EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0257

Komisjoni määrus (EL) nr 257/2010, 25. märts 2010 , millega kehtestatakse toidus lubatud lisaainete uue hindamise kava kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 80, 26.3.2010, p. 19–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 251 - 259

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/257/oj

26.3.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 80/19


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 257/2010,

25. märts 2010,

millega kehtestatakse toidus lubatud lisaainete uue hindamise kava kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta, (1) eelkõige selle artiklit 32,

olles konsulteerinud Euroopa Toiduohutusametiga

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 kohaselt peab komisjon välja töötama hindamiskava, mille alusel Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) hindab uuesti nende toidu lisaainete ohutust, mille kasutamiseks ELis oli luba antud enne 20. jaanuari 2009.

(2)

2007. aastal esitas komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande toidu lisaainete ümberhindamise edenemise kohta (2). Kõnealuses aruandes võetakse kokku hiljutised lisaainete uued hindamised, mille viisid läbi toidu teaduskomitee ja toiduohutusamet, ning kirjeldatakse meetmeid, mida Euroopa Komisjon teaduslike arvamuste põhjal võttis.

(3)

Esmajärjekorras on alustatud toiduvärvide uue hindamisega, kuna toidu teaduskomitee hinnangud nendele toidu lisaainetele on vanimad. Teatavate värvide (E 102 tartrasiini, E 104 kinoliinkollase, E 110 päikeseloojangukollase FCF, E 124 Ponceau 4R, E 129 võlupunase AC, E 122 karmoisiini ja E 160d lükopeeni) uus hindamine on juba lõpetatud. Peale selle on mõnesid toidu lisaaineid (nt E 234 nisiini ja E 214–219 parahüdroksübensoaate) viimastel aastatel uuesti hinnatud, kuna tekkis vajadus uute teaduslike andmete järele või said need andmed muul viisil kättesaadavaks. Seega ei ole neid lisaaineid vaja veelkord uuesti hinnata.

(4)

Arvestades asjaolu, et magusainete hinnangud on kõige hilisemad, peaks nende uuesti hindamine toimuma viimasena.

(5)

Praegu toidus lubatud lisaainete uuesti hindamise tähtsuse järjekord tuleks paika panna järgmiste kriteeriumide alusel: millal on toidu teaduskomitee või toiduohutusamet toidu lisaainet viimati hinnanud, uute teaduslike andmete kättesaadavus, toidu lisaaine kasutamise ulatus toidus ja inimeste kokkupuude sellega; arvesse tuleks võtta ka komisjoni 2001. aasta aruannet toidu kaudu toidu lisaainete omastamise kohta Euroopa Liidus (3). Põhjamaade Ministrite Nõukogu aruandes komisjonile „Toidu lisaained Euroopas aastal 2000” (4) on esitatud täiendavat teavet prioriteetide seadmiseks lisaainete hindamise puhul.

(6)

Praktilistel kaalutlustel ning ka tõhususe huvides tuleks uus hindamine võimaluse korral läbi viima toidu lisaainete rühmade kaupa, võttes aluseks funktsionaalrühmad, millesse nad kuuluvad. Toiduohutusametil peaks siiski olema võimalus alustada toidu lisaaine või lisaainete rühma uut hindamist prioriteetsemana kas komisjoni palvel või oma algatusel, kui ilmneb uusi teadusandmeid, mis osutavad kas võimalikule inimeste tervisele avalduvale ohule või mis võivad muul viisil mõjutada toidu lisaaine ohutuse hindamist.

(7)

Uue hindamise tähtajad tuleb kehtestada vastavalt eespool nimetatud tähtsuse järjekorrale. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel ning üksnes siis, kui sellise uue hindamise tõttu hilineb märkimisväärselt muude lisaainete hindamine, võib käesolevas määruses kehtestatud tähtaegu läbi vaadata.

