EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0004

Komisjoni direktiiv 2009/4/EÜ, 23. jaanuar 2009 , mis käsitleb sõidumeerikute andmete võltsimise vältimiseks ja tuvastamiseks võetavaid vastumeetmeid ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ, mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 21, 24.1.2009, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 42 - 43

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/4/oj

24.1.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 21/39


KOMISJONI DIREKTIIV 2009/4/EÜ,

23. jaanuar 2009,

mis käsitleb sõidumeerikute andmete võltsimise vältimiseks ja tuvastamiseks võetavaid vastumeetmeid ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ, mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiivi 2006/22/EÜ, mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ, (1) eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt direktiivi 2006/22/EÜ artiklile 15 tuleb muudatused, mis on vajalikud direktiivi lisas esitatud nõuete kohandamiseke heade tavade arenguga, vastu võtta kõnealuse direktiivi artikli 12 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt.

(2)

Pärast digitaalsete sõidumeerikute kasutuselevõttu on komisjoni teavitatud digiandmete võltsimiseks paigaldatavate seadmetega seotud uut tüüpi ohust, mis takistab autovedudega seotud sotsiaalõigusnormide tõhusat rakendamist.

(3)

Seetõttu on asjakohane tagada, et liikmesriigid võtaksid meetmed niisuguste seadmete olemasolu kontrollimiseks nii teedel kui ka ettevõtjate valduses.

(4)

Kõnealuste kontrollimiste tõhususe tagamiseks on vaja täpsustada kontrolle tegevate üksuste standardvarustust.

(5)

Seepärast tuleks direktiivi 2006/22/EÜ I ja II lisa vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas nõukogu määruse (EMÜ) nr 3821/85 (2) artikli 18 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2006/22/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

I lisa A-osasse lisatakse punkt 5:

„5)

vajaduse korral ja kõiki ohutusnõudeid järgides sõidukisse paigaldatud sõidumeerikut, et tuvastada sellise seadme või selliste seadmete olemasolu ja/või kasutamine, mis on valmistatud ükskõik missuguste andmete hävitamiseks, kõrvaldamiseks, võltsimiseks või muutmiseks või sõidumeeriku osade vahel toimuva elektroonilise andmevahetuse ükskõik missugusesse etappi sekkumiseks, või selleks, et mõnel eespool kirjeldatud viisil piirata või muuta andmeid enne nende krüpteerimist.”

2)

II lisasse lisatakse punkt 3:

„3)

asjakohase tarkvaraga varustatud eriotstarbelised analüütilised seadmed, mis võimaldavad kontrollida ja kinnitada andmetele lisatud digitaalallkirja, ning eriotstarbeline analüütiline tarkvara, mis määrab enne sõidumeeriku kontrollimist sõiduki täpse kiirusprofiili.”

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. detsembriks 2009. Liikmesriigid edastavad kõnealuste õigus- ja haldusnormide teksti ning kõnealuste õigus- ja haldusnormide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid kõnealused õigus- ja haldusnormid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga hõlmatud valdkonnas vastu võetud siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 23. jaanuar 2009

Komisjoni nimel

asepresident

Antonio TAJANI


(1)  ELT L 102, 11.4.2006, lk 35.

(2)  EÜT L 370, 31.12.1985, lk 8.


Top