Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0649

2010/649/EL: Nõukogu otsus, 7. oktoober 2010 , Euroopa Ühenduse ja Pakistani Islamivabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise lepingu sõlmimise kohta

OJ L 287, 4.11.2010, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 117 P. 29 - 30

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/649/oj

4.11.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 287/50


NÕUKOGU OTSUS,

7. oktoober 2010,

Euroopa Ühenduse ja Pakistani Islamivabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise lepingu sõlmimise kohta

(2010/649/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 79 lõike 3 punkti c koostoimes artikli 218 lõike 6 punkti a alapunktiga v,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on Euroopa Ühenduse nimel pidanud Pakistani Islamivabariigiga läbirääkimisi riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise lepingu (edaspidi „leping”) sõlmimiseks.

(2)

Kõnealusele lepingule kirjutati Euroopa Ühenduse nimel alla 26. oktoobril 2009. aastal, eeldusel et see sõlmitakse.

(3)

Lissaboni lepingu 1. detsembril 2009 jõustumise tulemusena on Euroopa Liit asendanud Euroopa Ühenduse ja on selle õigusjärglane.

(4)

Leping tuleks heaks kiita.

(5)

Lepinguga luuakse tagasivõtmise ühiskomitee, kes võib võtta vastu oma töökorra. Sellisel juhul on asjakohane näha ette lihtsustatud kord Euroopa Liidu seisukoha esitamiseks.

(6)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta (vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) käsitleva protokolli artikli 3 kohaselt on Ühendkuningriik teatanud oma soovist osaleda käesoleva otsuse vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

(7)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta (vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt, ja ilma et see piiraks kõnealuse protokolli artiklit 4, ei osale Iirimaa käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(8)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmises ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Ühenduse ja Pakistani Islamivabariigi vaheline riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise leping (edaspidi „leping”) kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab lepingu artikli 20 lõikes 2 ettenähtud teate, et muuta see liidu jaoks siduvaks, (1) ning teeb järgmise avalduse:

„Lissaboni lepingu 1. detsembril 2009 jõustumise tulemusena on Euroopa Liit asendanud Euroopa Ühenduse ja on selle õigusjärglane, võttes nimetatud kuupäevast üle kõik Euroopa Ühenduse õigused ja kohustused. Seega tuleb vajadusel korral kokkuleppe tekstis esinevaid viiteid Euroopa Ühendusele käsitada viidetena Euroopa Liidule”.

Artikkel 3

Lepingu artikliga 16 moodustatud tagasivõtmise ühiskomitees esindab liitu komisjon, keda abistavad komisjoni kutsutud liikmesriikide eksperdid.

Artikkel 4

Komisjon esitab tagasivõtmise ühiskomitees liidu seisukoha lepingu artikli 16 lõike 2 kohase ühiskomitee töökorra vastuvõtmise kohta pärast nõukogu määratud erikomiteega konsulteerimist.

Artikkel 5

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 6

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 7. oktoober 2010

Nõukogu nimel

eesistuja

M. WATHELET


(1)  Nõukogu peasekretariaat avaldab tagasivõtmise lepingu jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


Euroopa Ühenduse ja Pakistani Islamivabariigi vaheline ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise

LEPING

KÕRGED LEPINGUOSALISED,

EUROOPA ÜHENDUS,

edaspidi „ühendus”,

ja

PAKISTANI ISLAMIVABARIIK,

edaspidi „Pakistan”,

edaspidi eraldi „lepinguosaline”, üheskoos „lepinguosalised”,

SOOVIDES tugevdada koostööd, et võidelda tõhusalt ebaseadusliku sisserändega,

SOOVIDES kehtestada, käesoleva lepinguga ja vastastikkuse põhimõtte alusel nende isikute kiire ja tõhusa identifitseerimise ning ohutu ja nõuetekohase tagasisaatmise korra, kes ei vasta või enam ei vasta Pakistani või Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise nõuetele, ning hõlbustada koostöö vaimus selliste isikute transiiti,

RÕHUTADES, et käesolev leping ei piira Euroopa Liidu liikmesriikide ja Pakistani rahvusvahelisest õigusest tulenevaid õigusi, kohustusi ega vastutust,

ARVESTADES, et Euroopa Ühenduse asutamislepingu IV jaotise sätteid ega ühtki selle jaotise alusel vastuvõetud õigusakti ei kohaldata Taani Kuningriigi suhtes,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„liikmesriik” – Euroopa Liidu liikmesriik, välja arvatud Taani Kuningriik;

b)

„liikmesriigi kodanik” – isik, kellel on ühenduse määratluse kohane liikmesriigi kodakondsus;

c)

„Pakistani kodanik” – isik, kellel on Pakistani kodakondsus;

d)