(8)

Konkreetse toidu lisaaine või toidu lisaainete rühma puhul on tulevikus võimalik kehtestada täpsemad tähtajad, et tagada uue hindamise sujuvus või juhul, kui kerkivad esile uued probleemid.

(9)

Selleks et uus hindamisprotsess oleks tulemuslik, on tähtis, et toiduohutusamet saaks huvitatud isikutelt uue hindamise jaoks kogu asjakohase teabe ning huvitatud isikuid teavitataks aegsasti vajadusest esitada täiendavat teavet, mis on vajalik toidu lisaaine uue hindamise lõpuleviimiseks.

(10)

Ettevõtjad, kes on huvitatud hindamisaluse toidu lisaaine loa säilitamisest, peavad esitama kogu teabe, mis on toidu lisaaine uue hindamise seisukohast oluline.Võimaluse korral peaksid ettevõtjad esitama teabe koos.

(11)

Toiduohutusamet peaks avaldama ühe või mitu avalikku teabehanget kõikide uuesti hindamisele kuuluvate toidu lisaainete kohta. Huvitatud isikud peavad kõik toidu lisaaine uueks hindamiseks vajalikud tehnilised ja teaduslikud andmed, eelkõige toksikoloogilise teabe ja teabe, mis on vajalik inimeste kokkupuute hindamiseks asjaomase lisaainega, esitama toiduohutusametile ettenähtud tähtaja jooksul.

(12)

Toidu lisaaineid, mida toiduohutusamet uuesti hindab, on varem ohutuse seisukohast hinnanud toidu teaduskomitee ning paljud neist lisaainetest on olnud kasutusel pikka aega. Uue hindamise jaoks esitatav teave peab sisaldama olemasolevaid andmeid, mille alusel teostati toidu lisaaine eelmine hindamine, ning kõiki uusi andmeid kõnealuse aine kohta, mis on saanud kättesaadavaks pärast toidu teaduskomitee eelmist hindamist. Kõnealune teave peab olema võimalikult täielik, et toiduohutusamet saaks uue hindamise lõpule viia ning vormistada uue arvamuse; teabe esitamisel tuleb järgida toidu teaduskomitee koostatud juhendit teabe esitamise kohta toidu lisaainete hindamiseks (praegu kehtiv juhend on avaldatud 11. juulil 2001) (5).

(13)

Toiduohutusamet võib toidu lisaaine uue hindamise lõpule viimiseks paluda täiendava teabe esitamist. Sellisel juhul peab toiduohutusamet teabenõude esitama piisava ajavaruga kas avaliku teabehanke vormis või võttes ühendust toidu lisaaine kohta andmeid esitanud isikutega. Huvitatud isikud peavad küsitud teabe esitama toiduohutusameti poolt kindlaks määratud tähtaja jooksul; toiduohutusamet peab tähtaja määramisel vajaduse korral arvestama huvitatud isikute seisukohtadega.

(14)

Määruses (EÜ) nr 1333/2008 on ette nähtud, et toidu lisaainele loa andmise puhul tuleb arvestada ka keskkonnategureid. Seepärast peaksid huvitatud isikud toidu lisaaine uue hindamise käigus esitama komisjonile ja toiduohutusametile kogu teabe selle lisaaine tootmise, kasutamise või jäätmetega seotud keskkonnaohtude kohta.

(15)

Kui ei esitata nõutud teavet, mis on vajalik konkreetse toidu lisaaine uue hindamise lõpetamiseks, võidakse kõnealune toidu lisaaine ELis toidus lubatud lisaainete nimekirjast välja jätta.

(16)

Toidu lisaainete uue hindamise menetlus peab vastama läbipaistvuse ja üldsuse teavitamise nõuetele, tagades samal ajal teatavate andmete konfidentsiaalsuse.

