EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009O0010

Euroopa Keskpanga suunis, 7. mai 2009 , millega muudetakse suunist EKP/2000/7 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta (EKP/2009/10)

OJ L 123, 19.5.2009, p. 99–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2009/391/oj

19.5.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 123/99


EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,

7. mai 2009,

millega muudetakse suunist EKP/2000/7 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta

(EKP/2009/10)

(2009/391/EÜ)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige artikli 105 lõike 2 esimest taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 12.1 ja 14.3 koosmõjus artikli 3.1 esimese taandega, artikliga 18 ja artikli 20 esimese lõiguga,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühtse rahapoliitika saavutamiseks eurosüsteemi poolt, kuhu kuuluvad euro kasutusele võtnud liikmesriikide (edaspidi „osalevad liikmesriigid”) keskpangad (RKPd) ja Euroopa Keskpank (EKP), tuleb määratleda eurosüsteemis kasutatavad instrumendid ja menetlused, et rakendada seda poliitikat ühtselt kogu euroalal.

(2)

31. augusti 2000. aasta suunist EKP/2000/7 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta (1) tuleb muuta, et tagada krediidiasutustele, mille järelevalve toimub, arvestades nende konkreetset institutsioonilist olemust ühenduse õiguses, pädeva ametiasutuse poolt teostatava järelevalvega võrreldava standardi alusel, juurdepääs eurosüsteemi avaturutehingutele ja püsivahenditele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Suunise EKP/2000/7 I lisa muutmine

Jaotise 2.1 esimeses lõigus asendatakse teise taande kolmas lause järgmisega:

„Osapooltena võib aktsepteerida ka maksejõulisi institutsioone asutamislepingu artikli 101 lõike 2 tähenduses, mille järelevalve toimub, arvestades nende konkreetset institutsioonilist olemust ühenduse õiguses, riigi pädeva ametiasutuse poolt teostatava järelevalvega võrreldava standardi alusel. Osapooltena võib aktsepteerida ka maksejõulisi institutsioone, mille järelevalve toimub riigi pädeva ametiasutuse poolt teostatava ELis/EMPs harmoneeritud järelevalvega võrreldava harmoneerimata järelevalvestandardi alusel, nt selliste institutsioonide euroalal asutatud filiaale, kelle peakorter asub väljaspool EMPd.”

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev suunis jõustub 11. mail 2009.

Artikkel 3

Adressaadid ja rakendusmeetmed

1.   Käesolev suunis on adresseeritud osalevate liikmesriikide RKPdele.

2.   Lõikes 1 nimetatud RKPd edastavad EKP-le hiljemalt 11. maiks 2009 meetmete kava käesoleva suunise järgimiseks.

Frankfurt Maini ääres, 7. mai 2009

EKP nõukogu nimel

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  EÜT L 310, 11.12.2000, lk 1.


Top