Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0317

Komisjoni määrus (EÜ) nr 317/2009, 17. aprill 2009 , millega asendatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 673/2005 (millega kehtestatakse täiendavad tollimaksud teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele) I lisa

OJ L 100, 18.4.2009, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 185 - 186

No longer in force, Date of end of validity: 07/03/2018; kehtetuks tunnistatud 32018R0196

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/317/oj

18.4.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 100/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 317/2009,

17. aprill 2009,

millega asendatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 673/2005 (millega kehtestatakse täiendavad tollimaksud teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele) I lisa

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. aprilli 2005. aasta määrust (EÜ) nr 673/2005, millega kehtestatakse täiendavad tollimaksud teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele, (1) eriti selle artiklit 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kuna Ameerika Ühendriigid ei ole viinud dumpingu ja subsiidiumide korvamise seadust (Continued Dumping and Subsidy Offset Act – CDSOA) kooskõlla oma WTO lepingute järgsete kohustustega, kehtestati määrusega (EÜ) nr 673/2005 teatavate Ameerika Ühendriikidest pärit toodete impordi suhtes 15protsendiline täiendav väärtuseline tollimaks alates 1. maist 2005. Vastavalt WTO loale peatada tariifsete soodustuste kohaldamine Ameerika Ühendriikide suhtes kohandab komisjon igal aastal peatamise ulatust vastavalt sellele, mil määral on CDSOA põhjustanud ühenduse soodustuste olematuks muutmist või vähendamist.

(2)

Kõige hilisem aasta, mille puhul on andmeid kogutud dumpinguvastaste tollimaksude ja tasakaalustavate tollimaksude ning CDSOA alusel tehtud väljamaksete kohta, on 2008. eelarveaasta (1. oktoobrist 2007 kuni 30. septembrini 2008). Ameerika Ühendriikide tolli- ja piiriteenistuse avaldatud andmete kohaselt on ühenduse soodustuste olematuks muutmise või vähendamise määr 16,31 miljonit USA dollarit.

(3)

Kuna soodustuste olematuks muutmise või vähendamise ja järelikult ka peatamise ulatus on vähenenud, tuleb määruse (EÜ) nr 673/2005 I lisas esitatud nimekirjast jätta esmalt välja tooted, mis on loetletud määruse (EÜ) nr 673/2005 II lisas ja mis lisati kõnealuse määruse I lisasse 2006. ja 2007. aastal. Seejärel tuleks määruse (EÜ) nr 673/2005 I lisast vastavalt nimekirja järjestusele neli toodet välja jätta.

(4)

Muudetud I lisas loetletud Ameerika Ühendriikidest pärit toodete impordi suhtes kehtestatud 15protsendiline täiendav väärtuseline tollimaks ei ületa ühe aasta jooksul 16,31 miljonit USA dollarit.

(5)

Et ära hoida viivitusi nende toodete tollivormistuses, mille impordi suhtes ei kohaldata enam 15protsendilist täiendavat väärtuselist tollimaksu, peaks käesolev määrus jõustuma selle avaldamise päeval.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas kaubanduse survemeetmete komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 673/2005 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas toodud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. maist 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. aprill 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Catherine ASHTON


(1)  ELT L 110, 30.4.2005, lk 1.


LISA

„I LISA

Tooted, mille suhtes kohaldatakse täiendavat tollimaksu, on tähistatud kaheksakohalise CN-koodiga. Nende koodide all klassifitseeritud toodete kirjeldused on esitatud nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) muudetud määrusega (EÜ) nr 493/2005 (2)) I lisas.

4820 10 50

6204 63 11

6204 69 18

6204 63 90

6104 63 00

6203 43 11

6103 43 00

6204 63 18

6203 43 19

6204 69 90

6203 43 90

0710 40 00

9003 19 30

8705 10 00


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  ELT L 82, 31.3.2005, lk 1.”


Top