Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0473

Nõukogu määrus (EÜ) nr 473/2009, 25. mai 2009 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta

OJ L 144, 9.6.2009, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 174 - 179

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; mõjud tunnistatud kehtetuks 32013R1305 ja 32013R1306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/473/oj

9.6.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 144/3


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 473/2009,

25. mai 2009,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 36 ja 37,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1),

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ülemkogu 11.–12. detsembri 2008. aasta kohtumisel kiideti heaks Euroopa majanduse elavdamise kava, millega nähakse ette prioriteetsete meetmete algatamine, et võimaldada liikmesriikide majandustel kiiremini kohaneda praeguste väljakutsetega. Euroopa majanduse elavdamise kava hõlmab eelarvevahendite eraldamist kogusummas ligikaudu 1,5 % Euroopa Liidu SKPst, s.o ligikaudu 200 miljardit eurot.

(2)

Eespool nimetatud summast tuleks 1 020 miljonit eurot eraldada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) kaudu kõikidele liikmesriikidele, et arendada maapiirkondades interneti lairibaühendust ja tugevdada määruse (EÜ) nr 1698/2005 (2) (artikli 16a lõike 1 punktides a–f sätestatud prioriteetidega seotud tegevusi (edaspidi „uued väljakutsed”).

(3)

Vajalikuks on osutunud mitmete muudatuste tegemine määruses (EÜ) nr 1698/2005, et kehtestada õigusraamistik, mis lubaks liikmesriikidel kasutada summat 1 020 miljonit eurot kooskõlas määrusega (EÜ) nr 74/2009 (3) kehtestatud muudatustega, mis võimaldavad liikmesriikidel kasutada uute väljakutsetega seotud tegevusteks summasid, mis tulenevad suurenenud kohustuslikust toetuste ümbersuunamisest, ning kasutamata vahendeid, mis on saadud nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 73/2009 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) (4) artikli 136 alusel.

(4)

Pidades silmas nõukogu 7. juuni 2007. aasta otsuse 2007/436/EÜ, Euratom (Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta) (5) artikli 2 lõike 1 punktis c osutatud omavahendi erilist kaalu Euroopa Ühenduste üldeelarves, on asjakohane näha erandkorras jätkuvalt ette, et nõukogu võtaks komisjoni ettepaneku alusel kvalifitseeritud häälteenamusega vastu vajaliku otsuse, milles käsitletakse ajavahemikus 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013 maaelu arenguks antava ühenduse toetuse summat, selle jaotust aastate kaupa ja miinimumsummat, mis koondatakse lähenemiseesmärgi alusel abikõlblikesse piirkondadesse.

(5)

Arvestades, et Euroopa majanduse elavdamise kava alusel eraldatakse ühenduse toetusena maaelu arenguks täiendavaid vahendeid, tuleb liikmesriikidel vaadata läbi oma riiklikud strateegiakavad. Kuna kõik liikmesriigid saavad lisavahendid alates 2009. aastast, tuleks kõikidelt liikmesriikidelt nõuda riiklike strateegiakavade läbivaatamist 15. juuliks 2009.

(6)

Oma 12. detsembri 2008. aasta järeldustes avaldas Euroopa Ülemkogu poolehoidu Euroopa majanduse elavdamise kavale, eelkõige interneti lairibaühenduse arendamisele, sh halva ühendusega piirkondades. Kuna maapiirkondades on internetiühendus sageli ebapiisav, tuleks EAFRD raames antava toetuse abil tugevdada toetust lairiba-infrastruktuurile maapiirkondades. Kõnealuse prioriteedi olulisust arvestades peaksid liikmesriigid vastavalt oma vajadustele nägema oma programmidega 2009. aasta lõpuks ette kõnealuse prioriteediga seonduvad tegevused. Tuleks koostada lairiba-infrastruktuuriga seonduvate tegevuste liikide loetelu, et võimaldada liikmesriikidel määratleda asjakohased tegevused maaelu arengu õigusraamistiku kontekstis.

