EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0028(01)

2011/22/EL: Euroopa Keskpanga otsus, 13. detsember 2010 , Euroopa Keskpanga kapitali sissemaksmise kohta euroalaväliste riikide keskpankade poolt (EKP/2010/28)

OJ L 11, 15.1.2011, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013; kehtetuks tunnistatud 32013D0020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/22(1)/oj

15.1.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 11/56


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

13. detsember 2010,

Euroopa Keskpanga kapitali sissemaksmise kohta euroalaväliste riikide keskpankade poolt

(EKP/2010/28)

(2011/22/EL)

EUROOPA KESKPANGA ÜLDNÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri”), eelkõige selle artiklit 47,

ning arvestades järgmist:

(1)

Erandina EKPSi põhikirja artiklist 47 ei maksa need liikmesriigid, mille suhtes on kehtestatud erand, sisse oma märgitud kapitali, välja arvatud juhul, kui üldnõukogu vähemalt kaht kolmandikku Euroopa Keskpanga (EKP) märgitud kapitalist ja vähemalt poolt osanikest esindava häälteenamusega otsustab, et minimaalne protsent tuleb sisse maksta osalusena EKP tegevuskuludes.

(2)

15. detsembri 2008. aasta otsuse EKP/2008/28 (millega kehtestatakse meetmed Euroopa Keskpanga kapitali sissemaksmiseks mitteosalevate riikide keskpankade poolt) (1) artikli 1 kohaselt peavad euroalavälised RKPd sisse maksma 7 % nende poolt märgitud EKP kapitalist 1. jaanuariks 2009.

(3)

12. detsembri 2008. aasta otsus EKP/2008/23 riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta Euroopa Keskpanga kapitali märkimise aluses (2) sätestab EKP kapitali märkimise aluse kooskõlas EKPSi põhikirja artikliga 29.3 ja kehtestab igale riigi keskpangale alates 1. jaanuarist 2009 osakaalud kapitali märkimise aluses.

(4)

13. detsembri 2010. aasta otsuse EKP/2010/26 (Euroopa Keskpanga kapitali suurendamise kohta) (3) artikli 1 kohaselt suurendati EKP kapitali 5 000 miljoni euro võrra, 5 760 652 402,58 eurolt 10 760 652 402,58 eurole alates 29. detsembrist 2010.

(5)

EKP kapitali suurendamise tõttu peavad euroalavälised RKPd sisse maksma 7 % nende vastavast osast suurendatud kapitalis, kuigi EKP tegevuskuludest ei tulene suurem sissemaks absoluuthindades. Selleks et vältida euroalaväliste riikide suuremat sissemaksu EKP tegevuskuludesse, tuleb vähendada protsenti, mille euroalavälised RKPd peavad sisse maksma, millega jäävad makstavad summad samale tasemele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Märgitud ja sissemakstud kapitali ulatus ja vorm

Iga euroalaväline RKP maksab sisse 3,75 % tema poolt märgitud EKP kapitalist 29. detsembriks 2010. Võttes arvesse otsuse EKP/2008/23 artiklis 2 sätestatud osakaale kapitali märkimises, on iga euroalavälise RKP märgitud ja sissemakstud kapitali kogusumma osutatud tema nime kõrval järgmises tabelis:

Euroalaväline RKP

Märgitud kapital 29. detsembril 2010

(eurodes)

Sissemakstud kapital 29. detsembril 2010

(eurodes)

Българска народна банка (Bulgaaria keskpank)

93 467 026,77

3 505 013,50

Česká národní banka

155 728 161,57

5 839 806,06

Danmarks Nationalbank

159 634 278,39

5 986 285,44

Eesti Pank

19 261 567,80

722 308,79

Latvijas Banka

30 527 970,87

1 144 798,91

Lietuvos bankas

45 797 336,63

1 717 400,12

Magyar Nemzeti Bank

149 099 599,69

5 591 234,99

Narodowy Bank Polski

526 776 977,72

19 754 136,66

Banca Națională a României

265 196 278,46

9 944 860,44

Sveriges Riksbank

242 997 052,56

9 112 389,47

Bank of England

1 562 145 430,59

58 580 453,65

Artikkel 2

Sissemakstud kapitali korrigeerimine

1.   Kuna iga euroalaväline RKP on juba sisse maksnud tema poolt otsuse EKP/2008/28 alusel 28. detsembril 2010 märgitud osa EKP kapitalist, peab igaüks neist sisse maksma täiendava osa, mis on märgitud tabelis allpool, s.o vahe artiklis 1 osutatud sissemakstud kapitali ja varem sissemakstud summa vahel.

Euroalaväline RKP

(eurodes)

Българска народна банка (Bulgaaria keskpank)

2 421,63

Česká národní banka

4 034,75

Danmarks Nationalbank

4 135,95

Eesti Pank

499,04

Latvijas Banka

790,95

Lietuvos bankas

1 186,56

Magyar Nemzeti Bank

3 863,01

Narodowy Bank Polski

13 648,22

Banca Națională a României

6 870,95

Sveriges Riksbank

6 295,79

Bank of England

40 473,51

2.   Euroalavälised RKPd maksavad lõikes 1 osutatud summa EKP-le 29. detsembril 2010, teostades eraldi ülekande üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kaudu.

3.   Kui euroalavälisel RKP-l ei ole TARGET2-le juurdepääsu, kannab ta artiklis 1 kirjeldatud summad üle, krediteerides EKP või euroalavälise RKP poolt õigeaegselt määratud kontot.

Artikkel 3

Lõppsätted

1.   Käesolev otsus jõustub 29. detsembril 2010.

2.   Otsus EKP/2008/28 on kehtetu alates 29. detsembrist 2010.

3.   Viiteid otsusele EKP/2008/28 käsitletakse viidetena käesolevale otsusele.

Frankfurt Maini ääres, 13. detsember 2010

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  ELT L 21, 24.1.2009, lk 81.

(2)  ELT L 21, 24.1.2009, lk 66.

(3)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 53.


Top