(17)

Käesoleva määruse jõustumise kuupäevaks teeb komisjon üldsusele kättesaadavaks nende toidus lubatud lisaainete nimekirja, mida hakatakse uuesti hindama, märkides ära kuupäeva, mil toidu teaduskomitee või toiduohutusamet neid viimati hindas.

(18)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega ning ei Euroopa Parlament ega nõukogu ole vastuväiteid esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu ja kohaldamisala

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse toidus lubatud lisaainete uue hindamise kava, mis on ette nähtud määruse (EÜ) nr 1333/2008 artikliga 32; uue hindamise korraldab Euroopa Toiduohutusamet („edaspidi toiduohutusamet”).

2.   Toidus lubatud lisaaineid, mille uue hindamise on toiduohutusamet käesoleva määruse vastuvõtmise ajaks juba lõpetanud, uuesti ei hinnata. Selliste toidu lisaainete nimekiri on esitatud I lisas.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „toidus lubatud lisaaine”– toidu lisaaine, mille kasutamiseks on antud luba enne 20. jaanuari 2009 ja mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. juuni 1994. aasta direktiivis 94/35/EÜ toiduainetes kasutatavate magusainete kohta, (6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. juuni 1994. aasta direktiivis 94/36/EÜ toiduainetes kasutatavate värvainete kohta (7) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 1995. aasta direktiivis 95/2/EÜ toiduainetes kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja magusainete) kohta (8);

b)   „ettevõtja”– füüsiline või juriidiline isik, kes vastutab määruse (EÜ) nr 1333/2008 nõuete täitmise tagamise eest tema kontrollitavas toidukäitlemisettevõttes;

c)   „huvitatud ettevõtja”– ettevõtja, kelle huvides on ühe või mitme toidus lubatud lisaaine loa säilimine;

d)   „algne toimik”– toimik, mille alusel toidu lisaainet hinnati ja anti luba selle kasutamiseks toidus enne 20. jaanuari 2009.

Artikkel 3

Toidus lubatud lisaainete uue hindamise prioriteedid

1.   Toidus lubatud lisaaineid hinnatakse uuesti allpool esitatud järjekorras ning järgmiste tähtaegade piires:

a)

kõik direktiivis 94/36/EÜ loetletud lubatud toiduvärvid peavad olema uuesti hinnatud 31. detsembriks 2015;

b)

kõik direktiivis 95/2/EÜ loetletud toidus lubatud lisaained (välja arvatud värv- ja magusained) peavad olema uuesti hinnatud 31. detsembriks 2018;

c)

kõik direktiivis 94/35/EÜ loetletud lubatud magusained peavad olema uuesti hinnatud 31. detsembriks 2020.

2.   Teatavate toidu lisaainete suhtes, mis kuuluvad lõikes 1 nimetatud funktsionaalrühmadesse, kehtestatakse konkreetsed tähtajad käesoleva määruse II lisas. Selliseid toidu lisaaineid hinnatakse sama funktsionaalrühma toidulisandite hulgas esimesena.

3.   Erandina lõigetest 1 ja 2 võib toiduohutusamet alustada toidu lisaaine või toidu lisaainete rühma hindamist prioriteetsena kas komisjoni palvel või omal algatusel, kui ilmneb uusi teaduslikke andmeid, mis osutavad:

a)

võimalikule ohule inimeste tervisele või

b)

võivad mis tahes viisil mõjutada toidu lisaaine ohutuse hindamist.

Artikkel 4

Uus hindamine

Toidus lubatud lisaainet uuesti hinnates toiduohutusamet:

a)

vaatab läbi toidu teaduskomitee või toiduohutusameti algse arvamuse ja töödokumendid;

b)

vaatab läbi algse toimiku, kui see on kättesaadav;

c)

kontrollib huvitatud ettevõtja(te) ja/või muude huvitatud isikute esitatud andmeid;

d)

kontrollib kõiki komisjoni ja liikmesriikide edastatud andmeid;

e)

püüab kindlaks teha kõik asjakohased materjalid, mis on avaldatud pärast iga toidu lisaaine eelmist hindamist.

