Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0066

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 66/2010, 25. november 2009 , ELi ökomärgise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 27, 30.1.2010, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 016 P. 184 - 202

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 19/02/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/66/oj

30.1.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 27/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 66/2010,

25. november 2009,

ELi ökomärgise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 175 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust (2),

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 2000. aasta määruse (EÜ) nr 1980/2000 (ühenduse muudetud ökomärgise andmise süsteemi kohta) (4) eesmärk oli luua vabatahtlik ökomärgise andmise süsteem kogu olelusringi jooksul keskkonda vähem mõjutavate toodete propageerimiseks ja tarbijatele toodete keskkonnamõju kohta täpse, usaldusväärse ja teaduslikult põhjendatud teabe andmiseks.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1980/2000 rakendamise käigus saadud kogemused on näidanud, et ökomärgise süsteemi mõjususe suurendamiseks ja toimimise tõhustamiseks on vaja kõnealust ökomärgise süsteemi muuta.

(3)

Muudetud süsteemi (edaspidi „ELi ökomärgise süsteem”) rakendamisel tuleks järgida aluslepingute sätteid, sealhulgas eelkõige EÜ asutamislepingu artikli 174 lõikes 2 sätestatud ettevaatuspõhimõtet.

(4)

Vajalik on tagada kooskõla ELi ökomärgise süsteemi ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 2009/125/EÜ (mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks) (5) raames kehtestatavate nõuete vahel.

(5)

ELi ökomärgise süsteem on osa ühenduse säästva tarbimise ja tootmise poliitikast, mille eesmärk on vähendada tarbimise ja tootmise negatiivset mõju keskkonnale, tervisele, kliimale ja loodusvaradele. Süsteemi eesmärk on propageerida ELi ökomärgise kasutamise kaudu tooteid, mille keskkonnatoime on kõrgel tasemel. Selleks on asjakohane nõuda, et kriteeriumid, millele tooted peavad ELi ökomärgise saamiseks vastama, põhineksid ühenduse turul olemasolevatel parima keskkonnatoimega toodetel. Need kriteeriumid peaksid olema kergesti mõistetavad ja kasutatavad ning tuginema teaduslikele tõenditele, võttes arvesse uusimaid tehnoloogia arenguid. Need kriteeriumid peaksid olema turule orienteeritud ja piirduma toodete kõige olulisema keskkonnamõjuga kogu nende olelusringi jooksul.

(6)

Keskkonnamärgiste süsteemide paljususe vältimiseks ja keskkonnatoime parandamiseks kõikides valdkondades, kus keskkonnamõju on tarbijate valikut mõjutav tegur, tuleks ELi ökomärgise kasutamise võimalust laiendada. Toidu ja sööda tooterühmade osas tuleks siiski teha uuring, et tagada kriteeriumid, mis on rakendatavad, ja kindlustada lisandväärtuse loomine. Toidu ja sööda, aga ka töötlemata põllumajandussaaduste puhul, mis jäävad nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) (6) reguleerimisalasse, tuleks tarbijate segadusse ajamise vältimiseks kaaluda võimalust, et ELi ökomärgise võivad saada ainult mahepõllumajanduslikuks tunnistatud tooted.

(7)

ELi ökomärgise eesmärk peaks olema ohtlike ainete asendamine ohutumate ainetega, kui see on tehniliselt võimalik.

(8)

Selleks, et avalikkus ELi ökomärgise süsteemi omaks võtaks, on oluline, et valitsusvälised keskkonnaorganisatsioonid ja tarbijaorganisatsioonid etendaksid tähtsat rolli ja osaleksid aktiivselt ELi ökomärgise kriteeriumide väljatöötamisel ja kehtestamisel.

(9)

Soovitav on, et ELi ökomärgise kriteeriumide väljatöötamist või läbivaatamist võib juhtida iga asjast huvitatud isik, tingimusel et järgitakse ühtseid menetluseeskirju ja protsessi koordineerib komisjon. Ühenduse tegevuse üldise sidususe tagamiseks on asjakohane nõuda, et ELi ökomärgise kriteeriumide väljatöötamisel ja läbivaatamisel arvestatakse ühenduse viimaste strateegiliste eesmärkidega keskkonna valdkonnas, nagu keskkonnaalased tegevusprogrammid, säästva arengu strateegiad ja kliimamuutuste programmid.

(10)

ELi ökomärgise süsteemi lihtsustamiseks ning ELi ökomärgise kasutamisega seotud halduskoormuse vähendamiseks tuleks hindamis- ja kontrollimenetlused ühtlustada.

(11)

Asjakohane on sätestada ELi ökomärgise kasutamistingimused ning nende tingimuste järgimise tagamiseks ette näha, et pädevad asutused tegeleksid kontrollimisega ja keelaksid ELi ökomärgise kasutamise, kui kasutamistingimusi ei ole järgitud. Samuti on asjakohane ette näha, et liikmesriigid kehtestaksid eeskirjad käesoleva määruse rikkumise korral kohaldatavate karistuste jaoks ja tagaksid nende rakendamise.

(12)

ELi ökomärgise laialdasema kasutuse tagamiseks ja selleks, et julgustada neid, kelle toode vastab ELi ökomärgise kriteeriumidele, tuleks vähendada ELi ökomärgise kasutamise kulusid.

(13)

Avalikkust tuleks teavitada ja ELi ökomärgise tuntust tuleks suurendada edendusmeetmete ning teavitamise ja harimise kampaaniate abil kohalikul, riigi ja ühenduse tasandil, et tarbijad teaksid, mida ELi ökomärgis tähendab, ja saaksid langetada teadlikke valikuid. See on vajalik ka selleks, et muuta süsteem tootjatele ja jaemüüjatele atraktiivsemaks.

(14)

Liikmesriigid peaksid kaaluma keskkonnahoidlike riigihangete riikliku tegevuskava kehtestamisel suuniste koostamist ja nad võiksid kaaluda eesmärkide püstitamist keskkonnahoidlike toodete ostmiseks riigihangete kaudu.

(15)

Liikmesriigi ja ühenduse tasandi keskkonnamärgiseid kandvate toodete turustamise soodustamiseks, ettevõtetele, eriti VKEdele, langeva lisatöö piiramiseks ja tarbijates segaduse tekitamise vältimiseks on vaja parandada ka ELi ökomärgise süsteemi ja liikmesriikide ökomärgiste süsteemide sidusust ja ühtlustamist ühenduses.

(16)

Selleks, et märgise andmise süsteemi ning ELi ökomärgise kasutamise kontrollimist ja sellealast järelevalvet kohaldataks ühenduse kõikides osades ühetaoliselt, peaksid pädevad asutused vahetama teavet ja kogemusi.

(17)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks võtta vastu vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (7).

(18)

Komisjonile tuleks eelkõige anda volitus võtta vastu kriteeriumid, millele tooted peaksid vastama, et ELi ökomärgist saada, ning muuta käesoleva määruse lisasid. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(19)

Selguse ja õiguskindluse huvides tuleks määrus (EÜ) nr 1980/2000 asendada käesoleva määrusega.

(20)

Tuleks ette näha asjakohased üleminekusätted, et tagada sujuv üleminek määruselt (EÜ) nr 1980/2000 käesolevale määrusele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu

Käesoleva määrusega sätestatakse ELi ökomärgise vabatahtliku süsteemi kehtestamise ja kohaldamise eeskirjad.

Artikkel 2

Reguleerimisala

1.   Käesolevat määrust kohaldatakse mis tahes kaupade või teenuste suhtes, mida tarnitakse levitamiseks, tarbimiseks või kasutamiseks ühenduse turul tasu eest või tasuta (edaspidi „tooted”).

