Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0206

Komisjoni määrus (EÜ) nr 206/2009, 5. märts 2009 , milles käsitletakse isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste ühendusse toomist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 136/2004 (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 77, 24.3.2009, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 016 P. 406 - 424

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/206/oj

24.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 77/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 206/2009,

5. märts 2009,

milles käsitletakse isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste ühendusse toomist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 136/2004

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 5, artikli 16 lõikeid 3 ja 4 ning artikli 17 lõiget 7,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (2) eriti selle artikli 8 lõike 5 kolmandat taanet,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks, (3) eriti selle artikli 25 lõike 2 punkte c ja d,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 97/78/EÜ on ette nähtud teatavate kolmandatest riikidest ühendusse toodavate loomsete saaduste veterinaarkontroll.

(2)

Kõnealuse direktiivi artikli 3 lõigete 1 ja 2 kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et kolmandatest riikidest ei tooda ühendusse ühtegi partiid, mille suhtes ei ole kohaldatud asjakohast veterinaarkontrolli (korrapärane kontroll), ja et partiid tuuakse ühendusse piiripunkti kaudu.

(3)

Vastavalt direktiivi 97/78/EÜ artiklile 16 ei kohaldata neid nõudeid toodete suhtes, mis kuuluvad reisijate pagasi hulka ja on ette nähtud isiklikuks tarbimiseks, kui nende kogus ei ületa vastavalt kõnealuses direktiivis kirjeldatud korrale kindlaksmääratavat kogust. Neid nõudeid ei kohaldata ka toodete suhtes, mis saadetakse väikeste partiidena eraisikutele, tingimusel et tooteid ei impordita kaubanduslikul eesmärgil ja nende kogus ei ületa vastavalt kõnealuses direktiivis kirjeldatud korrale kindlaksmääratavat kogust.

(4)

Komisjoni 17. aprilli 2007. aasta otsuses 2007/275/EÜ, milles käsitletakse nõukogu direktiivide 91/496/EMÜ ja 97/78/EÜ alusel piiripunktides kontrollitavate loomade ja toodete loetelusid, (4) on loetletud loomsed saadused, mille suhtes tuleb piiripunktides kohaldada veterinaarkontrolli.

(5)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 136/2004 (milles sätestatakse kolmandatest riikidest imporditud kaupade veterinaarkontrolli kord ühenduse piiripunktides) (5) artiklis 8 on heakskiidetud kolmandatest riikidest või nende osadest toodavatele inimtarbimiseks mõeldud toodetele kehtestatud korrapärasest veterinaarkontrollist vabastamise tingimusena kaalupiirang 1 kg. Kõnealuses artiklis nähakse ette ka kaalupiirangud muu hulgas Gröönimaalt ja Fääri saartelt Taanisse toodavate teatavate muude loomsete saaduste ning Venemaalt Soome ja Rootsi toodavate teatavate kalade puhul.

(6)

Otsuse 2007/275/EÜ II lisas on esitatud veterinaarkontrollist vabastatud liittoodete loetelu. Seega tuleks ka need tooted vabastada korrapärasest kontrollist, kui need kuuluvad reisija pagasi hulka ja on ette nähtud isiklikuks tarbimiseks või kui need saadetakse eraisikule väikepakis.

(7)

Seega on isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste sissetoomise suhtes kohaldatavad nõuded ja eriti kaalupiirangud sätestatud mitmes õigusaktis. Kõnealused nõuded peavad aga olema täitevasutustele, reisijatele ja üldsusele üheselt mõistetavad. Seetõttu on asjakohane lihtsustada ning koondada ühte määrusesse kõik sätted, mis käsitlevad loomsete saaduste liike ja koguseid, mille võib kaubanduslikul eesmärgil imporditavale kaubale kehtestatud veterinaarkontrollist vabastada.

(8)

Kõnealuste toodete sissetoomist reguleerivate meetmete kehtestamisel tuleb alati arvesse võtta võimalikku ohtu, et loomsete saadustega võidakse ühendusse tuua loomahaigusi. See, kui suurt ohtu see endast loomade tervisele kujutab, sõltub mitmest tegurist, nagu toote liik, loomaliik, millest toode on valmistatud, ning nakkusetekitaja olemasolu tõenäosus.

(9)

Üks kõige ohtlikum haigus, mida võidakse ühendusse tuua, on suu- ja sõrataud. Selle ühendusse toomise ohtu on hinnanud Euroopa Toiduohutusamet (EFSA). Kõnealune hinnang näitab selgelt, et suu- ja sõrataudi viirust võidakse ühendusse tuua koos liha ja lihatoodete ning piima ja piimatoodetega.

