Help Print this page 

Document 32009L0131

Title and reference
Komisjoni direktiiv 2009/131/EÜ, 16. oktoober 2009 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/57/EÜ (ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta) VII lisa (EMPs kohaldatav tekst)
  • In force
OJ L 273, 17.10.2009, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 103 - 104

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/131/oj
Multilingual display
Text

17.10.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 273/12


KOMISJONI DIREKTIIV 2009/131/EÜ,

16. oktoober 2009,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/57/EÜ (ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta) VII lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiivi 2008/57/EÜ ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta, (1) eriti selle artikli 27 lõiget 4,

võttes arvesse Euroopa Raudteeagentuuri 17. aprilli 2009. aasta soovitust ERA/REC/XA/01-2009

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 881/2004 (2) artikli 9b lõike 2 kohaselt peab Euroopa Raudteeagentuur (edaspidi „agentuur”) vaatama 19. jaanuariks 2009 läbi direktiivi 2008/57/EÜ VII lisa 1. jaos esitatud parameetrite loendi ja esitama komisjonile asjakohased soovitused.

(2)

Kuna direktiivi 2008/57/EÜ VII lisa praegune punkt 1 sisaldab elemente, mis ei ole veeremi parameetrid, tuleks sellised elemendid välja jätta.

(3)

Kõnealuse lisa 1. jagu sisaldab ka parameetreid, mis on peamiselt seotud üksnes allsüsteemiga „raudteeveerem”. Loend peaks sisaldama kõiki veeremi parameetreid, mida tuleb kontrollida seoses kasutusloa andmisega ja siseriiklike eeskirjade liigitamisega. Seepärast tuleks hõlmata muude veeremi allsüsteemide parameetrid.

(4)

Seepärast tuleks direktiivi 2008/57/EÜ vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2008/57/EÜ artikli 29 lõike 1 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2008/57/EÜ VII lisa 1. jagu asendatakse käesoleva direktiivi lisaga.

Artikkel 2

Hiljemalt 19. juuliks 2010 jõustavad liikmesriigid käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 16. oktoober 2009

Komisjoni nimel

asepresident

Antonio TAJANI


(1)  ELT L 191, 18.7.2008, lk 1.

(2)  ELT L 164, 30.4.2004, lk 1.


LISA

„1.   Parameetrite loend

1.1.

Üldised dokumendid

Üldised dokumendid (sh uute, uuendatud ja täiustatud veeremite kirjeldus, nende kavandatud kasutus, konstruktsioon, teave käitamise ja hoolduse kohta, tehniline toimik jne)

1.2.

Struktuur ja mehaanilised osad

Mehaaniline terviklikkus ja veeremitevahelised liidesed (sh puhvrid ja haakeseadmed, lõõtsühendused), veeremi konstruktsiooni ja sisseseade (nt istmed) tugevus, kandevõime, passiivne ohutus (sh sisemine ja väline kokkupõrkekindlus)

1.3.

Veeremi ja rööbastee vastastoime ning gabariidid

Mehaanilised infrastruktuuriliidesed (sh staatiline ja dünaamiline käitumine, tolerantsid ja istud, gabariidid, veermikud jne)

1.4.

Pidurdusseadis

Pidurdamisega seotud elemendid (sh ratta libisemiskaitse, pidurdusseadis, pidurdustõhusus sõidu ajal, häda- ja seisupidur)

1.5.

Reisijatega seotud elemendid

Reisijate jaoks ette nähtud sisseseade ja reisikeskkond (sh reisijate jaoks ette nähtud aknad ja uksed, piiratud liikuvusega isikute vajaduste arvestamine jne)

1.6.

Keskkonnatingimused ja aerodünaamiline mõju

Keskkonna mõju veeremile ja veeremi mõju keskkonnale (sh aerodünaamilised tingimused ning liidesed veeremi ja raudteesüsteemi rööbasteeäärse osa ja väliskeskkonna vahel)

1.7.

Välise hoiatuse, märgistamise, tarkvara funktsioonide ja terviklikkuse nõuded

Väline hoiatus, märgistamine, tarkvara funktsioonid ja terviklikkus, st ohutusega seotud funktsioonid, mis mõjutavad rongi, sh rööbasbussi käitumist

1.8.

Toiteallikad ja juhtimissüsteemid rongi pardal

Käivitus-, toite- ja juhtimissüsteemid pardal, lisaks veeremi- ja toitesüsteemivahelised liidesed ning kõik elektromagnetilise ühilduvuse aspektid

1.9.

Töötajatele ette nähtud sisseseade, liidesed ja keskkond

Töötajate jaoks ette nähtud pardaseadmed, liidesed, töötingimused ja -keskkond (sh juhikabiin, juhi ja masina vaheline liides)

1.10.

Tuleohutus ja evakueerimine

1.11.

Hooldus

Pardal olevad hooldusseadmed ja -liidesed

1.12.

Kontrolli- ja signaalimise süsteem pardal

Kõik pardaseadmed, mis on vajalikud, et tagada ohutus ning juhtida ja kontrollida raudteevõrgu kasutamiseks loa saanud rongide liikumist ning selle mõju raudteesüsteemi rööbasteeäärsele osale

1.13.

Konkreetsed operatsioonilised nõudmised

Veeremite konkreetsed operatsioonilised nõudmised (sh halvenenud tingimuste, veeremi remontimise korral jne)

1.14.

Kaubaveoga seotud elemendid

Kaubaveoga seotud konkreetsed nõuded ja keskkond (sh ohtlike kaupade puhul nõutavad konkreetsed seadmed)

Eespool kaldkirjas olevad selgitused ja näited on esitatud üksnes teabe eesmärgil ega ole parameetrite määratlused.”


Top