Help Print this page 

Document 32010D0409

Title and reference
2010/409/: Komisjoni otsus, 19. juuli 2010 , Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/49/EÜ artiklis 7 osutatud ühiste ohutuseesmärkide kohta (teatavaks tehtud numbri K(2010) 4889 all) EMPs kohaldatav tekst
OJ L 189, 22.7.2010, p. 19–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/409/oj
Multilingual display
Text

22.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 189/19


KOMISJONI OTSUS,

19. juuli 2010,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/49/EÜ artiklis 7 osutatud ühiste ohutuseesmärkide kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2010) 4889 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2010/409/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/49/EÜ ühenduse raudteede ohutuse kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 95/18/EÜ raudtee-ettevõtjate litsentseerimise kohta ja direktiivi 2001/14/EÜ raudtee infrastruktuuri läbilaskevõime jaotamise ning raudtee infrastruktuuri kasutustasude kehtestamise ja ohutuse sertifitseerimise kohta (raudteede ohutuse direktiiv), (1) eriti selle artiklit 7,

võttes arvesse Euroopa Raudteeagentuuri soovitust ühiste ohutuseesmärkide esimese komplekti kohta, mis esitati komisjonile 18. septembril 2009,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt direktiivile 2004/49/EÜ tuleks kehtestada järk-järgult ühised ohutuseesmärgid, et tagada püsiv kõrge ohutustase ning seda täiustada, kus ja kui see on vajalik ja mõistlikult teostatav. Sellest peaksid tulenema ohutustaseme ja käitajate tulemuslikkuse hindamise vahendid nii liidu tasandil kui ka liikmesriikides.

(2)

Direktiivi 2004/49/EÜ artikli 3 punktis e on ühised ohutuseesmärgid määratletud kui minimaalsed ohutustasemed, mis tuleb saavutada raudteesüsteemi eri osades (näiteks tavaraudteesüsteem, kiirraudteesüsteem, pikad raudteetunnelid või üksnes kaubaveoks kasutatavad liinid) ja süsteemis tervikuna, väljendatuna aktsepteeritava riskitaseme näitajates. Komisjoni 5. juuni 2009. aasta otsuse 2009/460/EÜ (milles käsitletakse ohutuseesmärkide saavutamise hindamiseks ettenähtud ühise ohutusmeetodi vastuvõtmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/49/EÜ artiklile 6) (2) põhjenduses 7 on aga sätestatud, et kuna puuduvad ühtlustatud ja usaldusväärsed andmed erinevates liikmesriikides töös olevate raudteesüsteemide osade ohutustaseme kohta, ei ole võimalik välja töötada ühiste ohutuseesmärkide esimest komplekti raudteesüsteemi osade jaoks (näiteks tavaraudteesüsteem, kiirraudteesüsteem, pikad raudteetunnelid või üksnes kaubaveoks kasutatavad liinid).

(3)

Direktiivi 2004/49/EÜ artikli 7 lõikes 3 on nõutud, et ühiste ohutuseesmärkide esimese komplekti aluseks peaks olema liikmesriikides kehtivate eesmärkide ja ohutustaseme uuring. Otsuses 2009/460/EÜ sätestatud meetodite alusel peaks ühiste ohutuseesmärkide esimene komplekt põhinema riiklikel kontrollväärtustel. Nende arvutamiseks on kasutatud andmeid, mis põhinevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrusel (EÜ) nr 91/2003 (raudteeveo statistika kohta) (3) ja mille Eurostat esitas 6. märtsil 2009 ajavahemiku 2004–2007 kohta. Kooskõlas otsuse 2009/460/EÜ lisa 3. peatükiga peaks iga raudtee riskikategooria puhul riski suurim aktsepteeritav tase liikmesriigis olema 1) samaväärne riikliku kontrollväärtusega, kui riiklik kontrollväärtus võrdub vastava ühise ohutuseesmärgiga või on sellest väiksem, või 2) samaväärne ühise ohutuseesmärgiga, kui riiklik kontrollväärtus on vastavast ühisest ohutuseesmärgist suurem.

