EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0273

Komisjoni määrus (EÜ) nr 273/2009, 2. aprill 2009 , millega kehtestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) rakendussätted, millega tehakse erand komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 teatavatest sätetest

OJ L 91, 3.4.2009, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/273/oj

3.4.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 273/2009,

2. aprill 2009,

millega kehtestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) rakendussätted, millega tehakse erand komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 teatavatest sätetest

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (1) eriti selle artiklit 247,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1875/2006 (2) on kehtestatud komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrusesse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (3) ettevõtjate suhtes kohustus esitada tolliasutustele elektroonilised sisenemise ja väljumise ülddeklaratsioonid ühenduse tolliterritooriumile sisenevate või sealt väljuvate kaupade puhul, et kõnealused tolliasutused saaksid enne kaupade ühenduse tolliterritooriumile toomist või sealt välja viimist teha sellise teabe põhjal arvutipõhise riskianalüüsi. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1875/2006 artikli 3 lõikele 3 tuleb kõnealune teave esitada alates 1. juulist 2009.

(2)

Kuna elektrooniliste sisenemise ja väljumise ülddeklaratsioonide kehtestamise menetlus on kompleksne, on rakendamismenetluse käigus tekkinud ootamatud viivitused, mistõttu kõigil ettevõtjatel ei ole võimalik sel eesmärgil kasutada infotehnoloogiat ja arvutivõrke alates 1. juulist 2009. Kuigi infotehnoloogia ja arvutivõrgud lihtsustavad rahvusvahelist kaubavahetust, tuleb nende rakendamiseks investeerida automaatsetesse andmeedastussüsteemidesse ning see võib ettevõtjatele põhjustada lühiajalisi probleeme. Seepärast on asjakohane võtta sellist olukorda arvesse ja sätestada, et üleminekuperioodi jooksul võivad ettevõtjad esitada elektroonilisi sisenemise ja väljumise ülddeklaratsioone (kuid nad ei ole selleks kohustatud), et võimaldada ettevõtjatel kohandada oma süsteeme uute nõuetega.

(3)

Seoses elektrooniliste väljumise ülddeklaratsioonide suhtes üleminekuperioodi kehtestamisega on põhjendatud samaks ajavahemikuks sellise vabastuse säilitamine, mida võib anda vastavalt määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 285a lõikele 2 kohapealset tollivormistust tegevale heakskiidetud eksportijale, tingimusel et väljumistolliasutus asub eksporditolliasutusega samas liikmesriigis ja saab kaupade väljumiseks vajalikud andmed.

(4)

Juhul kui ettevõtjad ei esita elektroonilisi sisenemise ja väljumise ülddeklaratsioone või kui kasutatakse määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 285a lõike 2 kohast kohapealset tollivormistust, ei saa tolliasutused turvalisuse ja julgeoleku eesmärgil teha riskianalüüsi sisenemise ja väljumise ülddeklaratsioone käsitlevate määruse (EMÜ) nr 2454/93 lisas 30A sätestatud andmete alusel. Sel juhul peaksid tolliasutused riskianalüüsi tegemiseks kasutama kättesaadavat teavet hiljemalt ühenduse tolliterritooriumile siseneva või sealt väljuva kauba esitamisel.

(5)

Kättesaadava teabe alusel võib eeldada, et 18 kuu pikkune üleminekuperiood on piisav, et võimaldada ettevõtjatel täita kõik määruses (EMÜ) nr 2454/93 sätestatud kohustused. Seepärast tuleb käesoleva määrusega ette nähtud erandeid kohaldada 31. detsembrini 2010. Seega tuleks pärast 31. detsembrit 2010 määruse (EMÜ) nr 2454/93 lisas 30A sätestatud andmeid sisaldavad elektroonilised sisenemise ja väljumise ülddeklaratsioonid esitada ettenähtud tähtaja jooksul ühenduse tolliterritooriumile sisenevate või sealt väljuvate kaupade puhul ning määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 285a lõike 2 kohast vabastust ei tuleks enam kohaldada.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Alates 1. juulist 2009 kuni 31. detsembrini 2010 ei ole määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 1 lõikes 17 ja artiklis 183 osutatud sisenemise ülddeklaratsiooni esitamine kohustuslik.

Kõnealuste sisenemise ülddeklaratsioonide esitamine on vabatahtlik.

Kui vastavalt esimesele lõigule sisenemise ülddeklaratsioone ei esitata, teevad tolliasutused määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklis 184d osutatud riskianalüüsi hiljemalt ühenduse tolliterritooriumile siseneva kauba esitamisel, tehes seda vajaduse korral ajutise ladustamise deklaratsiooni või kaupade tollideklaratsiooni või kaupa käsitleva muu kättesaadava teabe alusel.

Kui vastavalt esimesele lõigule sisenemise ülddeklaratsioone ei esitata, kohaldatakse määruse (EMÜ) nr 2913/92 III jaotise ja määruse (EMÜ) nr 2454/93 I osa VI jaotise sätteid, mis käsitlevad ühenduse tolliterritooriumile toodavat kaupa ja mis kehtivad 30. juunil 2009.

Artikkel 2

Alates 1. juulist 2009 kuni 31. detsembrini 2010 ei ole määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 592f lõikes 1 ning artiklites 842a ja 842b osutatud väljumise ülddeklaratsiooni esitamine kohustuslik.

Kõnealuste väljumise ülddeklaratsioonide esitamine on vabatahtlik.

Kui vastavalt esimesele lõigule väljumise ülddeklaratsioone ei esitata, teevad tolliasutused määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 842d lõikes 2 osutatud riskianalüüsi hiljemalt kauba esitamisel väljumistolliasutuses, tehes seda vajaduse korral kaupa käsitleva kättesaadava teabe alusel.

Kui vastavalt esimesele lõigule väljumise ülddeklaratsioone ei esitata, teavitatakse tolliasutusi reekspordist vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 182 lõike 3 sätetele, mis kehtivad 30. juunil 2009.

Artikkel 3

Määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 285a lõiget 2 võib kohaldada kuni 31. detsembrini 2010 selliste heakskiidetud eksportijate suhtes, kellele võimaldatakse vabastust käesoleva määruse jõustumise kuupäeval, tingimusel et väljumistolliasutus asub eksporditolliasutusega samas liikmesriigis ja saab kaupade väljumiseks vajalikud andmed.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse 1. juulist 2009 kuni 31. detsembrini 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. aprill 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

(2)  ELT L 360, 19.12.2006, lk 64.

(3)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.


Top