(10)

Et vältida selliste haiguste sissetoomist, on ühendus kehtestanud mitmeteks aastateks terviklikud eeskirjad, millega reguleeritakse elusloomade ja loomsete saaduste importimist kaubanduslikul eesmärgil.

(11)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 745/2004 (6) on kehtestatud meetmed isiklikuks tarbimiseks ettenähtud liha ja lihatoodete ning piima ja piimatoodete sissetoomise suhtes. Vastavalt kõnealusele määrusele ei tohi reisijad liha ja lihatooteid ning piima ja piimatooteid ühendusse tuua, kui need tooted ei vasta täielikult kaubanduslikku importi käsitlevatele ühenduse eeskirjadele.

(12)

Selleks et tagada ühenduse suu- ja sõrataudivaba staatuse säilimine, tuleks tulevikus kõnealusest põhimõttest kinni pidada. Seega tuleks reisijate veetavate liha ja lihatoodete ning piima ja piimatoodete koguseks, mille võib vabastada direktiivi 97/78/EÜ kohasest piiripunktides teostatavast korrapärasest veterinaarkontrollist, kehtestada 0 kg.

(13)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed ei tohiks piirata ühenduse veterinaaria-alaste õigusaktide kohaldamist, mille eesmärk on teatavate loomahaiguste tõrje ja likvideerimine või milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid.

(14)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed ei tohiks piirata nende õigusaktide kohaldamist, millega rakendatakse määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel (7).

(15)

Ühtlasi on asjakohane tagada, et reisijatele ja üldsusele jagatakse teavet veterinaarkontrolli ja loomsete saaduste sissetoomise suhtes kehtestatud eeskirjade kohta.

(16)

Teatavate kolmandate riikide puhul võib väita, et nende geograafilise läheduse ja loomade tervisliku seisundi tõttu kujutavad need ainult minimaalset ohtu loomade tervisele ühenduses. Seetõttu tuleks sellistest riikidest pärit piiratud koguses liha ja lihatooteid ning piima ja piimatooteid ka edaspidi korrapärastest veterinaarkontrollist vabastada.

(17)

Lisaks sellele on teatavad ELiga piirnevad kolmandad riigid sõlminud ühendusega konkreetsed lepingud, mis käsitlevad ühenduse veterinaaria-alaste õigusaktide asjakohaseid aspekte.

(18)

Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe (8) artiklit 11 on muudetud põllumajandustoodetega kauplemise osas. Nende muudatuste tagajärjel lakkas veterinaarkontroll asjaomaste Šveitsist pärit saadetiste üle 1. jaanuaril 2009.

(19)

Vastavalt nõukogu otsusele 2007/658/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse, Šveitsi Föderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise lisakokkuleppe sõlmimist, millega laiendatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet Liechtensteini Vürstiriigile, (9) lakkas veterinaarkontroll ka asjaomaste Liechtensteinist pärit saadetiste üle 1. jaanuaril 2009.

(20)

Seega ei tuleks direktiivis 97/78/EÜ sätestatud korrapäraseid veterinaarkontrolle teha kõnealustest kolmandatest riikidest, kes on sõlminud ühendusega erikokkulepped (k.a Andorra, Liechtenstein, Norra, San Marino ja Šveits), sissetoodavate isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste suhtes, mille kogused jäävad allapoole teatavat künnist. Selleks et tagada reisijate varustamine täpse teabega, tuleks sellistest kolmandatest riikidest pärit toodete vabastamist kajastada kõigis asjaomastes üldsusele suunatud teabematerjalides.

(21)

Üldiselt arvatakse, et Horvaatia loomade tervislik seisund kujutab endast minimaalset ohtu ühenduse loomade tervisele. Horvaatiast toodavad loomsed saadused, mille kogus ei ületa teatavat künnist ja mis kuuluvad reisija pagasi hulka või mis saadetakse tarbijale väikepakis, tuleks vabastada direktiivis 97/78/EÜ sätestatud korrapärastest veterinaarkontrollidest. Selleks et tagada reisijate varustamine täpse teabega, tuleks Horvaatiast toodavate toodete vabastamist kajastada kõigis käesolevas määruses sätestatud asjaomastes üldsusele suunatud teabematerjalides.

