Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0913

Nõukogu määrus (EÜ) nr 913/2009, 24. september 2009 , millega lõpetatakse määruse (EÜ) nr 1174/2005 (millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärinevate kaubaaluste käsivedukitele ja nende olulistele osadele ja nõutakse lõplikult sisse nende suhtes kehtestatud ajutine tollimaks) läbivaatamine seoses uue eksportijaga, taaskehtestatakse tollimaks kõnealuse riigi ühe eksportija impordi suhtes ja lõpetatakse selle impordi registreerimine

OJ L 258, 1.10.2009, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 082 P. 153 - 155

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/913/oj

1.10.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 258/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 913/2009,

24. september 2009,

millega lõpetatakse määruse (EÜ) nr 1174/2005 (millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärinevate kaubaaluste käsivedukitele ja nende olulistele osadele ja nõutakse lõplikult sisse nende suhtes kehtestatud ajutine tollimaks) läbivaatamine seoses uue eksportijaga, taaskehtestatakse tollimaks kõnealuse riigi ühe eksportija impordi suhtes ja lõpetatakse selle impordi registreerimine

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 384/96 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (1) (edaspidi „algmäärus”), eriti selle artikli 11 lõiget 4,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, mis on esitatud pärast konsulteerimist nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:

1.   KEHTIVAD MEETMED

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1174/2005 (2) kehtestas nõukogu Hiina Rahvavabariigist pärit käsikahveltõstukite ja nende oluliste osade impordi suhtes lõpliku dumpinguvastase tollimaksu ja nõudis lõplikult sisse nende suhtes kehtestatud ajutise tollimaksu. Nelja äriühingu suhtes on kehtestatud individuaalsed tollimaksumäärad, mis ulatuvad 7,6 – 39,9 %. Kõigi muude äriühingute suhtes kohaldatav tollimaksumäär on 46,7 %. Määrusega (EÜ) nr 684/2008 (3) täpsustati määrusega (EÜ) nr 1174/2005 kehtestatud dumpinguvastaste meetmete kohaldamisala.

2.   KÄESOLEV UURIMINE

2.1.   Läbivaatamistaotlus

(2)

Hiina Rahvavabariigist pärit käsikahveltõstukite ja nende oluliste osade üks eksportiv tootja esitas komisjonile taotluse algatada määruse (EÜ) nr 1174/2005 läbivaatamine seoses uue eksportijaga vastavalt algmääruse artikli 11 lõikele 4.

(3)

Taotluse esitas äriühing Crown Equipment (Suzhou) Company Limited (edaspidi „Crown Suzhou” või „taotluse esitaja”).

(4)

Taotluse esitaja väitis, et ta tegutses turumajanduse tingimustes ja et ta ei eksportinud vaatlusalust toodet Euroopa Ühendusse uurimisperioodil, mille põhjal dumpinguvastased meetmed olid kehtestatud, st ajavahemikul 1. aprillist 2003 kuni 31. märtsini 2004 (edaspidi „esialgne uurimisperiood”), ja et ta ei ole olnud seotud ühegi vaatlusalust toodet eksportiva tootjaga, kelle suhtes kohaldatakse eespool nimetatud meetmeid. Sellele lisaks väidab taotluse esitaja, et ta alustas käsikahveltõstukite ja nende oluliste osade ühendusse eksportimist pärast esialgse uurimisperioodi lõppu.

2.2.   Uut eksportijat käsitleva läbivaatamise algatamine

(5)

Pärast nõuandekomiteega konsulteerimist ja ühenduse asjaomasele tootmisharule märkuste esitamise võimaluse andmist tegi komisjon kindlaks, et on olemas piisavad tõendid, mis õigustavad uut eksportijat käsitleva läbivaatamise algatamist vastavalt algmääruse artikli 11 lõikele 4, ning algatas määrusega (EÜ) nr 52/2009 (4) taotluse esitaja suhtes määruse (EÜ) nr 1174/2005 läbivaatamise (edaspidi „läbivaatamine”).

(6)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 52/2009 artiklile 2 tunnistati kehtetuks dumpinguvastane tollimaks 46,7 %, mis oli kehtestatud määrusega (EÜ) nr 1174/2005 taotluse esitaja toodetud käsikahveltõstukite ja nende oluliste osade impordi suhtes. Samal ajal anti tolliasutustele vastavalt algmääruse artikli 14 lõikele 5 korraldus astuda samme asjaomase impordi registreerimiseks.

2.3.   Vaatlusalune toode

(7)

Vaatlusalune toode on sama, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 1174/2005 (muudetud määrusega (EÜ) nr 684/2008), st Hiina Rahvavabariigist pärit, praegu CN-koodide ex 8427 90 00 ja ex 8431 20 00 alla kuuluvad käsikahveltõstukid ja nende olulised osad, st kered ja hüdraulikaseadmed. Käsikahveltõstukid on määratletud kui ratastega ja kaubaaluste käitlemiseks ette nähtud tõstekahvlitega seadmed, mis on ette nähtud liigendkäepideme abil käsitsi lükkamiseks, tõmbamiseks ja juhtimiseks siledal, tasasel ja kõval pinnal. Käsikahveltõstukid on ette nähtud koorma tõstmiseks (käepideme pumpamise abil) üksnes transportimiseks vajalikule kõrgusele ning neil puuduvad lisafunktsioonid ja -kasutusalad, nagu näiteks i) koormate teisaldamine ja tõstmine koormate kõrgemale paigutamiseks või koormate ladustamise hõlbustamiseks, ii) ühe kaubaaluse paigutamine teise peale (virnastajad), iii) koorma tõstmine töötasapinnale (käärkahveltõstukid) ja iv) koormate tõstmine ja kaalumine (kaaluga kahveltõstukid).