2.   Käesolevat määrust ei kohaldata inimtervishoius kasutatavate ravimite suhtes, mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivis 2001/83/EÜ (inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta), (8) ega veterinaarias kasutatavate ravimite suhtes, mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivis 2001/82/EÜ (veterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta), (9) ega mis tahes tüüpi meditsiiniseadmete suhtes.

Artikkel 3

Mõisted

Määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„tooterühm” – kaupade või teenuste kogum, mida kasutatakse samalaadsetel eesmärkidel ning mis on kasutamise seisukohast samalaadsed, või millel on samalaadsed funktsionaalsed omadused, ning mis on tarbijate arusaamade kohaselt samalaadsed;

2)

„ettevõtja” – tootja, maaletooja, teenuseosutaja, hulgimüüja või jaemüüja;

3)

„keskkonnamõju” – keskkonna mis tahes muutus, mis on täielikult või osaliselt põhjustatud toote poolt selle olelusringi jooksul;

4)

„keskkonnatoime” – keskkonnamõju tekitavate tooteomaduste tootjapoolse juhtimise tulemus;

5)

„kontrollimine” – menetlus, mille eesmärk on kinnitada, et toode vastab ELi ökomärgise kriteeriumidele.

Artikkel 4

Pädevad asutused

1.   Iga liikmesriik määrab käesolevas määruses sätestatud ülesannete täitmise eest vastutava(d) asutuse(d) (edaspidi „pädev asutus” või „pädevad asutused”), kes tegutseb(vad) ministeeriumide haldusalas või väljaspool ministeeriume, ja tagab nende toimimise. Kui on määratud rohkem kui üks pädev asutus, määrab liikmesriik kindlaks nende pädevuse ja nende suhtes kehtivad kooskõlastamisnõuded.

2.   Pädevate asutuste ülesehitus peab tagama nende sõltumatuse ja erapooletuse ning nende töökord peab tagama nende tegevuse läbipaistvuse ja kõikide huvitatud isikute kaasamise.

3.   Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused vastavad V lisas sätestatud nõuetele.

4.   Pädevad asutused tagavad, et kontrollitavast ettevõtjast sõltumatu isik viib kontrollimenetluse läbi järjepideval, erapooletul ja usaldusväärsel viisil, tuginedes toote sertifitseerimissüsteemidega tegelevaid asutusi käsitlevatele rahvusvahelistele, Euroopa või liikmesriigi nõuetele ja menetlustele.

Artikkel 5

Euroopa Liidu ökomärgise komisjon

1.   Komisjon moodustab Euroopa Liidu ökomärgise komisjoni (EUEB), kuhu kuuluvad kõikide liikmesriikide artiklis 4 osutatud pädevate asutuste esindajad ja muud huvitatud osalised. EUEB valib oma esimehe vastavalt oma töökorrale. EUEB aitab kaasa ELi ökomärgise kriteeriumide väljatöötamisele ja läbivaatamisele ning ELi ökomärgise süsteemi elluviimise igale ülevaatamisele. Samuti nõustab ja abistab see komisjoni nendes valdkondades ning eelkõige annab soovitusi keskkonnatoime miinimumnõuete kohta.

2.   Komisjon tagab, et EUEB järgib oma tegevuses igast konkreetsest tooterühmast huvitatud isikute (nt pädevad asutused, tootjad, jaemüüjad, teenuseosutajad, hulgimüüjad, maaletoojad, eelkõige VKEd, keskkonnaorganisatsioonid ja tarbijaorganisatsioonid) tasakaalustatud osaluse põhimõtet.

Artikkel 6

Üldnõuded ELi ökomärgise kriteeriumide jaoks

1.   ELi ökomärgise kriteeriumid põhinevad toodete keskkonnatoimel, võttes arvesse ühenduse viimaseid strateegilisi eesmärke keskkonna valdkonnas.

2.   ELi ökomärgise kriteeriumidega määratakse kindlaks keskkonnanõuded, millele toode ELi ökomärgise saamiseks peab vastama.

3.   ELi ökomärgise kriteeriumid määratakse kindlaks teaduslikul alusel, võttes arvesse toodete kogu olelusringi. Kriteeriumide kindlaksmääramisel võetakse arvesse järgmist:

a)

kõige olulisem keskkonnamõju, eelkõige mõju kliimamuutustele, loodusele ja bioloogilisele mitmekesisusele, energia ja ressursside tarbimine, jäätmete tekkimine, heitmed igasugusesse keskkonda, füüsilisest mõjust tingitud saaste ning ohtlike ainete kasutamine ja keskkonda paiskamine;

b)

ohtlike ainete asendamine ohutumate ainete või alternatiivsete materjalide või alternatiivse disainiga, kui see on tehniliselt teostatav;

c)

toodete vastupidavuse ja taaskasutatavuse võime vähendada keskkonnamõju;

d)

netotasakaal keskkonnakasu ja -koormuse (sh tervise ja ohutuse aspektid) vahel konkreetse toote olelusringi eri etappidel;

e)

vajadusel sotsiaalsed ja eetilised aspektid, nt viidates asjakohastele rahvusvahelistele konventsioonidele ja lepingutele, nagu asjakohased Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) nõuded ja tegevusjuhendid;

f)

koostoime suurendamiseks tooterühma puhul samale tooterühmale kohaldatavad teised olemasolevad ning eelkõige riigi või piirkonna tasandi ametlikult tunnustatud EN ISO 14024 tüüp I keskkonnamärgiste kriteeriumid;

g)

niivõrd kui võimalik, loomkatsete vähendamise põhimõte.

4.   ELi ökomärgise kriteeriumid sisaldavad nõudeid, mis peavad tagama, et ELi ökomärgist kandev toode täidab oma otstarvet piisaval määral.

5.   Komisjon teostab enne ELi ökomärgise mis tahes kriteeriumide väljatöötamist toidu ja sööda osas, nagu need on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruses (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused), (10) hiljemalt 31. detsembriks 2011 uuringu, milles selgitatakse selliste toodete, sealhulgas kalandus- ja vesiviljelussaaduste kogu olelusringi hõlmava keskkonnatoime usaldusväärsete kriteeriumide kehtestamise teostatavust. Uuringus tuleks erilist tähelepanu pöörata sellele, millist mõju avaldavad ELi ökomärgise kriteeriumid toiduainetele ja söödale, aga ka töötlemata põllumajandussaadustele, mis jäävad määruse (EÜ) nr 834/2007 reguleerimisalasse. Ühtlasi tuleks uuringus vaadelda võimalust, et ELi ökomärgise võivad saada ainult mahepõllumajanduslikuks tunnistatud tooted, et vältida tarbijate eksitamist.

Komisjon otsustab vastavalt artikli 16 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele uuringu tulemuste ja EUEB arvamuse põhjal, milliste toidu ja sööda tooterühmade puhul, kui üldse, on ELi ökomärgise kriteeriumide väljatöötamine asjakohane.

6.   ELi ökomärgist ei anta kaupadele, mis sisaldavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) (11) tähenduses mürgiseks, keskkonnale ohtlikuks, kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks klassifitseeritud aineid, valmistisi või segusid, ega Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet) (12) artiklis 57 osutatud aineid sisaldavatele kaupadele.

