Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0007

Komisjoni direktiiv 2010/7/EL, 9. veebruar 2010 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine fosfiini eraldav magneesiumfosfiid selle I lisasse (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 37, 10.2.2010, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 145 - 148

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; kehtetuks tunnistatud 32012R0528

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/7/oj

10.2.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 37/33


KOMISJONI DIREKTIIV 2010/7/EL,

9. veebruar 2010,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine fosfiini eraldav magneesiumfosfiid selle I lisasse

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist, (1) eriti selle artikli 16 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 4. detsembri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1451/2007 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu biotsiidide turuleviimist käsitleva direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi teise etapi kohta) (2) on kehtestatud selliste toimeainete loetelu, mida on vaja hinnata nende kandmiseks direktiivi 98/8/EÜ I, IA või IB lisasse. Sellesse loetellu kuulub magneesiumfosfiid.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1451/2007 kohaselt on magneesiumfosfiidi hinnatud vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 11 lõikele 2 kasutamiseks toodetes, mis kuuluvad kõnealuse direktiivi V lisas määratletud tooteliiki 18: insektitsiidid.

(3)

Referentliikmesriigiks määratud Saksamaa esitas 26. oktoobril 2007 komisjonile pädeva asutuse aruande ja soovituse vastavalt määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 14 lõigetele 4 ja 6.

(4)

Komisjon ja liikmesriigid on pädeva asutuse aruande läbi vaadanud. Määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 15 lõike 4 kohaselt lisati läbivaatuse tulemused alalises biotsiidide komitees 17. septembril 2009 hindamisaruandesse.

(5)

Uuringutest ilmneb, et magneesiumfosfiidi sisaldavate biotsiidide kasutamisel insektitsiidina võib eeldada, et need vastavad direktiivi 98/8/EÜ artikli 5 nõuetele. Seega on asjakohane kanda magneesiumfosfiid I lisasse, et kõikides liikmesriikides oleks võimalik magneesiumfosfiidi sisaldavate biotsiidide insektitsiidina kasutamise lube välja anda, muuta või tühistada vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikele 3.

(6)

Liidu tasandil ei ole hinnatud kõiki võimalikke kasutusviise. Seepärast peaksid liikmesriigid hindama neid riski- ja kokkupuutestsenaariume ning neid riske keskkonna osadele ja populatsioonidele, mida ei ole riskide hindamisel liidu tasandil piisava põhjalikkusega uuritud, ning turustusloa andmisel tagama, et võetakse sobivad meetmed või kehtestatakse eritingimused kindlaks tehtud riskide vähendamiseks lubatava tasemeni. Eelkõige peaksid liikmesriigid hindama kasutamist välitingimustes, mida ei ole käsitletud liidu tasandil riskide hindamisel.

(7)

Hindamisaruande tulemuste põhjal on asjakohane nõuda, et magneesiumfosfiidi sisaldavaid insektitsiidina kasutatavaid tooteid võivad kasutada üksnes vastava koolituse saanud professionaalsed kasutajad kooskõlas direktiivi 98/8/EÜ artikli 10 lõike 2 punkti i alapunktiga e, ning et lubade väljaandmisel rakendataks selliste toodete suhtes riskivähendamismeetmeid. Kõnealuste meetmete eesmärk peaks olema vähendada magneesiumfosfiidi ohtlikkust toote kasutajate jaoks lubatava tasemeni.

(8)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrusega (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta (3) kehtestatakse magneesiumfosfiidi toidus ja söödas esinevate jääkide piirnormid. Vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 3 lõike 2 punktile c kohaldatakse jääkide piirnorme kõigi pestitsiidide jääkide suhtes, sealhulgas nende jääkide suhtes, mille esinemine võib tuleneda toimeainete kasutamisest biotsiidina. Liikmesriigid peaksid tagama, et jääkidega tehakse enne turustusloa andmist piisavalt katseid, mis võimaldaksid hinnata ohtu tarbijatele. Lisaks sellele peavad lubatud toodete märgised ja/või kemikaali ohutuskaardid sisaldama juhiseid (nt ooteajad, millest tuleb kinni pidada) selliseks kasutamiseks, millega tagatakse (EÜ) nr 396/2005 artikli 18 sätete järgimine.

(9)

Käesoleva direktiivi sätteid on oluline kohaldada samal ajal kõikides liikmesriikides, et tagada toimeainena magneesiumfosfiidi sisaldavate biotsiidide võrdne kohtlemine turul ja hõlbustada kogu biotsiidituru nõuetekohast toimimist.