„kolmanda riigi kodanik” – isik, kellel on muu riigi kui Pakistani või mõne liikmesriigi kodakondsus;

e)

„kodakondsuseta isik” – isik, kellel ei ole kodakondsust;

f)

„elamisluba” – mis tahes liiki luba, mille on välja andnud Pakistan või üks liikmesriikidest ja mis annab isikule õiguse elada selle riigi territooriumil;

g)

„viisa” – Pakistani või mõne liikmesriigi luba või otsus, mida on vaja riigi territooriumile sisenemiseks või selle läbimiseks. See ei hõlma lennujaama transiidiviisat;

h)

„taotluse esitanud riik” – riik (Pakistan või mõni liikmesriik), kes esitab artikli 2 või 3 kohase tagasivõtutaotluse või artikli 12 kohase transiiditaotluse;

i)

„taotluse saanud riik” – riik (Pakistan või mõni liikmesriik), kellele on esitatud artikli 2 või 3 kohane tagasivõtutaotlus või artikli 12 kohane transiiditaotlus.

I JAGU

TAGASIVÕTUKOHUSTUS

Artikkel 2

Oma kodanike tagasivõtmine

1.   Taotluse saanud riik võtab taotluse esitanud riigi taotlusel tagasi kõik oma kodanikud, kes ei vasta või enam ei vasta kehtivatele nõuetele taotluse esitanud riigi territooriumile sisenemiseks, seal viibimiseks või elamiseks ning kelle kodakondsus on eelnevalt artikli 6 alusel tõendatud.

2.   Taotluse saanud riik väljastab vajaduse korral ja viivitamata isikule, kelle tagasivõtmiseks on nõusolek antud, tagasivõtmiseks nõutava reisidokumendi, mille kehtivusaeg on vähemalt kuus kuud. Kui juriidilistel või tegelikel asjaoludel ei saa asjaomast isikut algselt väljastatud reisidokumendi kehtivusaja jooksul üle anda, väljastab taotluse saanud riik uue sama kehtivusajaga reisidokumendi 14 päeva jooksul.

Artikkel 3

Kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmine

1.   Taotluse saanud riik võtab taotluse esitanud riigi taotlusel ja ilma täiendavate formaalsusteta, välja arvatud käesolevas lepingus sätestatud formaalsused, tagasi kõik kolmandate riikide kodanikud või kodakondsuseta isikud, kes ei vasta või enam ei vasta kehtivatele nõuetele taotluse esitanud liikmesriigi territooriumile sisenemiseks, seal viibimiseks või elamiseks, juhul kui:

a)

kõnealusel isikul on tagasivõtutaotluse esitamise ajal kehtiv taotluse saanud liikmesriigi väljastatud viisa või elamisluba või

b)

kõnealune isik sisenes ebaseaduslikult taotluse esitanud riigi territooriumile, tulles otse taotluse saanud riigi territooriumilt. Käesoleva lõigu tähenduses tuli isik otse taotluse saanud liikmesriigi territooriumilt, kui ta saabus taotluse esitanud riigi territooriumile või juhul, kui taotluse saanud riigi territoorium on Pakistan, siis liikmesriikide territooriumile, õhutsi või meritsi, muudesse riikidesse vahepeal sisenemata.

2.   Lõikes 1 sätestatud tagasivõtukohustust ei kohaldata, kui:

a)

kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik läbib riiki transiitreisijana taotluse saanud riigi rahvusvahelise lennujaama kaudu või

b)

taotluse esitanud riik on kolmanda riigi kodanikule või kodakondsuseta isikule enne või pärast oma territooriumile sisenemist väljastanud viisa või elamisloa, välja arvatud juhul, kui asjaomasel isikul on taotluse saanud liikmesriigi väljastatud pikema kehtivusajaga viisa või elamisluba.

3.   Kui taotluse saanud riik on liikmesriik, on lõikes 1 sätestatud tagasivõtukohustus sellel liikmesriigil, kes väljastas viisa või elamisloa. Kui viisa või elamisloa on väljastanud kaks või enam liikmesriiki, siis on lõikes 1 sätestatud tagasivõtukohustus sellel liikmesriigil, kes andis välja pikema kehtivusajaga dokumendi, või kui neist ühe või mitme kehtivusaeg on lõppenud, siis dokumendi, mis on hetkel kehtiv. Juhul kui kõik dokumendid on kehtivuse kaotanud, on lõikes 1 osutatud tagasivõtukohustus sellel liikmesriigil, kes on välja andnud dokumendi, mille kehtivusaeg lõppes viimasena.

