikud, mütsinokad ning peakatete lõuapaelad

6506 99 90 + 6507 00 00

S

 

NACE 14.20: Karusnahatoodete tootmine

CPA 14.20.10: Karusnahast rõivad, rõivamanused jm karusnahatooted, v.a peakatted

14.20.10.30

Karushahast rõivaesemed ja -manused (v.a kübarad ja peakatted)

4303 [10 (10 + 90)]

S

 

14.20.10.90

Karushahast tooted (v.a rõivad ja rõivamanused, kübarad ja peakatted)

4303 90 00

S

 

NACE 14.31: Suka- ja sokitootmine

CPA 14.31.10: Silmkoelised või heegeldatud sukkpüksid, retuusid, sukad, sokid jm sukktooted

14.31.10.33

Sünteeskiududest sukkpüksid ja retuusid, silmkoelised või heegeldatud, ühekordse lõnga joontihedusega < 67 detsiteksi

6115 21 00

p/st

S

 

14.31.10.35

Sünteeskiududest sukkpüksid ja retuusid, silmkoelised või heegeldatud, ühekordse lõnga joontihedusega ≥ 67 detsiteksi

6115 22 00

p/st

S

 

14.31.10.37

Tekstiilmaterjalist sukkpüksid ja retuusid, (v.a sünteeskiududest silmkoelised või heegeldatud)

6115 29 00

p/st

S

 

14.31.10.50

Naiste sukad ja põlvikud, silmkoelised või heegeldatud ühekordse lõnga joontihedusega < 67 detsiteksi

6115 [30 (11 + 19 + 90)]

pa

S

 

14.31.10.90

Silmkoelised või heegeldatud sukad-sokid ja jalanõud (sh sokid, v.a naiste sukad ja põlvikud, ühekordse lõnga joontihedusega < 67 detsiteksi, sukkpüksid ja retuusid, kinnitatud tallaga jalanõud)

6115 [10 (10 + 90) + 94 00 + 95 00 + 96 (10 + 91 + 99) + 00)]

pa

S

 

NACE 14.39: Muude silmkoe- ja heegelrõivaste tootmine

CPA 14.39.10: Silmkoelised või heegeldatud kampsunid, pulloverid, kardiganid, vestid jms rõivaesemed

14.39.10.31

Meeste ja poiste lambavillast või muude loomade villast kampsunid, pulloverid, sviitrid, vestid ja nööbitavad kampsunid (v.a kampsunid ja pulloverid, milles on ≥ 50 % villa ja mis kaaluvad ≥ 600 g)

6110 [11 30 + 12 10 + 19 10]

p/st

S

 

14.39.10.32

Naiste ja tüdrukute lambavillast või muude loomade villast kampsunid, pulloverid, sviitrid, vestid ja nööbitavad kampsunid (v.a kampsunid ja pulloverid, milles on ≥ 50 % villa ja mis kaaluvad ≥ 600 g)

6110 [11 90 + 12 90 + 19 90]

p/st

S

 

14.39.10.33

Kampsunid ja pulloverid lambavilla sisaldusega ≥ 50 massiprotsenti ja kaaluga ≥ 600 g toote kohta

6110 11 10

p/st

S

 

14.39.10.53

Kerged peenkoes puuvillased džemprid ja pulloverid rull-, polo- või püstkaelusega

6110 20 10

p/st

S

 

14.39.10.55

Kerged peenkoes tehiskiududest džemprid ja pulloverid rull-, polo- või püstkaelusega

6110 30 10

p/st

S

 

14.39.10.61

Meeste ja poiste puuvillased kampsunid, pulloverid, sviitrid, vestid ja nööbitavad kampsunid (v.a rull-, polo- või püstkaelusega kerged peenkoes džemprid ja pulloverid)

6110 20 91

p/st

S

 

14.39.10.62

Naiste ja tüdrukute puuvillased kampsunid, pulloverid, sviitrid, vestid ja nööbitavad kampsunid (v.a rull-, polo- või püstkaelusega kerged peenkoes džemprid ja pulloverid)

6110 20 99

p/st

S

 

14.39.10.71

Meeste ja poiste tehiskiududest kampsunid, pulloverid, sviitrid, vestid ja nööbitavad kampsunid (v.a rull-, polo- või püstkaelusega kerged peenkoes džemprid ja pulloverid)

