EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0581

Komisjoni määrus (EL) nr 581/2010, 1. juuli 2010 , salvestusseadmetelt ja juhikaartidelt asjakohaste andmete allalaadimise maksimumperioodide kohta (EMPs kohaldatav tekst )

OJ L 168, 2.7.2010, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 279 - 279

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/581/oj

2.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 168/16


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 581/2010,

1. juuli 2010,

salvestusseadmetelt ja juhikaartidelt asjakohaste andmete allalaadimise maksimumperioodide kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85, (1) eriti selle artikli 10 lõike 5 punkti c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et tõhusalt kontrollida, kas juht ja ettevõtja järgivad määruses (EÜ) nr 561/2006 sätestatud sõiduaegu ja puhkeperioode, on vaja salvestusseadmete ja juhikaartide registreeritud andmed korrapäraselt alla laadida.

(2)

Salvestusseadmetelt ja juhikaartidelt asjakohaste andmete allalaadimise maksimumperioodide kindlaksmääramisega ühtlustatakse veoettevõtjate järgitavad tingimused kogu Euroopa Liidus.

(3)

Andmete allalaadimise maksimumperioodide kindlaksmääramisel tuleks arvesse võtta üksnes registreeritud tegevusega päevi.

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (2) kohaldatakse kõnealuse direktiivi alusel teostatava isikuandmete töötlemise suhtes.

(5)

Ettevõtjate halduskoormuse vähendamiseks on asjakohane määratleda vastavad allalaaditavad andmed.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas nõukogu määruse (EMÜ) nr 3821/85 (3) artikli 18 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesolevas määruses sätestatakse määruse (EÜ) nr 561/2006 artikli 10 lõike 5 punkti a alapunkti i kohaldamiseks maksimumperioodid, mille jooksul on vaja asjakohased andmed salvestusseadmelt ja juhikaardilt alla laadida.

2.   Käesoleva määruse kohaldamisel tähendavad „asjakohased andmed” kõiki digitaalse sõidumeeriku registreeritud andmeid, v.a üksikasjalikud andmed kiiruse kohta.

3.   Maksimumperiood, mille jooksul on vaja asjakohased andmed alla laadida, ei ületa:

a)

90 päeva salvestusseadme puhul;

b)

28 päeva juhikaardi puhul.

4.   Asjakohased andmed laaditakse alla ilma andmekaota.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates üheksakümnendast päevast pärast selle avaldamist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja aluslepingute kohaselt liikmesriikides vahetult kohaldatav.

Brüssel, 1. juuli 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 102, 11.4.2006, lk 1.

(2)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

(3)  EÜT L 370, 31.12.1985, lk 8.


Top