EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0437

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 437/2010, 19. mai 2010 , millega muudetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi käsitlevat määrust (EÜ) nr 1080/2006 seoses marginaliseerunud kogukondadele ette nähtud elamumajandusmeetmete abikõlblikkusega

OJ L 132, 29.5.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 001 P. 251 - 252

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; kehtetuks tunnistatud 32013R1301

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/437/oj

29.5.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 132/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 437/2010,

19. mai 2010,

millega muudetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi käsitlevat määrust (EÜ) nr 1080/2006 seoses marginaliseerunud kogukondadele ette nähtud elamumajandusmeetmete abikõlblikkusega

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 178,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2),

ning arvestades järgmist:

(1)

Liidu majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamiseks on vaja toetada teatavaid meetmeid, millega renoveeritakse olemasolevaid eluasemena kasutatavaid ehitisi liikmesriikides, mis liitusid Euroopa Liiduga 1. mail 2004. aastal või pärast seda. Neid meetmeid võib võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1080/2006 (mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi) (3) artikli 7 lõikes 2 sätestatud tingimustel.

(2)

Kulud tuleks kavandada linnade integreeritud arendustegevuse või prioriteetse suuna raames piirkondades, kus valitseb või mida ohustab olukorra füüsiline halvenemine ja sotsiaalne tõrjutus. Selguse huvides tuleks lihtsustada tingimusi, mille alusel võib linnapiirkonnas võtta elamumajandusmeetmeid. Seega tuleks elamumajandusmeetmete võtmiseks tehtavate kulude kavandamisel võtta arvesse mitmeid parameetreid, hoolimata finantseerimisallikast. Seega peaksid abikõlblikud kulud olema ainult olemasolevate ehitistega seotud meetmete kulud.

(3)

Mitmetes liikmesriikides on elamuehitus linna- või maapiirkonnas elavate marginaliseeritud kogukondade integratsiooni seisukohalt oluline tegur. Seega on vaja elamumajandusmeetmete võtmiseks tehtavate kulude abikõlblikkuse kriteeriume laiendada kõigis liikmesriikides nende kogukondade suhtes, kes elavad linna- või maapiirkondades.

(4)

Olenemata sellest, kas sellised kogukonnad paiknevad linna- või maapiirkondades, peaks seal valitsevate erakordselt halva kvaliteediga elamistingimuste tõttu pidama abikõlblikeks ka neid kulusid, mis tehakse olemasolevate eluasemete, kaasa arvatud uued eluasemed, renoveerimiseks või asendamiseks.

(5)

Kooskõlas romide kaasamise ühiste põhimõtete 2. põhimõttega, mis sõnastati nõukogus 8. juunil 2009. aastal vastuvõetud järeldustes romide kaasamise kohta, ei tohiks konkreetsele sihtrühmale suunatud elamumajandusmeetmed välistada muid samasugustes sotsiaalmajanduslikes oludes elavaid inimesi.

(6)

Vastavalt ühiste põhimõtete 1. põhimõttele (selleks, et vältida eraldatuse ohtu) tuleks marginaliseerunud kogukondadele suunatud elamumajandusmeetmeid võtta integreeritud lähenemise raames, mis hõlmab meetmeid eelkõige haridus-, tervishoiu-, sotsiaal-, tööhõive- ja turvalisuse valdkonnas ning meetmeid võitluseks eraldatusega.

(7)

Ühtsed rakendustingimused tuleks tagada niisuguste kriteeriumite loetelu koostamiseks, mille alusel määratakse piirkonnad, kus valitseb või mida ohustab olukorra füüsiline halvenemine ja sotsiaalne tõrjutus, ning abikõlblike meetmete loetelu vastuvõtmiseks. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 291 sätestatakse seadusandliku tavamenetluse kohaselt eelnevalt määruse abil eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes. Kuni selle määruse vastuvõtmiseni ja selleks, et vältida igasuguseid häireid liidu õiguslikus tegevuses, tuleks jätkuvalt kohaldada nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused) (4) sätteid.

(8)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1080/2006 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1080/2006 artikli 7 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Kulud elamuehituseks, välja arvatud lõikes 1a sätestatud energiatõhususe ja taastuvenergiaga seotud kulud, on abikõlblikud järgmistel juhtudel:

a)

nende liikmesriikide puhul, kes ühinesid Euroopa Liiduga 1. mail 2004 või hiljem, ning osana integreeritud lähenemisest linnaplaneerimisele piirkondades, kus valitseb või mida ohustab olukorra füüsiline halvenemine ja sotsiaalne tõrjutus;

b)

kõigi liikmesriikide puhul ainult osana integreeritud lähenemisest marginaliseerunud kogukondadele.

Elamuehitusele tehtavateks kuludeks eraldatakse kas maksimaalselt 3 % asjakohase rakenduskava jaoks ERFist eraldatavast kogusummast või 2 % ERFist eraldatavast kogusummast.

2a.   Lõike 2 punktide a ja b tähenduses ning piiramata käesoleva lõike teist lõiku, piirduvad kulud järgmiste meetmetega:

a)

olemasolevate mitmepereelamute ühiskasutatavate ruumide renoveerimine;

b)

selliste olemasolevate hoonete renoveerimine või kasutusotstarbe muutmine, mis kuuluvad avalikule sektorile või mittetulundusühistutele ja mida kasutatakse madala sissetulekuga majapidamistele või erivajadustega isikutele ette nähtud eluasemetena.

Lõike 2 punkti b kohaselt tehtavad kulud võivad sisaldada olemasolevate hoonete renoveerimist või asendamist.

Komisjon koostab nende kriteeriumide loetelu, mida on vaja lõike 2 punktis a osutatud valdkondade kindlaksmääramiseks, ning abikõlblike meetmete loetelu vastavalt määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 103 lõikes 3 osutatud korrale.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Strasbourg, 19. mai 2010

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BUZEK

Nõukogu nimel

eesistuja

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  5. novembri 2009. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Euroopa Parlamendi 10. veebruari 2010. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 26. aprilli 2010. aasta otsus.

(3)  ELT L 210, 31.7.2006, lk 1.

(4)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.


Top