(4)

Ühiste ohutuseesmärkide esimest komplekti tuleks käsitada protsessi esimese etapina. Selle esimese komplektiga võetakse Euroopa raudteesüsteemide ohutustaseme tõhusaks jälgimiseks ning kindlustamiseks kasutusele ühtlustatud ja läbipaistev raamistik.

(5)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2004/49/EÜ artikli 27 lõikes 1 nimetatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Sisu ja mõisted

Käesoleva otsusega kehtestatakse väärtused riiklikel kontrollväärtustel põhinevate ühiste ohutuseesmärkide esimese komplekti tarvis kooskõlas direktiivi 2004/49/EÜ artikli 7 lõikega 3 ning otsuses 2009/460/EÜ sätestatud meetodeid järgides.

Käesoleva otsuse kohaldamisel kasutatakse direktiivis 2004/49/EÜ, määruses (EÜ) nr 91/2003 ja otsuses 2009/460/EÜ sätestatud mõisteid.

Artikkel 2

Riiklikud kontrollväärtused

Erinevate liikmesriikide ja riskikategooriate riiklikud kontrollväärtused on sätestatud lisa 1. peatüki punktides 1.1–1.6.

Artikkel 3

Ühised ohutuseesmärgid

Erinevate riskikategooriate ühiste ohutuseesmärkide esimene komplekt on sätestatud lisa 2. peatükis.

Artikkel 4

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 19. juuli 2010

Komisjoni nimel

asepresident

Siim KALLAS


(1)  ELT L 164, 30.4.2004, lk 44.

(2)  ELT L 150, 13.6.2009, lk 11.

(3)  ELT L 14, 21.1.2003, lk 1.


LISA

1.   Riiklikud kontrollväärtused

1.1.   Reisijate riski riiklik kontrollväärtus (kontrollväärtused 1.1 ja 1.2)

Liikmesriik

Kontrollväärtus 1.1 (10– 9) (1)

Kontrollväärtus 1.2 (10– 9) (2)

Belgia (BE)

53,60

0,456

Bulgaaria (BG)

250,00

2,01

Tšehhi Vabariik (CZ)

40,60

0,688

Taani (DK)

7,55

0,0903

Saksamaa (DE)

10,90

0,11

Eesti (EE)

50,20

0,426

Iirimaa (IE)

6,22

0,0623

Kreeka (EL)

54,00

0,485

Hispaania (ES)

40,90

0,391

Prantsusmaa (FR)

21,90

0,109

Itaalia (IT)

55,00

0,363

Läti (LV)

50,20

0,426

Leedu (LT)

88,60

0,683

Luksemburg (LU)

28,80

0,225

Ungari (HU)

250,00

2,01

Madalmaad (NL)

11,70

0,0941

Austria (AT)

29,00

0,335

Poola (PL)

127,00

0,939

Portugal (PT)

33,90

0,267

Rumeenia (RO)

250,00

2,01

Sloveenia (SI)

11,80

0,175

Slovakkia (SK)

17,70

0,275

Soome (FI)

26,80

0,248

Rootsi (SE)

5,70

0,0557

Ühendkuningriik (UK)

6,22

0,0623

Mõistet „surmajuhtumid ja kaalutud rasked vigastused” kasutatakse viidetes () ja () otsuse 2009/460/EÜ artikli 3 punktis d määratletud tähenduses.

1.2.   Töötajate riski riiklik kontrollväärtus (kontrollväärtus 2)

Liikmesriik

Kontrollväärtus 2 (10– 9) (3)

Belgia (BE)

21,10

Bulgaaria (BG)

11,00

Tšehhi Vabariik (CZ)

17,40

Taani (DK)

9,10

Saksamaa (DE)

13,30

Eesti (EE)

17,00

Iirimaa (IE)

8,33

Kreeka (EL)

77,90

Hispaania (ES)

8,33

Prantsusmaa (FR)

6,68

Itaalia (IT)

22,50

Läti (LV)

55,10

Leedu (LT)

36,90

Luksemburg (LU)

13,70

Ungari (HU)

11,90

Madalmaad (NL)

6,69

Austria (AT)

25,40

Poola (PL)

18,60

Portugal (PT)

76,00

Rumeenia (RO)

11,00

Sloveenia (SI)

31,00

Slovakkia (SK)

1,50

Soome (FI)

8,28

Rootsi (SE)

3,76

Ühendkuningriik (UK)

8,33

Mõistet „surmajuhtumid ja kaalutud rasked vigastused” kasutatakse siin komisjoni otsuse 2009/460/EÜ artikli 3 punktis d määratletud tähenduses.

