Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0494

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 27 (EMPs kohaldatav tekst )

OJ L 149, 12.6.2009, p. 6–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 36 - 51

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/494/oj

12.6.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 149/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009,

3. juuni 2009,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 27

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1126/2008 (2) on vastu võetud teatavad 15. oktoobri 2008. aasta seisuga kehtinud rahvusvahelised standardid ja tõlgendused.

(2)

Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu (IASB) avaldas 10. jaanuaril 2008 rahvusvahelise raamatupidamisstandardi (IAS) 27 „Konsolideeritud ja konsolideerimata finantsaruanded” muudatused (edaspidi „IAS 27 muudatused”). IAS 27 muudatustega täpsustatakse, millistel tingimustel peab (majandus)üksus koostama konsolideeritud finantsaruanded, kuidas emaettevõtted peavad kajastama osaluse muutust tütarettevõtetes ning kuidas tütarettevõtte kahjum jaotatakse kontrolliva ja mittekontrolliva osaluse vahel.

(3)

Konsulteerimine Euroopa finantsaruandluse nõuanderühma (EFRAG) tehniliste ekspertide rühmaga (TEG) kinnitab, et standardi IAS 27 muudatused vastavad vastuvõtmiseks vajalikele tehnilistele kriteeriumidele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1606/2002 artikli 3 lõikes 2. Kooskõlas komisjoni 14. juuli 2006. aasta otsusega nr 2006/505/EÜ, millega luuakse standardialaste nõuannete järelevalverühm, kes nõustab komisjoni Euroopa finantsaruandluse nõuanderühma (EFRAG) arvamuste objektiivsuse ja erapooletuse hindamisel, (3) võttis standardialaste nõuannete järelevalverühm arvesse EFRAGi arvamust heakskiidu kohta ja teavitas komisjoni, et see on hästi tasakaalustatud ja objektiivne.

(4)

Seoses IAS 27 muudatuste vastuvõtmisega tuleb muuta rahvusvahelisi finantsaruandlusstandardeid (IFRS) 1, IFRS 4, IFRS 5, IAS 1, IAS 7, IAS 14, IAS 21, IAS 28, IAS 31, IAS 32, IAS 33, IAS 39 ja Standardite Tõlgendamise Alalise Komitee (SIC) tõlgendust 7, et tagada rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kooskõla.

(5)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1126/2008 vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas raamatupidamise regulatiivkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1126/2008 lisa muudetakse järgmiselt:

1.

Rahvusvahelist raamatupidamisstandardit (IAS) 27 „Konsolideeritud ja konsolideerimata finantsaruanded” muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

2.

Rahvusvahelisi finantsaruandlusstandardeid (IFRS) 1, IFRS 4, IFRS 5, IAS 1, IAS 7, IAS 14, IAS 21, IAS 28, IAS 31, IAS 32, IAS 33, IAS 39 ja Standardite Tõlgendamise Alalise Komitee (SIC) tõlgendust 7 muudetakse kooskõlas IAS 27 muudatustega vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Kõik ettevõtted peavad rakendama IAS 27 muudatusi, nagu on sätestatud käesoleva määruse lisas, finantsaruannete suhtes, mis hõlmavad pärast 30. juunit 2009 algavaid finantsaastaid.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. juuni 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Charlie McCREEVY


(1)  EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1.

(2)  ELT L 320, 29.11.2008, lk 1.

(3)  ELT L 199, 21.7.2006, lk 33.


LISA

RAHVUSVAHELISED RAAMATUPIDAMISSTANDARDID

IAS 27

Konsolideeritud ja konsolideerimata finantsaruanded

Paljundamine lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Kõik olemasolevad õigused kehtivad väljaspool EMPd, v.a õigus paljundada isiklikuks kasutamiseks või muul õiguspärasel otstarbel. Lisateavet on võimalik saada IASB veebilehelt www.iasb.org

RAHVUSVAHELINE RAAMATUPIDAMISSTANDARD IAS 27

Konsolideeritud ja konsolideerimata finantsaruanded

RAKENDUSALA

1

Käesolevat standardit rakendatakse emaettevõtte kontrolli all olevate (majandus)üksuste rühma konsolideeritud finantsaruannete koostamisel ja esitamisel.

2

Käesolevas standardis ei käsitleta äriühenduste arvestusmeetodeid ega nende mõjusid konsolideerimisele, sealhulgas äriühenduses tekkivale firmaväärtusele (vt IFRS 3 Äriühendused).

3

Käesolevat standardit rakendatakse ka tütarettevõtetesse, ühiselt kontrollitavatesse (majandus)üksustesse ja sidusettevõtetesse tehtud investeeringute arvestamisel, kui (majandus)üksus on otsustanud esitada või on kohaliku seadusandluse kohaselt kohustatud esitama konsolideerimata finantsaruanded.

MÕISTED

4

Käesolevas standardis kasutatakse järgmisi mõisteid järgmises tähenduses:

Konsolideeritud finantsaruanded on kontserni finantsaruanded, mis on esitatud nii, nagu oleks tegemist ühe (majandus)üksusega.

Kontroll on võime mõjutada (majandus)üksuse finants- ja tegevuspoliitikat nii, et saada selle tegevusest kasu.

Kontsern on emaettevõte ja selle kõik tütarettevõtted.

Mittekontrolliv osalus on tütarettevõtte omakapital, mis ei ole otseselt ega kaudselt emaettevõttele omistatav.

Emaettevõte on (majandus)üksus, millel on üks või mitu tütarettevõtet.

Konsolideerimata finantsaruanded on aruanded, mille esitavad emaettevõte, investor sidusettevõttes või ühisettevõtja ühiselt kontrollitavas (majandus)üksuses, kus investeeringuid arvestatakse pigem otsese omakapitaliosaluse kui investeerimisobjektide avaldatud tulemuste ja netovara alusel.

Tütarettevõte on (majandus)üksus, kaasa arvatud juriidilise isiku õigusteta (majandus)üksus, nagu näiteks seltsing, mille tegevust kontrollib teine (majandus)üksus (mida nimetatakse emaettevõtteks).

5

Emaettevõte või tema tütarettevõte võib olla investor sidusettevõttes või ühisettevõtja ühiselt kontrollitavas (majandus)üksuses. Sellistel juhtudel koostatakse käesoleva standardiga kooskõlas koostatud ja esitatud konsolideeritud finantsaruanded selliselt, et need oleksid vastavuses ka IAS 28-ga Investeeringud sidusettevõtetesse ja IAS 31-ga Osalemised ühisettevõtmistes.

6

Paragrahvis 5 kirjeldatud (majandus)üksuse konsolideerimata finantsaruannetena käsitatakse aruandeid, mida koostatakse ja esitatakse lisaks paragrahvis 5 nimetatud finantsaruannetele. Nendele aruannetele ei ole vaja lisada konsolideerimata finantsaruandeid

7

Konsolideerimata finantsaruannetena ei käsitata sellise (majandus)üksuse finantsaruandeid, millel ei ole tütarettevõtet, sidusettevõtet või kes ei osale ühisettevõtjana ühiselt kontrollitavas (majandus)üksuses.

8

Emaettevõte, kes vastavalt paragrahvile 10 on vabastatud konsolideeritud finantsaruannete esitamisest, võib finantsaruannete esitamisel piirduda ainult konsolideerimata finantsaruannetega.

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANNETE ESITAMINE

9

Emaettevõte, välja arvatud paragrahvis 10 kirjeldatud emaettevõte, esitab konsolideeritud finantsaruanded, milles ta konsolideerib oma investeeringud tütarettevõtetesse kooskõlas käesoleva standardiga.

