EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0802

Komisjoni määrus (EL) nr 802/2010, 13. september 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/16/EÜ artikli 10 lõiget 3 ja artiklit 27 seoses laevaühingu tegevusnäitajatega EMPs kohaldatav tekst

ELT L 241, 14.9.2010, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/01/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/802/oj

14.9.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 241/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 802/2010,

13. september 2010,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/16/EÜ artikli 10 lõiget 3 ja artiklit 27 seoses laevaühingu tegevusnäitajatega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiivi 2009/16/EÜ, mis käsitleb sadamariigi kontrolli, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 3 ja artiklit 27,

ning arvestades järgmist:

(1)

Laevaühingu tegevusnäitajad kuuluvad selliste üldiste tegevusnäitajate hulka, mille alusel määratakse laeva riskiprofiil.

(2)

Selleks et määrata kindlaks laevaühingu tegevusnäitajad direktiivi 2009/16/EÜ tähenduses, on tarvis, et inspektor laeva kontrollimisel registreeriks laevaühingu IMO (International Maritime Organisation – Rahvusvaheline Mereorganisatsioon) numbri.

(3)

Laevaühingu tegevusnäitajate hindamisel tuleks arvesse võtta laevaühingu laevastiku kõigi Euroopa Liidus ja sadamariigi kontrolli käsitleva vastastikuse mõistmise Pariisi memorandumi (edaspidi „Pariisi memorandum”) piirkonnas kontrollitud laevade puuduste ja kinnipidamiste määrasid.

(4)

Laevaühingu tegevusnäitajate hindamiseks kasutatava meetodi valimisel on vajalik tugineda Pariisi memorandumi kohaldamisel saadud kogemustele.

(5)

Komisjon peaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1406/2002 (2) asutatud Euroopa Meresõiduohutuse Ametile ülesandeks tegema avaldada avalikul veebisaidil halbade ja väga halbade tegevusnäitajatega laevaühingute nimekiri.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Laevaühingu identifitseerimine

Liikmesriigid tagavad, et kui laev peab täitma konventsioonis inimelude ohutusest merel (SOLASe konventsioon) IX peatükis osutatud rahvusvahelise meresõiduohutuse korraldamise koodeksit (ISM koodeks), identifitseeritakse direktiivi 2009/16/EÜ artikli 2 lõikes 8 määratletud laevaühing IMO numbri alusel.

Artikkel 2

Laevaühingu tegevusnäitajate hindamise kriteeriumid

1.   Direktiivi 2009/16/EÜ I lisa I osa 1. jao punkti e kohaste laevaühingu tegevusnäitajate hindamisel kasutatakse käesoleva määruse lisas esitatud kriteeriumeid.

2.   Laevaühingute tegevusnäitajaid ajakohastatakse iga päev ja nende arvutamisel võetakse aluseks viimased arvutamisele eelnevad 36 kuud. Arvutatakse alates 17. juunist 2009 kogutud andmete alusel. Kui 17. juunist 2009 on möödas vähem kui 36 kuud, tehakse arvutused olemasolevate andmete põhjal.

3.   Laevaühingud liigitatakse lisa punkti 3 kohaselt väga halbade, halbade, keskmiste või heade tegevusnäitajatega laevaühinguteks.

Artikkel 3

Halbade ja väga halbade tegevusnäitajatega laevaühingute nimekirjade avaldamine

1.   Euroopa Meresõiduohutuse Amet aitab komisjonil kooskõlas direktiivi 2009/16/EÜ artikliga 27 avaldada avalikul veebisaidil korrapäraselt teavet halbade ja väga halbade tegevusnäitajatega laevaühingute kohta.

2.   Euroopa Meresõiduohutuse Amet avaldab ja ajakohastab iga päev oma avalikul veebisaidil järgmise teabe:

a)

nimekiri laevaühingutest, kelle tegevusnäitajad on viimase 36 kuu jooksul olnud pidevalt väga halvad vähemalt kolme kuu pikkuse ajavahemiku vältel;

b)

nimekiri laevaühingutest, kelle tegevusnäitajad on viimase 36 kuu jooksul olnud vaheldumisi halvad ja väga halvad vähemalt kolme kuu pikkuse ajavahemiku vältel;

c)

nimekiri laevaühingutest, kelle tegevusnäitajad on viimase 36 kuu jooksul olnud pidevalt halvad vähemalt kuue kuu pikkuse ajavahemiku vältel.

