Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1161

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1161/2009, 30. november 2009 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 II lisa seoses toiduahelat käsitleva teabega, mis tuleb esitada tapamaju käitavatele toidukäitlejatele (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 314, 1.12.2009, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 182 - 183

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1161/oj

1.12.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 314/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1161/2009,

30. november 2009,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 II lisa seoses toiduahelat käsitleva teabega, mis tuleb esitada tapamaju käitavatele toidukäitlejatele

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 853/2004 on sätestatud loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad. Eelkõige kõnealuse määruse II lisa III jaos on sätestatud, et tapamaju käitavad toidukäitlejad peavad nõudma, vastu võtma, kontrollima ja võtma meetmeid toiduahelat käsitleva teabe suhtes kõigi loomade puhul, välja arvatud ulukid, mis on saadetud või kavatsetakse saata tapamajja.

(2)

Kõnealuse jao punktis 2 on ette nähtud, et tapamajade käitajatele tuleb toiduahelat käsitlev teave esitada hiljemalt 24 tundi enne loomade saabumist tappamajja, välja arvatud punktis 7 märgitud asjaoludel. Punktis 7 on ette nähtud, et pädeva asutuse loal võib see teave saabuda tapamajja ka koos kõnealuses punktis kirjeldatud teatavate loomadega, selle asemel et saabuda hiljemalt 24 tundi enne neid.

(3)

Kuna toiduahelat käsitleva teabe esitamine on toidukäitlejate jaoks uus nõue, mis kehtestati määrusega (EÜ) nr 853/2004, on selle nõude täielikuks täitmiseks komisjoni 5. detsembri 2005. aasta määrusega (EÜ) nr 2076/2005 (millega nähakse ette üleminekumeetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EÜ) nr 853/2004, (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004 rakendamiseks) (2) ette nähtud üleminekuperiood.

(4)

Ühtlast teabevahetust põllumajandusettevõtte ja tapamaja vahel on hõlbustatud eelkõige määruse (EÜ) nr 2076/2005 artikli 8 lõikega 2, milles on sätestatud erand määruse (EÜ) nr 853/2004 II lisa III jao punktis 2 sätestatud nõudest esitada toiduahelat käsitlev teave tapamajadele hiljemalt 24 tundi enne loomade saabumist, juhul kui pädev asutus seda lubab ja kui see ei ohusta määruse (EÜ) nr 853/2004 eesmärke.

(5)

Kogemus on näidanud, et pädevatele asutustele suurema õiguse andmine otsustada juhtumipõhiselt, et toiduahelat käsitlev teave saadetakse tapamajja koos loomadega, kellega see on seotud, mitte 24 tundi enne loomade saabumist, on võimaldanud toiduahelat käsitlevale teabele esitatavate nõuete sujuvat rakendamist. Seega on asjakohane muuta üleminekukord püsivaks.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 853/2004 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. november 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.

(2)  ELT L 338, 22.12.2005, lk 83.


LISA

Määruse (EÜ) nr 853/2004 II lisa III jao punkt 7 asendatakse järgmisega:

„7.

Kui pädev asutus seda lubab ja kui see ei ohusta käesoleva määruse eesmärke, võib toiduahelat käsitlev teave saabuda tapamajja vähem kui 24 tundi enne nende loomade saabumist, kellega see on seotud, või olla loomadega kaasas nende saabumisel tappamajja.

Tapamaja tööd tõsiselt häirida võiv toiduahelat käsitlev teave tehakse tapamaja käitavale toidukäitlejale siiski teatavaks aegsasti enne loomade saabumist tapamajja, et toidukäitleja saaks tapamaja tööd vastavalt planeerida.

Tapamaja käitav toidukäitleja peab asjaomast teavet hindama ja esitama saadud toiduahelat käsitleva teabe ametlikule veterinaararstile. Loomi ei või tappa ega korrastada enne, kui ametlik veterinaararst seda lubab.”


Top