7.   Lõikes 6 osutatud aineid sisaldavate teatavate kaupade puhul ja ainult juhul, kui nende ainete asendamine või alternatiivse materjali või alternatiivse kasutamine ei ole tehniliselt teostatav, või toodete puhul, mille üldine keskkonnatoime on teiste sama kategooria toodetega võrreldes märgatavalt suurem, võib komisjon võtta meetmeid lõikes 6 sätestatud korrast erandite tegemiseks. Erandeid ei tehta ainete suhtes, mis vastavad määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklis 57 sätestatud kriteeriumidele, on kindlaks määratud kõnealuse määruse artikli 59 lõikes 1 kirjeldatud menetluse kohaselt ja mille kontsentratsioon segus või (kompleks)tootes (või selle homogeenses osas) on üle 0,1 massiprotsendi. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 16 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Artikkel 7

ELi ökomärgise kriteeriumide väljatöötamine ja läbivaatamine

1.   Pärast EUEBiga konsulteerimist võivad komisjon, liikmesriigid, pädevad asutused ja muud sidusrühmad algatada ELi ökomärgise kriteeriumide väljatöötamise ja läbivaatamise ning seda juhtida. Kui kriteeriumide väljatöötamise juhtimine tehakse ülesandeks muudele sidusrühmadele, peavad nad tõendama oma ekspertteadmisi asjaomases tootevaldkonnas ning samuti võimet juhtida tegevust erapooletult ja kooskõlas käesoleva määruse eesmärkidega. Siinkohal eelistatakse rohkem kui ühest huvirühmast koosnevaid konsortsiume.

ELi ökomärgise kriteeriumide väljatöötamise või läbivaatamise algatanud ja seda juhtiv isik koostab vastavalt I lisa A osas sätestatud menetlusele alljärgnevad dokumendid:

a)

eelaruanne,

b)

kriteeriumide ettepaneku eelnõu,

c)

kriteeriumide ettepaneku eelnõu toetav tehniline aruanne,

d)

lõpparuanne,

e)

käsiraamat ELi ökomärgise võimalikele kasutajatele ja pädevatele asutustele,

f)

käsiraamat riigihankelepinguid sõlmivatele asutustele.

Need dokumendid esitatakse komisjonile ja EUEB-le.

2.   Kui mõne ELi ökomärgise kriteeriumideta tooterühma jaoks on mõne teise, EN ISO 14024 tüübi I kohastele keskkonnamärgistele vastava ökomärgise süsteemi jaoks kriteeriumid välja töötatud, siis võib iga liikmesriik, kus seda teist ökomärgise süsteemi tunnustatakse, pärast komisjoni ja EUEBiga konsulteerimist pakkuda need kriteeriumid välja kriteeriumide väljatöötamiseks ELi ökomärgise süsteemi raames.

Sellistel juhtudel võib kohaldada I lisa B osas sätestatud kriteeriumide väljatöötamise lühimenetlust, tingimusel et pakutud kriteeriumid on välja töötatud kooskõlas I lisa A osaga. Seda menetlust juhib kas komisjon või liikmesriik, kes vastavalt esimesele lõigule on pakkunud välja kriteeriumide väljatöötamise lühimenetluse.

3.   Kui tekib vajadus kriteeriume vähemolulisel määral muuta, võib selleks kohaldada I lisa C osas sätestatud kriteeriumide läbivaatamise lühimenetlust.

4.   19. veebruar 2011 lepivad EUEB ja komisjon kokku töökavas, mis hõlmab strateegiat ja mittetäielikku tooterühmade loetelu. Kavas arvestatakse muude ühenduse meetmetega (nt keskkonnahoidlik riigihange) ning seda võib ajakohastada vastavalt ühenduse viimastele strateegilistele eesmärkidele keskkonna valdkonnas. Seda kava ajakohastatakse korrapäraselt.

Artikkel 8

ELi ökomärgise kriteeriumide kehtestamine

1.   Esialgsed ELi ökomärgise kriteeriumid töötatakse välja I lisas kehtestatud menetluse kohaselt ning võttes arvesse töökava.

2.   Komisjon võtab hiljemalt üheksa kuud pärast EUEBiga konsulteerimist vastu meetmed ELi ökomärgise konkreetsete kriteeriumide kehtestamiseks iga tooterühma jaoks. Need meetmed avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Oma lõplikus ettepanekus võtab komisjon arvesse EUEBi märkusi ning tõstab selgelt esile ja dokumenteerib mis tahes muudatused, mis ta on pärast EUEBiga konsulteerimist lõplikus ettepanekus teinud võrreldes ettepaneku eelnõuga, ning selgitab nende põhjuseid.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 16 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

3.   Lõikes 2 osutatud meetmetega komisjon:

a)

kehtestab konkreetsete toodete ELi ökomärgise kriteeriumidele vastavuse hindamise nõuded („hindamise nõuded”);

b)

täpsustab iga tooterühma puhul kolm peamist keskkonnanäitajat, mille võib ära märkida vabatahtliku tekstiväljaga ökomärgisel vastavalt II lisale;

c)

täpsustab iga tooterühma jaoks kriteeriumide ja hindamisnõuete kehtimise aja;

d)

määrab punktis c nimetatud kehtimisajal toodete lubatud varieeruvuse astme.

4.   ELi ökomärgise kriteeriumide kehtestamisel hoidutakse meetmetest, mille rakendamine võib põhjustada VKEdele ebaproportsionaalset haldus- ja finantskoormust.

Artikkel 9

ELi ökomärgise andmine ning selle kasutamistingimused

1.   Ettevõtja, kes soovib ELi ökomärgist kasutada, pöördub taotlusega artiklis 4 osutatud pädeva asutuse poole järgmiste eeskirjade kohaselt:

a)

kui toode pärineb ühest liikmesriigist, esitatakse taotlus selle liikmesriigi pädevale asutusele;

b)

kui toode pärineb samal kujul mitmest liikmesriigist, esitatakse taotlus ühe asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele;

c)

kui toode pärineb väljastpoolt ühendust, esitatakse taotlus pädevale asutusele ükskõik millises liikmesriigis, kus toodet kavatsetakse turustada või turustatakse.

2.   ELi ökomärgisel on II lisas näidatud kuju.

ELi ökomärgist võib kasutada vaid nende toodete puhul, mis vastavad asjaomaste toodete suhtes kohaldatavatele ELi ökomärgise kriteeriumidele ja millele on antud ELi ökomärgis.

3.   Taotluses esitatakse ettevõtja täielikud kontaktandmed, täpsustatakse asjaomane tooterühm ja tuuakse ära toote täielik kirjeldus ning pädeva asutuse poolt nõutav mis tahes muu teave.

Taotlusele lisatakse kõik asjakohased dokumendid, mida on täpsustatud komisjoni asjaomases meetmes, millega kõnealuse tooterühma jaoks on kehtestatud ELi ökomärgise kriteeriumid.

4.   Pädev asutus, kellele esitatakse taotlus, nõuab lõivu või tasu vastavalt III lisale. ELi ökomärgist võib kasutada tingimusel, et lõiv või tasu on makstud õigel ajal.

5.   Kahe kuu jooksul pärast taotluse saamist kontrollib asjaomane pädev asutus, kas dokumentatsioon on täielik ja teavitab sellest ettevõtjat. Pädev asutus võib taotluse tagasi lükata, kui ettevõtja jätab kuue kuu jooksul pärast nimetatud teavitamist täiendavad dokumendid esitamata.

Kui esitatud dokumentatsioon on täielik ja pädev asutus on kontrollinud, et toode vastab vastavalt artiklile 8 avaldatud ELi ökomärgise kriteeriumidele ning hindamise nõuetele, omistab pädev asutus tootele registreerimisnumbri.

Ettevõtjad kannavad ELi ökomärgise kriteeriumidele vastavuse testimise ja hindamise kulud. Ettevõtjatelt võib nõuda reisi- ja majutuskulude tasumist, kui vajalikuks osutub kohapealne kontroll väljaspool pädeva asutuse asukohaks olevat liikmesriiki.

6.   Kui ELi ökomärgise andmise kriteeriumid näevad ette, et tootmisrajatised peavad vastama teatavatele nõuetele, peavad kriteeriumidele vastama kõik rajatised, kus ELi ökomärgist kandvat toodet valmistatakse. Vajaduse korral teeb pädev asutus kontrollkäigu kohapeale või määrab selle ülesande täitmiseks volitatud esindaja.