10

Emaettevõte ei pea esitama konsolideeritud finantsaruandeid ainult järgmistel juhtudel:

a)

emaettevõte ise on teise (majandus)üksuse 100 %-lise või väiksema osalusega tütarettevõte ning selle teisi omanikke, sealhulgas hääleõiguseta omanikke, on teavitatud ja neil ei ole vastuväiteid sellele, et emaettevõte ei esita konsolideeritud finantsaruandeid;

b)

emaettevõtte võla- või omakapitaliinstrumendid ei ole avalikul turul kaubeldavad (asukohariigi või välisriigi väärtpaberibörsil või börsivälisel turul, sealhulgas kohalikud ja piirkondlikud turud);

c)

emaettevõte ei ole esitanud või ei ole hetkel esitamas oma finantsaruandeid väärtpaberikomisjonile või mõnele muule järelvalvet teostavale organisatsioonile eesmärgiga emiteerida avalikul turul ükskõik millist liiki instrumente; ja

d)

lõplikku kontrolli omav emaettevõte või mõni vahepealne emaettevõte koostab konsolideeritud finantsaruanded, mis on avalikkusele kättesaadavad, kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega.

11

Emaettevõte, kes vastavalt paragrahvile 10 otsustab mitte esitada konsolideeritud finantsaruanded ning esitab ainult konsolideerimata finantsaruanded, järgib paragrahve 38–43.

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANNETE ULATUS

12

Konsolideeritud finantsaruanded hõlmavad kõiki emaettevõtte tütarettevõtteid. (1)

13

Kontrolli olemasolu eeldatakse juhul, kui emaettevõttele kuulub kas otseselt või tütarettevõtete kaudu enam kui pool (majandus)üksuse hääleõigusest, välja arvatud erandjuhtudel, mil on võimalik selgelt näidata, et sellise hääleõiguse omamisega kontrolli ei kaasne. Kontroll eksisteerib ka siis, kui emaettevõttele kuulub pool või vähem kui pool (majandus)üksuse hääleõigusest, kui tal on: (2)

a)

mõjuvõim enam kui poole hääleõiguse üle kokkuleppe alusel teiste investoritega;

b)

mõjuvõim teise (majandus)üksuse finants- ja tegevuspoliitika üle põhikirja või lepingu alusel;

c)

mõjuvõim määrata või tagasi kutsuda enamik teise (majandus)üksuse direktoraadi või samaväärse valitsemisorgani liikmetest ja (majandus)üksust selle organi kaudu kontrollida; või

d)

mõjuvõim saavutada häälteenamus direktoraadi või samaväärse valitsemisorgani koosolekutel ning (majandus)üksust selle organi kaudu kontrollida.

14

(Majandus)üksus võib omada aktsia ostutähti, aktsia ostuoptsioone, võla- või omakapitaliinstrumente, mida on võimalik konverteerida lihtaktsiateks või muudeks samalaadseteks instrumentideks, mis võimaldavad kasutamisel või konverteerimisel anda (majandus)üksusele hääleõiguse või vähendada kolmanda osapoole hääleõigust teise (majandus)üksuse finants- ja tegevuspoliitikat käsitlevate küsimuste suhtes (potentsiaalsed hääleõigused). Hetkel kasutatavate või konverteeritavate potentsiaalsete hääleõiguste olemasolu ja mõju, kaasa arvatud kolmanda osapoole potentsiaalsed hääleõigused, võetakse arvesse, kui hinnatakse, kas antud (majandus)üksus on võimeline juhtima teise (majandus)üksuse finants- ja tegevuspoliitikat. Potentsiaalsed hääleõigused ei ole hetkel kasutatavad ega konverteeritavad näiteks siis, kui neid ei saa kasutada ega konverteerida enne teatud kuupäeva või enne mingit sündmust tulevikus.

15

Hinnates, kas potentsiaalsed hääleõigused toetavad kontrolli olemasolu, analüüsib (majandus)üksus kõiki asjaolusid ja tingimusi (kaasa arvatud potentsiaalsete hääleõiguste kasutamistingimused ja muud lepingupõhised kokkulepped kas eraldi- või koosvõetuna), mis mõjutavad potentsiaalseid hääleõigusi, arvestamata juhtkonna kavatsusi ja selliste õiguste kasutamiseks või konverteerimiseks vajalikku finantssuutlikkust.

16

See, et investor on riskikapitalil põhinev organisatsioon, ühisfond, avatud investeerimisfond või mõni muu sarnane (majandus)üksus, ei ole piisav põhjus tütarettevõtte konsolideerimata jätmiseks.

17

Tütarettevõtte tegevusvaldkondade erinemine teiste kontserni kuuluvate (majandus)üksuste tegevusest ei ole piisav põhjus tütarettevõtte konsolideerimata jätmiseks. Selliste tütarettevõtete konsolideerimine ja täiendava teabe avalikustamine tütarettevõtete erinevate tegevusvaldkondade kohta konsolideeritud finantsaruannetes annab asjakohast teavet. Näiteks aitavad IFRS 8-s Tegevussegmendid kehtestatud avalikustamisnõuded selgitada kontserni erinevate tegevusvaldkondade tähtsust.

KONSOLIDEERIMISPROTSEDUURID

18

Konsolideeritud finantsaruannete koostamisel ühendab (majandus)üksus rida-realt emaettevõtte ja selle tütarettevõtete finantsaruanded, liites ühesuguste varade, kohustiste, omakapitali, tulude ja kulude kirjed. Selleks, et konsolideeritud finantsaruanded esitaksid kontserni kohta finantsteavet nii, nagu oleks tegemist ühe (majandus)üksusega, tehakse järgmist:

a)

elimineeritakse emaettevõtte poolt igasse tütarettevõttesse tehtud investeeringu bilansiline (jääk)maksumus ja emaettevõtte osa iga tütarettevõtte omakapitalis (vt IFRS 3, mis kirjeldab tekkinud firmaväärtuse käsitlemist);

b)

määratakse kindlaks mittekontrollivad osalused konsolideeritud tütarettevõtete aruandeperioodi kasumis või kahjumis; ja

c)

eraldi emaettevõtte osalustele kuuluvast osast määratakse kindlaks mittekontrollivatele osalustele kuuluv osa konsolideeritud tütarettevõtete netovarast. Mittekontrollivad osalused netovaras koosnevad:

i)

mittekontrollivate osaluste summast, mis on arvutatud äriühenduse kuupäeval kooskõlas IFRS 3-ga; ja

ii)

mittekontrollivate osaluste osast omakapitali muutustes alates äriühenduse kuupäevast.

19

Kui eksisteerivad potentsiaalsed hääleõigused, määratakse emaettevõttele ja mittekontrollivatele osalustele jaotatavad proportsionaalsed osad kasumist või kahjumist ning omakapitali muutustest kindlaks kehtivate osaluste alusel ning need ei kajasta potentsiaalsete hääleõiguste võimalikku kasutamist või konverteerimist.

20

Kontsernisisesed saldod, tehingud, tulud ja kulud elimineeritakse täies ulatuses.

21

Kontsernisisesed saldod ja tehingud, sealhulgas tulud, kulud ja dividendid, elimineeritakse täies ulatuses. Täies ulatuses elimineeritakse ka kontsernisisestest tehingutest tulenevad kasumid ja kahjumid, mida kajastatakse sellistes varades, nagu varud ja põhivarad. Kontsernisisesed kahjumid võivad viidata vara väärtuse langusele, mida tuleb kajastada konsolideeritud finantsaruannetes. Kontsernisiseste tehingute tulemusena tekkinud kasumite ja kahjumite elimineerimisest tulenevate tulumaksu ajutiste erinevuste puhul rakendatakse IAS 12 Tulumaks.