1.3.   Raudteeületuskoha kasutajate riski riiklik kontrollväärtus (kontrollväärtused 3.1 ja 3.2)

Liikmesriik

Kontrollväärtus 3.1 (10– 9) (4)

Kontrollväärtus 3.2 (5)

Belgia (BE)

143,0

puudub

Bulgaaria (BG)

124,0

puudub

Tšehhi Vabariik (CZ)

302,0

puudub

Taani (DK)

55,9

puudub

Saksamaa (DE)

69,9

puudub

Eesti (EE)

168,0

puudub

Iirimaa (IE)

31,4

puudub

Kreeka (EL)

743,0

puudub

Hispaania (ES)

131,0

puudub

Prantsusmaa (FR)

78,9

puudub

Itaalia (IT)

50,7

puudub

Läti (LV)

240,0

puudub

Leedu (LT)

530,0

puudub

Luksemburg (LU)

97,3

puudub

Ungari (HU)

244,0

puudub

Madalmaad (NL)

128,0

puudub

Austria (AT)

181,0

puudub

Poola (PL)

264,0

puudub

Portugal (PT)

508,0

puudub

Rumeenia (RO)

124,0

puudub

Sloveenia (SI)

365,0

puudub

Slovakkia (SK)

249,0

puudub

Soome (FI)

151,0

puudub

Rootsi (SE)

74,2

puudub

Ühendkuningriik (UK)

23,0

puudub

Mõistet „surmajuhtumid ja kaalutud rasked vigastused” kasutatakse viidetes () ja () otsuse 2009/460/EÜ artikli 3 punktis d määratletud tähenduses.

1.4.   „Muude isikutena” määratletud isikute riski riiklik kontrollväärtus (kontrollväärtus 4)

Liikmesriik

Kontrollväärtus 4 (10– 9) (6)

Belgia (BE)

1,90

Bulgaaria (BG)

6,45

Tšehhi Vabariik (CZ)

5,28

Taani (DK)

10,30

Saksamaa (DE)

4,41

Eesti (EE)

18,50

Iirimaa (IE)

6,98

Kreeka (EL)

6,45

Hispaania (ES)

4,93

Prantsusmaa (FR)

6,98

Itaalia (IT)

6,98

Läti (LV)

18,50

Leedu (LT)

18,50

Luksemburg (LU)

4,43

Ungari (HU)

6,45

Madalmaad (NL)

3,16

Austria (AT)

14,20

Poola (PL)

18,50

Portugal (PT)

4,93

Rumeenia (RO)

6,45

Sloveenia (SI)

7,14

Slovakkia (SK)

5,28

Soome (FI)

10,30

Rootsi (SE)

10,30

Ühendkuningriik (UK)

6,98

1.5.   Raudtee territooriumil loata viibivate isikute riski riiklik kontrollväärtus (kontrollväärtus 5)

Liikmesriik

Kontrollväärtus 5 (10– 9) (7)

Belgia (BE)

75,5

Bulgaaria (BG)

190,0

Tšehhi Vabariik (CZ)

657,0

Taani (DK)

134,0

Saksamaa (DE)

106,0

Eesti (EE)

1 850,0

Iirimaa (IE)

94,7

Kreeka (EL)

906,0

Hispaania (ES)

184,0

Prantsusmaa (FR)

69,7

Itaalia (IT)

122,0

Läti (LV)

1 520,0

Leedu (LT)

2 030,0

Luksemburg (LU)

83,7

Ungari (HU)

534,0

Madalmaad (NL)

28,2

Austria (AT)

117,0

Poola (PL)

1 110,0

Portugal (PT)

