Help Print this page 

Document 32010L0061

Title and reference
Komisjoni direktiiv 2010/61/EL, 2. september 2010 , millega esmakordselt kohandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/68/EÜ (ohtlike kaupade siseveo kohta) lisasid seoses teaduse ja tehnika arenguga EMPs kohaldatav tekst
  • In force
OJ L 233, 3.9.2010, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 74 - 75

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/61/oj
Multilingual display
Text

3.9.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 233/27


KOMISJONI DIREKTIIV 2010/61/EL,

2. september 2010,

millega esmakordselt kohandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/68/EÜ (ohtlike kaupade siseveo kohta) lisasid seoses teaduse ja tehnika arenguga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 2008. aasta direktiivi 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2008/68/EÜ I lisa jaotises I.1, II lisa jaotises II.1 ning III lisa jaotises III.1 viidatakse rahvusvahelistes lepingutes kehtestatud sätetele, milles käsitletakse kõnealuse direktiivi artiklis 2 määratletud ohtlike kaupade sisevedu maanteel, raudteel ja siseveeteedel.

(2)

Kõnealuste rahvusvaheliste lepingute sätteid ajakohastatakse kord kahe aasta jooksul. Sellest tulenevalt kohaldatakse kõnealuste lepingute muudatustega versioone alates 1. jaanuarist 2011 ning üleminekuperiood kestab 30. juunini 2011.

(3)

Direktiivi 2008/68/EÜ I lisa jaotist I.1, II lisa jaotist II.1 ja III lisa jaotist III.1 tuleks vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas ohtlike kaupade siseveo komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2008/68/EÜ muudatused

Direktiivi 2008/68/EÜ lisasid muudetakse järgmiselt.

1)

I lisa jaotis I.1 asendatakse järgmisega:

„I.1.   ADR

Alates 1. jaanuarist 2011 kohaldatakse ADRi A ja B lisa, kusjuures sõna „lepinguosaline” asendatakse vajaduse korral sõnaga „liikmesriik”.”

2)

II lisa jaotis II.1 asendatakse järgmisega:

„II.1.   RID

Alates 1. jaanuarist 2011 kohaldatakse COTIF C liites sisalduvat RIDi lisa, kusjuures sõna „RIDi osalisriik” asendatakse vajaduse korral sõnaga „liikmesriik”.”

3)

III lisa jaotis III.1 asendatakse järgmisega:

„III.1.   ADN

Alates 1. jaanuarist 2011 kohaldatakse ADNile lisatud eeskirju, samuti ADNi artikli 3 punkte f ja h ning artikli 8 lõikeid 1 ja 3, kusjuures sõna „lepinguosaline” asendatakse vajaduse korral sõnaga „liikmesriik”.”

Artikkel 2

Ülevõtmine

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 30. juuniks 2011. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 2. september 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 260, 30.9.2008, lk 13.


Top