4.   Taotluse saanud riik väljastab vajaduse korral ja viivitamata isikule, kelle tagasivõtmiseks on nõusolek antud, tagasi pöördumiseks nõutava reisidokumendi, mille kehtivusaeg on vähemalt kuus kuud. Kui juriidilistel või tegelikel asjaoludel ei saa asjaomast isikut algselt väljastatud reisidokumendi kehtivusaja jooksul üle anda, väljastab taotluse saanud riik uue sama kehtivusajaga reisidokumendi 14 kalendripäeva jooksul.

II JAGU

TAGASIVÕTUMENETLUS

Artikkel 4

Põhimõtted

1.   Kui lõikest 2 ei tulene teisiti, tuleb artiklites 2 ja 3 esitatud kohustuste alusel tagasi võetava isiku üleandmiseks esitada taotluse saanud riigi pädevale ametiasutusele tagasivõtutaotlus.

2.   Ilma et see piiraks artikli 2 lõike 1 ja artikli 3 lõike 1 kohaldamist, ei ole tagasivõtutaotlust vaja juhul, kui tagasivõetaval isikul on kehtiv reisidokument või vajadusel taotluse saanud riigi kehtiv viisa või elamisluba.

3.   Isikut ei saa tagasi võtta vaid kodakondsust prima facie tõendavate dokumentide alusel.

Artikkel 5

Tagasivõtutaotlus

1.   Tagasivõtutaotlus sisaldab järgmist teavet:

a)

tagasivõetava isiku isikuandmed (nt ees- ja perekonnanimed, sünniaeg ja sünnikoht ning viimane elukoht);

b)

Kirjeldus vahenditest, mille abil on tõendatud kodakondsus, transiit, kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmise tingimused ning ebaseaduslik riiki sisenemine ja riigis elamine.

2.   Võimaluste piires peab tagasivõtutaotlus sisaldama ka järgmist teavet:

a)

teade selle kohta, et tagasivõetav isik võib vajada abi või hooldust, tingimusel et asjaomane isik on selgelt väljendanud oma nõusolekut selle teate esitamise kohta;

b)

mis tahes muu kaitse- või turvameede, mis võib olla vajalik konkreetse isiku tagasivõtmisel.

3.   Tagasivõtutaotluse tavavorm on esitatud käesoleva lepingu V lisas.

Artikkel 6

Kodakondsuse tõendamine

1.   Kodakondsust ei saa tõendada valedokumentidega.

2.   Kodakondsust võib artikli 2 lõike 1 alusel tõendada käesoleva lepingu I lisas loetletud mis tahes dokumendiga, isegi kui selle kehtivusaeg on lõppenud. Kui nimetatud dokumendid esitatakse, tunnustavad taotluse saanud ja taotluse esitanud riigid vastastikku kodakondsust ning täiendav kontrollimine ei ole vajalik.

3.   Kodakondsust võib artikli 2 lõike 1 alusel samuti tõendada käesoleva lepingu II lisas loetletud mis tahes dokumendiga, isegi kui selle kehtivusaeg on lõppenud. Selliste dokumentide esitamisel algatab taotluse saanud riik asjaomase isiku kodakondsuse tuvastamise menetluse.

4.   Kui ei ole võimalik esitada ühtki I või II lisas loetletud dokumenti, korraldavad taotluse esitanud riigi pädev ametiasutus ja taotluse saanud riigi diplomaatiline või konsulaaresindus sellekohasel nõudmisel põhjendamatu viivituseta vestluse selle isikuga, kelle kohta tagasivõtutaotlus esitati.

Artikkel 7

Tõendid kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute kohta

1.   Käesoleva lepingu artikli 3 lõikes 1 sätestatud kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmise tingimuste olemasolu saab tõendada käesoleva lepingu III lisas loetletud tõenditega. Nimetatud tingimuste olemasolu ei saa tõendada valedokumentidega. Sellise tõendamise aluseks on elemendid, mida vastastikku tunnustavad nii taotluse saanud kui taotluse esitanud riik.

2.   Käesoleva lepingu artikli 3 lõikes 1 sätestatud kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmise tingimuste olemasolu saab samuti tõendada käesoleva lepingu IV lisas loetletud tõenditega. Kui sellised tõendid esitatakse, loeb taotluse saanud riik need uurimise algatamiseks piisavalt asjakohaseks.

3.   Riiki sisenemise, riigis viibimise või elamise ebaseaduslikkust tõendatakse asjaomase isiku reisidokumentidega, milles puudub viisa või muu luba, mis on taotluse esitanud riigi territooriumil vajalik. Taotluse esitanud riigi teade selle kohta, et asjaomasel isikul ei ole vajalikke reisidokumente, viisat või elamisluba, võib tõendada prima facie ebaseaduslikku riiki sisenemist, riigis viibimist või elamist.

