EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0127

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/127/EÜ, 21. oktoober 2009 , millega muudetakse direktiivi 2006/42/EÜ seoses pestitsiididega töötlemise masinatega (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 310, 25.11.2009, p. 29–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 118 - 122

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/127/oj

25.11.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 310/29


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2009/127/EÜ,

21. oktoober 2009,

millega muudetakse direktiivi 2006/42/EÜ seoses pestitsiididega töötlemise masinatega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2),

ning arvestades järgmist:

(1)

On teada, et pestitsiidide kasutamine ohustab nii inimeste tervist kui ka keskkonda. 12. juuli 2006. aasta teatisega „Pestitsiidide säästva kasutamise temaatiline strateegia” võttis komisjon vastu strateegia, mille eesmärk on vähendada pestitsiidide kasutamisest tulenevaid ohte inimeste tervisele ja keskkonnale. Lisaks on Euroopa Parlament ja nõukogu võtnud 21. oktoobril 2009. aastal vastu direktiivi 2009/128/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks (3) (edaspidi „raamdirektiiv”).

(2)

Pestitsiididega töötlemise masinate projekteerimisel, valmistamisel ja hooldusel on oluline osa pestitsiidide kahjuliku mõju vähendamisel inimeste tervisele ja keskkonnale. Juba professionaalses kasutuses olevatele pestitsiididega töötlemise seadmetele kehtestab raamdirektiiv nõuded nende seadmete ülevaatuse ja hoolduse kohta.

(3)

Raamdirektiivi kohaldatakse selliste pestitsiidide suhtes, mis on taimekaitsevahendid. Seetõttu on asjakohane piirata käesoleva direktiivi reguleerimisala masinatega, mis on ette nähtud selliste pestitsiididega töötlemiseks, mis on taimekaitsevahendid. Kuna aga raamdirektiivi reguleerimisala laiendatakse eeldatavalt nii, et see hõlmaks biotsiide, peaks komisjon analüüsima 31. detsembriks 2012 keskkonnakaitse nõuete kohaldamisala laiendamist biotsiididega töötlemise masinatele.

(4)

Inimeste tervise ja ohutuse ning mõnel juhul koduloomade ja vara kaitsmise nõudeid reguleerib juba Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/42/EÜ, mis käsitleb masinaid (4). Seetõttu on asjakohane lisada direktiivi 2006/42/EÜ olulised keskkonnakaitsenõuded uute pestitsiididega töötlemise masinate projekteerimisele ja valmistamisele, tagades seejuures, et need nõuded oleksid kooskõlas raamdirektiivi nõuetega hoolduse ja ülevaatuse kohta.

(5)

Selleks on vaja lisada direktiivile 2006/42/EÜ ka viide keskkonnakaitsele, piirates seda eesmärki nende masinaliikide ja riskidega, mille suhtes kohaldatakse keskkonnakaitse erinõudeid.

(6)

Pestitsiididega töötlemise masinate hulka kuuluvad pestitsiididega töötlemiseks ette nähtud iseliikuvad, haake-, ripp-, poolripp- ja õhusõidukitele paigaldatud masinad ning statsionaarsed masinad nii professionaalseks kui ka tavakasutuseks. See hõlmab ka mootoriga või käsiajamiga kaasaskantavaid ja käeshoitavaid masinaid, mis on varustatud rõhukambriga.

(7)

Käesolev direktiiv piirdub oluliste nõuetega, millele pestitsiididega töötlemise masinad peavad enne turulelaskmist ja/või kasutuselevõtmist vastama, samal ajal kui Euroopa standardiorganisatsioonide ülesanne on koostada harmoneeritud standardid, milles on toodud üksikasjalikud kirjeldused selliste masinate eri kategooriate kohta, et võimaldada tootjatel kõnealuseid nõudeid täita.