6110 30 91

p/st

S

 

14.39.10.72

Naiste ja tüdrukute tehiskiududest kampsunid, pulloverid, sviitrid, vestid ja nööbitavad kampsunid (v.a rull-, polo- või püstkaelusega kerged peenkoes džemprid ja pulloverid)

6110 30 99

p/st

S

 

14.39.10.90

Tekstiilmaterjalist kampsunid, pulloverid, sviitrid, vestid ja nööbitavad kampsunid (v.a lambavillast ja muude loomade villast, puuvillased, tehiskiududest)

6110 [90 (10 + 90)]

p/st

S

 

NACE 15.11: Nahatöötlemine ja -parkimine; karusnaha töötlemine ja värvimine

CPA 15.11.10: Pargitud või töödeldud karusnahk

15.11.10.30

Pargitud või töödeldud, terved, mittekokkupandud küüliku-, jänese või lambanahad

4302 [19 (35 + 75 + 80)]

p/st

S

 

15.11.10.50

Pargitud või töödeldud karusnahad või nahad (v.a küüliku-, jänese- või lambanahad)

4302 [11 00 + 19 (10 + 20 + 30 + 41 + 49 + 50 + 60 + 70 + 95) + 20 00 + 30 (10 + 21 + 25 + 31 + 41 + 45 + 51 + 55 + 61 + 71 + 95)]

S

 

CPA 15.11.21: Seemisnahk

15.11.21.00

Seemisnahk ja kombineeritud seemisnahk

4114 [10 (10 + 90)]

m2 @

S

 

CPA 15.11.22: Lakknahk ja lamineeritud lakknahk; metallitatud nahk

15.11.22.00

Lakknahk, lamineeritud lakknahk ja metalliseeritud nahk

4114 20 00

m2

T

 

CPA 15.11.31: Terve karvata veisenahk

15.11.31.00

Veiste nahad, karvata, terved

4104 [11 (10 + 51) + 19 (10 + 51) + 41 (11 + 19 + 51) + 49 (11 + 19 + 51)] + 4107 [11 (11 + 19) + 12 (11 + 19 + 91) + 10)]

kg

T

 

CPA 15.11.32: Karvata veisenahk, v.a terve nahk

15.11.32.00

Veiste nahad, karvata, mitte terved

4104 [11 59 + 19 59 + 41 59 + 49 59] + 4107 [91 (10 + 90) + 92 10 + 99 10]

kg

T

 

CPA 15.11.33: Hobuslaste karvata nahk

15.11.33.00

Hobuslaste nahad, karvata

4104 [11 90 + 19 90 + 41 90 + 49 90] + 4107 [11 90 + 12 99 + 19 90 + 92 90 + 99 90]

kg

T

 

CPA 15.11.41: Villata lamba- või tallenahk

15.11.41.30

Lamba- või tallenahad ilma villata, pargitud, kuid edasise töötlemiseta (v.a seemisnahk)

4105 [10 (10 + 90) + 30 (10 + 91 + 99)]

kg

T

 

15.11.41.50

Lamba- või tallenahad ilma villata, pärgament-töödeldud või töödeldud pärast parkimist (v.a seemisnahk, lakknahk, lamineeritud lakknahk ja metalliseeritud nahk)

4112 00 00

m2

T

 

CPA 15.11.42: Karvata kitse- või kitsetalle nahk

15.11.42.30

Kitse- või kitsetallenahad ilma villata, pargitud või ülepargitud, kuid edasise töötlemiseta (v.a seemisnahk)

4106 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90)]

kg

T

 

15.11.42.50

Kitse- või kitsetallenahad ilma villata, pärgament-töödeldud või töödeldud pärast parkimist (v.a seemisnahk, lakknahk, lamineeritud lakknahk ja metalliseeritud nahk)

4113 10 00

m2

T

 

CPA 15.11.43: Seanahk

15.11.43.30

Seanahk, karvata, pargitud, kuid edasise töötlemiseta

4106 [31 (10 + 90) + 32 (10 + 90)]

kg

T

 

15.11.43.50

Seanahk, karvata, pärgament-töödeldud või töödeldud pärast parkimist (v.a lakknahk, lamineeritud lakknahk ja metalliseeritud nahk)