Artikkel 8

Tähtajad

1.   Tagasivõtutaotlus tuleb taotluse saanud riigi pädevale ametiasutusele esitada hiljemalt ühe aasta jooksul pärast seda, kui taotluse esitanud riigi pädev ametiasutus on saanud teada, et kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik ei vasta või enam ei vasta riiki sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele nõuetele. Juhul, kui esinevad õiguslikud või tegelikud takistused taotluse õigeaegseks esitamiseks, pikendatakse sellekohasel nõudmisel taotluse esitamise tähtaega, kuid üksnes takistuste kõrvaldamiseni.

2.   Tagasivõtutaotlusele tuleb vastata põhjendamatult viivitamata ja igal juhul hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul; tagasivõtutaotluse tagasilükkamist põhjendatakse. Nimetatud tähtaega hakatakse arvestama tagasivõtutaotluse kättesaamise kuupäevast. Kui taotlusele ei saa õigeaegselt vastata õiguslike või tegelike takistuste tõttu, võib ettenähtud tähtaega sellekohase põhjendatud nõudmisel pikendada maksimaalselt 60 kalendripäeva võrra, välja arvatud juhul, kui taotluse esitanud riigi õigusaktides ette nähtud maksimaalne kinnipidamisperiood on 60 kalendripäeva või lühem. Kui vastust kõnealuse tähtaja jooksul ei saabu, loetakse üleandmine kokkulepituks.

3.   Pärast nõusoleku andmist või vajadusel pärast käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud tähtaja möödumist antakse kõnealune isik kolme kuu jooksul üle. Seda tähtaega võib sellekohasel nõudmisel pikendada aja võrra, mis kulus õiguslike või tegelike takistuste kõrvaldamiseks.

Artikkel 9

Üleandmise kord ja transpordiliigid

Enne isiku tagasisaatmist lepivad Pakistani ja asjaomase liikmesriigi pädevad ametiasutused eelnevalt kirjalikult kokku üleandmise kuupäeva, piiriületuspunkti, võimaliku saatemeeskonna ning transpordivahendid.

Artikkel 10

Eksikombel tagasivõtmine

Pakistan võtab viivitamata tagasi iga liikmesriigi poolt tagasivõetud isiku ning liikmesriik võtab viivitamata tagasi iga Pakistani poolt tagasivõetud isiku, kui 3 kuu jooksul pärast asjaomase isiku üleandmist tehakse kindlaks, et käesoleva lepingu artiklites 2 ja 3 sätestatud nõuded ei olnud täidetud. Sellistel juhtudel vahetavad Pakistani ja asjaomase liikmesriigi pädevad ametiasutused samuti kogu olemasolevat teavet tagasivõetava isiku tegelike isikuandmete, kodakondsuse või transiiditee kohta.

III JAGU

TRANSIIT

Artikkel 11

Põhimõtted

1.   Kui kolmanda riigi kodanikku või kodakondsuseta isikut ei saa sihtriiki tagasi saata vahetult pärast seda, kui kirjalike tõendite alusel on selgunud, et sihtriik on võtnud endale kohustuse oma kodanik või kodakondsuseta isik tagasi võtta, võib taotluse saanud riik lubada kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku transiiti.

2.   Taotluse saanud riik võib nõusoleku tühistada, kui edasine teekond võimalikesse transiitriikidesse või tagasivõtmine sihtriigi poolt ei ole enam tagatud. Sel juhul võtab taotluse esitanud riik kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku tagasi omal kulul.

Artikkel 12

Transiidimenetlus

1.   Transiiditaotlus esitatakse pädevatele ametiasutustele kirjalikult ja see sisaldab järgmist teavet:

a)

transiidi liik, muud võimalikud transiitriigid ja lõplik sihtriik;

b)

asjaomase isiku isikuandmed (nt ees- ja perekonnanimed, sünniaeg ja võimaluse korral sünnikoht, kodakondsus, reisidokumendi liik ja number);

c)

kavandatav piiriületuspunkt, üleandmisaeg ja võimalik saatemeeskonna kasutamine;

transiiditaotluse ühtne vorm on esitatud käesoleva lepingu VI lisas.

2.   Taotluse saanud riik teavitab taotluse esitanud riiki kirjalikult oma otsusest 14 kalendripäeva jooksul ja transiidi lubamise korral kinnitab piiriületuspunkti ja kavandatud transiidiaja.

3.   Juhul kui transiit toimub õhutsi, on läbiveetav isik ja võimalik saatemeeskond vabastatud lennujaama transiidiviisa omamise nõudest.

4.   Taotluse saanud riigi pädevad ametiasutused aitavad vastastikku konsulteerides transiidile kaasa, eelkõige teostades kõnealuste isikute üle järelevalvet ja luues selleks sobilikud tingimused kooskõlas oma seaduste ja eeskirjadega.