22

Konsolideeritud finantsaruannete koostamisel kasutatavad emaettevõtte ja tütarettevõtete finantsaruanded koostatakse sama kuupäeva seisuga. Kui emaettevõtte aruandeperioodi lõpp erineb tütarettevõtte omast, siis koostab tütarettevõte konsolideerimise eesmärgil täiendavad finantsaruanded emaettevõtte finantsaruannetega sama kuupäeva seisuga, välja arvatud juhul, kui see on teostamatu.

23

Kui paragrahvi 22 kohaselt on konsolideeritud finantsaruannete koostamisel kasutatavad tütarettevõtte finantsaruanded koostatud emaettevõtte finantsaruannetest erineva kuupäeva seisuga, siis korrigeeritakse finantsaruandeid arvestades selle kuupäeva ja emaettevõtte aruandekuupäeva vahelisel perioodil toimunud oluliste tehingute ja sündmuste mõjusid. Ühelgi juhul ei tohi erinevus tütarettevõtte aruandeperioodi lõpu ja emaettevõtte aruandeperioodi lõpu vahel olla pikem kui kolm kuud. Aruandeperioodide pikkus ja erinevused aruandeperioodide lõppude vahel peavad olema ühesugused perioodist perioodi.

24

Konsolideeritud finantsaruannete koostamisel kasutatakse sarnastes tingimustes toimunud samalaadsete tehingute ja sündmuste puhul ühtseid arvestusmeetodeid.

25

Kui kontserni liige kasutab arvestusmeetodeid, mis erinevad konsolideeritud finantsaruannetes sarnastes tingimustes toimunud samalaadsete tehingute ja sündmuste kajastamiseks kasutatavatest arvestusmeetoditest, tehakse konsolideeritud finantsaruannete koostamise eesmärgil selle finantsaruannetesse vastavad korrigeerimised.

26

Tütarettevõtte tulusid ja kulusid kajastatakse konsolideeritud finantsaruannetes alates omandamiskuupäevast, nagu on määratletud IFRS 3-s. Tütarettevõtte tulud ja kulud põhinevad emaettevõtte konsolideeritud finantsaruannetes omandamiskuupäeval kajastatud varade ja kohustiste väärtustel. Näiteks põhineb omandamiskuupäeva järgselt koondkasumiaruandes kajastatud amortisatsioonikulu sellega seotud amortiseeritavate varade õiglastel väärtustel, mis kajastati konsolideeritud finantsaruannetes omandamiskuupäeval. Tütarettevõtte tulusid ja kulusid kajastatakse konsolideeritud finantsaruannetes kuni kuupäevani, mil lõpeb emaettevõtte kontroll tütarettevõtte üle.

27

Mittekontrollivaid osalusi kajastatakse konsolideeritud finantsseisundi aruandes omakapitali koosseisus, eraldi emaettevõtte omanikele kuuluvast omakapitalist.

28

Kasum või kahjum ja muu koondkasumi iga komponent omistatakse emaettevõtte omanikele ja mittekontrollivatele osalustele. Koondkasum omistatakse emaettevõtte omanikele ja mittekontrollivatele osalustele isegi juhul, kui tulemuseks on kontrolliõiguseta osaluste negatiivne saldo.

29

Kui tütarettevõte on emiteerinud kumulatiivseid eelisaktsiaid, mis liigitatakse omakapitaliks ja mis kuuluvad mittekontrollivatele osalustele, siis arvutab emaettevõte oma osa kasumist või kahjumist pärast selle korrigeerimist nimetatud aktsiate dividendidega, olenemata sellest, kas dividendid on välja kuulutatud või mitte.

30

Muutusi emaettevõttele kuuluvas tütarettevõtte osaluses, mille tulemusena kontroll ei kao, arvestatakse omakapitali tehingutena (s.t tehingud oma omanikeõigusi rakendavate omanikega).

31

Sellistel juhtudel korrigeeritakse kontrollivate ja mittekontrollivate osaluste bilansilisi (jääk)maksumusi peegeldamaks muutusi neile kuuluvates tütarettevõtte suhtelistes osalustes.. Erinevus mittekontrollivate osaluste korrigeeriva summa ja saadud või saadaoleva tasu õiglase väärtuse vahel kajastatakse otse omakapitalis ning omistatakse emaettevõtte omanikele.

KONTROLLI KADUMINE

32

Emaettevõte võib kaotada kontrolli tütarettevõtte üle siis, kui sellega kaasneb muutus omandiõiguse tegelikes või suhtelistes tasemetes kui ka siis, kui seda ei toimu. See võib toimuda näiteks siis, kui tütarettevõte läheb valitsuse, kohtu, haldaja või järelvalveorgani kontrolli alla. See või toimuda ka lepingupõhise kokkuleppe tulemusena.

33

Emaettevõte võib kaotada kontrolli tütarettevõtte üle kahes või enamas kokkuleppes (tehingus). Kuid mõnikord viitavad asjaolud sellele, et mitut kokkulepet peaks arvestama ühe tehinguna. Otsustamaks, kas arvestada kokkuleppeid ühe tehinguna, võtab emaettevõtte arvesse kokkulepete kõiki tingimusi ja asjaolusid ning nende majanduslikke mõjusid. Üks või mitu alljärgnevat asjaolu võivad viidata emaettevõtte vajadusele arvestada mitut kokkulepet ühe tehinguna:

a)

Need sõlmitakse üheaegselt või koos vaadelduna.

b)

Need kujutavad endast ühte tehingut, mis kavandati üldise majandusliku mõju saavutamiseks.

c)

Ühe kokkuleppe saavutamine sõltub vähemalt veel ühe kokkuleppe saavutamisest.

d)

Kokkulepe ei ole eraldivõetuna majanduslikult õigustatud, kuid ta on majanduslikult õigustatud siis, kui seda arvestatakse koos teiste kokkulepetega. Näiteks võib tuua olukorra, kus aktsiate müük toimub turuhinnast madalama hinnaga ja seda kompenseeritakse järgneva müügiga, mis toimub turuhinnast kõrgema hinnaga.

34

Kui emaettevõte kaotab kontrolli tütarettevõtte üle, siis ta:

a)

lõpetab tütarettevõtte varade (k.a firmaväärtus) ja kohustiste kajastamise nende bilansilises (jääk)maksumuses kuupäeval, mil kaotatakse kontroll;

b)

lõpetab kõikide endise tütarettevõtte mittekontrollivate osaluste bilansilise (jääk)maksumuse kajastamise kuupäeval, mil kaotatakse kontroll (k.a neile omistatavad muu koondkasumi komponendid);

c)

kajastab:

i)

tehingust, sündmusest või asjaolust, mille tulemuseks oli kontrolli kadumine, saadud tasu õiglast väärtust; ja

ii)

kui tehing, mille tagajärjel kadus kontroll, hõlmab tütarettevõtte aktsiate jaotamist oma omanikeõigusi rakendavatele omanikele, nimetatud jaotamist;

d)

kajastab endises tütarettevõttes allesjäänud investeeringut selle õiglases väärtuses kuupäeval, mil kaotatakse kontroll;

e)

liigitab paragrahvis 35 kindlaksmääratud summad ümber kasumisse või kahjumisse või kannab need otse jaotamata kasumisse, kui see on nõutav teiste IFRSidega; ja

f)

kajastab tekkinud erinevusi kasumi või kahjumina emaettevõttele omistatava kasumi või kahjumi koosseisus.