(8)

On oluline, et kõik huvitatud pooled, sealhulgas tööstus, põllumajandustootjad ja keskkonnaorganisatsioonid, osaleksid võrdselt selliste harmoneeritud standardite väljatöötamises, et tagada nende vastuvõtmine kõigi sidusrühmade selge konsensuse alusel.

(9)

Seepärast tuleks direktiivi 2006/42/EÜ vastavalt muuta.

(10)

Kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe (5) punktiga 34 julgustatakse liikmesriike koostama enda jaoks ja ühenduse huvides vastavustabeleid, kus on võimalikult suures ulatuses välja toodud vastavus käesoleva direktiivi ja ülevõtmismeetmete vahel, ning tegema need üldsusele kättesaadavaks.

(11)

Kui olemasolevad teaduslikud andmed ei ole täpse riskihinnangu võimaldamiseks piisavad, peaksid liikmesriigid käesoleva direktiivi alusel meetmeid võttes kohaldama ettevaatuspõhimõtet, mis on ühenduse õiguse põhimõte, mis on muu hulgas sätestatud komisjoni 2. veebruari 2000. aasta teatises, võttes samas nõuetekohaselt arvesse muid direktiivis 2006/42/EÜ toodud eeskirju ja põhimõtteid, nagu kaupade vaba liikumine ja vastavuseeldus,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2006/42/EÜ muutmine

Direktiivi 2006/42/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 2 teisele lõigule lisatakse järgmine punkt:

„m)

„olulised tervisekaitse- ja ohutusnõuded” – käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate toodete projekteerimise ja valmistamisega seotud kohustuslikud sätted, mille eesmärk on tagada inimeste tervise ja ohutuse ning, kui see on asjakohane, koduloomade ja vara ning, kui see on kohaldatav, keskkonna kõrgetasemeline kaitse.

Olulised tervisekaitse- ja ohutusnõuded on esitatud I lisas. Olulisi tervisekaitse- ja ohutusnõudeid keskkonna kaitseks kohaldatakse ainult kõnealuse lisa punktis 2.4 osutatud masinate puhul.”;

2.

Artikli 4 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased meetmed tagamaks, et masinat tohib turule lasta ja/või kasutusele võtta ainult siis, kui see vastab käesoleva direktiivi asjakohastele sätetele ega ohusta inimeste tervist ja ohutust ning, kui see on asjakohane, koduloomi ja vara ning, kui see on kohaldatav, keskkonda, eeldades et masin on nõuetekohaselt paigaldatud, masinat on nõuetekohaselt hooldatud ning seda kasutatakse ettenähtud otstarbel või mõistlikult eeldatavate tingimuste kohaselt.”

3.

Artikli 9 lõike 3 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Lõikes 1 osutatud juhtudel konsulteerib komisjon liikmesriikide ja teiste huvitatud isikutega ning teatab neile, milliseid meetmeid ta kavatseb võtta ühenduse tasandil isikute tervise ja ohutuse ning, kui see on asjakohane, koduloomade ja vara ning, kui see on kohaldatav, keskkonna kõrgetasemelise kaitse tagamiseks.”

4.

Artikli 11 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Kui liikmesriik teeb kindlaks, et käesoleva direktiiviga hõlmatud masin, mis kannab CE-märgist, millega on kaasas EÜ vastavusdeklaratsioon ja mida kasutatakse ettenähtud otstarbel või mõistlikult eeldatavate tingimuste kohaselt, seab ohtu inimeste tervise või ohutuse või, kui see on asjakohane, koduloomad või vara või, kui see on kohaldatav, keskkonna, võtab liikmesriik kõik vajalikud meetmed sellise masina turult kõrvaldamiseks, turulelaskmise ja/või kasutuselevõtmise keelamiseks või sellise masina vaba liikumise piiramiseks.”;

5.

I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

üldpõhimõtete punkt 4 asendatakse järgmisega:

„4.