IV JAGU

KULUD

Artikkel 13

Transpordi- ja transiidikulud

Ilma et see piiraks taotluse esitanud riigi pädevate ametiasutuste õigust nõuda tagasivõetavalt isikult või kolmandatelt isikutelt tagasivõtmisega seotud kulude hüvitamist, kannab kõik käesoleva lepingu kohaselt tagasivõtmise ja transiidiga seoses kuni lõpliku sihtriigi piirini kantud transpordikulud taotluse esitanud riik. Kui tegemist on eksikombel tagasivõtmisega artikli 10 alusel, peab need kulud kandma riik, kes peab asjaomase isiku tagasi võtma.

V JAGU ANDMEKAITSE

JA KOOSKÕLA TEISTE JURIIDILISTE KOHUSTUSTEGA

Artikkel 14

Isikuandmed

1.   Isikuandmeid töödeldakse ainult siis, kui selline töötlemine on vajalik käesoleva lepingu täitmiseks Pakistani või liikmesriigi pädevate ametiasutuste poolt. Käesoleva artikli kohaldamisel kehtivad direktiivi 95/46/EMÜ (1) artiklis 2 esitatud mõisted. Kui kontrollijaks on liikmesriigi pädevad ametiasutused, lähtutakse töötlemisel direktiivi 95/46/EÜ sätetest ja kõnealuse direktiivi alusel vastuvõetud liikmesriigi siseriiklikest õigusaktidest, sealhulgas eeskirjadest, mis käsitlevad isikuandmete edastamist kolmandatele riikidele.

2.   Isikuandmete töötlemisel käesoleva lepingu rakendamisel ja eelkõige isikuandmete edastamiseks Pakistanilt liikmesriigile ja vastupidi kohaldatakse täiendavalt järgmisi põhimõtteid:

a)

isikuandmeid tuleb töödelda õiglaselt ja seaduslikult;

b)

käesoleva lepingu rakendamiseks tuleb isikuandmeid koguda täpselt ja selgelt kindlaksmääratud õiguspärastel eesmärkidel ning edastav või vastuvõttev ametiasutus ei tohi neid nimetatud eesmärgiga kokkusobimatul viisil edasi töödelda;

c)

isikuandmed peavad olema piisavad, asjakohased ega tohi ületada selle otstarbe piire, mille tarvis neid kogutakse ja/või hiljem töödeldakse; edastada võib ainult järgmisi isikuandmeid:

üleantava isiku isikuandmed (nt ees- ja perekonnanimed, eesnimi, kõik varasemad nimed, hüüdnimed või pseudonüümid, sünniaeg ja -koht, sugu, praegune ja kõik varasemad kodakondsused),

pass või isikutunnistus (number, kehtivusaeg, väljaandmise kuupäev, välja andnud ametiasutus, välja andmise koht),

peatuskohad ja marsruudid,

muu teave, mis on vajalik üleantava isiku identifitseerimiseks või tagasivõtunõuete kindlakstegemiseks käesoleva lepingu kohaselt;

d)

isikuandmed peavad olema täpsed ja vajaduse korral ajakohastatud;

e)

isikuandmeid säilitatakse sellisel kujul, mis võimaldab andmesubjekte identifitseerida ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks andmeid koguti või edasi töödeldakse;

f)

juhul, kui isikuandmete töötlemine ei ole käesoleva artikli sätetega kooskõlas, eelkõige kui sellised andmed pole piisavad, asjakohased, täpsed või ületavad töötlemise eesmärgi seisukohast otstarbe piire, võtavad nii andmeid edastav kui ka vastuvõttev ametiasutus kõik mõistlikud meetmed, et tagada vastavalt vajadusele kas isikuandmete parandamine, kustutamine või blokeerimine. Sealjuures peavad nad teist lepinguosalist igasugusest parandamisest, kustutamisest või blokeerimisest teavitama;

g)

andmeid vastu võttev ametiasutus teavitab sellekohasel nõudmisel andmeid edastavat ametiasutust edastatud andmete kasutamisest ja selle tulemustest;

h)

isikuandmeid võib edastada ainult pädevatele ametiasutustele. Muudele organitele ei või andmeid edastava ametiasutuse eelneva nõusolekuta andmeid edastada;

i)

andmeid edastavad ja vastuvõtvad ametiasutused on kohustatud isikuandmete edastamise ja vastuvõtmise kirjalikult registreerima.

Artikkel 15

Kooskõla teiste juriidiliste kohustustega

1.   Käesolev leping ei piira ühenduse, liikmesriikide ja Pakistani neid õigusi, kohustusi ja vastutust, mis tulenevad rahvusvahelisest õigusest ja rahvusvahelistest lepingutest, mille osalised nad on.

2.   Käesolevas lepingus sätestatu ei takista isiku tagasisaatmist muude kahepoolsete kokkulepete alusel.

3.   Käesolev leping ei piira neid õiguskaitsevahendeid ja õigusi, mis on asjaomasel isikul vastuvõtva riigi seadustest ja rahvusvahelisest õigusest tulenevalt.