(22)

Praegu Horvaatias esineva sigade klassikalise katku tõttu võivad aga ELi loomade tervist ohustada sealt pärit sealiha ja sealihatooted. Selle probleemi lahendamiseks nõustus Horvaatia võtma asjakohaseid meetmeid, tagamaks et kõnealuseid ühendusse toomiseks mõeldud ja reisijate poolt eraisikutele toodavaid või neile postiga saadetavaid tooteid ei viida tema territooriumilt välja.

(23)

Lisaks sellele tuleks täpsustada, et teatavate inimtarbimiseks mõeldud loomsete saaduste suhtes kohaldatavaid sätteid tuleks kohaldada ka loomade toitmiseks mõeldud loomsete saaduste suhtes, et reisijad või tarbijad ei saaks kõrvale hoiduda käesolevas määruses sätestatud eeskirjade järgimisest.

(24)

Tuleks edaspidigi kasutada selgeid mõjutusvahendeid, et vältida mittekaubanduslikul eesmärgil veetavate ja ühenduse tervishoiunõuetele mittevastavate loomsete saaduste ühendusse sissetoomist ilma nõutavat veterinaarkontrolli läbimata. Seetõttu peaks liikmesriigid kohaldama loomsete saaduste ühendusse toomist käsitlevaid eeskirju rikkunud isikute suhtes vajalikke karistusi ning jätma nende kanda kulud, sealhulgas toodete kõrvaldamise kulud.

(25)

Liikmesriigid peaksid ka edaspidi teavitama Euroopa Komisjoni käesolevas määruses sätestatud eeskirjade rakendamiseks kasutusele võetud mehhanismist. Esitatud teavet oleks võimalik kasutada ka käesolevas määruses sätestatud eeskirjade läbivaatamiseks.

(26)

Tagamaks, et teave loomsete saaduste ühendusse toomisele kehtestatud nõuete kohta jõuaks reisijate ja üldsuseni, peaks liikmesriigid ja rahvusvahelise reisijateveo ettevõtjad juhtima sellele üldsuse ja ühendusse suunduvate reisijate tähelepanu.

(27)

Pidades silmas raskusi andmete kogumisel postiteenistuste kohta, tuleks liikmesriikidele anda selle teabe esitamiseks rohkem aega.

(28)

Ühenduse õigusaktide järjepidevuse ja selguse huvides on asjakohane muuta määruse (EÜ) nr 136/2004 artiklit 8 ning tunnistada kehtetuks määrus (EÜ) nr 745/2004.

(29)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu

1.   Käesolevas määruses sätestatakse eeskirjad, mis käsitlevad mittekaubanduslikul eesmärgil veetavate isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste ühendusse toomist reisija pagasi hulgas, eraisikule saadetavas väikepakis või tarbija kaugtellimuse täitmisel (mis on tehtud näiteks posti, telefoni või Interneti teel).

2.   Käesolevat määrust ei kohaldata Andorrast, Liechtensteinist, Norrast, San Marinost ja Šveitsist toodavate isiklike saadetiste suhtes. Lisaks sellele ei kohaldata käesolevat määrust Fääri saartelt ja Islandilt toodavate isiklikuks tarbimiseks ettenähtud kalatoodete suhtes. Reisijatele asjakohase teabe andmiseks tuleb selliste kolmandate riikide puhul märkida kõikides teabematerjalides, et nendest riikidest pärit tooted on veterinaarkontrollist vabastatud.

3.   Käesoleva määruse kohaldamine ei piira ühenduse veterinaaria-alaste õigusaktide kohaldamist, mille eesmärk on teatavate loomahaiguste tõrje ja likvideerimine või milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid.

4.   Käesoleva määruse kohaldamine ei piira määruse (EÜ) nr 338/97 (looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel) rakendusaktides sisalduva asjakohase sertifitseerimiskorra kohaldamist.

Artikkel 2

Eeskirjad isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste ühendusse toomise kohta

1.   Isiklikuks tarbimiseks veetavate inimtarbimiseks mõeldud loomsete saaduste suhtes, millele on osutatud direktiivi 97/78/EÜ artikli 16 lõike 1 punktides a, b ja d ning artikli 16 lõikes 4, ei kohaldata kõnealuse direktiivi I peatükis sätestatud eeskirju, juhul kui on täidetud üks või mitu järgmist tingimust:

a)

need on loetletud I lisa 1. osas ja need ei kuulu otsuse 2007/275/EÜ reguleerimisalasse ning nende kogukaal ei ületa 0 kg suurust kaalupiirangut;

b)

need on loetletud II lisa 1. osas ja nende kogukaal ei ületa 2 kg suurust kaalupiirangut;

c)

need on roogitud värsked või valmiskalatooted või töödeldud kalatooted määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktide 3.5, 3.6 või 7.4 tähenduses ning nende kogukaal ei ületa 20 kg suurust kaalupiirangut või ühe kala kaalu, olenevalt sellest, kumb kaal on suurem;

d)

need on tooted, millele ei ole viidatud punktides a, b või c, või otsuse 2007/275/EÜ artikli 6 lõikes 1, ja nende kogukaal ei ületa 2 kg suurust kaalupiirangut.

