EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0005(01)

2010/281/: Euroopa Keskpanga otsus, 14. mai 2010 , väärtpaberituruprogrammi loomise kohta (EKP/2010/5)

OJ L 124, 20.5.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 259 - 260

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/281/oj

20.5.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 124/8


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

14. mai 2010,

väärtpaberituruprogrammi loomise kohta

(EKP/2010/5)

(2010/281/EL)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri”), eelkõige selle artikli 12.1 teist lõiku, artiklit 3.1 ja artiklit 18.1,

ning arvestades järgmist:

(1)

kooskõlas EKPSi põhikirja artikliga 18.1 võivad euro kasutusele võtnud liikmesriikide keskpangad (edaspidi „euroala RKPd”) ja Euroopa Keskpank (EKP) (edaspidi koos nimetatud „eurosüsteemi keskpangad”) tegutseda finantsturgudel muu hulgas likviidsete instrumentide otsese ostu ja müügi teel.

(2)

9. mail 2010 nõukogu otsustas ja kuulutas avalikult välja, et tuleks luua ajutine väärtpaberituruprogramm (edaspidi „programm”), arvestades finantsturgudel hetkel valitsevat erakorralist olukorda, mis väljendub tõsistes pingetes teatud turusegmentides, mis häirivad rahapoliitika edastamismehhanismi ja seeläbi ka keskmise pikkusega perspektiivis hinnastabiilsusele orienteeritud rahapoliitika tõhusat läbiviimist. Programmi kohaselt võivad euroala RKPd – vastavalt protsentuaalsetele osadele Euroopa Keskpanga kapitali märkimise aluses – ja EKP – vahetus kontaktis osapooltega – otseselt sekkuda euroala avaliku ja erasektori võlaväärtpaberite turu toimimisse.

(3)

Programm on eurosüsteemi ühtse rahapoliitika osa ja seda kohaldatakse ajutiselt. Programmi eesmärk on käsitleda väärtpaberituru toimimishäireid ja taastada kohane rahapoliitika edastamismehhanism.

(4)

Sekkumiste ulatuse otsustab nõukogu. Nõukogu võtab teadmiseks euroala liikmesriikide valitsuste seisukoha, et nad „võtavad kõik vajalikud meetmed, et saavutada sel aastal ja järgnevatel aastatel fiskaaleesmärgid kooskõlas ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlustega”, ja arvestab täiendavate täpsete kohustustega, mille on võtnud endale teatavad euroala liikmesriikide valitsused selleks, et kiirendada eelarve tasakaalustamist ja tagada riigi rahanduse jätkusuutlikkus.

(5)

Eurosüsteemi ühtse rahapoliitika osana tuleb kõlblike turustatavate võlainstrumentide otsest ostu eurosüsteemi keskpankade poolt teostada ühtselt ning käesolevas otsuses sätestatud tingimustel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Väärtpaberituruprogrammi loomine

Vastavalt käesolevale otsusele võivad eurosüsteemi keskpangad osta järgmisi instrumente: a) järelturul – kõlblikke turustatavaid võlainstrumente, mille on välja lasknud euro kasutusele võtnud liikmesriikide keskvalitsused või avalik-õiguslikud üksused, ja b) esmasel ja järelturul – kõlblikke turustatavaid võlainstrumente, mille on välja lasknud euroalal asutatud eraõiguslikud üksused.

Artikkel 2

Võlainstrumentide kõlblikkuse kriteeriumid

Turustatavaid võlainstrumente võib programmi alusel otse osta siis, kui nad vastavad järgmistele tingimustele: a) need on eurodes vääringustatud; ning b) kas i) need on välja lasknud euro kasutusele võtnud liikmesriigi keskvalitsus või avalik-õiguslik üksus, või ii) need on välja lasknud muu euroalal asutatud üksus ja need vastavad vara kõlblikkuse kriteeriumidele, mis on täpsustatud 31. augusti 2000. aasta suunise EKP/2000/7 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta (1) I lisa 6. peatükis.

Artikkel 3

Kõlblikud osapooled

Programmi kõlblikud osapooled on järgmised: a) suunise EKP/2000/7 I lisa jaotises 2.1 määratletud eurosüsteemi rahapoliitilisteks operatsioonideks kõlblikud osapooled; ja b) mis tahes muud osapooled, keda eurosüsteemi keskpank kasutab oma eurodes vääringustatud investeerimisportfelli investeerimisel.

Artikkel 4

Lõppsäte

Käesolev otsus jõustub selle EKP veebilehel avaldamisele järgneval päeval.

Frankfurt Maini ääres, 14. mai 2010

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  EÜT L 310, 11.12.2000, lk 1.


Top