35

Kui emaettevõtja kaotab kontrolli tütarettevõtte üle, arvestab emaettevõte kõiki muus koondkasumis kajastatud summasid selle tütarettevõtte suhtes samal alusel, mis oleks nõutav siis, kui emaettevõte oleks seotud varad või kohustised otse võõrandanud. Seega, kui eelnevalt muus koondkasumis kajastatud kasum või kahjum liigitatakse ümber kasumiaruandesse seotud varade või kohustiste võõrandamisel, liigitab emaettevõte kasumi või kahjumi omakapitalist ümber kasumiaruandesse (ümberliigitamiskandena) tütarettevõtte üle kontrolli kaotamisel. Näiteks kui tütarettevõtte omab müügivalmis finantsvarasid ja emaettevõte kaotab tütarettevõtte üle kontrolli, liigitab emaettevõte eelnevalt muus koondkasumis nende varade suhtes kajastatud kasumi või kahjumi ümber kasumiaruandesse. Sarnaselt, kui eelnevalt muus koondkasumis kajastatud ümberhindluse reserv kantakse vara võõrandamisel otse üle jaotamata kasumisse, kannab emaettevõte ümberhindluse reservi üle otse jaotamata kasumisse tütarettevõtte üle kontrolli kaotamisel.

36

Tütarettevõtte üle kontrolli kaotamisel arvestatakse endises tütarettevõttes allesjäänud investeeringuid ning endise tütarettevõtte poolt või talle võlgu olevaid summasid kooskõlas teiste IFRSidega alates kuupäevast, mil kaotatakse kontroll.

37

Endises tütarettevõttes allesjäänud investeeringute õiglast väärtust kuupäeval, mil kaotatakse kontroll, peetakse õiglaseks väärtuseks finantsvara esmasel kajastamisel kooskõlas IAS 39-ga Finantsinstrumendid: kajastamine ja mõõtmine või kui see on asjakohane, sidusettevõttesse või ühiselt kontrollitavasse (majandus)üksusesse tehtud investeeringu soetusmaksumuseks esmasel kajastamisel.

TÜTARETTEVÕTETESSE, ÜHISELT KONTROLLITAVATESSE (MAJANDUS)ÜKSUSTESSE JA SIDUSETTEVÕTETESSE TEHTUD INVESTEERINGUTE ARVESTUS KONSOLIDEERIMATA FINANTSARUANNETES

38

Kui (majandus)üksus koostab konsolideerimata finantsaruanded, kajastab ta investeeringud tütarettevõtetesse, ühiselt kontrollitavatesse (majandus)üksustesse ja sidusettevõtetesse:

a)

soetusmaksumuses, või

b)

kooskõlas IAS 39-ga.

(Majandus)üksus rakendab samasugust arvestust investeeringute kõigi kategooriate puhul. Soetusmaksumuses arvestatud investeeringuid arvestatakse kooskõlas IFRS 5-ga Müügiks hoitavad põhivarad ja lõpetatud tegevusvaldkonnad, kui neid liigitatakse müügiks hoitavaks (või kuuluvad müügigruppi, mis on liigitatud müügiks hoitavaks) kooskõlas IFRS 5-ga. IAS 39 kohaselt arvestatud investeeringute mõõtmine ei muutu sellisel juhul.

38A

(Majandus)üksus kajastab tütarettevõttest, ühiselt kontrollitavast (majandus)üksusest või sidusettevõttest saadavat dividendi oma konsolideerimata finantsaruannete kasumiaruandes siis, kui tal tekib õigus dividendi saada.

38B

Kui emaettevõte korraldab oma kontserni struktuuri ümber, asutades uue (majandus)üksuse oma emaettevõttena viisil, mis vastab järgmistele kriteeriumitele:

a)

uus emaettevõte saavutab algse emaettevõtte üle kontrolli, andes välja omakapitaliinstrumente algse emaettevõtte olemasolevate omakapitaliinstrumentide vastu vahetamise teel;

b)

uue ja algse kontserni varad ja kohustised on samad vahetult enne ja pärast ümberkorraldust; ja

c)

algse emaettevõtte ümberkorraldamise eelsetel omanikel on samasugused absoluutsed ja suhtelised osalused algse kontserni ja uue kontserni netovaras vahetult enne ja pärast ümberkorraldust

ja uus emaettevõte arvestab algsesse emaettevõttesse tehtud investeeringut oma konsolideerimata finantsaruannetes kooskõlas paragrahvi 38 punktiga a, siis uus emaettevõte mõõdab soetusmaksumust algse emaettevõtte konsolideerimata finantsaruannetes esitatud omakapitalikirjetest talle kuuluva osa bilansilises (jääk)maksumuses ümberkorralduse kuupäeval.

38C

Sarnaselt, (majandus)üksus, mis ei ole emaettevõte, võib asutada uue (majandus)üksuse oma emaettevõttena viisil, mis vastab paragrahvis 38B esitatud kriteeriumitele. Paragrahvis 38B esitatud nõudeid rakendatakse võrdväärselt selliste ümberkorralduste puhul. Sellistel juhtudel loetakse viited „algsele emaettevõttele” ja „algsele kontsernile” viideteks „algsele (majandus)üksusele”.

39

Käesolevas standardis ei sätestata, millised (majandus)üksused koostavad avalikuks kasutamiseks mõeldud konsolideerimata finantsaruandeid. Paragrahvide 38 ja 40–43 sätted kehtivad siis, kui (majandus)üksus koostab rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega kooskõlas olevaid konsolideerimata finantsaruandeid. (Majandus)üksus koostab vastavalt paragrahvile 9 ka avalikuks kasutamiseks mõeldud konsolideeritud finantsaruandeid, välja arvatud juhul, kui paragrahvis 10 sätestatud vabastust saab rakendada.

40

Konsolideeritud finantsaruannetes kooskõlas IAS 39-ga arvestatavaid investeeringuid ühiselt kontrollitavatesse (majandus)üksustesse ja sidusettevõtetesse arvestatakse sarnaselt ka investori konsolideerimata finantsaruannetes.

AVALIKUSTAMINE

41

Konsolideeritud finantsaruannetes avalikustatakse järgmine teave:

a)

emaettevõtte ja sellise tütarettevõtte, milles emaettevõttel ei ole otseselt ega tütarettevõtete kaudu üle poole hääleõigusest, suhte olemus;

b)

põhjused, miks investeerimisobjektis enam kui poole hääleõiguse või potentsiaalse hääleõiguse otsese või kaudse (tütarettevõtete kaudu) omamisega ei kaasne kontrolli;

c)

tütarettevõtte finantsaruannete aruandeperioodi lõpp, kui nimetatud finantsaruandeid kasutatakse konsolideeritud finantsaruannete koostamiseks ja need on emaettevõtte finantsaruannetest erineva kuupäeva seisuga või hõlmavad erinevat perioodi ning põhjus, miks kasutatakse erinevat kuupäeva või perioodi;

d)

kõigi oluliste piirangute olemus ja ulatus (nt laenusuhetest või regulatiivsetest eeskirjadest tulenevad), mis mõjutavad tütarettevõtete võimalusi emaettevõttele rahaliste vahendite ülekandmiseks dividendide või laenude ja muude nõuete tagasimaksmise vormis;

e)

graafik, mis näitab mõjusid emaettevõttele kuuluva tütarettevõtte osaluses toimunud muutustest, mille tulemuseks ei ole emaettevõtte omanikele omistatava omakapitali üle kontrolli kadumine; ja

f)

kui kontroll tütarettevõtte üle kaotatakse, avalikustab emaettevõte kõik kasumid ja kahjumid, mis on kajastatud kooskõlas paragrahviga 34, ja:

i)

see osa kasumist või kahjumist, mis on omistatav endises tütarettevõttes allesjäänud investeeringute kajastamisele õiglases väärtuses kuupäeval, mil kaotatakse kontroll; ja

ii)

koondkasumiaruande kirje(d), kus see kasumi või kahjum kajastatakse (juhul, kui neid ei kajastata eraldi koondkasumiaruandes).