(7)

Kuna kõikidele liikmesriikidele eraldatakse 2009. ja 2010. aastal Euroopa majanduse elavdamise kavast lisavahendid, peaksid kõik liikmesriigid sätestama oma maaelu arengu programmides uute väljakutsetega seotud tegevuste liigid juba 2009. aastast.

(8)

Kohustus esitada muudetud maaelu arengu programmid 15. juuliks 2009 peaks seetõttu kehtima kõikide liikmesriikide suhtes.

(9)

Võttes arvesse määruse (EÜ) nr 73/2009 kohasest kohustuslikust toetuste ümbersuunamisest tulenevate rahaliste vahendite, kõnealuse määruse artikli 136 alusel saadud summade ja Euroopa majanduse elavdamise kava alusel ühenduse toetusena maaelu arenguks eraldatavate summade täiendavat, konkreetset ja siduvat kasutamist, ei tohiks kõnealused rahalised vahendid mõjutada maaelu arengu toetamisega seotud eesmärkide vahelist tasakaalu.

(10)

Maapiirkondade lairiba-infrastruktuur on sageli puudulik nii kitsamas kui ka laiemas mõõtmes. Raskemini ligipääsetavate maapiirkondade teenindamisel võib viimane olla võtmetähtsusega. Olemasolevate vahendite tõhusaima kasutamise tagamiseks ja interneti lairibaühenduse olulise edasiarendamise võimaldamiseks maapiirkondades tuleks asjakohaseid tegevusi lugeda abikõlblikeks, piiramata sealjuures seonduva infrastruktuuri suurust. Seega ei tuleks lairiba-infrastruktuuriga seonduvate tegevuste suhtes kohaldada majanduse ja maaelanikkonna põhiteenustega seoses kehtivat infrastruktuuri suuruse piirangut.

(11)

Selleks et saavutada konkreetsed poliitilised eesmärgid – tugevdada uute väljakutsetega seotud tegevusi ja arendada interneti lairibaühenduse infrastruktuuri – on vaja sätestada, et Euroopa majanduse elavdamise kava alusel ühenduse toetusena maaelu arenguks eraldatavaid rahalisi vahendeid kasutatakse teatavatel konkreetsetel eesmärkidel, ning ühendada kõnealune kohustus kehtiva kohustusega, mis seondub kohustuslikust toetuste ümbersuunamisest tulenevate summadega ja määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 136 alusel saadud summadega.

(12)

Võttes arvesse lairibaühendusega seonduvate tegevuste tähtsust ühenduse tasandil, tuleks määrusega (EÜ) nr 74/2009 ette nähtud suuremat EAFRD panust kohaldada ka sellist liiki tegevuste suhtes, et hõlbustada nende rakendamist.

(13)

Selleks et abistada liikmesriike, kes on majanduskriisist eriti mõjutatud ja kel on raskusi riiklike rahaliste vahendite eraldamisega olemasolevate EAFRD vahendite kasutamiseks, tuleks 2009. aastal lubada erandkorras suuremate kaasrahastamise määrade kohaldamist.

(14)

Kuna kavandatavate muudatustega sätestatavad meetmed ei kahjusta ettevõtjate õigustatud huve ning peaks hõlmama 2009. aastat, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 1. jaanuarist 2009.

(15)

Määrust (EÜ) nr 1698/2005 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(16)

Selleks et tagada Euroopa majanduse elavdamise kava arvessevõtmine eelarvedistsipliini tagamisel, on vaja kohandada Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) rahastatavate kulude ülemmäära käsitlevaid sätteid, millele on viidatud määruse (EÜ) nr 1290/2005 (6) artiklis 12, võttes seejuures samuti arvesse kooskõlas nõukogu 25. mai 2009. aasta otsusega nr 2009/434/EÜ (millega muudetakse otsust 2006/493/EÜ, milles sätestatakse ajavahemikus 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013 maaelu arenguks antava ühenduse toetuse summa, selle jaotus aastate kaupa ja miinimumsumma, mis koondatakse lähenemiseesmärgi alusel abikõlblikesse piirkondadesse) (7) majanduse elavdamise meetmepaketi rubriigi 2 alusel maaelu arenguks eraldatavaid summasid ning energeetikavaldkonna projektideks ette nähtud summat, mille võiks kindlaks määrata vastavalt Euroopa majanduse elavdamise kava raames Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni deklaratsioonis energeetikavaldkonna ja interneti lairibaühenduse projektide ning ühise põllumajanduspoliitika tervisekontrolli rahastamise kohta (8) esitatud korrale. Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 1290/2005 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1698/2005 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 12a asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12a