2.4.   Asjaomased isikud

(8)

Komisjon teatas taotluse esitajale, ühenduse tootmisharu ja eksportiva riigi esindajatele ametlikult läbivaatamise algatamisest. Huvitatud isikutele anti võimalus teha oma seisukohad teatavaks kirjalikult ja taotleda ärakuulamist määruses (EÜ) nr 52/2009 sätestatud tähtaja jooksul.

(9)

Komisjon talitused saatsid taotlejale ka turumajandusliku kohtlemise taotluse ankeedi ja küsimustiku ning said vastused selleks määratud tähtaegade jooksul.

2.5.   Läbivaatamisega seotud uurimisperiood

(10)

Dumpingu uurimine hõlmas ajavahemikku alates 1. jaanuarist 2008 kuni 31. detsembrini 2008.

3.   UUT EKSPORTIJAT KÄSITLEVA LÄBIVAATAMISE TAOTLUSE TAGASIVÕTMINE

(11)

Komisjonile 22. mail 2009 saadetud kirjaga võttis Crown Suzhou algmääruse artikli 11 lõike 4 kohase uut eksportijat käsitleva taotluse ametlikult tagasi.

(12)

Kaaluti, kas on õigustatud uurimise jätkamine ex officio. Komisjon leidis, et uurimise lõpetamine ei mõjuta juba kehtivaid dumpinguvastaseid meetmeid, et kõigi muude äriühingute suhtes kehtiv tollimaksumäär tuleks Crown Suzhou suhtes tagasiulatuvalt taaskehtestada ja et selline lõpetamine ei oleks vastuolus ühenduse huvidega. Seega tuleks uurimine lõpetada.

(13)

Huvitatud isikutele teatati kavatsusest uurimine lõpetada ja taaskehtestada lõplik dumpinguvastane tollimaks Crown Suzhou poolt toodetava ja ühendusse ekspordiks müüdava vaatlusaluse toote impordi suhtes ja neile anti võimalus esitada märkusi. Märkusi, mis võiksid seda otsust muuta, ei laekunud.

(14)

Seega jõuti järeldusele, et ühendusse imporditavate Hiina Rahvavabariigist pärit, praegu CN-koodide ex 8427 90 00 ja ex 8431 20 00 alla kuuluvate, Crown Suzhou toodetavate ja ühendusse müügiks eksporditavate käsikahveltõstukite ja nende oluliste osade, st kerede ja hüdraulikaseadmete suhtes tuleks kohaldada määrusega (EÜ) nr 1174/2005 kõigi muude äriühingute suhtes kehtestatud üleriigilist tollimaksumäära (46,7 %) ning et kõnealune tollimaksumäär tuleks taaskehtestada.

4.   DUMPINGUVASTASE TOLLIMAKSU TAGASIULATUV SISSENÕUDMINE

(15)

Eespool kirjeldatud uurimistulemustest lähtudes tuleks alates määruse (EÜ) nr 52/2009 jõustumise kuupäevast maksustada tagasiulatuvalt Crown Suzhou suhtes kohaldatava dumpinguvastase tollimaksuga kõnealuse määruse artikli 3 kohaselt registreeritud vaatlusaluse toote import.

5.   MEETMETE KESTUS

(16)

Läbivaatamine ei mõjuta kuupäeva, mil määrusega (EÜ) nr 1174/2005 kehtestatud meetmed kaotavad kehtivuse algmääruse artikli 11 lõike 2 alusel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määrusega (EÜ) nr 52/2009 algatatud uut eksportijat käsitlev läbivaatamine lõpetatakse ning määruse (EÜ) nr 52/2009 artiklis 1 kindlaksmääratud impordi suhtes kehtestatakse dumpinguvastane tollimaks, mida kohaldatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1174/2005 artiklile 1 kõigi muude Hiina Rahvavabariigi äriühingute (TARICi lisakood A999) suhtes.

2.   Alates 23. jaanuarist 2009 maksustatakse dumpinguvastase tollimaksuga, mida vastavalt määruse (EÜ) nr 1174/2005 artiklile 1 kohaldatakse kõigi muude Hiina Rahvavabariigi äriühingute suhtes, käsikahveltõstukite ja nende oluliste osade import, mis on registreeritud vastavalt määruse (EÜ) nr 52/2009 artiklile 3.

3.   Tolliasutused peavad lõpetama määruse (EÜ) nr 52/2009 artikli 3 kohase impordi registreerimise.

4.   Kui ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse kehtivaid tollimaksusätteid.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 24. september 2009

Nõukogu nimel

eesistuja

C. BILDT


(1)  EÜT L 56, 6.3.1996, lk 1.

(2)  ELT L 189, 21.7.2005, lk 1.

(3)  ELT L 192, 19.7.2008, lk 1.

(4)  ELT L 17, 22.1.2009, lk 19.


Top