Käesolev lisa koosneb mitmest osast. Esimene osa käsitleb üldist reguleerimisala ja on kohaldatav kõikidele masinatüüpidele. Teised osad käsitlevad teatavat liiki konkreetsemaid ohte. Siiski on oluline arvestada kogu käesolevat lisa, et veenduda kõikide asjakohaste oluliste nõuete täitmises. Masina projekteerimisel tuleb arvesse võtta nii üldosa kui ka ühe või enama ülejäänud osa nõudeid, sõltuvalt üldpõhimõtete punkti 1 kohaselt tehtud riskihindamise tulemustest. Olulisi tervisekaitse- ja ohutusnõudeid keskkonna kaitseks kohaldatakse ainult punktis 2.4 osutatud masinatele.”;

b)

2. peatükki muudetakse järgmiselt:

i)

esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Toiduainetööstuse masinad, kosmeetika- ja farmaatsiatööstuse masinad, käeshoitavad või käsijuhitavad masinad, kantavad kinnitusseadmed ja muud lööktoimelised seadmed ning masinad puidu ja samalaadsete füüsikaliste omadustega materjalide töötlemiseks, samuti pestitsiididega töötlemise masinad peavad vastama kõigile käesolevas peatükis sätestatud olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele (vt „Üldpõhimõtted”, punkt 4).”;

ii)

lisatakse järgmine punkt:

„2.4.   PESTITSIIDIDEGA TÖÖTLEMISE MASINAD

2.4.1.    Mõiste

„Pestitsiididega töötlemise masinad” – masinad, mis on spetsiaalselt ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) (6) artikli 2 lõikes 1 määratletud taimekaitsevahenditega töötlemiseks.

2.4.2.    Üldist

Pestitsiididega töötlemise masina tootja või tema volitatud esindaja peab tagama keskkonna tahtmatust kokkupuutest pestitsiididega tulenevate riskide hindamise kooskõlas üldpõhimõtete punktis 1 osutatud riskihindamise ja riski vähendamise protsessiga.

Pestitsiididega töötlemise masinad peavad olema projekteeritud ja valmistatud esimeses lõigus osutatud riskihindamise tulemusi arvesse võttes nii, et neid saab käitada, kohandada ja hooldada, põhjustamata keskkonna tahtmatut kokkupuudet pestitsiididega.

Leket tuleb vältida igal ajal.

2.4.3.    Kontroll ja järelevalve

Juhtimiskohtadelt peab olema võimalik hõlpsasti ja täpselt kontrollida, jälgida ja viivitamatult seisata pestitsiidiga töötlemist.

2.4.4.    Täitmine ja tühjendamine

Masinad peavad olema projekteeritud ja valmistatud nii, et neid oleks lihtne vajaliku pestitsiidikogusega täpselt täita ning lihtsalt ja täielikult tühjendada, vältides samas selliste toimingute käigus pestitsiidi kadusid ning veeallika saastamist.

2.4.5.    Pestitsiidiga töötlemine

2.4.5.1.   Kasutatav määr

Masinad peavad olema varustatud vahenditega, mis võimaldavad kasutatavat määra muuta hõlpsasti, täpselt ja usaldusväärselt.

2.4.5.2.   Pestitsiidi jaotumine, sadestus ja triiv

Masinad peavad olema projekteeritud ja valmistatud nii, et oleks tagatud pestitsiidi sadestus sihtaladel, minimaalne kadu muudele aladele ning hoitaks ära pestitsiidi triiv keskkonda. Kus see on asjakohane, tuleb tagada ühtlane jaotumine ja homogeenne sadestus.

2.4.5.3.   Katsed

Selleks et kontrollida, kas masina vastavad osad vastavad punktides 2.4.5.1 ja 2.4.5.2 esitatud nõuetele, peab tootja või tema volitatud esindaja tegema igat liiki asjaomaste masinatega vajalikke katseid või laskma neid teha.

