EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0384

2010/384/: Komisjoni otsus, 9. juuli 2010 , ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kohaselt 2013. aastaks välja antud ühenduse saastekvootide üldkoguse kohta (teatavaks tehtud numbri K(2010) 4658 all)

OJ L 175, 10.7.2010, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/384/oj

10.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/36


KOMISJONI OTSUS,

9. juuli 2010,

ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kohaselt 2013. aastaks välja antud ühenduse saastekvootide üldkoguse kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2010) 4658 all)

(2010/384/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, (1) ning eelkõige selle artikli 9 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2003/87/EÜ artikli 9 kohaselt lähtub komisjon 2013. aastaks ette nähtud ühenduse saastekvootide üldkoguse määramisel saastekvootide üldkogusest, mis liikmesriikide poolt kooskõlas komisjoni otsustega siseriiklike saastekvootide eraldamise kavade kohta ajavahemikuks 2008–2012 välja antakse või on välja antud.

(2)

Ühenduse sõltumatu tehingute register annab asjakohast teavet direktiivi 2003/87/EÜ artikli 9 kohaselt välja antud või välja antavate saastekvootide koguste kohta. Täiendav teave ajavahemikul 2008–2012 enampakkumisel müüdavate saastekvootide kohta on kajastatud komisjoni 21. detsembri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 2216/2004 (registrite standarditud ja turvatud süsteemi kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele 280/2004/EÜ) (2) artiklis 44 osutatud siseriikliku saastekvootide eraldamise kava tabelites.

(3)

ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kohaselt käitistele, sh uutele osalejatele välja antud või välja antavaid saastekvoote ja siseriikliku saastekvootide eraldamise kava tabelite kohaseid saastekvoote ning siseriikliku saastekvoodi eraldamise kava tabelis viidatud enampakkumiseks eraldatavaid saastekvoote tuleks käsitada esindatavate saastekvootidena direktiivi 2003/87/EÜ artikli 9 tähenduses.

(4)

Kõnealused saastekvoodid esindavad saastekvoote direktiivi 2003/87/EÜ artikli 9 tähenduses, kuna need vastavad algsele väljaantud saastekvootide kogusele, nagu on viidatud liikmesriikide ajavahemikuks 2008–2012 siseriikliku saastekvootide eraldamise kava tabelis ning mis on kooskõlas määruse (EÜ) nr 2216/2004 artikliga 45.

(5)

Käesoleva otsuse kohaldamiseks tuleks uuele osalejale reserveeritud saastekvoote, mida kõnealusele osalejale ei ole eraldatud enne 30. aprilli 2010, käsitada direktiivi 2003/87/EÜ artikli 9 tähenduses esindatavate saastekvootidena üksnes sel juhul, kui need eraldatakse uutele osalejatele või alternatiivselt müüakse niisama või enampakkumisel enne ajavahemiku 2008–2012 lõppu, kuna saastekvootide vastav kogus antakse välja üksnes eraldamise ajal.

(6)

Kuna teatavaks võib saada eelkõige ka kohtumenetluse tulemusel muudetud siseriiklikke saastekvootide eraldamise kavasid käsitlev täiendav teave, on kõnealust teavet võimalik kajastada 2013. aastaks ette nähtud ühenduse saastekvootide üldkoguse edaspidistes kohandustes.

(7)

Komisjon on neil põhjustel 2013. aastaks välja antavate ühenduse saastekvootide üldkoguse määramisel võtnud arvesse järgmised saastekvootide kogused:

ELi heitkogustega kauplemise süsteemis alates 2008. aastast osalevatele käitistele eraldatud või eraldatavad saastekvoodid;

ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kohaselt ajavahemikul 2008–2012 niisama või enampakkumisel müüdud saastekvoodid, millele on sellel eesmärgil viidatud liikmesriigi asjaomastes siseriikliku saastekvootide eraldamise kava tabelites;

liikmesriikide riiklikust reservist uutele osalejatele ajavahemikul 1. jaanuar 2008 kuni 30. aprill 2010 eraldatud saastekvoodid;

saastekvoodid, mida ei ole liikmesriikide uute osalejate riiklikust reservist eraldatud uutele osalejatele, juhul kui asjaomane liikmesriik on määranud siseriiklike õigusaktidega, või kui vastavad siseriiklikud õigusaktid seni puuduvad, siis oma siseriikliku saastekvootide eraldamise kavas asjakohaste avaldustega kehtestanud, et uute osalejate reservi jäänud saastekvoodid, mis ei ole ajavahemiku 2008–2012 lõpuks uutele osalejatele jaotatud, müüakse niisama või enampakkumisel.

(8)

Vastavalt komisjoni 13. novembri 2006. aasta otsusele 2006/780/EÜ (kasvuhoonegaasi heitkoguste vähendamise topeltarvestamise vältimise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohase ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi raames seoses Kyoto protokolli kohaste projektimeetmetega) (3) või muudel põhjustel kõrvale pandud saastekvoodid, nagu on viidatud mõne liikmesriigi siseriikliku saastekvootide eraldamise kava tabelis, tuleks lisada ühenduse saastekvootide üldkogusele, mis on ette nähtud 2013. ja järgmisteks aastateks, üksnes juhul, kui need on välja antud ja eraldatud või kui need on välja antud ja enampakkumisel või niisama müüdud enne 31. detsembrit 2012.

(9)

Kuna direktiivi 2003/87/EÜ artikliga 10 nõutakse liikmesriikidelt vähemalt 90 % saastekvootide tasuta eraldamist, peaks 2013. aastaks ühenduse saastekvootide üldkoguse määramisel võtma uutele osalejatele reserveeritud saastekvoote arvesse üksnes sellises ulatuses, et kõnealuste saastekvootide üldkogus, millele on liidetud enampakkumisel või niisama müüdavate saastekvootide kogus, ei ületaks 10 % liikmesriigi siseriikliku saastekvootide eraldamise kava tabelis viidatud saastekvootide üldkogusest.

(10)

Direktiivi 2003/87/EÜ kohaselt õhusõiduki käitajatele eraldatud saastekvootide kogus ei ole lisatud käesolevas otsuses sätestatud kogustele, kuna kõnealuse direktiivi artikli 3c kohaselt on selleks vajalik eraldi otsus.

(11)

Ühenduse saastekvootide 2013. aastaks arvutatud üldkogus põhineb komisjonile kuni 30. aprillini 2010 kättesaadaval olnud teabel.

(12)

Liikmesriikide poolt kooskõlas komisjoni otsustega nende ajavahemikuks 2008–2012 siseriikliku saastekvootide eraldamise kava kohta välja antud saastekvootide keskmine aastane üldkogus, mida on võetud arvesse direktiivi 2003/87/EÜ (mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/29/EÜ (4)) artikli 9 kohase ühenduse saastekvootide üldkoguse arvutamisel, on 2 032 998 912 saastekvooti.

(13)

Alates 2013. aastast edaspidiseks välja antavat saastekvootide üldkogust vähendatakse aastas lineaarse teguri 1,74 % võrra, mis moodustab 35 374 181 saastekvooti,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Aastaks 2013 on direktiivi 2003/87/EÜ artiklis 9 osutatud ühenduse saastekvootide üldkogus 1 926 876 368 saastekvooti.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 9. juuli 2010

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Connie HEDEGAARD


(1)  ELT L 275, 25.10.2003, lk 32.

(2)  ELT L 386, 29.12.2004, lk 1.

(3)  ELT L 316, 16.11.2006, lk 12.

(4)  ELT L 140, 5.6.2009, lk 63.


Top