7.   Pädevad asutused tunnustavad eelistatavalt katseid, mis on akrediteeritud vastavalt ISO-normile 17025, ja kontrolli, mida on teinud asutused, mis on akrediteeritud vastavalt EN-normile 45011 standardile või samaväärsele rahvusvahelisele standardile. Pädevad asutused teevad koostööd, et tagada hindamis- ja kontrollimenetluste tõhus ja pidev rakendamine, eelkõige artiklis 13 osutatud töörühmade abil.

8.   Pädev asutus sõlmib iga ettevõtjaga ELi ökomärgise kasutamistingimuste lepingu (sealhulgas ELi ökomärgise kasutamise lubamise ja loa tühistamise sätted, eelkõige pärast kriteeriumide läbivaatamist). Selleks kasutatakse tüüplepingut vastavalt IV lisas esitatud vormile.

9.   Ettevõtja võib tootele panna ELi ökomärgise alles pärast lepingu sõlmimist. Ettevõtja paneb ELi ökomärgist kandvale tootele ka registreerimisnumbri.

10.   Pädev asutus, kes on andnud tootele ELi ökomärgise, teavitab sellest komisjoni. Komisjon loob ühtse registri ja ajakohastab seda regulaarselt. Register avaldatakse ELi ökomärgise veebisaidil.

11.   ELi ökomärgist võib kasutada toodetel, millele on antud ELi ökomärgis, ja nendega seotud reklaammaterjalidel.

12.   ELi ökomärgise andmine ei mõjuta ühenduse või riikide keskkonna- või muude nõuete kohaldamist toote olelusringi eri etappidele.

13.   ELi ökomärgise kasutamise õigus ei laiene ELi ökomärgise kasutamisele kaubamärgi osana.

Artikkel 10

Turujärelevalve ja ELi ökomärgise kasutamise kontroll

1.   Keelatud on igasugune vale või eksitav reklaam või ELi ökomärgist meenutava märgise või logo kasutamine.

2.   Pädev asutus kontrollib korrapäraselt, et toode, millele ta on andnud ELi ökomärgise, vastab artikli 8 kohaselt avaldatud ELi ökomärgise kriteeriumidele ja hindamise nõuetele. Pädev asutus teeb vajaduse korral kontrolle ka kaebuse põhjal. Selline kontrollimine võib tähendada kohapealset pistelist kontrolli.

Tootele ELi ökomärgise andnud pädev asutus teatab ELi ökomärgise kasutajale ELi ökomärgist kandva toote kohta esitatud kaebustest ja võib nõuda, et kasutaja neile vastaks. Pädev asutus võib kaebaja isikut kasutaja eest varjata.

3.   ELi ökomärgise kasutaja peab lubama tootele ELi ökomärgise andnud pädeval asutusel teha kõiki uurimistoiminguid, mis on vajalikud, et kontrollida tooterühma kriteeriumide ja artikli 9 jätkuvat täitmist kasutaja poolt.

4.   ELi ökomärgise kasutaja lubab tootele ELi ökomärgise andnud pädeva asutuse esindajate nõudmise korral neil siseneda ruumidesse, kus kõnealust toodet valmistatakse.

Nõudmise võib esitada mis tahes mõistlikul ajal ja ilma ette teatamata.

5.   Kui mis tahes pädev asutus, olles andnud ELi ökomärgise kasutajale võimaluse esitada oma vastuväited, leiab, et ELi ökomärgisega toode ei vasta kõnealuse tooterühma kriteeriumidele või et ELi ökomärgist ei kasutata vastavalt artiklile 9, keelab ta ELi ökomärgise kasutamise kõnealusel tootel või, juhul kui ELi ökomärgise on andnud muu pädev asutus, teavitab ta asjaomast pädevat asutust. ELi ökomärgise kasutajal ei ole õigust artikli 9 lõikes 4 osutatud lõivu või tasu osalisele ega täielikule tagasimaksmisele.

Pädev asutus teavitab kõnealusest keelust viivitamatult kõiki teisi pädevaid asutusi ja komisjoni.

6.   Tootele ELi ökomärgise andnud pädev asutus ei avalda teavet, mille ta on saanud, hinnates artiklis 9 sätestatud ELi ökomärgise kasutamise eeskirjade täitmist ELi ökomärgise kasutaja poolt, ega kasuta seda teavet ELi ökomärgise kasutamise lubamisega mitteseotud otstarbel.

Pädev asutus rakendab mõistlikud abinõud talle esitatud dokumentide kaitsmiseks võltsimise ja seadusevastase omastamise eest.

Artikkel 11

Liikmesriikide ökomärgistamise süsteemid

1.   Kui ELi ökomärgise kriteeriumid on mingi tooterühma jaoks avaldatud, võib liikmesriigi või piirkonna ametlikult tunnustatud, EN ISO 14024 tüübi I kohaseid ökomärgistamise süsteeme, mis seda tooterühma avaldamise ajal ei hõlma, laiendada sellele tooterühmale ainult juhul, kui nende süsteemide kriteeriumid on vähemalt sama ranged kui ELi ökomärgise kriteeriumid.

2.   Euroopa ökomärgistamise süsteemide (EN ISO 14024 tüüp I) kriteeriumide ühtlustamise eesmärgil võetakse ELi ökomärgise kriteeriumide puhul ühtlasi arvesse liikmesriikide ametlikult tunnustatud ökomärgise süsteemide raames välja töötatud olemasolevaid kriteeriume.

Artikkel 12

ELi ökomärgise propageerimine

1.   Liikmesriigid ja komisjon lepivad koostöös EUEBiga kokku konkreetse tegevuskava osas, et propageerida ELi ökomärgise kasutamist:

a)

teadlikkuse tõstmise ürituste ning avalikkuse teavitamise ja harimise kampaaniatega, mis on suunatud tarbijatele, tootjatele, hulgimüüjatele, teenuseosutajatele, avalik-õiguslikele ostjatele, kauplejatele, jaemüüjatele ja avalikkusele;

b)

süsteemi kasutuselevõtmise ergutamisega, eriti VKEde hulgas,

toetades nii süsteemi arengut.

2.   ELi ökomärgise propageerimine võib toimuda ELi ökomärgise veebisaidi kaudu, mis pakub põhiteavet ja reklaammaterjale ELi ökomärgise kohta ning teavet selle kohta, kust ELi ökomärgist kandvaid tooteid saab osta, ning seda kõigis ühenduse keeltes.

3.   Liikmesriigid soodustavad riigihankelepinguid sõlmivatele asutustele mõeldud käsiraamatu kasutamist vastavalt I lisa A osa punktile 5. Selleks kaaluvad liikmesriigid näiteks kõnealuses käsiraamatus täpsustatud kriteeriumidele vastavate toodete puhul ostueesmärkide kehtestamist.

Artikkel 13

Teabe ja kogemuste vahetamine

1.   Määruse järjekindla rakendamise soodustamiseks vahetavad pädevad asutused korrapäraselt teavet ja kogemusi, eelkõige artiklite 9 ja 10 kohaldamise kohta.

2.   Komisjon moodustab sellel eesmärgil pädevate asutuste töörühma. Töörühm tuleb kokku vähemalt kaks korda aastas. Reisikulud katab komisjon. Töörühm valib oma esimehe ja võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 14

Aruanne

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule ühenduse ELi ökomärgise süsteemi rakendamise aruande hiljemalt 19. veebruar 2015. Aruandesse märgitakse ka süsteemi osad, mis võidakse üle vaadata.