4113 20 00

m2

T

 

CPA 15.11.51: Muude loomade karvata nahad

15.11.51.00

Muude loomade karvata nahad

4106 [40 (10 + 90) + 91 00 + 92 00] + 4113 [30 00 + 90 00]

kg

T

 

CPA 15.11.52: Komposiitnahk naturaalse naha või nahakiudude baasil

15.11.52.00

Komposiitnahk naturaalse naha või nahakiudude baasil, tahvlite, lehtede, ribadena või rullides

4115 10 00

m2 @

T

 

NACE 15.12: Kohvrite, käekottide jms, sadulsepatoodete ja rakmete tootmine

CPA 15.12.11: Mis tahes materjalist sadulsepatooted ja rakmed mis tahes loomadele

15.12.11.00

Mis tahes materjalist sadulsepatooted ja rakmed mis tahes loomadele (sh trengid, ohjad, põlvekaitsmed, suukorvid, sadulakatted, sadulakotid, koeramantlid jms)

4201 00 00

S

 

CPA 15.12.12:   Nahast, komposiitnahast, lehtplastidest, tekstiilmaterjalidest, vulkaniseeritud kiust või papist kohvrid, käekotid jms; tualett-, õmblustarvete või jalatsite ja rõivaste puhastusvahendite reisikomplektid

15.12.12.10

Reisikohvrid, käsikohvrid, kosmeetikatarvete kotid, kooliranitsad ja muud samalaadsed säilitusvahendid nahast, komposiitnahast, lakknahast, plastist, tekstiilist, alumiiniumist või muudest materjalidest

4202 [11 (10 + 90) + 12 (11 + 19 + 50 + 91 + 99) + 19 (10 + 90)]

p/st @

S

 

15.12.12.20

Käekotid nahast, komposiitnahast, lakknahast, plastvoodriga, tekstiilist või muudest materjalidest (sh kotid ilma käepidemeta)

4202 [21 00 + 22 (10 + 90) + 00)]

p/st

S

 

15.12.12.30

Esemed, mida tavaliselt kantakse taskus või käekotis

4202 [31 00 + 32 (10 + 90) + 00)]

S

 

15.12.12.50

Karbid ja muud säilitusvahendid, mida ei klassifitseerita mujale

4202 [91 (10 + 80) + 92 (11 + 15 + 19 + 91 + 98) + 00)]

S

 

15.12.12.70

Tualett- või õmblustarvete, jalatsi- või riidepuhastusvahendite reisikomplektid (v.a maniküürikomplektid)

9605 00 00

p/st @

S

 

CPA 15.12.13: Kellarihmad (v.a metallist), -võrud, -ketid ja nende osad

15.12.13.00

Kellarihmad, vööd, käevõrud ja nende osad (sh nahast, komposiitnahast või plastist, v.a väärismetallist, metallist või põhimetallist, kaetud/metalliseeritud väärismetalliga)

9113 [90 (10 + 80)]

p/st @

S

 

CPA 15.12.19:   Muud mujal klassifitseerimata nahast ja komposiitnahast tooted (sh masinates ja mehaanilistes seadmetes või muuks tehniliseks otstarbeks kasutatavad tooted)

15.12.19.30

Nahast ja komposiitnahast tooted, mida kasutatakse masinates ja mehaanilistes seadmetes või muuks tehniliseks otstarbeks

4205 [00 (11 + 19)]

kg

S

 

15.12.19.60

Nahast või komposiitnahast tooted, mida ei klassifitseerita mujale

4205 00 90

S

 

NACE 15.20: Jalatsitootmine

CPA 15.20.11: Veekindlad jalatsid kummist või plastist välistaldade ja pealsetega, v.a tugevdatud metallist ninaga jalatsid

15.20.11.00

Veekindlad jalatsid, kummist või plastist pealsega (v.a kaitsva metallist ninakapiga jalatsid)

6401 [92 (10 + 90) + 00)]

pa

S

 

CPA 15.20.12: Kummist või plastist välistaldade ja pealsetega jalatsid, v.a veekindlad ja spordijalatsid

15.20.12.10

Sandaalid kummist või plastist välistallaga ja pealsega (sh nahkrihmadega sandaalid, varbavahed)