Artikkel 5

Teabehange

1.   Selleks et saada teavet huvitatud ettevõtjatelt ja/või muudelt huvitatud isikutelt korraldab toiduohutusamet avaliku teabehanke (avalikke teabehankeid) uuesti hinnatavate toidu lisaainete kohta. Andmete esitamise ajakava koostamisega näeb toiduohutusamet ette mõistliku ajavahemiku, mis võimaldab huvitatud ettevõtjatel ja/või muudel huvitatud isikutel pärast käesoleva määruse jõustumist seda kohust täita.

2.   Lõikes 1 osutatud teave võib muu hulgas olla järgmine:

a)

algse toimiku uuringuaruanded, mida on hinnanud toidu teaduskomitee, toiduohutusamet või FAO/WHO ühine toidu lisaainete ekspertkomisjon (JECFA);

b)

teave asjaomase toidu lisaaine ohutusandmete kohta, mida toidu teaduskomitee või JECFA ei ole varem hinnanud;

c)

teave praegu kasutuses olevate toidu lisaainete spetsifikatsioonide kohta, sh teave osakeste suuruse kohta ning asjakohased füüsikalis-keemilised tunnused ja omadused;

d)

teave tootmisprotsessi kohta;

e)

teave kättesaadavate analüüsimeetodite kohta, mida kasutatakse lisaaine määramiseks toidus;

f)

teave inimeste kokkupuute kohta toidus leiduvate lisaainetega (nt tarbimisharjumused ja kasutamine, tegelikud kasutuskogused ja suurimad kasutuskogused, tarbimise sagedus ja muud kokkupuudet mõjutavad tegurid);

g)

lisaaine käitumine ja säilimine toidus.

Artikkel 6

Andmete esitamine

1.   Huvitatud ettevõtja(d) või muud huvitatud isikud peavad artikli 5 lõikes 2 osutatud teabe, mis on seotud toidu lisaaine uue hindamisega, esitama toiduohutusameti teabehankes kindlaks määratud tähtajaks. Toiduohutusameti nõutud teabe esitamisel järgivad huvitatud ettevõtja ja muud huvitatud isikud võimaluse korral juhendit teabe esitamise kohta toidu lisaainete hindamiseks (9).

2.   Kui huvitatud ettevõtjaid on mitu, võivad nad võimaluse korral esitada teabe koos.

3.   Kui uue hindamise ajal on vaja lisateavet, mida peetakse teatava toidu lisaaine uue hindamise seisukohast asjakohaseks, esitab toiduohutusamet teabenõude huvitatud ettevõtjatele ning korraldab avaliku teabehanke, et kutsuda ka muid huvitatud isikuid teavet esitama. Toiduohutusamet määrab kindlaks teabe esitamise tähtaja, võttes vajaduse korral arvesse huvitatud ettevõtja ja/või muude huvitatud isikute seisukohti vajamineva aja suhtes. Sellistel juhtudel peab toiduohutusamet täiendavat teavet küsima piisavalt vara, et see ei ohustaks artikli 3 lõikes 1 ja II lisas sätestatud uue hindamise üldistest tähtaegadest kinnipidamist.

4.   Teavet, mida ei ole esitatud toiduohutusameti määratud tähtaja jooksul, ei võeta uuel hindamisel arvesse. Erandjuhtudel võib toiduohutusamet komisjoni nõusolekul ka pärast tähtaega esitatud teavet arvesse võtta, kui see teave on toidu lisaaine uue hindamise jaoks oluline.

5.   Kui nõutud teavet ei esitata toiduohutusameti kindlaks määratud tähtaja jooksul, võib toidu lisaaine määruse (EÜ) nr 1333/2008 artikli 10 lõikes 3 sätestatud menetluse kohaselt ELis lubatud toidu lisaainete nimekirjast välja jätta (10).