VI JAGU

RAKENDAMINE JA KOHALDAMINE

Artikkel 16

Tagasivõtmise ühiskomitee

1.   Lepinguosalised annavad teineteisele vastastikust abi käesoleva lepingu kohaldamisel ja tõlgendamisel. Sel eesmärgil asutavad lepinguosalised tagasivõtmise ühiskomitee (edaspidi „ühiskomitee”), mille ülesandeks on eelkõige:

a)

jälgida käesoleva lepingu kohaldamist;

b)

määrata kindlaks tehnilised meetmed selle ühtseks täitmiseks, kaasa arvatud III ja IV lisa muudatused;

c)

vahetada regulaarselt teavet konkreetsete liikmesriikide ja Pakistani koostatud rakendusprotokollide kohta vastavalt artiklile 17;

d)

teha ettepanekuid käesoleva lepingu ning ja I ja II lisa muutmiseks.

2.   Ühiskomitee otsused võetakse vastu ühehäälselt ja rakendatakse vastavalt.

3.   Ühiskomitee koosseisu kuuluvad ühenduse ja Pakistani esindajad. Ühendust esindab Euroopa Komisjon, keda abistavad liikmesriikide eksperdid.

4.   Ühiskomitee koguneb vajaduse korral ühe lepinguosalise taotlusel, harilikult kord aastas.

5.   Vaidlused, mida ühiskomitee lahendada ei suuda, lahendatakse lepinguosaliste omavaheliste konsultatsioonide kaudu.

6.   Ühiskomitee kehtestab oma töökorra, määrates ka töökeele, mis sobib mõlemale lepinguosalisele.

Artikkel 17

Rakendusprotokollid

1.   Pakistan ja liikmesriik võivad koostada rakendusprotokolli, mis hõlmab eeskirju järgneva kohta:

a)

pädevate ametiasutuste ja piiriületuspunktide määramine ja kontaktandmete vahetamine kohta;

b)

saatemeeskonnaga tagasisaatmiste, sealhulgas kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute saatemeeskonnaga toimuva transiidi tingimused;

c)

täiendavad vahendid ja dokumendid lisaks käesoleva lepingu I–IV lisas loetletutele.

2.   Lõikes 1 osutatud rakendusprotokollid jõustuvad alles pärast artiklis 16 osutatud ühiskomitee teavitamist.

Artikkel 18

Seos liikmesriikide kahepoolsete tagasivõtulepingute või -kokkulepetega

Käesolev leping on ülimuslik mis tahes kahepoolsete lepingute või kokkulepete suhtes, mis käsitlevad riigis loata elavate isikute tagasivõtmist ja on sõlmitud või võidakse sõlmida artikli 17 kohaselt konkreetsete liikmesriikide ning Pakistani vahel, selles ulatuses, mil nende sätted ei ole kooskõlas käesoleva lepinguga.

VII JAGU

LÕPPSÄTTED

Artikkel 19

Territoriaalne kohaldamisala

1.   Kui lõikest 2 ei tulene teisiti, kohaldatakse käesolevat lepingut territooriumil, kus kohaldatakse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, ning Pakistani territooriumil.

2.   Käesolevat lepingut ei kohaldata Taani Kuningriigi territooriumil.

Artikkel 20

Jõustumine, kehtivusaeg ja lõpetamine

1.   Lepinguosalised ratifitseerivad või kiidavad käesoleva kokkuleppe heaks oma menetluste kohaselt.

2.   Käesolev leping jõustub kuupäevale, mil lepinguosalised teatavad teineteisele, et esimeses lõigus nimetatud menetlused on lõpule viidud, järgneva teise kuu esimesel päeval.

3.   Piiramata lepinguosaliste rahvusvahelisest tavaõigusest tulenevat kohustust oma kodanikke tagasi võtta, kohaldatakse lepingut ja selle rakendusprotokolle ainult nende isikute suhtes, kes sisenesid Pakistani ja liikmesriikide territooriumile pärast selle jõustumist.

4.   Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu igal ajal lõpetada, teatades sellest ametlikult teisele lepinguosalisele. Käesolev leping kaotab kehtivuse kuue kuu möödumisel sellise teatamise kuupäevast.

Artikkel 21

Lisad

I–VI lisa moodustavad käesoleva lepingu lahutamatu osa.