42

Kui konsolideerimata finantsaruandeid koostab emaettevõte, kes otsustab kooskõlas paragrahviga 10 mitte koostada konsolideeritud finantsaruandeid, avalikustatakse nendes konsolideerimata finantsaruannetes:

a)

asjaolu, et need finantsaruanded on konsolideerimata finantsaruanded; et on kasutatud konsolideerimisest vabastust; (majandus)üksuse, mille rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega kooskõlas olevad konsolideeritud finantsaruanded on tehtud avalikkusele kättesaadavaks, nimi ja asutamis- või asukohariik; ja aadress, kus need konsolideeritud finantsaruanded on kättesaadavad;

b)

tütarettevõtetesse, ühiselt kontrollitavatesse (majandus)üksustesse ja sidusettevõtetesse tehtud oluliste investeeringute nimekiri, mis sisaldab (majandus)üksuse nime, registreerimis- või asukohariiki, protsentuaalset osalust omandiõiguses ja hääleõiguses, kui see on erinev; ja

c)

punktis b loetletud investeeringute arvestuses kasutatud meetodi kirjeldus.

43

Kui emaettevõte (välja arvatud paragrahvis 42 määratletud emaettevõte), ühiselt kontrollitavas (majandus)üksuses osalust omav ühisettevõtja või investor sidusettevõttes koostab konsolideerimata finantsaruanded, avalikustatakse nendes konsolideerimata finantsaruannetes:

a)

asjaolu, et need finantsaruanded on konsolideerimata finantsaruanded ja põhjused, miks neid aruandeid koostatakse juhul, kui see ei ole seadusega nõutud;

b)

tütarettevõtetesse, ühiselt kontrollitavatesse (majandus)üksustesse ja sidusettevõtetesse tehtud oluliste investeeringute nimekiri, mis sisaldab (majandus)üksuse nime, registreerimis- või asukohariiki, protsentuaalset osalust omandiõiguses ja hääleõiguses, kui see on erinev; ja

c)

punktis b loetletud investeeringute arvestuses kasutatud meetodi kirjeldus;

ja määratletakse nendega seotud finantsaruanded, mis on koostatud kooskõlas käesoleva standardi paragrahviga 9 või IAS 28-ga ja IAS 31-ga.

JÕUSTUMISKUUPÄEV JA ÜLEMINEK

44

(Majandus)üksus rakendab käesolevat standardit 1. jaanuaril 2005 või hiljem algavate aruandeaastate suhtes. Varasem rakendamine on soovitatav. Kui (majandus)üksus rakendab käesolevat standardit enne 1. jaanuari 2005 algava perioodi suhtes, avalikustab ta selle asjaolu.

45

(Majandus)üksus rakendab Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu 2008. aastal tehtud IAS 27 paragrahvide 4, 18, 19, 26–37 ja paragrahvi 41 punktide e ning f muudatusi 1. juulil 2009 või hiljem algavate aruandeaastate suhtes. Varasem rakendamine on lubatud. Kuid (majandus)üksusel ei ole lubatud neid muudatusi rakendada enne 1. juulit 2009 algavate aruandeaastate suhtes, välja arvatud juhul, kui ta rakendab ka IFRS 3 (parandanud Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu 2008. aastal). Kui (majandus)üksus rakendab neid muudatusi enne 1. juulit 2009, avalikustab ta selle asjaolu. (Majandus)üksus rakendab neid muudatusi tagasiulatuvalt, välja arvatud järgmised erandid:

a)

paragrahvi 28 muudatus koondkasumi omistamiseks emaettevõtte omanikele ja mittekontrollivatele osalustele, isegi juhul, kui tulemuseks on mittekontrollivate osaluste negatiivne saldo. Seega ei korrigeeri (majandus)üksus kasumi või kahjumi omistamist aruandeperioodide osas enne selle muudatuse rakendamist.

b)

paragrahvide 30 ja 31 nõuded tütarettevõtte osalustes toimunud muutuste arvestamisel pärast kontrolli saavutamist. Seega ei kehti paragrahvide 30 ja 31 nõuded muutustele, mis toimusid enne nende muudatuste rakendamist (majandus)üksuse poolt.

c)

paragrahvide 34–37 nõuded, mis puudutavad tütarettevõtte üle kontrolli kaotamist. (Majandus)üksus ei korrigeeri endisesse tütarettevõttesse tehtud investeeringu bilansilist (jääk)maksumust juhul, kui kontroll kaotati enne, kui ta rakendab neid muudatusi. Lisaks ei arvesta (majandus)üksus ümber tütarettevõtte üle enne muudatuse rakendamist toimunud kontrolli kaotamisega seotud kasumeid või kahjumeid.

45A

2008. aasta mais välja antud IFRSide edasiarendustega muudeti paragrahv 38. (Majandus)üksus rakendab seda muudatust 1. jaanuaril 2009 või hiljem algavate aruandeaastate suhtes edasiulatuvalt alates kuupäevast, mil ta rakendas esmakordselt IFRS 5. Varasem rakendamine on lubatud. Kui (majandus)üksus rakendab seda muudatust varasema perioodi suhtes, avalikustab ta selle asjaolu.

45B

2008. aasta mais välja antud Tütarettevõttesse, ühiselt kontrollitavasse (majandus)üksusesse või sidusettevõttesse tehtud investeeringu soetusmaksumus (IFRS 1 ja IAS 27 muudatused) muutis kehtetuks paragrahvis 4 esitatud soetusmaksumuse meetodi mõiste ja lisas paragrahvi 38A. (Majandus)üksus rakendab neid muudatusi edasiulatuvalt 1. jaanuaril 2009 või hiljem algavate aruandeaastate suhtes. Varasem rakendamine on lubatud. Kui majandusüksus rakendab muutusi varasema perioodi suhtes, avalikustab ta selle asjaolu ja rakendab samaaegselt IAS 18-ga, IAS 21-ga ja IAS 36-ga seotud muudatusi.

45C

2008. aasta mais välja antud Tütarettevõttesse, ühiselt kontrollitavasse (majandus)üksusesse või sidusettevõttesse tehtud investeeringu soetusmaksumus (IFRS 1 ja IAS 27 muudatused) lisas paragrahvid 38B ja 38C. Majandusüksus rakendab neid paragrahve edasiulatuvalt 1. jaanuaril 2009 või hiljem algavatel aruandeaastatel toimuvate ümberkorralduste suhtes. Varasem rakendamine on lubatud. Lisaks võib (majandus)üksus rakendada tagasiulatuvalt paragrahve 38B ja 38C varasemate ümberkorralduste suhtes, mis kuuluvad nende paragrahvide rakendusalasse. Kui (majandus)üksus korrigeerib mingi ümberkorralduse vastamaks paragrahvidele 38B või 38C, korrigeerib ta kõiki hilisemaid ümberkorraldusi, mis kuuluvad nende paragrahvide rakendusalasse. Kui (majandus)üksus rakendab paragrahve 38B või 38C varasema perioodi suhtes, avalikustab ta selle asjaolu.