Artikkel 15

Lisade muutmine

Komisjon võib muuta lisasid, sealhulgas III lisas sätestatud lõivude ja tasude ülemmäära, võttes arvesse, et lõivud ja tasud peaksid täielikult katma süsteemi haldamise kulud.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 16 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Artikkel 16

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Artikkel 17

Karistused

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse sätete rikkumise korral kohaldatavate karistuste kohta ja võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad need sätted viivitamata komisjonile, samuti teatavad nad viivitamata komisjonile sätete igast järgnevast muudatusest.

Artikkel 18

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 1980/2000 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 19

Üleminekusätted

Määrust (EÜ) nr 1980/2000 kohaldatakse jätkuvalt selle artikli 9 kohaselt sõlmitud lepingute suhtes kuni kõnealustes lepingutes sätestatud lõppkuupäevani, välja arvatud kõnealuse määruse lõivu ja tasu käsitlevad sätted.

Kõnealustele lepingutele kohaldatakse käesoleva määruse artikli 9 lõiget 4 ja III lisa.

Artikkel 20

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 25. novembri 2009. aasta

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BUZEK

Nõukogu nimel

eesistuja

Å. TORSTENSSON


(1)  ELT C 120, 28.5.2009, lk 56.

(2)  ELT C 218, 11.9.2009, lk 50.

(3)  Euroopa Parlamendi 2. aprilli 2009. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 26. oktoobri 2009. aasta otsus.

(4)  EÜT L 237, 21.9.2000, lk 1.

(5)  ELT L 285, 31.10.2009, lk 10.

(6)  ELT L 189, 20.7.2007, lk 1.

(7)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(8)  EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67.

(9)  EÜT L 311, 28.11.2001, lk 1.

(10)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

(11)  ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.

(12)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.


I LISA

ELI ÖKOMÄRGISE KRITEERIUMIDE VÄLJATÖÖTAMISE JA LÄBIVAATAMISE KORD

A.   Tavamenetlus

Koostatakse järgmised dokumendid:

1.   Eelaruanne

Eelaruanne sisaldab järgmisi osi:

tooterühmaga seotud võimaliku keskkonnakasu kvantitatiivne näitaja, sh võrrelduna keskkonnakasuga, mis saadakse teistest sarnastest Euroopa ja riigi või piirkonna tasandi EN ISO 14024 tüübi I kohase ökomärgistamise süsteemidest,

tooterühma valiku ja ulatuse põhjendus,

võimalike kaubandusprobleemide käsitlus,

teiste keskkonnamärgiste kriteeriumide analüüs,

kehtivad õigusaktid ja õigusloome algatused, mis on seotud selle tooterühma sektoriga,

ohtlike ainete ohutumate ainetega asendamise või alternatiivse materjali ja alternatiivse disaini kasutamise võimaluste analüüs, kui see on tehniliselt teostatav, eelkõige määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklis 57 osutatud väga ohtlike ainete puhul,

andmed sektori ühendusesisese turu kohta (sh müügimahud ja käive),

ELi ökomärgist kandvate toodete praegune ja tulevane turuhõlvamise potentsiaal,

tooterühma keskkonnamõju ulatus ja üldine tähtsus olelusringi uute või olemasolevate hindamisuuringute alusel. Kasutada võib ka muud teaduslikku tõendusmaterjali. Kriitilise tähtsusega ja vastuolulisi küsimusi käsitletakse üksikasjalikult ja antakse nende kohta hinnang,

viited aruande koostamisel kogutud ja kasutatud andmetele ja teabele.

Eelaruanne avaldatakse komisjoni ELi ökomärgise veebisaidil, kus sellega saab kriteeriumide väljatöötamise ajal tutvuda ja seda kommenteerida.

Toidu ja sööda tooterühmadele kohaldatavate kriteeriumide väljatöötamisel peab eelaruanne, viidates artikli 6 lõike 5 kohaselt teostatavale uuringule, näitama järgmist:

valitud toote jaoks ELi ökomärgise kriteeriumide väljatöötamisel on tõeline keskkonnaalane lisandväärtus;

ELi ökomärgise puhul on võetud arvesse toote kogu olelusringi ja

ELi ökomärgise kasutamine valitud toote puhul ei põhjusta segiajamist toidu muu märgistusega.

2.   Kriteeriumide ettepaneku eelnõu ja sellega seotud tehniline aruanne

Pärast eelaruande avaldamist koostatakse ettepaneku eelnõu ja seda toetav tehniline aruanne.

Kavandatud kriteeriumid peavad vastama järgmistele nõuetele:

need põhinevad kogu olelusringi jooksul ühenduse turul kättesaadavatel parima keskkonnatoimega toodetel ja moodustavad nende vastuvõtmise ajal soovituslikult 10–20 % ühenduse turul kättesaadavatest parima keskkonnatoimega toodetest;

vajaliku paindlikkuse lubamiseks määratakse täpne määr protsentides kindlaks igal üksikul juhul eraldi, et tagada kõige keskkonnahoidlikumate toodete edendamine ja võimaldada tarbijatele piisav valik;

nende puhul võetakse arvesse keskkonna netotasakaalu keskkonnakasu ja -koormuse (sh tervise ja ohutuse aspektid) vahel; vajaduse korral võetakse arvesse ka sotsiaalseid ja eetilisi aspekte, nt viidates asjakohastele rahvusvahelistele konventsioonidele ja lepingutele, nagu asjakohased Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) nõuded ja tegevusjuhendid;

nende aluseks on toote kõige olulisem keskkonnamõju, need on väljendatud nii palju kui võimalik toote keskkonnatoime oluliste tehniliste näitajatena ja need sobivad hindamiseks käesoleva määruse sätete kohaselt;

nende aluseks on tõendatud andmed ja teave, mis käivad võimaluse korral kogu ühenduse turu kohta;

nende aluseks on olelusringi andmed ja kvantitatiivne keskkonnamõju, mis vastavad võimaluse korral Euroopa olelusringi kontrollandmete süsteemis (ELCD) olevatele andmetele;

nendes arvestatakse kõikide konsultatsiooniprotsessis osalenud huvitatud isikute arvamusi;

need tagavad tooterühmale kohaldatavate õigusaktide ühtlustamise mõistete, katsemeetodite ning tehnilise ja haldusdokumentatsiooni osas;

nendes arvestatakse ühenduse asjaomaseid poliitikavaldkondi ja seotud tooterühmadega seoses tehtud tööd.

Kriteeriumide ettepaneku eelnõu koostatakse nii, et see on kõigile, kes seda kasutada soovivad, lihtsalt mõistetav. Selles põhjendatakse iga kriteeriumi ja selgitatakse iga kriteeriumiga kaasnevat keskkonnakasu. Eelnõus tuuakse esile olulisematele keskkonnanäitajatele vastavad kriteeriumid.

Tehniline aruanne sisaldab vähemalt järgmisi osi:

iga nõude ja kriteeriumi teaduslik selgitus,

üldise keskkonnatoime kvantitatiivsed näitajad, mida kriteeriumidega soovitakse saavutada, võrrelduna turul olevate keskmiste toodetega,

kõikide kriteeriumide loodetava keskkonna-, majandusliku ja sotsiaalse mõju hinnang,

eri kriteeriumide hindamise testimismeetodid,

testimiskulude kalkulatsioon,

iga kriteeriumi osas teave kõikide testide, aruannete ja muu dokumentatsiooni kohta, mida kasutajad peavad esitama pädeva asutuse nõudmisel vastavalt artikli 10 lõikele 3.

Kriteeriumide ettepaneku eelnõu ja tehniline aruanne avaldatakse tagasiside saamiseks komisjoni ELi ökomärgise veebisaidil. Tooterühma väljatöötamist juhtiv isik edastab eelnõu ja aruande kõikidele huvitatud isikutele.

Kriteeriumide eelnõu üle peetakse vähemalt kaks töörühma avatud koosolekut, kuhu kutsutakse osalema kõiki huvitatud isikuid (pädevad asutused, tööstus (sh VKEd), ametiühingud, jaemüüjad, maaletoojad ning keskkonna- ja tarbijaorganisatsioonid). Koosolekutel osaleb ka komisjon.