Läbivaatamine

1.   Liikmesriigid vaatavad pärast artiklis 10 osutatud ühenduse strateegiasuuniste läbivaatamist artikli 12 lõikes 1 osutatud menetluse kohaselt läbi oma riikliku strateegiakava.

2.   Lõikes 1 osutatud muudetud riiklik strateegiakava saadetakse komisjonile hiljemalt 15. juuliks 2009.”

2)

Artikkel 16a asendatakse järgmisega:

„Artikkel 16a

Teatavate prioriteetidega seotud eritegevused

1.   Hiljemalt 31. detsembriks 2009 sätestavad liikmesriigid oma maaelu arengu programmides vastavalt oma erivajadustele tegevuste liigid, millel on järgmised ühenduse strateegiasuunistes kirjeldatud ja riiklikes strateegiakavades täpsustatud prioriteedid:

a)

kliimamuutused;

b)

taastuvenergia;

c)

veemajandus;

d)

bioloogiline mitmekesisus;

e)

piimandussektori ümberkorraldamisega kaasnevad meetmed;

f)

punktides a–d loetletud prioriteetidega seonduv innovatsioon;

g)

interneti lairibaühenduse infrastruktuur maapiirkondades.

Esimese lõigu punktides a–f osutatud prioriteetidega seotud tegevuste liigid on ette nähtud selliste mõjude saavutamiseks nagu näiteks II lisas täpsustatud võimalikud mõjud. Selliste tegevuste liikide mittetäielik loetelu ja nende võimalikud mõjud on esitatud II lisas. Esimese lõigu punktis g osutatud prioriteediga seotud tegevuste liikide loetelu on esitatud III lisas.

Käesolevas lõikes osutatud tegevustega seonduvad muudetud maaelu arengu programmid esitatakse komisjonile hiljemalt 15. juuliks 2009.

2.   Alates 1. jaanuarist 2009 võib lõike 1 punktides a–f osutatud tegevuste liikide puhul suurendada I lisas kindlaks määratud toetuse määra 10 protsendipunkti võrra.

3.   Hiljemalt 31. detsembriks 2009 sisaldab iga maaelu arengu programm ka järgmist:

a)

tegevuste liikide loetelu ja artikli 16 punktis c osutatud teave käesoleva artikli lõikes 1 osutatud tegevuste eriliikide kohta;

b)

tabel, milles sätestatakse ajavahemikuks 1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2013 meetmete kaupa ühenduse panus lõike 1 punktides a–f osutatud tegevuste liikidele ja meetmete kaupa ühenduse panus lõike 1 punktis g osutatud tegevuste liikidele.”

3)

Artikli 17 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Artikli 69 lõike 5a kohasest kohustuslikust toetuste ümbersuunamisest tulenevate summadega ning alates 2011. aastast ka nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 73/2009 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) (9) artikli 136 alusel saadud summadega ja käesoleva määruse artikli 69 lõikes 2a osutatud summaga võrdseid summasid ei võeta arvesse EAFRD kogupanuse puhul, mille põhjal arvutatakse välja ühenduse minimaalne rahaline panus iga telje jaoks vastavalt käesoleva artikli lõigetele 1 ja 2.