948,0

Rumeenia (RO)

190,0

Sloveenia (SI)

273,0

Slovakkia (SK)

477,0

Soome (FI)

294,0

Rootsi (SE)

98,1

Ühendkuningriik (UK)

94,7

1.6.   Ühiskonna riski riiklik kontrollväärtus (kontrollväärtus 6)

Liikmesriik

Kontrollväärtus 6 (10– 9) (8)

Belgia (BE)

273,0

Bulgaaria (BG)

364,0

Tšehhi Vabariik (CZ)

1 010,0

Taani (DK)

218,0

Saksamaa (DE)

206,0

Eesti (EE)

2 320,0

Iirimaa (IE)

131,0

Kreeka (EL)

1 820,0

Hispaania (ES)

351,0

Prantsusmaa (FR)

179,0

Itaalia (IT)

235,0

Läti (LV)

1 850,0

Leedu (LT)

2 510,0

Luksemburg (LU)

219,0

Ungari (HU)

1 000,0

Madalmaad (NL)

166,0

Austria (AT)

354,0

Poola (PL)

1 530,0

Portugal (PT)

1 510,0

Rumeenia (RO)

364,0

Sloveenia (SI)

697,0

Slovakkia (SK)

740,0

Soome (FI)

461,0

Rootsi (SE)

188,0

Ühendkuningriik (UK)

131,0

Rasketest õnnetustest tulenevate surmajuhtumite ja kaalutud raskete vigastuste koguarvuna kasutatakse siin kõigi teiste kontrollväärtuste arvutamisel arvesse võetavate surmajuhtumite ja raskete vigastuste arvu summat.

2.   Ühiste ohutuseesmärkide esimese komplekti väärtused

Riskikategooria

Ühise ohutuseesmärgi väärtus (10– 9)

Mõõtühikud

Risk reisijatele

Ühine ohutuseesmärk 1.1

250,0

Reisijatega seotud rasketest õnnetustest tulenevate surmajuhtumite ja kaalutud raskete vigastuste arv aastas / reisirongikilomeetrite arv aastas

Ühine ohutuseesmärk 1.2

2,01

Reisijatega seotud rasketest õnnetustest tulenevate surmajuhtumite ja kaalutud raskete vigastuste arv aastas / reisijakilomeetrite arv aastas

Risk töötajatele

Ühine ohutuseesmärk 2

77,9

Töötajatega seotud rasketest õnnetustest tulenevate surmajuhtumite ja kaalutud raskete vigastustearv aastas / rongikilomeetrite arv aastas

Risk raudteeületuskoha kasutajatele

Ühine ohutuseesmärk 3.1

743,0

Raudteeületuskoha kasutajatega seotud rasketest õnnetustest tulenevate surmajuhtumite ja kaalutud raskete vigastuste arv aastas / rongikilomeetrite arv aastas

Ühine ohutuseesmärk 3.2

puudub (9)

Raudteeületuskoha kasutajatega seotud rasketest õnnetustest tulenevate surmajuhtumite ja kaalutud raskete vigastuste arv aastas / [(rongikilomeetrite arv aastas × raudteeületuskohtade arv) / rööbasteekilomeetrid]

Risk muudele isikutele

Ühine ohutuseesmärk 4

18,5

Muude isikutena määratletavate isikutega seotud rasketest õnnetustest tulenevate surmajuhtumite ja kaalutud raskete vigastuste arv aastas / rongikilomeetrite arv aastas

Risk raudtee territooriumil loata viibivatele isikutele

Ühine ohutuseesmärk 5

2 030,0

Raudtee territooriumil loata viibivate isikutega seotud rasketest õnnetustest tulenevate surmajuhtumite ja kaalutud raskete vigastuste arv aastas / rongikilomeetrite arv aastas

Risk ühiskonnale tervikuna

Ühine ohutuseesmärk 6

2 510,0

Rasketest õnnetustest tulenevate surmajuhtumite ja kaalutud raskete vigastuste koguarv aastas / rongikilomeetrite arv aastas


(1)  Kontrollväärtus 1.1, väljendatuna järgmiselt: reisijatega seotud rasketest õnnetustest tulenevate surmajuhtumite ja kaalutud raskete vigastuste arv aastas / reisirongikilomeetrite arv aastas. Mõõtühikut „reisirongikilomeeter” kasutatakse siin üksnes reisirongidega seotud liiklusühikuna.