Artikkel 4

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. september 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 131, 28.5.2009, lk 57.

(2)  EÜT L 208, 5.8.2002, lk 1.


LISA

LAEVAÜHINGU TEGEVUSNÄITAJATE KRITEERIUMID

(nagu on osutatud direktiivi 2009/16/EÜ artikli 10 lõikes 3)

1.   Laevaühingu kinnipidamiste näitaja

Kinnipidamiste näitaja on laevaühingu kõigi eelneva 36 kuu jooksul kinnipeetud laevade arvu ja laevaühingu kõigi eelneva 36 kuu jooksul kontrollitud laevade arvu suhe, võrreldes Pariisi memorandumi piirkonna kõigi eelneva 36 kuu jooksul kontrollitud laevade kinnipidamiste keskmise määraga.

Kinnipidamiste näitaja väärtus on keskmine, kui see ei erine eelneva 36 kuu Pariisi memorandumi piirkonna kinnipidamiste keskmisest määrast rohkem kui ± 2 protsendipunkti.

Kinnipidamiste näitaja väärtus on üle keskmise, kui see ületab eelneva 36 kuu Pariisi memorandumi piirkonna kinnipidamiste keskmist määra rohkem kui 2 protsendipunkti.

Kinnipidamiste näitaja väärtus on alla keskmise, kui see on eelneva 36 kuu Pariisi memorandumi piirkonna kinnipidamiste keskmisest määrast rohkem kui 2 protsendipunkti võrra väiksem.

Laevaühingu kinnipidamiste näitaja väärtust peetakse üle keskmise olevaks, hoolimata muudest kontrollitulemustest, kui eelneva 36 kuu jooksul on laevaühingu laeva suhtes kehtestatud direktiivi 2009/16/EÜ kohane sissesõidukeeld.

2.   Laevaühingu puuduste näitaja

Puuduste näitaja on laevaühingu kõigi laevade kõigi puuduste punktisumma ja laevaühingu kõigi eelneva 36 kuu jooksul kontrollitud laevade arvu suhe, võrreldes Pariisi memorandumi piirkonna kõigi eelneva 36 kuu jooksul kontrollitud laevade puuduste keskmise määraga.

ISM koodeksiga seotud puuduste statistiline kaal on 5 punkti ning kõigi muude puuduste kaal 1 punkt. Pariisi memorandumi piirkonna keskmise puuduste määra arvutamisel arvestatakse statististiliste kaaludena ISM koodeksiga seotud puuduste esinemise ja selle koodeksiga mitteseotud puuduste esinemise keskmist määra kontrolli kohta.

Puuduste näitaja väärtus on keskmine, kui see ei erine eelneva 36 kuu Pariisi memorandumi piirkonnas avastatud puuduste kaalutud keskmisest rohkem kui ± 2 protsendipunkti.

Puuduste näitaja väärtus üle keskmise, kui see ületab eelneva 36 kuu Pariisi memorandumi piirkonnas avastatud puuduste kaalutud keskmist rohkem kui 2 protsendipunkti.

Puuduste näitaja väärtus alla keskmise, kui see on eelneva 36 kuu Pariisi memorandumi piirkonnas avastatud puuduste kaalutud keskmisest rohkem kui 2 protsendipunkti võrra väiksem.

3.   Laevaühingu tegevusnäitajate maatriks

Laevaühingu tegevusnäitajaid hinnatakse järgmiselt:

Kinnipidamiste näitaja väärtus

Puuduste näitaja väärtus

Laevaühingu tegevusnäitajad

üle keskmise

üle keskmise

väga halvad

üle keskmise

keskmine

halvad

üle keskmise

alla keskmise

keskmine

üle keskmise

alla keskmise

üle keskmise

keskmine

keskmine

keskmised

keskmine

alla keskmise

alla keskmise

keskmine

alla keskmise

alla keskmise

head

Kui laevaühingu laevastiku kohta ei ole olemas varasemaid kontrollidokumente või tal ei pea olema IMO numbrit, käsitatakse laevaühingut keskmiste näitajatega laevaühinguna.


Top