Käesolev leping on koostatud 26. oktoobril 2009 päeval Brüsselis kahes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

За Ислямска република Пакистан

Por la República Islámica de Pakistán

Za Pákistánskou islámskou republiku

For Den Islamiske Republik Pakistan

Für die Islamische Republik Pakistan

Pakistani Islamivabariigi nimel

Για την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν

For the Islamic Republic of Pakistan

Pour la République islamique du Pakistan

Per la Repubblica islamica del Pakistan

Pakistānas Islāma Republikas vārdā

Pakistano Islamo Respublikos vardu

A Pakisztáni Iszlám Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan

Voor de Islamitische Republiek Pakistan

W imieniu Islamskiej Republiki Pakistanu

Pela República Islâmica do Paquistão

Pentru Republica Islamică Pakistan

Za Pakistanskú islamskú republiku

Za Islamsko republiko Pakistan

Pakistanin islamilaisen tasavallan puolesta

För Islamiska republiken Pakistan

Image


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

I LISA

Kodakondsust tõendavate dokumentidena käsitletavate dokumentide üldnimekiri (Artikli 2 lõige 1 koostoimes artikli 6 lõikega 2)

Mis tahes liiki ehtne pass (kodaniku pass, diplomaatiline pass, teenistuspass, rühmapass ja asenduspass, kaasa arvatud lapsepass);

kiibiga isikutunnistus;

ehtne kodakondsuse tunnistus.

II LISA

Üldnimekiri dokumentidest, mille esitamisel algatatakse kodakondsuse tuvastamise menetlus (Artikli 2 lõige 1 koostoimes artikli 6 lõikega 3)

Digitaalsed sõrmejäljed või muud biomeetrilised andmed;

taotluse saanud lepinguosalise valitsuse välja antud ajutised ja esialgsed isikutunnistused, sõjaväelase isikutunnistused ja sünnitunnistused;

käesoleva lepingu I lisas loetletud dokumentide valguskoopiad (1);

juhiluba või selle valguskoopia (1);

valguskoopiad (1) muudest ametlikest dokumentidest, milles on märgitud kodakondsus (näiteks sünnitunnistus);

teenistuskaardid, meremehe teenistusraamatud, kapteni teenistuskaardid või nende valguskoopiad (1);

asjaomase isiku seletus.


(1)  Käesolevas lisas kasutatav termin „valguskoopiad” tähendab valguskoopiaid, mille autentsust on Pakistani või liikmesriikide ametiasutused ametlikult tõendanud.

III LISA

Üldnimekiri dokumentidest, mida käsitatakse kolmanda riigi kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmise tingimuste täitmise tõenditena (Artikli 3 lõige 1 koostoimes artikli 7 lõikega 1)

Sisenemise ja/või lahkumise templid või muud kinnitused asjaomase isiku reisidokumendis;

taotluse saanud riigi väljastatud kehtiv viisa ja/või elamisluba.

IV LISA

Üldnimekiri dokumentidest, mida käsitletakse kolmanda riigi kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmist käsitleva uurimise algatamisel tõendavate dokumentidena (Artikkel 3 koostoimes artikli 7 lõikega 2)

Ametlikud ütlused, mida on eelkõige andnud piirivalveametnikud ja muud ametlikud või heausksed tunnistajad (nt lennuliini töötajad), kes võivad tunnistada piiri ületamist asjaomase isiku poolt;

pärast taotluse esitanud riigi territooriumile sisenemist toimunud asjaomase isiku kinnipidamise koha ja asjaolude kirjeldus, mille on esitanud taotluse esitanud riigi pädevad ametiasutused;

rahvusvahelise organisatsiooni (nt ÜRO pagulaste ülemvolinik) esitatud teave, mis käsitleb isiku identifitseerimist ja/või viibimist riigi territooriumil;

pereliikmete selgitused ja teabe kinnitamine nende poolt;

asjaomase isiku seletus;

nimelised piletid, aga ka igasugused tõendid ja arved (nt hotelliarve, arsti/hambaarsti vastuvõtukaart, avalik-õiguslike/eraasutuste sissepääsukaardid jne), mis näitavad selgelt, et asjaomane isik viibis taotluse saanud liikmesriigi territooriumil;

nimelised piletid ja/või õhu- või veetranspordi reisijate nimekirjad, mis näitavad reisiteekonda taotluse saanud riigi territooriumil;

teave, millest nähtub, et asjaomane isik on kasutanud kulleri või reisibüroo teenuseid.

V LISA

Image

Image

Image

VI LISA

Image

Image

ÜHISDEKLARATSIOON ARTIKLI 1 PUNKTI f KOHTA

Artikli 1 punktis f kohaldamiseks lepivad lepinguosalised kokku, et elamisluba ei hõlma ajutisi lube riigi territooriumil viibimiseks seoses varjupaigataotluse või elamisloataotluse läbivaatamisega.

ÜHISDEKLARATSIOON ARTIKLI 2 LÕIKE 1 KOHTA

Lepinguosalised märgivad, et vastavalt Pakistani kehtivale 1951. aasta kodakondsusseadusele ja selle alusel koostatud eeskirjadele ei saa Pakistani kodanik oma kodakondsusest loobuda, enne kui ta ei ole omandanud muu riigi kodakondsust või saanud kehtiva dokumendi, mis selle tagab.