IAS 27 (2003) TAGASIVÕTMINE

46

Käesoleva standardiga asendatakse IAS 27 Konsolideeritud ja konsolideerimata finantsaruanded (parandatud 2003).


(1)  Kui tütarettevõte vastab omandamisel müügiks hoitavaks liigitamise kriteeriumitele kooskõlas IFRS 5-ga Müügiks hoitavad põhivarad ja lõpetatud tegevusvaldkonnad, kajastatakse seda kooskõlas nimetatud standardiga.

(2)  Vt samuti SIC 12 Konsolideerimine—eriotstarbelised (majandus)üksused.

Liide

Muudatused teistes IFRSides

Käesolevas lisas esitatud muudatusi rakendatakse 1. juulil 2009 või hiljem algavate aruandeaastate suhtes. Kui (majandus)üksus rakendab IAS 27 muudatusi varasema perioodi suhtes, rakendatakse käesolevaid muudatusi ka selle varasema perioodi suhtes. Muudetud paragrahvides on kehtetuks muudetud tekst maha tõmmatud ja uus tekst alla joonitud.

A1

Järgmistes rahvusvahelistes finantsaruandlusstandardites, mida rakendatakse 1. juulil 2009, on alljärgnevates paragrahvides viited „vähemusosalusele” muudetud viideteks „mittekontrollivale osalusele”:

IFRS

paragrahv(id)

IFRS 1

B2 punkti c alapunkt i, B2 punkti g alapunkt i, B2 punkt k

IFRS 4

34 punkt c

IAS 1

54 punkt q, 83 punkti a alapunkt i, 83 punkti b alapunkt i

IAS 7

20 punkt b

IAS 14

16

IAS 21

41

IAS 32

AG29

IAS 33

A1

IFRS 1    Rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite esmakordne kasutuselevõtt

A2

IFRS 1 muudetakse vastavalt allpool kirjeldatule.

Paragrahv 26 muudetakse järgmiselt:

„26

Käesoleva IFRSiga keelatakse tagasiulatuv rakendamine teiste IFRSide teatud aspektide osas, mis on seotud:

c)

hinnangutega (paragrahvid 3134);

d)

müügiks hoitavaks liigitatud varade ja lõpetatud tegevusvaldkondadega (paragrahvid 34A ja 34B); ja

e)

mittekontrollivate osaluste arvestuse mõnede aspektidega (paragrahv 34C).”

Paragrahvi 34B järel lisatakse uus pealkiri ja paragrahv 34C järgmiselt:

34C

Esmakordne kasutuselevõtja rakendab IFRSidele ülemineku kuupäevast alates edasiulatuvalt IAS 27 (muutnud Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu 2008. aastal) järgmisi nõudeid:

a)

paragrahvi 28 nõue, et koondkasum omistatakse emaettevõtte omanikele ja mittekontrollivatele osalustele isegi juhul, kui selle tulemuseks on mittekontrollivate osaluste negatiivne saldo;

b)

paragrahvide 30 ja 31 nõuded emaettevõttele kuuluva tütarettevõtte osaluses toimunud muutuste, mille tulemuseks ei ole kontrolli kadumine, arvestamisel; ja

c)

paragrahvides 34–37 toodud nõuded tütarettevõtte üle kontrolli kaotuse arvestamiseks ja sellega seotud IFRS 5 paragrahvi 8A nõuded. (muudetud iga-aastaste parandustega)”

Juhul, kui esmakordne kasutuselevõtja otsustab rakendada IFRS 3 (parandanud Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu 2008. aastal) tagasiulatuvalt varasematele äriühendustele, rakendab ta kooskõlas nimetatud IFRSi paragrahviga B1 samuti IAS 27 (muutnud Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu 2008. aastal).

Paragrahv 47J lisatakse järgmiselt:

„47J

IAS 27-ga (muutnud Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu 2008. aastal) muudeti paragrahvid 26 ja 34C. (Majandus)üksus rakendab neid muudatusi 1. juulil 2009 või hiljem algavate aruandeaastate suhtes. Kui (majandus)üksus rakendab IAS 27 (muudetud 2008) varasema perioodi suhtes, rakendatakse neid muudatusi ka selle varasema perioodi suhtes.”

IFRS 5    Müügiks hoitavad põhivarad ja lõpetatud tegevusvaldkonnad

A3

IFRS 5 muudetakse vastavalt allpool kirjeldatule.

Paragrahv 33 muudetakse järgmiselt:

„33

(Majandus)üksus avalikustab:

a)

d)

jätkuvatest tegevusvaldkondadest ja emaettevõtte omanikele omistatavatest lõpetatud tegevusvaldkondadest saadava tulu summa. Sellist avalikustatavat teavet võib esitada kas lisades või koondkasumiaruandes.”

Paragrahv 44B lisatakse järgmiselt:

„44B

IAS 27-ga (muutnud Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu 2008. aastal) lisati paragrahvi 33 punkt d. (Majandus)üksus rakendab seda muudatust 1. juulil 2009 või hiljem algavate aruandeaastate suhtes. Kui (majandus)üksus rakendab IAS 27 (muudetud 2008) varasema perioodi suhtes, rakendatakse seda muudatust ka selle varasema perioodi suhtes. Muudatust rakendatakse tagasiulatuvalt.”

IAS 1    Finantsaruannete esitamine

A4

IAS 1 (parandatud 2007) paragrahv 106 muudetakse järgmiselt:

„106

(Majandus)üksus esitab omakapitali muutuste aruande, milles näidatakse:

a)

perioodi koondkasum, näidates eraldi emaettevõtte omanikele ja mittekontrollivatele osalustele omistatavad kogusummad;

b)

omakapitali iga komponendi kohta tagasiulatuva rakendamise või kooskõlas IAS 8-ga kajastatud tagasiulatuva korrigeerimise mõjud; ja

c)

kehtetu ja

d)

omakapitali iga komponendi kohta bilansilise (jääk)maksumuse võrdlus perioodi alguses ja lõpus, avalikustades eraldi muutused, mis tulenevad:

i)

kasumist või kahjumist;

ii)

muu koondkasumi igast kirjest; ja

iii)

tehingutest oma omanikeõigusi rakendavate omanikega, näidates eraldi omanike poolt tehtud sissemaksed ja neile tehtud väljamaksed ja muutused tütarettevõtete osalustes, mille tulemuseks ei ole kontrolli kadumine.”

Paragrahv 139A lisatakse järgmiselt:

„139A

IAS 27-ga (muutnud Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu 2008. aastal) muudeti paragrahv 106. (Majandus)üksus rakendab seda muudatust 1. juulil 2009 või hiljem algavate aruandeaastate suhtes. Kui (majandus)üksus rakendab IAS 27 (muudetud 2008) varasema perioodi suhtes, rakendatakse seda muudatust ka selle varasema perioodi suhtes. Muudatust rakendatakse tagasiulatuvalt.”

IAS 7    Rahavoogude aruanne

A5

IAS 7 muudetakse vastavalt allpool kirjeldatule.

Pealkiri paragrahvi 39 kohal ja paragrahvid 39–42 muudetakse järgmiselt:

39

Tütarettevõtetes ja muudes ärides kontrolli saavutamise või selle kaotamisega seotud rahavoogude kogusummad esitatakse eraldi ning liigitatakse investeerimistegevuseks.