4)

Artiklile 56 lisatakse järgmine lause:

„Infrastruktuuri suuruse piirangut ei kohaldata artikli 16a lõike 1 punktis g osutatud tegevuste suhtes.”;

5)

Artiklit 69 muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse järgmine lõige:

„2a.   Osa lõikes 1 osutatud summast, mis tuleneb üldiste kulukohustuste suurenemisest, nagu on sätestatud nõukogu 19. juuni 2006. aasta otsuses 2006/493/EÜ (milles sätestatakse ajavahemikus 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013 maaelu arenguks antava ühenduse toetuse summa, selle jaotus aastate kaupa ja miinimumsumma, mis koondatakse lähenemiseesmärgi alusel abikõlblikesse piirkondadesse) (10) (mida on muudetud otsusega 2009/434/EÜ (11), eraldatakse käesoleva määruse artikli 16a lõikes 1 sätestatud prioriteetidega seotud tegevuste liikidele.

b)

lõiked 5a ja 5b asendatakse järgmisega:

„5a.   Liikmesriigid kasutavad määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 9 lõike 4 ja artikli 10 lõike 3 kohasest kohustuslikust toetuste ümbersuunamisest tulenevate summadega ning alates 2011. aastast ka kõnealuse määruse artikli 136 alusel saadud summadega võrdset summat eranditult ajavahemikul 1. jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 2015 ühenduse toetusena praeguste maaelu arengu programmide alusel käesoleva määruse artikli 16a lõike 1 punktides a–f osutatud tegevuste liikide jaoks.

Määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 2 punktis g määratletud uute liikmesriikide puhul on käesoleva artikli esimeses lõigus osutatud ajavahemik 1. jaanuar 2013 kuni 31. detsember 2015.

Esimest ja teist lõiku ei kohaldata Bulgaaria ja Rumeenia suhtes.

Liikmesriigid kasutavad liikmesriikide osa lõikes 2a osutatud summast eranditult ajavahemikul 1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2015 ühenduse toetusena praeguste maaelu arengu programmide alusel artikli 16a lõikes 1 osutatud tegevuste liikide jaoks.

5b.   Kui programmi lõppedes on artikli 16a lõikes 1 osutatud tegevuste jaoks kasutatud ühenduse panuse tegelik summa väiksem kui käesoleva artikli lõikes 5a osutatud summade kogusumma, maksab liikmesriik summade vahe Euroopa ühenduste üldeelarvesse tagasi selles ulatuses, mille võrra ületati muude kui artikli 16a lõikes 1 osutatud tegevuste jaoks kättesaadavaid kogueraldisi.

Kui lisaks on programmi lõppedes artikli 16a lõike 1 punktides a–f osutatud tegevuste jaoks kasutatud ühenduse panuse tegelik summa väiksem kui käesoleva artikli lõike 5a esimeses lõigus ette nähtud summa, maksab liikmesriik summade vahe Euroopa ühenduste üldeelarvesse tagasi selles ulatuses, mille võrra artikli 16a lõike 1 punktis g osutatud tegevustele kulutatud ühenduse panuse summa ületas käesoleva artikli lõike 5a neljanda lõigu kohaselt kättesaadavaid eraldisi. Kui aga muude kui artikli 16a lõikes 1 osutatud tegevuste jaoks kasutatud ühenduse panuse tegelik summa on väiksem kui kõnealuste tegevuste liikide jaoks kättesaadavad eraldised, vähendatakse tagasimakstavat summat kõnealuse vahe võrra.”.

6)

Artiklit 70 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 4 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Olenemata lõikes 3 sätestatud ülemmääradest võib artikli 16a lõikes 1 osutatud tegevuste liikide osas EAFRD panust suurendada 90 protsendini lähenemispiirkondade ja 75 protsendini nende hulka mittekuuluvate piirkondade puhul, nii et see panus ei ületa määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 9 lõike 4 ja artikli 10 lõike 3 kohasest kohustuslikust toetuste ümbersuunamisest tulenevat summat, käesoleva määruse artikli 69 lõikes 2a osutatud summat ning alates 2011. aastast määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 136 alusel saadud summasid.”;

b)

lisatakse järgmine lõige:

„4b.   Erandina lõigetes 3 ja 4 sätestatud ülemmääradest võib EAFRD panuse määra suurendada maksimaalselt veel kümne protsendipunkti võrra liikmesriikide poolt 2009. aastal tehtavate kulutuste puhul. Lõigetes 3 ja 4 sätestatud ülemmäärasid tuleb aga järgida programmiperioodi jooksul tehtavate riiklike kogukulutuste puhul.”.