Artikkel 7

Muu teave

Huvitatud ettevõtja(d) või muud huvitatud isikud peavad toidu lisaaine uue hindamise käigus esitama toiduohutusametile ja komisjonile kogu kättesaadava teabe selle toidu lisaaine tootmise, kasutamise või jäätmetega seotud keskkonnaohtude kohta.

Artikkel 8

Konfidentsiaalsus

1.   Teavet, mille avaldamine võib oluliselt kahjustada ettevõtjate või muude huvitatud isikute konkurentsivõimet, võib käsitleda konfidentsiaalsena.

2.   Konfidentsiaalseks ei peeta ühelgi juhul järgmist teavet:

a)

huvitatud ettevõtja nimi ja aadress;

b)

aine keemiline nimetus ja üksikasjalik kirjeldus;

c)

teave aine kasutamise kohta teatavates toitudes või nende pinnal või teatavates toidukategooriates;

d)

ainete ohutuse hindamisega seotud oluline teave;

e)

analüüsimeetod(id) toidus.

3.   Lõike 1 kohaldamise eesmärgil peavad huvitatud ettevõtja(d) ja muud huvitatud isikud märkima, milliseid esitatud andmeid nad soovivad käsitleda konfidentsiaalsena. Sellisel juhul tuleb esitada kontrollitav põhjendus.

4.   Toiduohutusameti ettepaneku põhjal teeb komisjon pärast huvitatud ettevõtja ja/või muude huvitatud isikutega konsulteerimist otsuse, milline teave peab jääma konfidentsiaalseks, ning teatab sellest vastavalt toiduohutusametile ja liikmesriikidele.

5.   Komisjon, toiduohutusamet ja liikmesriigid võtavad kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (11) vajalikud meetmed, et tagada käesoleva määruse alusel saadud teabe vajalik konfidentsiaalsus, välja arvatud teave, mis tuleb avalikustada inimeste ja loomade tervise või keskkonna kaitsmiseks, kui asjaolud seda nõuavad.

6.   Lõigete 1–5 kohaldamine ei takista teabe vahetamist komisjoni, toiduohutusameti ja liikmesriikide vahel.

Artikkel 9

Edusammude jälgimine

Toiduohutusamet teavitab igal aastal detsembris komisjoni ja liikmesriike uue hindamise kava edusammudest.

Artikkel 10

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. märts 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 16.

(2)  KOM(2007) 418 lõplik.

(3)  KOM(2001) 542 lõplik.

(4)  Food Additives in Europe 2000, Status of safety assessments of food additives presently permitted in the EU, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, TemaNord 2002:560.

(5)  Guidance on submissions for food additive evaluations by the Scientific Committee on Food. Arvamus on esitatud 11. juulil 2001. aastal. SCF/CS/ADD/GEN/26 final.

(6)  EÜT L 237, 10.9.1994, lk 3.

(7)  EÜT L 237, 10.9.1994, lk 13.

(8)  EÜT L 61, 18.3.1995, lk 1.

(9)  Avaldatud toidu teaduskomitee 11. juuli 2001. aasta arvamuses. SCF/CS/ADD/GEN/26 lõplik.

(10)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 16.

(11)  EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43.


I LISA

Selliste toidus lubatud lisaainete loetelu, millele anti luba enne 20. jaanuari 2009 ning mille uue hindamise on toiduohutusamet käesoleva määruse jõustumise ajaks lõpetanud