Kriteeriumide ettepaneku eelnõu ja tehniline aruanne peavad olema kättesaadavad vähemalt üks kuu enne esimest töörühma koosolekut. Iga järgnev kriteeriumide ettepaneku eelnõu peab olema kättesaadav vähemalt üks kuu enne järgmist koosolekut. Järgnevates eelnõudes esitatud muudatuste tagamaid selgitatakse põhjalikult ja need dokumenteeritakse seoses töörühmade avatud koosolekutel toimunud arutelu ja avalikkuselt saadud tagasisidega.

Kõikidele kriteeriumide väljatöötamise protsessi jooksul saadud kommentaaridele vastatakse, kas need aktsepteeritakse või mitte ja miks.

3.   Lõpparuanne ja kriteeriumide eelnõu

Lõpparuanne sisaldab järgmisi osi:

Selged vastused kõikidele kommentaaridele ja ettepanekutele, näidates, kas need aktsepteeritakse või mitte ja miks. Euroopa Liidus ja sellest väljaspool asuvaid huvitatud isikuid koheldakse võrdselt.

See sisaldab ka järgmisi osi:

üheleheküljeline kokkuvõte pädevate asutuste toetusest kavandatavatele kriteeriumidele,

kõikide selliste dokumentide loetelu, mis edastati kriteeriumide väljatöötamise ajal, koos iga dokumendi edastamise kuupäeva, dokumendi saanud isikute nimede ja dokumendi koopiaga,

nende huvitatud isikute loetelu, kes osalesid töös, kellega peeti nõu või kes avaldasid arvamust, ja nende kontaktandmed,

lühikokkuvõte,

tooterühma kolm peamist keskkonnanäitajat, mille võib ära märkida vabatahtliku tekstiväljaga ökomärgisel vastavalt II lisale,

ettepanek tooterühma turustamis- ja kommunikatsioonistrateegia kohta.

Kõik lõpparuande kohta saadud tähelepanekud arutatakse läbi ja soovi korral edastatakse teave kommentaaridele järgnenud meetmete kohta.

4.   Käsiraamat ELi ökomärgise võimalikele kasutajatele ja pädevatele asutustele

Käsiraamat koostatakse selleks, et aidata ELi ökomärgise võimalikel kasutajatel ja pädevatel asutustel hinnata toodete vastavust kriteeriumidele.

5.   Käsiraamat riigihankelepinguid sõlmivatele asutustele

Koostatakse ELi ökomärgise kasutamise käsiraamat riigihankelepinguid sõlmivatele asutustele.

Komisjon koostab võimalikele kasutajatele ja pädevatele asutustele mõeldud käsiraamatu ning riigihankelepinguid sõlmivatele asutustele mõeldud käsiraamatu mallid, mis tõlgitakse kõigisse ühenduse ametlikesse keeltesse.

B.   Lühimenetlus teiste EN ISO 14024 tüübi I kohaste ökomärgistamise süsteemide raames väljatöötatud kriteeriumide korral

Komisjonile esitatakse üks aruanne. Aruandes näidatakse, et A osas sätestatud tehnilised ja konsulteerimise nõuded on täidetud; samuti esitatakse kriteeriumide ettepaneku eelnõu, käsiraamat ELi ökomärgise võimalikele kasutajatele ja pädevatele asutustele ning käsiraamat riigihankelepinguid sõlmivatele asutustele.

Kui komisjon leiab, et aruanne ja kriteeriumid vastavad A osas sätestatud nõuetele, avaldatakse aruanne ja kriteeriumide ettepaneku eelnõu komisjoni ELi ökomärgise veebisaidil, kus sellega saab tutvuda ja selle kohta tagasisidet anda kahe kuu jooksul.

Kõikidele avaliku arutelu ajal saadud kommentaaridele vastatakse, kas need aktsepteeritakse või mitte ja miks.

Võttes arvesse avaliku arutelu jooksul tehtud muudatusi, võib komisjon vastavalt artiklile 8 kriteeriumid vastu võtta, kui ükski liikmesriik ei taotle töörühma avatud koosolekut.

Kui mõni liikmesriik seda soovib, korraldatakse kriteeriumide eelnõu osas töörühma avatud koosolek, kus osalevad kõik huvitatud isikud (pädevad asutused, tööstusharu (sh VKEd), ametiühingud, jaemüüjad, maaletoojad ning keskkonna- ja tarbijaorganisatsioonid). Koosolekul osaleb ka komisjon.

Võttes arvesse avaliku arutelu jooksul või töörühma koosoleku ajal tehtud muudatusi, võib komisjon vastavalt artiklile 8 kriteeriumid vastu võtta.

C.   Lühimenetlus kriteeriumide vähemolulise läbivaatamise korral

Komisjon koostab aruande, mis sisaldab järgmisi osi:

selgitus, miks puudub vajadus kriteeriumide täieliku läbivaatamise järele ja miks piisab vaid kriteeriumide ja nende rangusastme ajakohastamisest,

tehniline osa, mis ajakohastab kriteeriumide kehtestamise aluseks võetud turuandmeid,

muudetud kriteeriumide ettepaneku eelnõu,

üldise keskkonnatoime kvantitatiivsed näitajad, mida muudetud kriteeriumidega soovitakse saavutada, võrrelduna turul olevate keskmiste toodetega,

muudetud käsiraamat ELi ökomärgise võimalikele kasutajatele ja pädevatele asutustele ning

muudetud käsiraamat riigihankelepinguid sõlmivatele asutustele.

Aruanne ja kriteeriumide ettepaneku eelnõu avaldatakse komisjoni ELi ökomärgise veebisaidil, kus sellega saab tutvuda ja selle kohta tagasisidet anda kahe kuu jooksul.

Kõikidele avaliku arutelu ajal saadud kommentaaridele vastatakse, kas need aktsepteeritakse või mitte ja miks.

Võttes arvesse avaliku arutelu jooksul tehtud muudatusi, võib komisjon vastavalt artiklile 8 kriteeriumid vastu võtta, kui ükski liikmesriik ei taotle töörühma avatud koosolekut.

Kui mõni liikmesriik seda soovib, korraldatakse muudetud kriteeriumide eelnõu osas töörühma avatud koosolek, kus osalevad kõik huvitatud isikud (pädevad asutused, ettevõtjad (sh VKEd), ametiühingud, jaemüüjad, maaletoojad ning keskkonna- ja tarbijaorganisatsioonid). Koosolekul osaleb ka komisjon.

Võttes arvesse avaliku arutelu jooksul või töörühma koosoleku ajal tehtud muudatusi, võib komisjon vastavalt artiklile 8 kriteeriumid vastu võtta.


II LISA

ELI ÖKOMÄRGISE KUJU

ELi ökomärgisel on alltoodud kuju.

Märgis:

Image

Vabatahtlik tekstiväljaga märgis (ettevõtja võib kasutada seda tekstivälja ja kasutatav tekst on täpsustatud vastava tooterühma kriteeriumides):

Image

Tootel peab olema ka ELi ökomärgise registreerimisnumber. See esitatakse järgmisel kujul:

Image

xxxx tähistab registreerimisriiki, yyy tähistab tooterühma ja zzzzz pädeva asutuse poolt antud registreerimisnumbrit.

Märgis, vabatahtlik tekstiväljaga märgis ja registreerimisnumber trükitakse kas kahevärvilisena (Pantone 347 roheline lille lehtede ja varre, sümboli Є, veebiaadressi ja akronüümi EU jaoks ning Pantone 279 muude elementide, teksti ja piirjoonte jaoks) või musta värviga valgel taustal või valge värviga mustal taustal.