2.   Lemmikloomade toitmiseks mõeldud loomsete saaduste suhtes, mida veetakse isiklikuks tarbeks, ei kohaldata direktiivi 97/78/EÜ I peatükis sätestatud eeskirju juhul, kui on täidetud üks või mitu järgmist tingimust:

a)

need on loetletud I lisa 2. osas ja nende kogukaal ei ületa 0 kg suurust kaalupiirangut;

b)

need on loetletud II lisa 2. osas ja nende kogukaal ei ületa 2 kg suurust kaalupiirangut.

3.   Erandina lõike 1 punktidest a, b ja d ning lõikest 2 ei kohaldata kõnealuse direktiivi I peatükis sätestatud eeskirju Horvaatiast, Fääri saartelt, Gröönimaalt või Islandilt toodud isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste suhtes juhul, kui on täidetud üks või mitu järgmist tingimust:

a)

need on loetletud I lisas ja need ei kuulu otsuse 2007/275/EÜ artikli 6 lõike 1 reguleerimisalasse ning nende kogukaal ei ületa 10 kg suurust kaalupiirangut;

b)

need on loetletud II lisas ja nende kogukaal ei ületa 10 kg suurust kaalupiirangut;

c)

nendele toodetele ei ole viidatud käesoleva artikli lõike 1 punktis c, lõike 3 punktides a või b või otsuse 2007/275/EÜ artikli 6 lõikes 1 ja nende kogukaal ei ületa 10 kg suurust kaalupiirangut.

Artikkel 3

Teave, mille liikmesriigid peavad edastama reisijatele ja üldsusele

1.   Liikmesriigid tagavad, et kõikides ühenduse piiriületuskohtades juhitakse kolmandatest riikidest saabuvate reisijate tähelepanu ühendusse toodavate isiklike saadetiste suhtes kohaldatavatele veterinaarnõuetele.

2.   Lõike 1 kohaselt reisijatele jagatav teave peab sisaldama vähemalt ühel III lisas esitatud hoiatusplakatil esitatud teavet ning olema paigutatud nähtavale kohale silmatorkavate teadaannete kujul;

3.   Liikmesriigid võivad seda teavet täiendada, sealhulgas:

a)

IV lisas sätestatud teabega;

b)

kohalikele tingimustele vastava teabega ning direktiivi 97/78/EÜ alusel vastu võetud siseriiklike sätetega.

4.   Lõigetes 2 ja 3 sätestatud teave tuleb esitada:

a)

vähemalt ühes selle liikmesriigi ametlikus keeles, mille kaudu tooted ühendusse imporditakse;

b)

ning ühes muus keeles, mida peab vajalikuks pädev asutus; teiseks keeleks võib olla naaberriigi keel või lennujaamade ja sadamate puhul keel, mida kõige tõenäolisemalt kasutavad saabuvad reisijad.

Liikmesriigid tagavad, et üldsust teavitatakse nõuetest, mis on kehtestatud eraisikule väikepakis või lõpptarbijale kaugtellimuse alusel saadetavate loomsete saaduste ühendusse toomise suhtes.

Artikkel 4

Teave, mida oma klientidele peavad esitama rahvusvahelise reisijateveo ettevõtjad ning postiteenistused

Rahvusvahelise reisijateveo ettevõtjad, sealhulgas lennujaamade ja sadamate käitajad ning reisibürood, ning postiteenistused juhivad oma klientide tähelepanu käesolevas määruses kehtestatud eeskirjadele, esitades neile eelkõige artikli 3 kohaselt III ja IV lisas sätestatud teabe.

Artikkel 5

Kontrollimine

1.   Pädev(ad) asutus(ed) ja ametlike kontrollimiste eest vastutavad asutused korraldavad koostöös sadama ja lennujaama käitajatega ning muude isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste sisenemise kohtade eest vastutavate ettevõtjatega kõnealuste toodete tõhusa kontrollimise ühenduse piiriületuskohtades.