(2)  Kontrollväärtus 1.2, väljendatuna järgmiselt: reisijatega seotud rasketest õnnetustest tulenevate surmajuhtumite ja kaalutud raskete vigastuste arv aastas/reisijakilomeetrite arv aastas.

Mõistet „surmajuhtumid ja kaalutud rasked vigastused” kasutatakse viidetes () ja () otsuse 2009/460/EÜ artikli 3 punktis d määratletud tähenduses.

(3)  Kontrollväärtus 2, väljendatuna järgmiselt: töötajatega seotud rasketest õnnetustest tulenevate surmajuhtumite ja kaalutud raskete vigastuste arv aastas / rongikilomeetrite arv aastas.

Mõistet „surmajuhtumid ja kaalutud rasked vigastused” kasutatakse siin komisjoni otsuse 2009/460/EÜ artikli 3 punktis d määratletud tähenduses.

(4)  Kontrollväärtus 3.1, väljendatuna järgmiselt: raudteeületuskoha kasutajatega seotud rasketest õnnetustest tulenevate surmajuhtumite ja kaalutud raskete vigastuste arv aastas / rongikilomeetrite arv aastas.

(5)  Kontrollväärtus 3.2, väljendatuna järgmiselt: raudteeületuskoha kasutajatega seotud rasketest õnnetustest tulenevate surmajuhtumite ja kaalutud raskete vigastuste arv aastas / [(rongikilomeetrite arv aastas × raudteeületuskohtade arv) / rööbasteekilomeetrid)]. Andmed raudteeületuskohtade arvu ja rööbasteekilomeetrite kohta ei olnud andmete väljavõtmise ajal usaldusväärsed (enamik liikmesriike esitas ühiste ohutuseesmärkide alased andmed rööbasteekilomeetrite asemel liinikilomeetrites).

Mõistet „surmajuhtumid ja kaalutud rasked vigastused” kasutatakse viidetes () ja () otsuse 2009/460/EÜ artikli 3 punktis d määratletud tähenduses.

(6)  Kontrollväärtus 4, väljendatuna järgmiselt: muude isikutena määratletavate isikutega seotud rasketest õnnetustest tulenevate surmajuhtumite ja kaalutud raskete vigastuste arv aastas / rongikilomeetrite arv aastas. Mõistet „surmajuhtumid ja kaalutud rasked vigastused” kasutatakse siin komisjoni otsuse 2009/460/EÜ artikli 3 punktis d määratletud tähenduses.

(7)  Kontrollväärtus 5, väljendatuna järgmiselt: raudtee territooriumil loata viibivate isikutega seotud rasketest õnnetustest tulenevate surmajuhtumite ja kaalutud raskete vigastuste arv aastas / rongikilomeetrite arv aastas. Mõistet „surmajuhtumid ja kaalutud rasked vigastused” kasutatakse siin otsuse 2009/460/EÜ artikli 3 punktis d määratletud tähenduses.

(8)  Kontrollväärtus 6, väljendatuna järgmiselt: rasketest õnnetustest tulenevate surmajuhtumite ja kaalutud raskete vigastuste koguarv aastas / rongikilomeetrite arv aastas

Rasketest õnnetustest tulenevate surmajuhtumite ja kaalutud raskete vigastuste koguarvuna kasutatakse siin kõigi teiste kontrollväärtuste arvutamisel arvesse võetavate surmajuhtumite ja raskete vigastuste arvu summat.

(9)  Andmed raudteeületuskohtade arvu ja rööbasteekilomeetrite kohta, mida on vaja käesoleva ohutuseesmärgi arvutamiseks, ei olnud andmete väljavõtmise ajal usaldusväärsed (st enamik liikmesriike esitas andmed rööbasteekilomeetrite asemel liinikilomeetrites jne).


Top