Help Print this page 

Document 32010D0691

Title and reference
2010/691/EL: Komisjoni otsus, 15. november 2010 , millega Tšehhi Vabariigile tehakse liini Strančice–České Budějovice suhtes erand otsusest 2006/679/EÜ, mis käsitleb üleeuroopalise tavaraudteevõrgustiku kontrolli ja signaalimise alasüsteemi tehnilisi koostalitlusnõudeid (teatavaks tehtud numbri K(2010) 7789 all)
OJ L 298, 16.11.2010, p. 85–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/691/oj
Multilingual display
Text

16.11.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 298/85


KOMISJONI OTSUS,

15. november 2010,

millega Tšehhi Vabariigile tehakse liini Strančice–České Budějovice suhtes erand otsusest 2006/679/EÜ, mis käsitleb üleeuroopalise tavaraudteevõrgustiku kontrolli ja signaalimise alasüsteemi tehnilisi koostalitlusnõudeid

(teatavaks tehtud numbri K(2010) 7789 all)

(Ainult tšehhikeelne tekst on autentne)

(2010/691/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse komisjoni 28. märtsi 2006. aasta otsust 2006/679/EÜ, mis käsitleb üleeuroopalise tavaraudteevõrgustiku kontrolli ja signaalimise alasüsteemi tehnilisi koostalitlusnõudeid, (1) eelkõige selle lisa punkti 7.1.3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsusega 2009/561/EÜ, (2) millega muudeti otsust 2006/679/EÜ, kehtestati üleeuroopalise tavaraudteevõrgustiku kontrolli ja signaalimise alasüsteemi koostalitlusvõime tehnilise kirjelduse rakenduseeskirjad.

(2)

Vastavalt koostalitlusvõime tehnilise kirjelduse punktile 7.1.3, milles käsitletakse üleeuroopalise tavaraudteevõrgustiku kontrolli ja signaalimise alasüsteemi, on juba kasutatavate CCS-automaatblokeerimisseadmete täiendamise või uute CCS-automaatblokeerimisseadmete paigaldamisega seotud raudteeinfrastruktuuriprojektide puhul, mis saavad rahalist toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist ja/või Ühtekuuluvusfondist, kohustuslik paigaldada Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem (ERTMS) või Euroopa liiklusjärelevalvesüsteem (ETCS).

(3)

Kui signaalimisseadmeid uuendatakse raudteeliini lühikestel (alla 150 km) ja eraldiseisvatel lõikudel, võib komisjon teha sellest eeskirjast erandi, juhul kui asjaomane liikmesriik esitab komisjonile toimiku. Toimik sisaldab majandusanalüüsi, mis näitab, et ERTMSi kasutuselevõtt mitte ELi rahastatava projekti jooksul, vaid hiljem, on majanduslikult ja/või tehniliselt põhjendatud.

(4)

Komisjon analüüsib esitatud toimikut ja liikmesriigi kavandatavaid meetmeid ning teavitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/57/EÜ (3) artiklis 29 osutatud komiteed analüüsi tulemustest. Kui erand tehakse, tagab liikmesriik, et ERTMS paigaldatakse hiljemalt viie aasta jooksul pärast projekti lõpetamist ning niipea, kui asjaomane liinilõik ühendatakse mõne teise liiniga, mis on ERTMSiga varustatud.

(5)

Liini Strančice–České Budějovice uuendatakse järk-järgult kuni 2016. aastani, kusjuures liini mõned lõigud on juba saanud või saavad edaspidi rahalist toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist ja/või Ühtekuuluvusfondist.

(6)

Liin Strančice–České Budějovice on lühem kui 150 km ega ole ühendatud liiniga, mis on juba ERTMSiga varustatud. Tšehhi ametiasutused esitasid 24. jaanuaril 2010. aastal komisjonile taotluse erandi tegemiseks ning toimiku, mis näitas, et majanduslikult ja tehniliselt on palju kasulikum hakata ERTMSi kasutama 2018. aasta lõpul ja mitte ELi rahastava projekti jooksul.

(7)

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 881/2004 (4) artikliga 15 esitas Euroopa Raudteeagentuur 20. mail 2010 erandi taotluse kohta oma tehnilise arvamuse.

(8)

Tehnilises arvamuses osutati, et esitatud toimik sisaldas erandi tegemiseks vajalikke elemente, kuid soovitati täiendavat kinnitust selle kohta, et hanketeates oleks nimetatud võimalus varustada liin ERTMSi seadmetega.

(9)

Tšehhi ametiasutused kinnitasid 7. juunil 2010, et viimase liinilõigu hanketeade sisaldab selget võimalust varustada liin ERTMSi seadmetega.

(10)

Komisjon on direktiivi 2008/57/EÜ artikli 29 kohast komiteed teavitanud analüüsi tulemustest,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Tšehhi Vabariigile tehakse liini Strančice–České Budějovice suhtes erand kohustusest rakendada üleeuroopalise tavaraudteevõrgustiku kontrolli ja signaalimise alasüsteemi koostalitlusvõime tehnilist kirjeldust.

Kõnealune erand tehakse kuni 31. detsembrini 2018.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Tšehhi Vabariigile.

Brüssel, 15. november 2010

Komisjoni nimel

asepresident

Siim KALLAS


(1)  ELT L 284, 16.10.2006, lk 1.

(2)  ELT L 194, 25.7.2009, lk 60.

(3)  ELT L 191, 18.7.2008, lk 1.

(4)  ELT L 164, 30.4.2004, lk 1.


Top