2.   Lõikega 1 ette nähtud kontrollimise eesmärk on avastada isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste olemasolu ning kontrollida, kas artiklis 2 sätestatud tingimused on täidetud.

3.   Lõikega 1 ettenähtud kontrollimise puhul võib isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste otsimiseks suurest reisijate isikliku pagasi hulgast kasutada ohupõhist lähenemisviisi, sealhulgas ka selliseid tõhusaid avastamisvahendeid nagu läbivalgustusseadmed ja otsimiskoerad, kui liikmesriigi pädev asutus peab seda vajalikuks.

Artikkel 6

Karistused

1.   Ametlikke kontrollimisi tegev(ad) pädev(ad) asutus(ed):

a)

tuvastab (tuvastavad) käesoleva määrusega kehtestatud eeskirjadele mittevastavad isiklikud saadetised;

b)

konfiskeerib (konfiskeerivad) ja hävitab (hävitavad) need vastavalt siseriiklikele õigusaktidele.

2.   Ametlikke kontrollimisi teostav(ad) pädev(ad) asutus(ed) võib (võivad) käesoleva määrusega kehtestatud eeskirjadele mittevastavate isiklike saadetiste eest vastutavalt isikult nõuda kulude või karistuse kandmist.

3.   Liikmesriigid tagavad, et isiklike saadetiste konfiskeerimise ja hävitamise suhtes kohaldatavates siseriiklikes õigusaktides määratakse kindlaks füüsilised või juriidilised isikud, kes vastutavad kõikide konfiskeeritud isiklike saadetiste hävitamiskulude eest.

Artikkel 7

Aruandluskohustus

1.   Liikmesriigid esitavad komisjonile igal aastal aruande, milles esitatakse kokkuvõte käesoleva määrusega kehtestatud eeskirjade tutvustamiseks ja kohaldamise tagamiseks võetud meetmetest ja nende rakendamise tulemustest.

2.   Aruanne esitatakse V lisas esitatud tabeli kujul igale aastaaruande perioodile järgneva aasta 1. maiks. Aruandeperiood kestab 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

Artikkel 8

Muutmine

Määruse (EÜ) nr 136/2004 artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

Reisija pagasi hulka kuuluvate või eraisikule pakis saadetavate toodete erieeskirjad

Reisija pagasi hulka kuuluvad või eraisikutele väikepakkides saadetavad loomsed saadused peavad vastama komisjoni määruses (EÜ) nr 206/2009 sätestatud nõuetele.” (10)

Artikkel 9

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 745/2004 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ja neid loetakse vastavalt VII lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 10

Üleminekusätted

1. jaanuarile 2011 eelnevate aruandeperioodide kohta võivad liikmesriigid esitada komisjonile tabeli, mis on täidetud vastavalt VI lisale, mitte vastavalt V lisale, nagu on ette nähtud artiklis 7, igale aastaaruande perioodile järgneva aasta 1. märtsiks. Aruandeperiood kestab 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

Artikkel 11

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. maist 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. märts 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9.

(2)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(3)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

(4)  ELT L 116, 4.5.2007, lk 9.

(5)  ELT L 21, 28.1.2004, lk 11.

(6)  ELT L 122, 26.4.2004, lk 1.

(7)  EÜT L 61, 3.3.1997, lk 1.

(8)  EÜT L 114, 30.4.2002, lk 132.

(9)  ELT L 270, 13.10.2007, lk 5.

(10)  ELT L 77, 24.3.2009, lk 1.


I LISA

1. OSA

Artikli 2 lõike 1 punktis a viidatud loomsete saaduste loetelu

CN-kood

Kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

ex grupp 2

(0201–0210)

Liha ja söödav rups

Välja arvatud konnakoivad (CN-kood 0208 90 70)

0401–0406

Piimatooted

Kõik

0504 00 00

Loomasooled, -põied ja -maod (v.a kalade omad), terved või tükeldatud, värsked, jahutatud, külmutatud, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud

Kõik, välja arvatud ümbrised

1501 00

Sulatatud searasv ja -rasvkude (k.a seapekk) ning kodulinnurasv ja -rasvkude, v.a rubriiki 0209 või 1503 kuuluv

Kõik

1502 00

Veise-, lamba- või kitserasv ja -rasvkude, v.a rubriiki 1503 kuuluv

Kõik

1503 00

Rasvasteariin, sulatatud searasva õli, oleosteariin, oleoõli ja rasvõli (emulgeerimata, segamata või muul viisil töötlemata)

Kõik

1506 00 00

Muud loomsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

Kõik

1601 00

Vorstid jms tooted lihast, rupsist või verest; nende baasil valmistatud toiduained