E nr

Aine

Toidu teaduskomitee või toiduohutusameti viimase hindamise aasta

Toiduohutusameti uue hindamise seis

E 102

Tartrasiin

2009

Uus hindamine lõpetatud 23. septembril 2009

E 104

Kinoliinkollane

2009

Uus hindamine lõpetatud 23. septembril 2009

E 110

Päikeseloojangukollane FCF, oranžkollane S

2009

Uus hindamine lõpetatud 24. septembril 2009

E 122

Asorubiin, karmoisiin

2009

Uus hindamine lõpetatud 24. septembril 2009

E 124

Ponceau 4R, košenillpunane A

2009

Uus hindamine lõpetatud 23. septembril 2009

E 129

Võlupunane AC

2009

Uus hindamine lõpetatud 23. septembril 2009

E 160d

Lükopeen

2008

Uus hindamine lõpetatud 30. jaanuaril 2008

E 234

Nisiin

2006

Uus hindamine lõpetatud 26. jaanuaril 2006

E 173

Alumiinium

2008

Uus hindamine lõpetatud 22. mail 2008

E 214

Etüül-p-hüdroksübensoaat

2004

Uus hindamine lõpetatud 13. juulil 2004

E 215

Naatriumetüül-p-hüdroksübensoaat

2004

Uus hindamine lõpetatud 13. juulil 2004

E 218

Metüül p-hüdroksübensoaat

2004

Uus hindamine lõpetatud 13. juulil 2004

E 219

Naatriummetüül-p-hüdroksübensoaat

2004

Uus hindamine lõpetatud 13. juulil 2004

E 235

Natamütsiin

2009

Uus hindamine lõpetatud 26. novembril 2009

E 473

Rasvhapete sahharoosestrid

2006

Uus hindamine lõpetatud 23. novembril 2004; läbi vaadatud 26. jaanuaril 2006

E 474

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

2006

Uus hindamine lõpetatud 23. novembril 2004; läbi vaadatud 26. jaanuaril 2006

E 901

Meevaha, valge ja kollane

2007

Uus hindamine lõpetatud 27. novembril 2007


II LISA

Prioriteetsed tähtajad artikli 3 lõigetes 1 ja 2 nimetatud funktsionaalrühmadesse kuuluvate teatavate toidu lisaainete puhul

I OSA:   TOIDUVÄRVID

Artikli 3 lõikes 1 on toiduvärvide uue hindamise üldiseks lõpptähtajaks kehtestatud 31. detsember 2015; selle tähtaja raames on järgmistele toiduvärvidele kehtestatud konkreetsed tähtajad:

1.

Järgmised toiduvärvid peavad olema hinnatud 15. aprilliks 2010

E 123

Amarant

E 151

Briljantmust BN, must PN

E 154

Pruun FK

E 155

Pruun HT ja

E 180

Litoolrubiin BK

2.

Järgmised toiduvärvid peavad olema hinnatud 31. detsembriks 2010

E 100

Kurkumiin

E 127

Erütrosiin

E 131

Patentsinine V

E 132

Indigotiin, indigokarmiin

E 133

Briljantsinine FCF

E 142

Roheline S

E 150a

Karamell

E 150b

Sulfitkaramell

E 150c

Ammooniumkaramell

E 150d

Ammooniumsulfitkaramell

E 161b

Luteiin

E 161g

Kantaksantiin

E 170

Kaltsiumkarbonaat

3.

Järgmised toiduvärvid peavad olema hinnatud 31. detsembriks 2015

E 101

i) Riboflaviin ii) riboflaviin-5′-fosfaat

E 120

Košenill, karmiinhape, karmiinid

E 140

Klorofüllid ja klorofülliinid: i) klorofüllid ii) klorofülliinid

E 141

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid: i) klorofülli vasekompleksid ii) klorofülliini vasekompleksid

E 153

Taimne süsi

E 160b

Annaato, biksiin, norbiksiin

E 160a

Karoteenid: i) karoteenisegud ii) beetakaroteen

E 160c

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160e

Beeta-apo-8′-karotenaal (C30)

E 160f

Beeta-apo-8-karoteenhappe etüülester (C30)

E 162

Peedipunane, betaniin

E 163

Antotsüaniinid

E 171

Titaandioksiid

E 172

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 174

Hõbe

E 175

Kuld

II OSA:   TOIDU LISAAINED, V.A VÄRV- JA MAGUSAINED

Artikli 3 lõikes 1 on muude toidu lisaainete (v.a värv- ja magusained) uue hindamise üldiseks lõpptähtajaks kehtestatud 31. detsember 2018; selle tähtaja raames on teatavatele toidu lisaainetele ja lisaainete rühmadele kehtestatud konkreetsed tähtajad:

1.