III LISA

LÕIVUD JA TASUD

1.   Taotluse menetlemise tasu

Pädev asutus, kellele taotlus esitatakse, nõuab tasu, mis vastab taotluse menetlemise tegelikele halduskuludele. Nimetatud tasu ei või olla väiksem kui 200 eurot ja mitte suurem kui 1 200 eurot.

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate (1) ning arenguriikide ettevõtjate puhul ei tohi maksimaalne taotluse menetlemise tasu olla suurem kui 600 eurot.

Mikroettevõtjate (1) puhul on maksimaalne taotluse menetlemise tasu 350 eurot.

Ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) registreeritud ja/või ISO-normi 14001 alusel sertifitseeritud taotlejate taotluse menetlemise tasu vähendatakse 20 % võrra. Tasu vähendamise tingimus on, et taotleja kohustub selgesõnaliselt oma keskkonnapoliitikas tagama, et tema ELi ökomärgisega toode vastab täielikult ökomärgise kriteeriumidele lepingu kehtivusaja jooksul ja et see kohustus kajastub nõuetekohaselt üksikasjalikes keskkonnaalastes eesmärkides. ISO 14001 alusel sertifitseeritud taotlejad peavad igal aastal tõendama selle kohustuse täitmist. EMASis registreeritud taotlejad edastavad oma igal aastal kontrollitud keskkonnaaruande koopia.

2.   Aastatasu

Pädev asutus võib nõuda igalt taotlejalt, kellele on antud ELi ökomärgis, märgise kasutamise eest kuni 1 500 euro suuruse aastatasu maksmist.

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ning arenguriikide ettevõtjate puhul ei tohi maksimaalne aastatasu olla suurem kui 750 eurot.

Mikroettevõtjate puhul on maksimaalne aastatasu 350 eurot.

Tasu arvestusperiood algab taotlejale ELi ökomärgise andmise kuupäevast.


(1)  Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovituses 2003/361/EÜ määratletud VKEd ja mikroettevõtjad (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).


IV LISA

ELi ÖKOMÄRGISE KASUTAMISTINGIMUSTE TÜÜPLEPING

PREAMBUL

Pädev asutus … (täielik nimetus), edaspidi „pädev asutus”,

registrisse kantud … (täielik aadress), mida käesoleva lepingu allkirjastamiseks esindab … (vastutava isiku nimi), ja … (valdaja täielik nimi), kes on tootja, maaletooja, teenuseosutaja, hulgimüüja või jaemüüja, kelle ametlik registreeritud aadress on … (täielik aadress), edaspidi „valdaja”, keda esindab … (vastutava isiku nimi), on vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. november 2009 määrusele (EÜ) nr 66/2010 ELi ökomärgise kohta (1) (edaspidi „ELi ökomärgise määrus”) ELi ökomärgise kasutamise osas kokku leppinud järgmises:

1.   ELi ÖKOMÄRGISE KASUTAMINE

1.1.   Pädev asutus annab valdajale õiguse kasutada ELi ökomärgist toodetel, mis vastavad lisatud tehnilisele kirjeldusele ja asjaomasele tooterühmale seatud kriteeriumidele, mis kehtivad … ja on kinnitatud Euroopa Ühenduste Komisjoni poolt … (kuupäev), avaldatud Euroopa Liidu Teatajas … (täielik viide) ning lisatud käesolevale lepingule.

1.2.   ELi ökomärgist kasutatakse ainult ELi ökomärgise määruse II lisas sätestatud kujul.

1.3.   Valdaja tagab, et märgistatav toode vastab kogu lepingu kehtivusaja jooksul kõikidele selles lepingus ettenähtud kasutamistingimustele ja ELi ökomärgise määruse artikli 9 sätetele. Uut taotlust ei ole vaja esitada, kui toote omadused muutuvad nii, et need ei mõjuta ökomärgise andmise kriteeriumide täitmist. Valdaja peab pädevat asutust tähitud kirjaga siiski nendest muudatustest teavitama. Pädev asutus võib viia läbi asjakohase kontrolli.

1.4.   Pädeva asutuse nõusolekul võib lepingut laiendada algsest suuremale tootevalikule tingimusel, et tooted kuuluvad samasse tooterühma ja vastavad kõnealuse rühma kriteeriumidele. Pädev asutus võib kontrollida, kas need tingimused on täidetud. Tehnilist kirjeldust sisaldavat lisa muudetakse sellele vastavalt.

1.5.   Valdaja ei reklaami, ei tee avaldusi ega kasuta märgiseid või logosid viisil, mis on ebaõige või eksitav või mis võib põhjustada segiajamist või seada kahtluse alla ELi ökomärgise usaldusväärsuse.

1.6.   Käesoleva lepingu järgi vastutab valdaja ELi ökomärgise kasutamise eest oma toodetel, eelkõige seoses reklaamiga.

1.7.   Pädev asutus, sh pädeva asutuse poolt selleks volitatud esindaja, võib korraldada vajaliku uurimise, et jälgida, kas valdaja järgib pidevalt tooterühma kriteeriume ning käesolevas lepingus ettenähtud kasutamistingimusi ja sätteid kooskõlas ELi ökomärgise määruse artiklis 10 sätestatud korraga.

2.   PEATAMINE JA TÜHISTAMINE

2.1.   Kui valdajale selgub, et ta ei täida enam kasutamistingimusi või käesoleva lepingu punkti 1 sätteid, teatab ta sellest pädevale asutusele ja hoidub ELi ökomärgise kasutamisest, kuni kasutamistingimused ja sätted on täidetud ning pädevale asutusele sellest teatatud.

2.2.   Kui pädev asutus leiab, et valdaja on rikkunud käesolevas lepingus ettenähtud kasutamistingimusi või selle sätteid, on pädeval asutusel õigus valdajale antud ELi ökomärgise kasutamise õigus peatada või tühistada ning võtta vajalikke meetmeid, sh ELi ökomärgise määruse artiklites 10 ja 17 ettenähtud meetmed, et takistada valdajal ELi ökomärgise edasist kasutamist.

3.   VASTUTUSE PIIRAMINE JA KAHJU HÜVITAMINE

3.1.   Valdaja ei kasuta ELi ökomärgist ühegi käesoleva lepingu punktis 1.1 nimetatud toote garantii või tagatise osana.

3.2.   Pädev asutus, sh selle volitatud esindajad, ei vastuta kahjumi või kahju eest, mille valdajale põhjustab ELi ökomärgise saamine ja/või selle kasutamine.

3.3.   Pädev asutus, sh selle volitatud esindajad, ei vastuta kahjumi või kahju eest, mille kolmandale isikule põhjustab ELi ökomärgise saamine ja/või selle kasutamine, sh reklaam.

3.4.   Valdaja hüvitab pädevale asutusele ja selle volitatud esindajatele igasuguse kahju ja kulud, mille pädevale asutusele või selle volitatud esindajatele on põhjustanud valdajapoolne lepingu rikkumine või valdaja esitatud teave või dokumendid, mida pädev asutus on heauskselt kasutanud, sealhulgas kolmanda isiku esitatud nõuded.

4.   TASUD

4.1.   Taotluse esitamisel makstava tasu ja aastatasu suurus määratakse kindlaks vastavalt ELi ökomärgise määruse III lisale.

4.2.   ELi ökomärgise kasutamise eelduseks on kõikide asjakohaste lõivude ja tasude õigeaegne tasumine.

5.   LEPINGU KESTUS JA KOHALDATAV ÕIGUS

5.1.   Välja arvatud punktides 5.2, 5.3 ja 5.4 ettenähtud juhud, kehtib käesolev leping allakirjutamise kuupäevast kuni (…) või kuni kehtivad tooterühmale seatavad kriteeriumid, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.