40

(Majandus)üksus avalikustab perioodi jooksul toimunud tütarettevõtte ja muude äride üle kontrolli saavutamise või selle kaotamise kohta summeeritult järgmise teabe:

a)

makstud või saadud kogutasu;

b)

rahast ja raha ekvivalentidest koosneva tasu osa;

c)

raha ja raha ekvivalentide summa tütarettevõtetes või muudes ärides, mille üle kontroll saavutatakse või kaotatakse; ja

d)

tütarettevõtete või muude äride, mille üle kontroll saavutatakse või kaotatakse, varad ja kohustised, v.a raha või raha ekvivalendid, summeerituna põhiliikide kaupa.

41

Tütarettevõtetes ja muudes ärides kontrolli saavutamise või kaotamisega seotud rahavoogude eraldi esitamine ühe kirjena, koos eraldi teabe avalikustamisega omandatud või müüdud varade ja kohustiste summa kohta aitab eristada neid rahavoogusid muudest põhi-, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavoogudest. Kontrolli kaotamisega seotud rahavoogusid ei arvata maha kontrolli saavutamisega seotud rahavoogudest.

42

Rahavoogude aruandes esitatakse rahas makstud või laekunud tasu kogusumma tütarettevõtete ja muude äride üle saavutatud või kaotatud kontrolli eest, millest on maha arvatud raha ja raha ekvivalendid, mis on omandatud või võõrandatud selliste tehingute, sündmuste või asjaolude muutuse osana.”

Paragrahvid 42A ja 42B lisatakse järgmiselt:

„42A

Rahavoogusid, mis tekivad tütarettevõtte osalustes toimunud muutustest, mille tulemusena kontroll ei kao, liigitatakse finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

42B

Muutusi tütarettevõtte osalustes, mille tulemusena ei toimu kontrolli kadumine, nagu näiteks hilisem emaettevõtte poolne tütarettevõtte omakapitaliinstrumentide ost või müük, arvestatakse omakapitalitehingutena (vt. IAS 27 Konsolideeritud ja konsolideerimata finantsaruanded (muutnud Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu 2008. aastal)). Seega liigitatakse sellest tulenevaid rahavoogusid sarnaselt teistele omanikega sooritatud tehingutele, mida on kirjeldatud paragrahvis 17.”

Paragrahv 54 lisatakse järgmiselt:

„54

IAS 27-ga (muutnud Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu 2008. aastal) muudeti paragrahvid 39–42 ja lisati paragrahvid 42A ja 42B. (Majandus)üksus rakendab neid muudatusi 1. juulil 2009 või hiljem algavate aruandeaastate suhtes. Kui (majandus)üksus rakendab IAS 27 (muudetud 2008) varasema perioodi suhtes, rakendab ta neid muudatusi selle varasema perioodi suhtes. Muudatusi rakendatakse tagasiulatuvalt.”

IAS 21    Valuutakursside muutuste mõjud

A6

IAS 21 muudetakse vastavalt allpool kirjeldatule.

Pealkiri enne paragrahvi 48 muudetakse ning paragrahvid 48A–48D lisatakse järgmiselt:

48

48A

Lisaks (majandus)üksusele kuuluva välismaise äriüksuse kogu osaluse võõrandamisele arvestatakse alljärgnevat samuti võõrandamisena, isegi juhul, kui (majandus)üksusel säilib osalus endises tütarettevõttes, sidusettevõttes või ühiselt kontrollitavas (majandus)üksuses:

a)

välismaist äriüksust sisaldava tütarettevõtte üle kontrolli kadumine;

b)

välismaist äriüksust sisaldava sidusettevõtte üle märkimisväärse mõju kadumine; ja

c)

välismaist äriüksust sisaldava ühiselt kontrollitava (majandus)üksuse üle ühise kontrolli kadumine.

48B

Välismaist äriüksust sisaldava tütarettevõtte võõrandamisel lõpetatakse mittekontrollivatele osalustele omistatud välismaise äriüksuse valuutakursi vahede kumulatiivse summa kajastamine, kuid neid ei liigitata ümber kasumiaruandesse.

48C

Välismaist äriüksust sisaldava tütarettevõtte osalisel võõrandamisel omistab (majandus)üksus muus koondkasumis kajastatud valuutakursi vahede kumulatiivse summa proportsionaalse osa ümber selle välismaise äriüksuse mittekontrollivatele osalustele. Välismaise äriüksuse mis tahes muul osalisel võõrandamisel liigitab (majandus)üksus ainult muus koondkasumis kajastatud valuutakursi vahede kumulatiivse summa proportsionaalse osa ümber kasumisse või kahjumisse.

48D

(Majandus)üksusele kuuluva välismaise äriüksuse osaline võõrandamine on (majandus)üksusele kuuluva välismaise äriüksuse osaluse igasugune vähendamine, välja arvatud need vähendamised, mida arvestatakse võõrandamisena kooskõlas paragrahviga 48A.”

Paragrahv 60B lisatakse järgmiselt:

„60B

IAS 27-ga (muutnud Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu 2008. aastal) lisati paragrahvid 48A–48D. (Majandus)üksus rakendab neid muudatusi 1. juulil 2009 või hiljem algavate aruandeaastate suhtes. Kui (majandus)üksus rakendab IAS 27 (muudetud 2008) varasema perioodi suhtes, rakendatakse neid muudatusi selle varasema perioodi suhtes.”

IAS 28    Investeeringud sidusettevõtetesse

A7

IAS 28 muudetakse vastavalt allpool kirjeldatule.

Paragrahvid 18 ja 19 muudetakse järgmiselt:

„18

Investor lõpetab kapitaliosaluse meetodi rakendamise päevast, mil ta ei oma enam märkimisväärset mõju sidusettevõtte üle ja peab sellest kuupäevast alates investeeringu üle arvestust kooskõlas IAS 39-ga, eeldusel, et sidusettevõte ei muutu tütarettevõtteks või ühisettevõtmiseks, nagu on määratletud IAS 31-s. Märkimisväärse mõju kaotamisel mõõdab investor endises sidusettevõttes allesjäänud investeeringuid õiglases väärtuses. Investor kajastab järgmiste näitajate vahelise erinevuse kasumiaruandes:

a)

allesjäänud investeeringu ja sidusettevõttes osalise osaluse võõrandamisest saadud tulu õiglane väärtus;

b)

investeeringu bilansiline (jääk)maksumus kuupäeval, mil kaotatakse märkimisväärne mõju.

19

Kui investeering ei ole enam sidusettevõte ja selle üle peetakse arvestust kooskõlas IAS 39-ga, siis loetakse investeeringu õiglast väärtust kuupäeval, millest alates see ei ole enam sidusettevõte, selle õiglaseks väärtuseks esmasel kajastamisel finantsvarana kooskõlas IAS 39-ga.”