Säilitusained ja antioksüdandid E 200–203; E 210–215, E 218–252, E 280–285; E 300–E 321 ja E 586 peavad olema hinnatud 31. detsembriks 2015.

Selles rühmas on prioriteetsed:

E 310–312

Gallaadid

E 320

Butüülhüdroksüanisool (BHA)

E 321

Butüülhüdroksütolueeni (BHT)

E 220–228

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 304

Rasvhapete askorbüülestrid: i) askorbüülpalmitaat ii) askorbüülstearaat

E 200–203

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 284

Boorhape

E 285

Naatriumtetraboraat (booraks)

E 239

Heksametüleentetramiin

E 242

Dimetüüldikarbonaat

E 249

Kaaliumnitrit

E 250

Naatriumnitrit

E 251

Naatriumnitraat

E 252

Kaaliumnitraat

E 280–283

Propioonhape ja selle naatrium-, kaltsium- ja kaaliumsoolad

E 306

Tokoferoolikontsentraat

E 307

Alfa-tokoferool

E 308

Gamma-tokoferool

E 309

Delta-tokoferool

2.

Emulgaatorid, stabilisaatorid, želeerivad ained E 322, E 400–E 419; E 422–E 495; ja E 1401–E 1451 peavad olema hinnatud 31. detsembriks 2016.

Selles rühmas on prioriteetsed:

E 483

Stearüültartraat

E 491–495

Sorbitaanestrid

E 431

Polüoksüetüleen(40)stearaat

E 432–436

Polüsorbaadid

E 444

Sahharoosdiatsetaatheksaisobutüraat

E 481

Naatriumstearoüül-2-laktülaat

E 482

Kaltsiumstearoüül-2-laktülaat

E 414

Kummiaraabik (1)

E 410

Jaanileivapuujahu (1)

E 417

Tarakummi (1)

E 422

Glütserool

E 475

Rasvhapete polüglütseroolestrid

3.

E 551 ränidioksiid, E 620–625 glutamaadid, E 1105 lüsotsüüm ja E 1103 invertaas peavad olema hinnatud 31. detsembriks 2016.

4.

Ülejäänud toidu lisaained (v.a värv- ja magusained) peavad olema hinnatud 31. detsembriks 2018.

Prioriteetsed on:

E 552

Kaltsiumsilikaat

E 553a

Magneesiumsilikaat ja -trisilikaat

E 553b

Talk

E 558

Bentoniit

E 999

Quillaia ekstrakt

E 338–343

Fosforhape ja fosfaadid

E 450–452

Di-, tri- ja polüfosfaadid

E 900

Dimetüülpolüsiloksaan

E 912

Montaanhappe estrid

E 914

Oksüdeeritud polüetüleenvaha

E 902

Candellila vaha

E 904

Šellak

E 626–629

Guanüülhape, dinaatrium-5′-guanülaat, dikaalium-5′-guanülaat ja kaltsium-5′-guanülaat

E 630–633

Inosiinhape, dinaatrium-5′-inosinaat, dikaalium-5′-inosinaat ja kaltsium-5′-inosinaat

E 634–635

Kaltsium-5′-ribonukleotiidid ja dinaatrium-5′-ribonukleotiidid

E 507–511

Soolhape, kaaliumkloriid, kaltsiumkloriid, magneesiumkloriid

E 513

Väävelhape


(1)  Kõik looduslikud kummid E 400–418 ja E 425 võib hinnata samal ajal.


Top