Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0298

Komisjoni määrus (EL) nr 298/2010, 9. aprill 2010 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1451/2007 seoses biotsiidide turuleviimist võimaldavate erandite kehtivusaja pikendamisega (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 90, 10.4.2010, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 162 - 163

No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2014; mõjud tunnistatud kehtetuks 32014R1062

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/298/oj

10.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 298/2010,

9. aprill 2010,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1451/2007 seoses biotsiidide turuleviimist võimaldavate erandite kehtivusaja pikendamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist, (1) eriti selle artikli 16 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 4. detsembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1451/2007 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu biotsiidide turuleviimist käsitleva direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi teise etapi kohta) (2) II lisas on esitatud selliste olemasolevate toimeainete täielik loetelu, mida tuleks hinnata juba turule viidud toimeainete süstemaatilist kontrollimist käsitleva tööprogrammi raames (edaspidi „läbivaatamisprogramm”), ning osutatud määrusega keelatakse kõnealusesse lisasse või direktiivi 98/8/EÜ I või IA lisasse kandmata toimeaineid sisaldavate biotsiidide turuleviimine.

(2)

Määrusega (EÜ) nr 1451/2007 võimaldatakse komisjonil siiski teha osutatud keelust erand, juhul kui liikmesriik peab toimeainet oluliseks tervise, ohutuse või kultuuripärandi kaitse seisukohalt või tähtsaks ühiskonna toimimisel ning kui ei ole tehniliselt ja majanduslikult teostatavaid alternatiive või aseaineid, mis on keskkonna ja tervise seisukohalt vastuvõetavad, ning nähakse ette, et liikmesriigid võivad lasta turule ainult toidust või söödast koosnevaid toimeaineid, mida kasutatakse tooteliigi 19 repellentide või atraktantidena.

(3)

Kõnealuseid erandeid võib praegu kasutada kuni 14. maini 2010, kuna läbivaatamisprogramm pidi esialgselt kestma üksnes nimetatud kuupäevani.

(4)

Direktiiviga 98/8/EÜ (muudetud direktiiviga 2009/107/EÜ (3) pikendati läbivaatamisprogrammi 14. maini 2014.

(5)

Järjepidevuse huvides on asjakohane viia määruse (EÜ) nr 1451/2007 artiklites 5 ja 6 sätestatud erandite kehtivusaeg vastavusse läbivaatamisprogrammi kestusega.

(6)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1451/2007 vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1451/2007 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 5 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Saadud märkusi arvesse võttes võib komisjon lubada erandit artikli 4 lõikest 1, lubades taotlenud liikmesriigil lasta toimeaine turule hiljemalt kuni direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõike 2 esimeses lõigus osutatud kuupäevani, tingimusel et liikmesriik

a)

tagab, et jätkuv kasutamine on võimalik üksnes tingimusel, et ainet sisaldavad tooted on saanud heakskiidu ettenähtud oluliseks kasutusalaks;

b)

jõuab järeldusele, et kogu kättesaadavat teavet arvesse võttes on põhjust oletada, et jätkuval kasutamisel ei ole mingit vastuvõetamatut toimet inimeste või loomade tervisele ega keskkonnale;

c)

rakendab heakskiitmise korral kõiki asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks;

d)

tagab, et kõnealused heakskiidetud biotsiidid, mis jäävad turule pärast 1. septembrit 2006, märgistatakse uuesti, et need vastaksid liikmesriigi poolt kooskõlas käesoleva lõikega sätestatud kasutustingimustele, ja

e)

tagab, et loa omanik või asjaomane liikmesriik otsib sellisele kasutusele vajaduse korral alternatiive või et hiljemalt kaks aastat enne direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõike 2 esimeses lõigus osutatud kuupäeva koostatakse toimik esitamiseks direktiivi 98/8/EÜ artiklis 11 sätestatud korras.”

2)

Artikli 6 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Erandina artikli 4 lõikest 1 võivad liikmesriigid hiljemalt kuni direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõike 2 esimeses lõigus osutatud kuupäevani lasta turule ainult toidust või söödast koosnevaid toimeaineid, mida kasutatakse tooteliigi 19 repellentide või atraktantidena.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. aprill 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1.

(2)  ELT L 325, 11.12.2007, lk 3.

(3)  ELT L 262, 6.10.2009, lk 40.


Top