Kõik

1602

Muud lihast, rupsist või verest tooted või konservid

Kõik

1702 11 00

1702 19 00

Laktoos ja laktoosisiirup

Kõik

ex 1901

Linnaseekstrakt; jäme- ja peenjahust, tangudest, tärklisest või linnaseekstraktist valmistatud mujal nimetamata toiduained, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda alla 40 % massist arvestatuna täiesti rasvavabalt; mujal nimetamata toiduained rubriikidesse 0401–0404 kuuluvatest kaupadest, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad kakaod alla 5 % massist arvestatuna täiesti rasvavabalt

Ainult liha ja/või piima sisaldavad tooted

ex 1902

Pastatooted, kuumtöödeldud või kuumtöötlemata, täidisega (näiteks liha- või muu täidisega) või täidiseta või muul viisil toiduks valmistatud või mitte: spagetid, makaronid, nuudlid, lasanje, gnocchi, ravioolid, cannelloni; kuskuss, valmistoiduna või mitte

Ainult liha ja/või piima sisaldavad tooted

ex 1905 90

Leiva- ja saiatooted, valikpagaritooted, koogid, küpsised jms pagaritooted, kakaoga või kakaota; armulaualeib, tühjad kapslid farmaatsiatööstusele, oblaadid, riispaber jms

Ainult liha ja/või piima sisaldavad tooted

ex 2004

Muud köögiviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutatud, v.a rubriigis 2006 nimetatud tooted

Ainult liha ja/või piima sisaldavad tooted

ex 2005

Muud köögiviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutamata, v.a rubriigis 2006 nimetatud tooted

Ainult liha ja/või piima sisaldavad tooted

ex 2103

Kastmed ning valmistised kastmete valmistamiseks; kastmelisandite segud, maitseainesegud; sinepipulber ja valmissinep

Ainult liha ja/või piima sisaldavad tooted

ex 2104

Supid ja puljongid, valmistised nende valmistamiseks; homogeenitud toidusegud kahest või enamast komponendist

Ainult liha ja/või piima sisaldavad tooted

ex 2105 00

Jäätis jm toidujää, kakaoga või kakaota

Ainult piima sisaldavad tooted

ex 2106

Mujal nimetamata toiduvalmistised

Ainult liha ja/või piima sisaldavad tooted


2. OSA

Artikli 2 lõike 2 punktis a osutatud loomsete saaduste loetelu

CN-kood

Kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

0511

Mujal nimetamata loomsed tooted; inimtoiduks kõlbmatud surnud loomad grupist 1 või 3

 

ex 2309

Loomasöödana kasutatavad tooted

Ainult lemmikloomatoit, koerte närimiskondid ja valmistoidud, mis sisaldavad liha või piima

Märkused:

1.

1. veerg: kui veterinaarkontrolli käigus on vaja üle vaadata üksnes teatav osa mis tahes koodi alla kuuluvatest toodetest ja kaupade nomenklatuuris puudub kõnealuse koodi all konkreetne alajaotis, lisatakse koodile ex (näiteks ex 1901: kontrollida tuleb ainult liha ja/või piima sisaldavaid tooteid).

2.

2. veerg: kasutatakse kaupade kirjeldusi, mis on sätestatud nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 1. lisa kirjelduse veerus. Lisaselgituste saamiseks ühise tollitariifistiku täpse kohaldamise kohta vaadake kõnealuse lisa viimast muudatust.

3.

3. veerg: selles veerus täpsustatakse hõlmatud tooteid.


II LISA

1. OSA

Artikli 2 lõike 1 punktis b viidatud isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsed saadused

Väikelaste pulbrilised piimasegud, lastetoidud ja eriotstarbelised ravitoidud, tingimusel et:

i)

neid ei pea enne avamist jahutama,

ii)

need on lõpptarbijale müümiseks ettenähtud pakendis kaubanduslikud margitooted ja

iii)

pakend on avamata, kui see ei ole parasjagu kasutuses.

2. OSA

Artikli 2 lõike 2 punktis b viidatud isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsed saadused

Lemmikloomade eriotstarbelised ravitoidud, tingimusel et:

i)

neid ei pea enne avamist jahutama,

ii)

need on lõpptarbijale müümiseks ettenähtud pakendis kaubanduslikud margitooted ja

iii)

pakend on avamata, kui see ei ole parasjagu kasutuses.