Lepinguosalised lepivad kokku, et vajadusel konsulteeritakse teineteisega.

ÜHISDEKLARATSIOON ARTIKLI 3 KOHTA

Artikli 3 kohaldamisel püüavad lepinguosalised saata päritoluriiki tagasi kõik kolmandate riikide kodanikud või kodakondsuseta isikud, kes ei vasta või kes enam ei vasta kehtivatele tingimustele lepinguosalise territooriumile sisenemiseks, seal viibimiseks või elamiseks.

ÜHISDEKLARATSIOON ARTIKLI 3 LÕIKE 1 PUNKTI b KOHTA

Lepinguosalised lepivad kokku, et kolmanda riigi läbimist pelgalt transiitreisijana lennujaama kaudu ei käsitleta „muudesse riikidesse sisenemisena” nimetatud sätete tähenduses.

ÜHISDEKLARATSIOON ARTIKLI 8 LÕIKE 2 KOHTA

Lepinguosalised lepivad kokku, et nende liikmesriikide esitatud tagasivõtmistaotluste puhul, kus siseriiklike õigusaktide kohaselt on maksimaalne kinnipidamisperiood kuni 30 päeva, hõlmab artikli 8 lõikes 2 nimetatud 30 kalendripäevane ajavahemik tagasivõtmistaotlusele positiivse vastuse saamise korral isiku tagasivõtmiseks vajaliku reisidokumendi väljaandmist kooskõlas käesoleva lepingu artikli 2 lõikega 2 ja artikli 3 lõikega 4.

EUROOPA KOMISJONI JA PAKISTANI ÜHISDEKLARATSIOON SEADUSLIKU RÄNDE KOHTA

Arvestades Pakistani huvi saada kasu Euroopa Liidu liikmesriikides eksisteerivatest seadusliku rände võimalustest, leppisid lepinguosalised kokku, et käesoleva lepingu kohaldamine on otsustava tähtsusega õhutamaks liikmesriike pakkuma Pakistani kodanikele seadusliku rände võimalusi. Seda silmas pidades kutsub Euroopa Komisjon liikmesriike üles alustama Pakistaniga oma siseriiklike õigusaktide kohaselt kõnelusi Pakistani kodanikele pakutavate seadusliku rände võimaluste kohta.

ÜHISDEKLARATSIOON TEHNILISE ABI KOHTA

Lepinguosalised kohustuvad rakendama käesolevat lepingut Euroopa Liidu ja Pakistani vaheliste rändevoogude ohjamisel jagatud vastutuse ja tasakaalustatud partnerluse põhimõttel solidaarsuse vaimus.

Seda silmas pidades toetab Euroopa Liit Pakistani ühenduse abiprogrammide, eelkõige Aenease programmi kaudu käesoleva lepingu kõikide osade rakendamisel, toetades sealhulgas ka tagasivõetud isikute ümberasumist ja heaolu.

Põhimõtteliselt võib selline toetus hõlmata ka rände ja arengu vaheliste seoste tugevdamist, seadusliku majandusrände korraldamist ja edendamist, ebaseadusliku rände haldamist ning sisserändajate kaitsmist ekspluateerimise ja tõrjutuse eest.

ÜHISDEKLARATSIOON TAANI KOHTA

Lepinguosalised võtavad arvesse, et käesolevat lepingut ei kohaldata ei Taani Kuningriigi territooriumi ega Taani Kuningriigi kodanike suhtes. Seepärast on asjakohane, et Pakistan ja Taani sõlmivad tagasivõtulepingu käesoleva lepinguga samadel tingimustel.

ÜHISDEKLARATSIOON ISLANDI JA NORRA KOHTA

Lepinguosalised võtavad arvesse Euroopa Ühenduse ning Norra ja Islandi vahelisi tihedaid suhteid, toetudes eelkõige 18. mai 1999. aasta lepingule, mis käsitleb nende riikide ühinemist Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega. Seepärast on asjakohane, et Pakistan sõlmib Islandi ja Norraga tagasivõtulepingu käesoleva lepinguga samadel tingimustel.

ÜHISDEKLARATSIOON RÄNDEHALDUST KÄSITLEVA LAIAULATUSLIKU DIALOOGI KOHTA

Lepinguosalised on valmis Euroopa Ühenduse ja Pakistani kolmanda põlvkonna koostöölepingu alusel moodustatud ühiskomitee raames alustama rändehaldust käsitlevat laiaulatuslikku dialoogi. Dialoog hõlmab viisapoliitikat, eesmärgiga lihtsustada inimestevahelisi kontakte.


Top