(10)

Toimeaine I lisasse kandmisele peaks eelnema mõistlik ajavahemik, et liikmesriigid ja huvitatud isikud saaksid valmistuda uute nõuete täitmiseks ning toimiku koostanud taotlejad saaksid kasutada kogu kümneaastast andmekaitseaega, mis direktiivi 98/8/EÜ artikli 12 lõike 1 punkti c alapunkti ii kohaselt algab toimeaine lisasse kandmise kuupäevast.

(11)

Lisasse kandmisele peaks järgnema mõistlik ajavahemik, et liikmesriigid saaksid rakendada direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõiget 3, eelkõige välja anda, muuta või tühistada tooteliiki 18 kuuluvate magneesiumfosfiidi sisaldavate biotsiidide kasutamise lube, et tagada nende vastavus direktiivile 98/8/EÜ.

(12)

Seepärast tuleks direktiivi 98/8/EÜ vastavalt muuta.

(13)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 98/8/EÜ I lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 31. jaanuariks 2011.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. veebruarist 2012.

Kui liikmesriigid võtavad kõnealused normid vastu, lisavad nad nendesse normidesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 9. veebruar 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1.

(2)  ELT L 325, 11.12.2007, lk 3.

(3)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.


LISA

Direktiivi 98/8/EÜ I lisasse lisatakse toimeaine fosfiini eraldav magneesiumfosfiid kohta järgmine kirje:

Nr

Tavanimetus

IUPACi nimetus

Identifitseerimisnumbrid

Toimeaine miinimumpuhtus turustatavas biotsiidis

Lisamise kuupäev

Artikli 16 lõike 3 järgimise tähtaeg

(v.a rohkem kui ühte toimeainet sisaldavad tooted, mille puhul artikli 16 lõike 3 järgimise tähtaeg on viimases asjaomase toimeaine lisamise otsuses sätestatud tähtaeg)

Lisasse kuulumise lõppkuupäev

Toote liik

Erisätted (1)

„26

Fosfiini eraldav magneesiumfosfiid

Trimagneesiumdifosfiid

EÜ nr: 235-023-7

CASi nr: 12057-74-8

880 g/kg

1. veebruar 2012

31. jaanuar 2014

31. jaanuar 2022

18

Tootele turustusloa andmise taotluse hindamisel vastavalt artiklile 5 ja VI lisale hindavad liikmesriigid teatava toote puhul, kui see on asjakohane, kasutusviise või kokkupuutestsenaariume ning selliseid ohtusid keskkonna osadele ja populatsioonidele, mida ei ole liidu tasandil riskide hindamisel piisavalt põhjalikult uuritud. Eelkõige hindavad liikmesriigid kasutamist välitingimustes.

Tootele loa andmisel tagavad liikmesriigid, et jääkidega tehakse piisavalt katseid, mis võimaldaks hinnata ohtu tarbijatele, ning võetakse asjakohased meetmed või kehtestatakse eritingimused, et kindlakstehtud riske leevendada.

Liikmesriigid tagavad, et lube antakse järgmistel tingimustel:

1)

tooteid müüakse kasutusvalmis toodetena ja üksnes vastava koolitusega professionaalsetele kasutajatele ning neid võivad kasutada üksnes vastava koolitusega professionaalsed kasutajad;

2)

pidades silmas toote ohtlikkust kasutajatele, tuleb võtta asjakohaseid riskivähendamismeetmeid. Kõnealused meetmed hõlmavad muu hulgas asjakohaste isikukaitsevahendite ja hingamisteede kaitsevahendite ning toote paigaldamiseks ette nähtud vahendite kasutamist ja toote kujundamist selliselt, et toote kasutaja puutuks tootega kokku vaid vastuvõetaval määral. Siseruumides kasutamise puhul hõlmavad meetmed ka kasutajate ja töötajate kaitsmist fumigeerimise ajal, töötajate kaitsmist uuesti ruumi sisenemisel (pärast fumigeerimist) ja kõrvaliste isikute kaitsmist gaasilekke eest;

3)

magneesiumfosfiidi sisaldavate toodete puhul, mis võivad põhjustada jääke toidus või söödas, peavad lubatud toodete märgised ja/või kemikaali ohutuskaardid sisaldama juhiseid (nt ooteajad, millest tuleb kinni pidada) selliseks kasutamiseks, millega tagatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 (ELT L 70, 16.3.2005, lk 1) artikli 18 sätete järgimine.”


(1)  VI lisas sätestatud ühtsete põhimõtete rakendamisel vajalike hindamisaruannete sisu ja järeldused on kättesaadavad komisjoni veebilehel: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


Top