III LISA

(Hoiatusplakatid leiab veebilehelt http://ec.europa.eu/food/fs/ah_pcad/ah_pcad_importposters_en.html)

Image

Image


IV LISA

Artiklites 3 ja 4 osutatud teave

1. osa — Infoleht

Image

Vältige loomade nakkushaiguste toomist ELi!

Loomsed saadused võivad sisaldada patogeene, mis põhjustavad nakkushaigusi

Haiguste ELi sissetoomise ohu tõttu on teatavate loomsete saaduste ELi toomise suhtes kehtestatud range kord. Seda korda ei kohaldata loomsete saaduste suhtes, mis liiguvad ELi 27 liikmesriigi vahel, ega nende suhtes, mis tuuakse sisse Andorrast, Liechtensteinist, Norrast, San Marinost ja Šveitsist.

Kõik eeskirjadele mittevastavad loomsed saadused tuleb ELi saabumisel ametlikuks kõrvaldamiseks loovutada. Selliste toodete deklareerimata jätmine võib kaasa tuua trahvi või kriminaalvastutusele võtmise.

1.   Väikesed liha ja piima ning nendest valmistatud toodete kogused (v.a väikelaste pulbrilised piimasegud, lastetoidud ja inimeste või lemmikloomade eriotstarbelised ravitoidud)

ELi võib tuua või saata üksnes isiklikuks tarbimiseks mõeldud liha ja piima ning nendest valmistatud tooteid (v.a väikelaste pulbrilised piimasegud, lastetoidud ja inimeste ja lemmikloomade eriotstarbelised ravitoidud), juhul kui need on pärit Horvaatiast, Fääri saartelt, Gröönimaalt või Islandilt, tingimusel et nende kaal ei ületa 10 kilogrammi inimese kohta.

2.   Väikelaste pulbrilised piimasegud, lastetoidud ja eriotstarbelised ravitoidud

ELi võib isiklikuks tarbimiseks tuua või saata väikelaste pulbrilisi piimasegusid, lastetoitusid ja eriotstarbelisi ravitoitusid, tingimusel et:

need on pärit Horvaatiast, Fääri saartelt, Gröönimaalt või Islandilt ja et nende kogukaal ei ületa kaalupiirangut 10 kilogrammi inimese kohta ja et:

toodet ei pea enne tarbimist jahutama;

need on pakendis kaubanduslikud margitooted ja

pakend on avamata, kui see ei ole parasjagu kasutuses;

need on pärit muudest riikidest (v.a Horvaatiast, Fääri saartelt, Gröönimaalt või Islandilt) ja et nende kogukaal ei ületa kaalupiirangut 2 kilogrammi inimese kohta ja et:

toodet ei pea enne tarbimist jahutama;

need on pakendis kaubanduslikud margitooted ja

pakend on avamata, kui see ei ole parasjagu kasutuses.

3.   Lemmikloomade ravitoidud

ELi võib isiklikuks tarbimiseks tuua või saata lemmikloomade ravitoitusid, tingimusel et:

need on pärit Horvaatiast, Fääri saartelt, Gröönimaalt või Islandilt ja et nende kogukaal ei ületa kaalupiirangut 10 kilogrammi inimese kohta ja et:

toodet ei pea enne tarbimist jahutama;

need on pakendis kaubanduslikud margitooted ja

pakend on avamata, kui see ei ole parasjagu kasutuses;

need on pärit muudest riikidest (v.a Horvaatiast, Fääri saartelt, Gröönimaalt või Islandilt) ja et nende kogukaal ei ületa kaalupiirangut 2 kilogrammi inimese kohta ja et:

toodet ei pea enne tarbimist jahutama;

need on pakendis kaubanduslikud margitooted ja

pakend on avamata, kui see ei ole parasjagu kasutuses.

4.   Väikesed isiklikuks tarbimiseks ettenähtud kalatoodete kogused

ELi võib tuua või saata isiklikuks tarbimiseks ettenähtud kalatooteid (sh värske, kuivatatud, küpsetatud, soolatud või suitsutatud kala, teatavad karplased, nagu krevetid, vähid, mitteelusad rannakarbid ja austrid) tingimusel, et:

värske kala on roogitud;

kalatoodete või ühe kala kaal, olenevalt sellest, kumb on raskem, ei ületa kaalupiirangut 20 kilogrammi inimese kohta.

Kõnealuseid piiranguid ei kohaldata kalatoodete suhtes, mis tulevad Fääri saartelt või Islandilt.