6402 [20 00 + 99 (31 + 39)]

pa

S

 

15.20.12.31

Välisjalatsid kummist või plastist pealsega

6402 [91 90 + 99 (10 + 91 + 93 + 96 + 98)]

pa

S

 

15.20.12.37

Toakingad ja muud sisejalatsid kummist või plastist välistalla ja plastist pealsega (sh toa- ja tantsusussid, lahtise kannaga toasussid)

6402 99 50

pa

S

 

CPA 15.20.13: Nahast pealsetega jalatsid, v.a spordijalatsid, tugevdatud metallist ninaga jalatsid ja mitmesugused eriotstarbelised jalatsid

15.20.13.30

Jalatsid puidust põhjaga ja nahast pealsega (sh puutallaga kingad, v.a sisetallaga ja kaitsva metallist ninakapiga jalatsid)

6403 [51 05 + 59 05 + 91 05 + 99 05]

pa

S

 

15.20.13.51

Meeste välisjalatsid nahast pealsega (sh saapad ja kingad, v.a veekindlad jalatsid, kaitsva metallist ninakapiga jalatsid)

6403 [51 (15 + 95) + 59 95 + 91 (16 + 96) + 96)]

pa

S

 

15.20.13.52

Naiste välisjalatsid nahast pealsega (sh saapad ja kingad, v.a veekindlad jalatsid, kaitsva metallist ninakapiga jalatsid)

6403 [51 (19 + 99) + 59 99 + 91 (13 + 18 + 93 + 98) + 99 (93 + 98)]

pa

S

 

15.20.13.53

Laste välisjalatsid nahast pealsega (sh saapad ja kingad, v.a veekindlad jalatsid, kaitsva metallist ninakapiga jalatsid)

6403 [51 (11 + 91) + 59 91 + 91 (11 + 91) + 91)]

pa

S

 

15.20.13.61

Meeste sandaalid nahast pealsega (sh nahkrihmadega sandaalid, varbavahed)

6403 [59 35 + 99 36]

pa

S

 

15.20.13.62

Naiste sandaalid nahast pealsega (sh nahkrihmadega sandaalid, varbavahed)

6403 [59 (11 + 39) + 99 (11 + 33 + 38)]

pa

S

 

15.20.13.63

Laste sandaalid nahast pealsega (sh nahkrihmadega sandaalid, varbavahed)

6403 [59 31 + 99 31]

pa

S

 

15.20.13.70

Toakingad ja muud sisejalatsid kummist, plastist või nahast välistalla ja nahast pealsega (sh toa- ja tantsusussid, lahtise kannaga toasussid)

6403 [59 50 + 99 50]

pa

S

 

15.20.13.80

Jalatsid puidust, korgist või muust materjalist välistallaga ja nahast pealsega (v.a kummist, plastist või nahast välistallaga jalatsid)

6405 10 00

pa

S

 

CPA 15.20.14: Tekstiilmaterjalist pealsetega jalatsid, v.a spordijalatsid

15.20.14.44

Toakingad ja muud sisejalatsid (sh toa- ja tantsusussid, lahtise kannaga toasussid)

6404 [19 10 + 20 10] + 20 91]

pa

S

 

15.20.14.45

Jalatsid kummist, plastist või nahast välistallaga ja tekstiilist pealsega (v.a toakingad ja muud sisejalatsid, spordijalatsid)

6404 [19 90 + 20 90]

pa

S

 

15.20.14.46

Tekstiilist pealsetega jalatsid (v.a tuhvlid ja muud sisejalatsid ning kummist, plastist, nahast või kunstnahast välistallaga jalatsid

6405 [20 (10 + 99)]

pa

S

 

CPA 15.20.21: Tennise-, korvpalli-, võimlemis-, treening- jms jalatsid

15.20.21.00

Spordijalatsid kummist või plastist välistallaga ja tekstiilist pealsega (sh tennisejalatsid, korvpallijalatsid, võimlemisjalatsid, treeningujalatsid ja muud samalaadsed tooted)

6404 11 00

pa

S

 

CPA 15.20.29: Muud spordijalatsid, v.a mäe- või murdmaasuusa- ja uisusaapad

15.20.29.00

Muud spordijalatsid, v.a mäe- või murdmaasuusa- ja uisusaapad

6402 19 00 + 6403 19 00

pa

S

 