5.2.   Kui valdaja on rikkunud käesolevas lepingus ettenähtud kasutamistingimusi või selle sätteid punkti 2.2 tähenduses, on pädeval asutusel õigus käsitleda seda lepingu rikkumisena, mis annab talle õiguse valdajale saadetud tähitud kirjaga leping lõpetada enne punktis 5.1 nimetatud kuupäeva (ajavahemiku määrab kindlaks pädev asutus), ilma et see piiraks punkti 2.2 kohaldamist.

5.3.   Valdaja võib lepingu lõpetada, teatades sellest kolm kuud ette pädevale asutusele saadetud tähitud kirjaga.

5.4.   Kui punktis 1.1 nimetatud tooterühmale seatud kriteeriumide kehtivust pikendatakse teatavaks ajaks ilma muudatusteta ja kui pädev asutus ei ole lepingu lõpetamisest kirjalikult teavitanud vähemalt kolm kuud enne tooterühmale seatud kriteeriumide ja käesoleva lepingu kehtivuse lõppemist, teavitab pädev asutus valdajat vähemalt kolm kuud ette, et leping pikeneb automaatselt seni, kuni kehtivad tooterühmale seatud kriteeriumid.

5.5.   Pärast käesoleva lepingu lõppemist ei või valdaja kasutada ELi ökomärgist käesoleva lepingu punktis 1.1 ja lisas märgitud toote märgistamisel ega reklaamimisel. ELi ökomärgis võib jääda pärast lepingu lõppemist kuueks kuuks toodetele, mis on valdaja või muude isikute ladudes ja mis on valmistatud enne lepingu lõppemist. Viimati nimetatud sätet ei kohaldata, kui leping on lõpetatud punktis 5.2 sätestatud põhjustel.

5.6.   Käesolevast lepingust tulenevate pädeva asutuse ja valdaja vaheliste vaidluste või ühe lepinguosalise poolt teise vastu esitatud nõuete suhtes, mille osas lepinguosalised ei ole jõudnud vabatahtlikule kokkuleppele, kohaldatakse õigust, mis määratakse kindlaks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta määrusele (EÜ) nr 593/2008 lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta (Rooma I) (2) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrusele (EÜ) nr 864/2007 lepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta (Rooma II) (3).

Järgmised lisad on käesoleva lepingu osa:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. november 2009. aasta määruse (EÜ) nr 66/2010 (ELi ökomärgise kohta) tekst (ühes või mitmes asjakohases ühenduse keeles),

toote tehniline kirjeldus, milles esitatakse üksikasjalikult vähemalt nimed ja/või tootja siseviitenumbrid, tootmiskohad ja seonduva ELi ökomärgise registreerimisnumber või -numbrid,

komisjoni otsuse … tekst (mis käsitleb tooterühmale seatud kriteeriume).

Sõlmitud (koht) … (kuupäev) …

(Pädev asutus)

Esindaja …

(Õiguslikult siduv allkiri)

(Valdaja)

Esindaja …

(Õiguslikult siduv allkiri)


(1)  ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.

(2)  ELT L 177, 4.7.2008, lk 6.

(3)  ELT L 199, 31.7.2007, lk 40.


V LISA

PÄDEVATELE ASUTUSTELE ESITATAVAD NÕUDED

1.   Pädev asutus on sõltumatu organisatsioonist või tootest, mida ta hindab.

Asutust, mis kuulub ettevõtjate ühendusse või kutseliitu, mis esindab ettevõtjaid, kes on seotud pädeva asutuse poolt hinnatavate toodete disaini või projekteerimise, valmistamise, tarnimise, monteerimise, kasutamise või hooldamisega, võib määrata pädevaks asutuseks tingimusel, et tema sõltumatus ja huvide konflikti puudumine on tõendatud.

2.   Pädev asutus, selle juhtkond ja vastavushindamisülesannete täitmise eest vastutavad töötajad ei tohi olla hinnatava toote projekteerija, tootja, tarnija, paigaldaja, ostja, omanik, kasutaja, hooldaja ega ühegi nimetatud isiku volitatud esindaja. See ei välista pädeva asutuse tegevuseks vajalike hinnatud toodete kasutamist ega nende toodete kasutamist isiklikuks otstarbeks.

Pädev asutus, selle juhtkond ja vastavushindamisülesannete täitmise eest vastutavad töötajad ei tohi olla otsesel viisil seotud nimetatud toodete disaini või projekteerimise, valmistamise või ehitamise, turustamise, paigaldamise, kasutamise või hooldusega ega esindada ühtegi isikut, kes nimetatud tegevustega tegeleb. Nad ei tohi osaleda üheski tegevuses, mis võib olla vastuolus nende otsuste sõltumatuse ja aususega vastavushindamistoimingutes, mille teostamiseks nad on määratud. See kehtib eelkõige nõustamisteenuste puhul.

Pädevad asutused tagavad, et nende tütarettevõtjate või alltöövõtjate tegevus ei mõjuta nende vastavushindamistoimingute konfidentsiaalsust, objektiivsust ja erapooletust.

3.   Pädevad asutused ja nende töötajad teostavad vastavushindamistoiminguid suurima erialase usaldusväärsuse ja nõutava erialase tehnilise pädevusega ning on vabad igasugustest surveavaldustest ja ahvatlustest, eelkõige rahalistest, mis võivad nende otsuseid või vastavushindamistoimingute tulemusi mõjutada, eriti isikute või isikute rühmade suhtes, kes on huvitatud nimetatud toimingute tulemustest.

4.   Pädev asutus peab olema võimeline teostama kõiki vastavushindamistöid, mis talle käesoleva määrusega on määratud, seda nii tööde teostamise puhul pädeva asutuse enda poolt, kui tööde teostamise puhul tema nimel ja vastutusel.

Pädeva asutuse käsutuses on alati ja kõigi talle määratud vastavushindamismenetluste ja toodete iga tüübi või kategooria jaoks vajalikud:

a)

tehnilised teadmised ning piisav ja asjakohane kogemus vastavushindamisülesannete täitmiseks;

b)

menetluste kirjeldused, mille kohaselt vastavushindamist teostatakse, tagades läbipaistvuse ning nende menetluste kordamise võime. Asutusel on asjakohased tegevuspõhimõtted ja menetlused, milles eristatakse ülesandeid, mida ta täidab pädeva asutusena, ja muid tegevusi;

c)

tegevusteks vajalikud menetlused, mis võtavad arvesse ettevõtja suurust, tegutsemisvaldkonda, tema struktuuri, kõnealuse tootetehnoloogia keerukuse astet ning seda, kas tegemist on mass- või seeriatootmisega.

Tal on vajalikud vahendid vastavushindamistoimingute nõuetekohase teostamisega seotud tehniliste ja haldusülesannete täitmiseks ning juurdepääs kogu vajalikule varustusele ja vahenditele.

5.   Vastavushindamistoimingute teostamise eest vastutavatel töötajatel on järgmised pädevused:

a)

põhjalikud teadmised kõigist vastavushindamistoimingutest, mille tarvis on pädev asutus määratud;

b)

võime koostada sertifikaate, registreid ja aruandeid, mis tõendavad hindamiste teostamist.

6.   Tagatakse pädevate asutuste, nende juhtkonna ja hindamistöötajate erapooletus.

Pädeva asutuse juhtkonna ja hindamistöötajate tasu suurus ei sõltu teostatud hindamiste arvust ega nimetatud hindamiste tulemustest.

7.   Pädevad asutused osalevad asjakohases standardiseerimistegevuses ja käesoleva määruse artiklis 13 osutatud pädevate asutuste töörühma tegevuses või tagavad, et nende hindamistöötajaid on sellest teavitatud, ning kohaldavad kõnealuse töörühma töö tulemusel koostatud haldusotsuseid ja -dokumente üldiste suunistena.


Top