7)

II lisa pealkiri asendatakse järgmisega:

8.

Lisatakse lisa, mille tekst on esitatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Määrust (EÜ) nr 1290/2005 muudetakse järgmiselt.

Artikli 12 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   EAGFi kulude iga-aastane ülemmäär koosneb maksimumsummadest, mis on selle jaoks kindlaks määratud institutsioonidevahelises kokkuleppes ette nähtud mitmeaastase finantsraamistikuga, millest on maha arvestatud lõikes 2 osutatud summad ning:

a)

nõukogu 25. mai 2009. aasta otsusega 2009/434/EÜ (millega muudetakse otsust 2006/493/EÜ, milles sätestatakse ajavahemikus 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013 maaelu arenguks antava ühenduse toetuse summa, selle jaotus aastate kaupa ja miinimumsumma, mis koondatakse lähenemiseesmärgi alusel abikõlblikesse piirkondadesse) (12) maaelu arengu toetuseks eraldatud summa, mis ei ole kaetud institutsioonidevahelise kokkuleppe finantsraamistiku rubriigi 2 nendest vahenditest, mis eksisteerivad väljaspool EAGFi kulude vaheülemmäära;

b)

rubriigi 2 ülemmäära mis tahes võimalikud kärped seoses energeetikavaldkonna projektide rahastamisega, mida võidakse otsustada teha vastavalt Euroopa majanduse elavdamise kava raames Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni deklaratsioonis energeetikavaldkonna ja interneti lairibaühenduse projektide ning ühise põllumajanduspoliitika tervisekontrolli rahastamise kohta (13) esitatud korrale.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. mai 2009

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ŠEBESTA


(1)  6. mai 2009. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  ELT L 277, 21.10.2005, lk 1.

(3)  ELT L 30, 31.1.2009, lk 100.

(4)  ELT L 30, 31.1.2009, lk. 16.

(5)  ELT L 163, 23.6.2007, lk 17.

(6)  ELT L 209, 11.8.2005, lk 1.

(7)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 25.

(8)  ELT C 108, 12.5.2009, lk 1.

(9)  ELT L 30, 31.1.2009, lk 16.”

(10)  ELT L 195, 15.7.2006, lk 22.

(11)  ELT L 144, 9.6.2009, lk 25.”

(12)  ELT L 144, 9.6.2009, lk 25.

(13)  ELT C 108, 12.5.2009, lk 1.”.


LISA

„III LISA

Artikli 16a lõike 1 punktis g osutatud prioriteediga seotud tegevuste liikide loetelu

Prioriteet: lairiba-infrastruktuur maapiirkondades

Tegevuste liigid

Artiklid ja meetmed

Lairiba-infrastruktuuri loomine, sh tagasiühenduse seadmed ja maapealsed seadmed (nt püsiühenduse tehnoloogiad, maapealsed traadita ja satelliidipõhised tehnoloogiad või tehnoloogiate kombineerimine), ja sellele juurdepääsu võimaldamine

Artikkel 56: majanduse ja maaelanikkonna põhiteenused

Olemasoleva lairiba-infrastruktuuri ajakohastamine

Artikkel 56: majanduse ja maaelanikkonna põhiteenused

Passiivse lairiba-infrastruktuuri rajamine (nt sellised tsiviilehitustööd nagu kaablikanalid ja muud võrguelemendid, nagu pimekiud jne), samuti koostoimes muude infrastruktuuridega (energia-, transpordi-, vee- ja kanalisatsioonivõrgud jne)

Artikkel 56: majanduse ja maaelanikkonna põhiteenused”


Top