CPA 15.20.31: Tugevdatud, metallninaga jalatsid

15.20.31.20

Kummist välistalla ja pealsete ning kaitsva metallist ninakapiga jalatsid (sh veekindlad)

6401 10 00 + 6402 [91 10 + 99 05]

pa

S

 

15.20.31.50

Jalatsid kummist, plastist või nahast välistalla ja nahast pealsega ning kaitsva metallist ninakapiga

6403 40 00

pa

S

 

CPA 15.20.32: Puust jalatsid, mitmesugused eriotstarbelised jalatsid ja muud mujal klassifitseerimata jalatsid

15.20.32.00

Puust jalatsid, mitmesugused eriotstarbelised jalatsid ja muud mujal klassifitseerimata jalatsid

6403 20 00 + 6405 [90 (10 + 90)]

pa

S

 

CPA 15.20.40: Puust jalatsid, mitmesugused eriotstarbelised jalatsid ja muud mujal klassifitseerimata jalatsid

15.20.40.20

Jalatsite nahast pealsed ja nende osad (v.a tugevdusdetailid)

6406 10 10

S

 

15.20.40.50

Jalatsite pealsed ja nende osad (v.a nahast, v.a tugevdusdetailid)

6406 10 90

S

 

15.20.40.80

Jalatsite osad (v.a pealsed), muust materjalist

6406 [99 (30 + 50 + 60 + 85)]

S

 

NACE 16.10: Puidu saagimine ja hööveldamine

CPA 16.10.10: Puidu saagimine ja hööveldamine

16.10.10.10

Raud- ja trammiteede puitliiprid (ristsidemed), immutamata 4406 10 00

4406 10 00

m3

S

 

16.10.10.33

Pikikiudu saetud või raiutud, lõhestatud või kooritud okaspuit paksusega > 6 mm, pikijätkatud, lihvitud või hööveldatud

4407 [10 (15 + 31 + 33 + 38)]

m3

S

 

16.10.10.35

Kuusk (Picea abies Karst.), nulg (Abies alba Mill.)

4407 10 91

m3

S

 

16.10.10.37

Mänd: Pinus sylvestris L.

4407 10 93

m3

S

 

16.10.10.39

Okaspuit, pikikiudu saetud või raiutud, lõhestatud või kooritud, paksusega > 6 mm, sh pliiatsiliistud, pikkusega ≤ 125 cm, paksusega < 12,5 mm (v.a pikijätkatud, hööveldatud või lihvitud kuusk/mänd)

4407 10 98

m3

S

 

16.10.10.50

Puit, pikikiudu saetud või raiutud, lõhestatud või kooritud, paksusega > 6 mm, v.a okaspuit ja troopiliste puuliikide puit, tammepakud, -latid ja -liistud)

4407 [91 (15 + 39 + 90) + 92 00 + 93 (10 + 91 + 99) + 94 (10 + 91 + 99) + 95 (10 + 91 + 99) + 99 (20 + 25 + 40 + 91 + 96 + 98)]

m3 @

S

 

16.10.10.71

Troopiliste puuliikide puit, pikikiudu saetud või raiutud, lõhestatud või kooritud, pikijätkatud või hööveldatud/lihvitud, paksusega > 6 mm

4407 [21 (10 + 91 + 99) + 22 (10 + 91 + 99) + 25 (10 + 30 + 50 + 90) + 26 (10 + 30 + 50 + 90) + 27 (10 + 91 + 99) + 28 (10 + 91 + 99) + 29 (15 + 20 + 25 + 45 + 61 + 68 + 83 + 85 + 95)]

m3 @

S

 

16.10.10.77

Tammepakud, -latid ja -liistud parkett-või laudpõrandale, hööveldatud, kuid mitte paketina (v.a pidevvormitud)

4407 91 31

m2

S

 

CPA 16.10.21:   Puit pidevprofiiliga ühel või mitmel küljel, otsal või serval (sh kokku ühendamata parketilipid ja -liistud ja profileeritud liistud)

16.10.21.10

Puit pidevprofiiliga, okaspuidust (keeled, sooned, punnid, kald-või ümarservad, V-punnid, helmestus, lekaalprofiil vms), ühel või mitmel küljel, otsal või serval

