EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0617

Nõukogu määrus (EÜ) nr 617/2009, 13. juuli 2009 , millega avatakse kõrgekvaliteedilise veiseliha autonoomne imporditariifikvoot

ELT L 182, 15.7.2009, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/617/oj

15.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 182/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 617/2009,

13. juuli 2009,

millega avatakse kõrgekvaliteedilise veiseliha autonoomne imporditariifikvoot

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 133,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Pidades silmas ühenduse huvi luua harmoonilised kaubandussuhted kolmandate riikidega, tuleks autonoomse meetmena ette näha ühenduse imporditariifikvoodi avamine 20 000 tonni kõrgekvaliteedilise värske, jahutatud või külmutatud veiseliha jaoks.

(2)

Vastavalt nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1234/2007 (millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1) artiklile 144, koostoimes kõnealuse määruse artikliga 4, avab ja haldab kõnealuse määrusega hõlmatud toodete tariifikvoodid komisjon vastavalt kõnealuse määruse artikli 195 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt vastu võetud üksikasjalikele eeskirjadele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Avatakse CN-koodide 0201, 0202, 0206 10 95 ja 0206 29 91 alla kuuluva kõrgekvaliteedilise värske, jahutatud või külmutatud veiseliha aastane ühenduse imporditariifikvoot mahus 20 000 tonni väljendatuna toote massina, järjekorranumbriga 09.4449.

2.   Lõikes 1 osutatud kvoodi puhul on imporditollimaks 0 %.

3.   Kvoodiaasta algab 1. juulil ja lõpeb 30. juunil.

Artikkel 2

Artiklis 1 osutatud tariifikvooti haldab komisjon vastavalt määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklile 144 ja artikli 195 lõikele 2.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. augustist 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. juuli 2009

Nõukogu nimel

eesistuja

E. ERLANDSSON


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.


Top