2.4.5.4.   Kaod seisatud olekus

Masinad peavad olema projekteeritud ja valmistatud nii, et hoida ära kadusid ajal, mil pestitsiidiga töötlemise funktsioon on seisatud.

2.4.6.    Hooldus

2.4.6.1.   Puhastamine

Masinad peavad olema projekteeritud ja valmistatud nii, et neid oleks võimalik ilma keskkonda saastamata lihtsalt ja põhjalikult puhastada.

2.4.6.2.   Teenindus

Masinad peavad olema projekteeritud ja valmistatud nii, et kulunud osi oleks hõlbus ilma keskkonda saastamata välja vahetada.

2.4.7.    Kontrollimine

Masinaga peab olema võimalik hõlpsasti ühendada vajalikke mõõteriistu, et kontrollida masina nõuetekohast tööd.

2.4.8.    Otsakute, kurnade ja filtrite märgistus

Otsakud, kurnad ja filtrid peavad olema märgistatud nii, et nende liiki ja suurust oleks võimalik selgelt kindlaks teha.

2.4.9.    Kasutatava pestitsiidi märkimine

Kus see on asjakohane, peavad masinad olema varustatud spetsiaalse paigutuskohaga, millele operaator saab asetada kasutatava pestitsiidi nimetuse.

2.4.10.    Juhendid

Juhendid peavad sisaldama järgmist teavet:

a)

ettevaatusabinõud, mida tuleb rakendada segamisel, täitmisel, pihustamisel, tühjendamisel, puhastamisel, hooldamisel ja transportimisel, et vältida keskkonna saastamist;

b)

üksikasjalikud kasutamistingimused erinevate kavandatud töökeskkondade jaoks, sealhulgas neile vastavad ettevalmistused ja kohandused, mis on vajalikud, et tagada pestitsiidi sadestus sihtaladel, nii et kaod muudele aladele oleksid võimalikult väikesed, hoida ära triiv keskkonda ning, kui see on asjakohane, tagada pestitsiidi ühtlane jaotumine ja homogeenne sadestus;

c)

selliste otsakute, kurnade ja filtrite liigid ja suurused, mida saab masinates kasutada;

d)

kontrolli sagedus ning masinate nõuetekohast tööd mõjutavate kuluvate osade, nagu otsakute, kurnade ja filtrite väljavahetamise kriteeriumid ja meetod;

e)

üksikasjalik teave kalibreerimise, igapäevase hoolduse, talveks ettevalmistamise ja muude selliste kontrollide kohta, mis on vajalikud masinate nõuetekohase töö tagamiseks;

f)

pestitsiidide tüübid, mis võivad põhjustada masinate ebaõiget töötamist;

g)

märge selle kohta, et operaator peaks ajakohastama kasutatava pestitsiidi nimetust, mis on märgitud punktis 2.4.9 osutatud spetsiaalsele paigutuskohale;

h)

eri- või lisaseadmete ühendamine ja kasutamine ning vajalikud ettevaatusabinõud;

i)

märge selle kohta, et masinate suhtes võib kohaldada siseriiklikke nõudeid määratud asutuste läbi viidava korrapärase ülevaatuse kohta, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivis 2009/128/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks (7);

j)

masina parameetrid, mida tuleb kontrollida, et tagada selle nõuetekohane töö;

k)

juhendid vajalike mõõteriistade ühendamiseks.

Artikkel 2

Ülevõtmine

1.   Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid vastu ja avaldavad need hiljemalt 15. juuniks 2011. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Nad kohaldavad kõnealuseid sätteid alates 15. detsembrist 2011.

Kui liikmesriigid need sätted vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 21. oktoober 2009

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BUZEK

Nõukogu nimel

eesistuja

C. MALMSTRÖM


(1)  ELT C 182, 4.8.2009, lk 44.

(2)  Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 24. septembri 2009. aasta otsus.

(3)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 71.

(4)  ELT L 157, 9.6.2006, lk 24.

(5)  ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.

(6)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(7)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 71.”


Top