4409 [10 (11 + 18)]

kg

S

 

16.10.21.50

Puit pidevprofiiliga, lehtpuidust (keeled, sooned, punnid, kaldvõi ümarservad, V-punnid, helmestus, lekaalprofiil vms), ühel või mitmel küljel, otsal või serval

4409 [21 00 + 29 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 16.10.22: Puitvill; puidujahu

16.10.22.00

Puitvill, puidujahu

4405 00 00

kg

S

 

CPA 16.10.23: Puitlaastud ja -pilpad

16.10.23.03

Okaspuit puitlaastudena või pilbastena

4401 21 00

kg

S

 

16.10.23.05

Lehtpuit puitlaastudena või pilbastena

4401 22 00

kg

S

 

CPA 16.10.31: Värvi, peitsi, kreosoodi või muude säilitusainetega töödeldud toorpuit

16.10.31.16

Hööveldamata kuusepuidust ümarpostid, injektsiooni teel või muul meetodil immutatud värvi, peitsi, kreosoodiga või muu säilitusainega

4403 10 00

m3

S

 

CPA 16.10.32: Raudteede ja trammiteede immutatud puitliiprid

16.10.32.00

Raud- ja trammiteede liiprid (ristsidemed), immutatud puidust

4406 90 00

m3

S

 

CPA 16.10.39: Muu toorpuit, sh lõhestatud postid ja teibad

16.10.39.00

Muu toorpuit, sh lõhestatud postid ja teibad

4404 [10 00 + 20 00]

m3 @

S

 

CPA 16.10.91: Puidu kuivatamise, immutamise ja keemilise töötlemise teenused

16.10.91.00

Puidu töötlemine, immutamine ja säilitamine (sh konditsioneerimine ja kuivatamine)

I

 

NACE 16.21: Spooni ja puitplaatide tootmine

CPA 16.21.11: Bambusest vineer, spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal

16.21.11.00

Bambusest vineer, spoonitud plaadid ja samalaadne lamineeritud puit

4412 10 00

m3

S

 

CPA 16.21.12: Muu vineer, spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal

16.21.12.11

Vineer, mis koosneb ainult puidukihtidest (v.a bambus), kihi paksus kuni 6 mm, vähemalt üks välimine kiht troopilise puuliigi puidust

4412 [31 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.12.14

Vineer, mis koosneb ainult puidukihtidest (v.a bambus), kihi paksus kuni 6 mm, vähemalt üks välimine kiht lehtpuidust (v.a troopilise puuliigi puidust)

4412 [32 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.12.17

Vineer, mis koosneb ainult puidukihtidest (v.a bambus), kihi paksus kuni 6 mm, (v.a tooted, millel on vähemalt üks välimine kiht lehtpuidust või troopilise puuliigi puidust)

4412 39 00

m3

S

 

16.21.12.21

Spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal, tisleriplaat, lamell- ja laiaribiline tisleriplaat

4412 [94 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.12.24

Spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal (v.a tisleriplaat, lamell- ja laiaribiline tisleriplaat)

4412 [99 (30 + 40 + 50 + 85)]

m3

S

 

CPA 16.21.13: Puidust või muust puitmaterjalist puitlaastplaadid jms plaadid

16.21.13.13

Puitlaastplaat, puidust

4410 [11 (10 + 30 + 50 + 90)]

m3

S

 

16.21.13.16

Orienteeritud kihtidega plaat (OSB), puidust

4410 [12 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.13.19

Vahvelplaat ja samalaadne puidust puitlaastplaat (v.a puitlaastplaat ja orienteeritud kihtidega plaat (OSB)

4410 19 00

m3

S

 

16.21.13.50

Puitlaastplaat ja samalaadne puidul põhinev plaat (v.a täispuidust plaat)

4410 90 00

m3

S

 

CPA 16.21.14: Puidust või muust puitmaterjalist puitkiudplaadid

16.21.14.23

Keskmise tihedusega puitkiudplaat puidust või muust puitmaterjalist, vaikude vms orgaaniliste sideainete abil kokku ühendatud või mitte, paksusega kuni 5 mm

4411 [12 (10 + 90)]

m2

S