5.   Väikesed muude inimtoiduks mõeldud loomsete saaduste kogused

ELi võib tuua või saata muid loomseid saadusi, nagu mesi, elusad austrid, rannakarplased ja teod, ainult tingimusel, et:

need on pärit Horvaatiast, Fääri saartelt, Gröönimaalt või Islandilt ja et nende kogukaal ei ületa kaalupiirangut 10 kilogrammi inimese kohta;

need on pärit muudest riikidest (v.a Horvaatiast, Fääri saartelt, Gröönimaalt või Islandilt) ja et nende kogukaal ei ületa kaalupiirangut 2 kilogrammi inimese kohta.

Arvestada tuleb seda, et loomseid saadusi võib väikestes kogustes tuua mitme eespool nimetatud viie kategooria hulgast (vt punktid 1–5), tingimusel et need vastavad iga asjaomase kategooria kohta esitatud nõuetele.

6.   Suuremad loomsete saaduste kogused

Suuremaid loomsete saaduste koguseid võib ELi tuua või saata ainult siis, kui need vastavad kaubasaadetisi käsitlevatele nõuetele, mis hõlmavad:

nõuetekohasel EÜ ametlikul veterinaarsertifikaadil sätestatud sertifitseerimisnõudeid;

kaupade ja nõuetekohase dokumentatsiooni esitamist veterinaarkontrolle teostama volitatud ELi piiripunktidele ELi saabumisel.

7.   Vabastatud loomsed saadused

Eespool kirjeldatud nõudeid ei pea kohaldama järgmiste toodete suhtes:

leiva- ja saiatooted, koogid, küpsised, šokolaad ja kondiitritooted (sealhulgas kompvekid), mida ei ole lihatootega segatud ega täidetud;

lõpptarbija jaoks pakendatud toidulisandid;

lihaekstraktid ja -kontsentraadid;

kalaga täidetud oliivid;

pasta ja nuudlid, mida ei ole lihatootega segatud ega täidetud;

lõpptarbija jaoks pakendatud puljongitooted ning lõhna- ja maitseained;

muud toiduained, mis ei sisalda värsket või töödeldud liha või piima ja milles on vähem kui 50 % töödeldud muna- või kalatooteid.

8.   Kaitsealustest loomaliikidest valmistatud loomsed saadused

Teatavate kaitse all olevate loomaliikide suhtes võivad olla kehtestatud lisapiirangud. Näiteks on tuurlaste kaaviari puhul kaalupiiranguks 125 grammi inimese kohta.

2. osa — Video

1. osas esitatud teavet võib edastada ka video abil, mille Euroopa Komisjon avaldas järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm


V LISA

Arvandmed isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste sissetoomist käsitlevate eeskirjade rakendamise tulemuste kohta

Image

Image

Image

Image

Aruanne tuleb esitada Euroopa Komisjonile hiljemalt igale aastasele aruandeperioodile vahetult järgneva aasta 1. maiks.

Aruandeperiood algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

Kokkuvõtlik koondteave on avaldatud Euroopa Komisjoni järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm


VI LISA

Arvandmed liha ja piima oma tarbeks importi käsitlevate eeskirjade rakendamise tulemuste kohta

Image

Image

Aruanne tuleb esitada Euroopa Komisjonile hiljemalt igale aastasele aruandeperioodile vahetult järgneva aasta 1. märtsiks.

Aruandeperiood algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril ning teave tuleb esitada igale eespool nimetatud aastasele aruandeperioodile vahetult järgneva aasta 1. märtsiks.


VII LISA

Vastavustabel

Määrus (EÜ) nr 745/2004

Käesolev määrus

Artikli 1 lõige 1

Artikli 1 lõige 2

Artikli 1 lõige 3

Artikli 2 lõike 1 punkt a

Artikli 1 lõige 4

Artikli 1 lõige 2

Artikkel 2

Artikli 2 lõike 1 punkt b

Artikli 2 lõike 3 punkt a

Artikli 3 lõige 1

Artikli 3 lõiked 1 ja 2

Artikli 3 lõige 2

Artikkel 4

Artikli 4 lõige 1

Artikkel 5

Artikli 4 lõige 2

Artikli 6 lõige 1

Artikli 4 lõige 3

Artikli 6 lõiked 2 ja 3

Artikli 5 lõige 1

Artikkel 7

Artikli 5 lõige 2

V ja VI lisa

Artikkel 6

Artikli 7 lõige 1

Artikkel 11

Artikli 7 lõige 2

Artikkel 11

Artikli 7 lõige 3

I lisa

II lisa

II lisa

III lisa

III lisa

IV lisa

IV lisa

V ja VI lisa

V lisa

I lisa


Top