Paragrahv 19A lisatakse järgmiselt:

„19A

Kui investor kaotab märkimisväärse mõju sidusettevõtte üle, arvestab investor kõiki muus koondkasumis selle sidusettevõtte suhtes kajastatud summasid samal alusel, mis oleks nõutav siis, kui sidusettevõte oleks seotud varad või kohustised otse võõrandanud. Seega, kui sidusettevõtte poolt eelnevalt muus koondkasumis kajastatud kasum või kahjum liigitatakse ümber kasumiaruandesse seotud varade või kohustiste võõrandamisel, liigitab investor kasumi või kahjumi omakapitalist ümber kasumiaruandesse (ümberliigitamiskandena) sidusettevõtte üle olulise mõju kaotamisel. Näiteks kui sidusettevõte omab müügivalmis finantsvarasid ja investor kaotab sidusettevõtte üle märkimisväärse mõju, liigitab investor eelnevalt muus koondkasumis nende varade suhtes kajastatud kasumi või kahjumi ümber kasumiaruandesse. Kui investori osalust sidusettevõttes vähendatakse, kuid investeeringut kajastatakse endiselt sidusettevõttena, liigitab investor kasumiaruandesse ümber ainult eelnevalt muus koondkasumis kajastatud kasumi või kahjumi proportsionaalse summa.”

Paragrahv 41B lisatakse järgmiselt:

„41B

IAS 27-ga (muutnud Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu 2008. aastal) muudeti paragrahvid 18 ja 19 ning lisati paragrahv 19A. (Majandus)üksus rakendab neid muudatusi 1. juulil 2009 või hiljem algavate aruandeaastate suhtes. Kui (majandus)üksus rakendab IAS 27 (muudetud 2008) varasema perioodi suhtes, rakendatakse neid muudatusi ka selle varasema perioodi suhtes.”

IAS 31    Osalemised ühisettevõtmistes

A8

IAS 31 muudetakse vastavalt allpool kirjeldatule.

Paragrahv 45 muudetakse järgmiselt:

„45

Kui investor kaotab ühise kontrolli (majandus)üksuse üle, arvestab ta alates sellest kuupäevast allesjäänud investeeringut kooskõlas IAS 39-ga, eeldusel, et endisest ühiselt kontrollitavast (majandus)üksusest ei saa tütarettevõtet ega sidusettevõtet. Alates kuupäevast, mil ühiselt kontrollitavast (majandus)üksusest saab investori tütarettevõte, peab investor oma osaluse üle arvestust kooskõlas IAS 27-ga ja IFRS 3-ga Äriühendused (parandanud Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu 2008. aastal). Alates kuupäevast, mil ühiselt kontrollitavast (majandus)üksusest saab investori sidusettevõte, peab investor oma osaluse üle arvestust kooskõlas IAS 28-ga. Ühise kontrolli kaotamisel mõõdab investor endises ühiselt kontrollitavas (majandus)üksuses allesjäänud investeeringut õiglases väärtuses. Investor kajastab järgmiste näitajate vahelise erinevuse kasumiaruandes:

a)

allesjäänud investeeringu ja ühiselt kontrollitavas (majandus)üksuses osalise osaluse võõrandamisest saadud tulu õiglane väärtus;

b)

investeeringu bilansiline (jääk)maksumus kuupäeval, mil kaotatakse märkimisväärne mõju.”

Paragrahvid 45A ja 45B lisatakse järgmiselt:

„45A

Kui investeering ei ole enam ühiselt kontrollitav (majandus)üksus ja selle üle peetakse arvestust kooskõlas IAS 39-ga, siis loetakse investeeringu õiglast väärtust hetkel, mil see ei ole enam ühiselt kontrollitav (majandus)üksus, selle õiglaseks väärtuseks esmasel kajastamisel finantsvarana kooskõlas IAS 39-ga.

45B

Kui investor kaotab ühise kontrolli (majandus)üksuse üle, arvestab investor kõiki muus koondkasumis selle (majandus)üksuse suhtes kajastatud summasid samal alusel, mis oleks nõutav siis, kui ühiselt kontrollitav (majandus)üksus oleks seotud varad või kohustised otse võõrandanud. Seega, kui eelnevalt muus koondkasumis kajastatud kasum või kahjum liigitatakse ümber kasumiaruandesse seotud varade või kohustiste võõrandamisel, liigitab investor kasumi või kahjumi omakapitalist ümber kasumiaruandesse (ümberliigitamiskandena) (majandus)üksuse üle ühise kontrolli kaotamisel. Näiteks kui ühiselt kontrollitav (majandus)üksus omab müügivalmis finantsvarasid ja investor kaotab (majandus)üksuse üle ühise kontrolli, liigitab investor eelnevalt muus koondkasumis nende varade suhtes kajastatud kasumi või kahjumi ümber kasumiaruandesse. Kui investori osalust ühiselt kontrollitavas (majandus)üksuses vähendatakse, kuid investeeringut kajastatakse endiselt ühiselt kontrollitava (majandus)üksusena, liigitab investor kasumiaruandesse ümber ainult eelnevalt muus koondkasumis kajastatud kasumi või kahjumi proportsionaalse summa.”

Paragrahv 58A lisatakse järgmiselt:

„58A

IAS 27-ga (muutnud Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu 2008. aastal) muudeti paragrahv 45 ning lisati paragrahvid 45A ja 45B. (Majandus)üksus rakendab neid muudatusi 1. juulil 2009 või hiljem algavate aruandeaastate suhtes. Kui (majandus)üksus rakendab IAS 27 (muudetud 2008) varasema perioodi suhtes, rakendatakse neid muudatusi ka selle varasema perioodi suhtes.”

IAS 39    Finantsinstrumendid: Kajastamine ja mõõtmine

A9

IAS 39 muudetakse vastavalt allpool kirjeldatule.

Paragrahvi 102 viimane lause muudetakse järgmiselt:

„102

… Riskimaandamisinstrumendist tulenev kasum või kahjum, mis on seotud muus koondkasumis kajastatud riskimaandamisinstrumendi efektiivse osaga, liigitatakse ümber omakapitalist kasumiaruandesse ümberliigitamiskandena (vt IAS 1 (parandatud 2007)) kooskõlas IAS 21 paragrahvidega 48–49 välismaise äriüksuse võõrandamisel või osalisel võõrandamisel.”

Paragrahv 103E lisatakse järgmiselt:

„103E

IAS 27-ga (muutnud Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu 2008. aastal) muudeti paragrahv 102. (Majandus)üksus rakendab seda muudatust 1. juulil 2009 või hiljem algavate aruandeaastate suhtes. Kui (majandus)üksus rakendab IAS 27 (muudetud 2008) varasema perioodi suhtes, rakendatakse seda muudatust ka selle varasema perioodi suhtes.”

SIC-7    Euro kasutuselevõtt

A10

SIC-7 muudetakse alljärgnevalt.

Osas „Viited” lisatakse „IAS 27 Konsolideeritud ja konsolideerimata finantsaruanded (muudetud 2008)”.

Paragrahv 4 muudetakse järgmiselt:

„4

See tähendab eelkõige järgmist:

a)

b)

kumulatiivsed valuutakursi vahed, mis on seotud välismaiste äriüksuste finantsaruannete ümberarvestamisega, mida kajastatakse muus koondkasumis, akumuleeritakse omakapitalis ja liigitatakse omakapitalist ümber kasumiaruandesse üksnes välismaisesse äriüksusesse tehtud netoinvesteeringu võõrandamisel või osalisel võõrandamisel; … ja”

Pealkirja „Jõustumiskuupäev” all IAS 1 muudatuste jõustumiskuupäeva kirjeldava paragrahvi järel lisatakse uus paragrahv järgmiselt:

„IAS 27-ga (muutnud Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu 2008. aastal) muudeti paragrahvi 4 punkt b. (Majandus)üksus rakendab seda muudatust 1. juulil 2009 või hiljem algavate aruandeaastate suhtes. Kui (majandus)üksus rakendab IAS 27 (muudetud 2008) varasema perioodi suhtes, rakendatakse seda muudatust ka selle varasema perioodi suhtes.”


Top