Help Print this page 

Document 32009D0561

Title and reference
2009/561/EÜ: Komisjoni otsus, 22. juuli 2009 , millega muudetakse otsust 2006/679/EÜ seoses üleeuroopalise tavaraudteevõrgustiku kontrolli ja signaalimise alasüsteemi koostalitlusvõime tehnilise kirjelduse rakendamisega (teatavaks tehtud numbri K(2009) 5607 all) (EMPs kohaldatav tekst)
  • No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2012; kehtetuks tunnistatud 32012D0088
OJ L 194, 25.7.2009, p. 60–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 004 P. 193 - 207

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/561/oj
Multilingual display
Text

25.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 194/60


KOMISJONI OTSUS,

22. juuli 2009,

millega muudetakse otsust 2006/679/EÜ seoses üleeuroopalise tavaraudteevõrgustiku kontrolli ja signaalimise alasüsteemi koostalitlusvõime tehnilise kirjelduse rakendamisega

(teatavaks tehtud numbri K(2009) 5607 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/561/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiivi 2008/57/EÜ ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta (uuestisõnastamine), (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

Võttes arvesse Euroopa Raudteeagentuuri 23. veebruari 2009. aasta soovitust Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi arenduskava kohta (ERA-REC-02-2009-ERTMS)

ning arvestades järgmist:

(1)

Igas koostalitlusvõime tehnilises kirjelduses (KTK) tuleb ära näidata KTK rakendamise strateegia ja etapid, mis tuleb läbida, et saavutada astmeline üleminek praegusest olukorrast lõpliku olukorrani, kus vastavus KTK-le on muutunud normiks.

(2)

Komisjoni 28. märtsi 2006. aasta otsuses 2006/679/EÜ, mis käsitleb üleeuroopalise tavaraudteevõrgustiku kontrolli ja signaalimise alasüsteemi tehnilisi koostalitlusnõudeid, (2) on sätestatud üleeuroopalise tavaraudteevõrgustiku kontrolli ja signaalimise alasüsteemi KTK.

(3)

Liikmesriigid on kooskõlas otsuse 2006/679/EÜ artikliga 3 töötanud välja kontrolli ja signaalimise KTK siseriikliku rakenduskava ja esitanud selle komisjonile.

(4)

Nende siseriiklike rakenduskavade alusel peab komisjon koostama ELi üldplaani, järgides otsuse 2006/679/EÜ lisa 7. peatükis sätestatud põhimõtteid.

(5)

Otsuse 2006/679/EÜ lisa 7. peatükis on sätestatud, et ELi üldplaan lisatakse KTK-le läbivaatamismenetlusega ning sellele viidatakse kui Euroopa arenduskavale.

(6)

Direktiivis 2008/57/EÜ selgitatakse, et KTKdega võib luua vajaliku raamistiku otsustamiseks, kas alasüsteemile on vaja anda uus luba, ja kehtestada vastavad tähtajad.

(7)

Kontrolli ja signaalimise KTK rakendamise strateegia ei peaks tuginema mitte ainult alasüsteemide vastavusele KTK-le nende kasutuselevõtu, täiendamise või uuendamise ajal, vaid ka nende kooskõlastatud rakendamisele Euroopa peamisi kaubaveoalasid ühendavates üleeuroopalistes transpordikoridorides. Kuna koostalitlusvõimet saab saavutada ainult tingimusel, et transpordikoridorid on täielikult varustatud vajalike süsteemidega, tuleb Euroopa arenduskavas kehtestada asjakohased tähtajad alasüsteemi uuendamiseks või täiendamiseks.

(8)

Liikmesriigid peaksid pingutama selle nimel, et KTK lisas B nimetatud vanemate B-klassi süsteemide puhul võtta kasutusele välised spetsiaalsed andmeedastusmoodulid.

(9)

Nii Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi (ERTMS) projektide jaoks üldiselt kui ka konkreetselt Euroopa arenduskavas sisalduvate raudteeliinide jaoks on ette nähtud ühenduse toetus TEN-T programmi või ühenduse muude finantsabiprogrammide alusel.

(10)

Piisav finantstoetus on väga oluline, et tagada ERTMSi arendamine Euroopa arenduskavaga kehtestatud ulatuses ja tähtaja jooskul. Seepärast võib arenduskava kohandada, et võtta arvesse saadaolevaid rahastamisvahendeid.

(11)

ERTMSi rongisiseste seadmete tarnijad on kinnitanud, et on suutelised tarnima uuele standardile (nn arendusalus 3) vastavaid rongisiseseid seadmeid hiljemalt 2015. aastaks. Seepärast peaks selleks kuupäevaks tarnitud, rahvusvahelistel liinidel sõitvad vedurid olema üldjuhul ERTMSiga varustatud.

(12)

Seepärast tuleks otsust 2006/679/EÜ vastavalt muuta.

(13)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2008/57/EÜ artikli 29 alusel loodud raudtee koostalitlusvõime ja ohutuse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2006/679/EÜ lisa muudetakse järgmiselt:

1)

punktid 7.1, 7.2 ja 7.3 asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga;

2)

punktis 7.4.2.3 asendatakse viide punktile 7.2.2.5 viitega punktile 7.2.

Artikkel 2

31. detsembriks 2015 hindab komisjon Euroopa arenduskava rakendamist ja otsustab, olles analüüsinud 2015. aastaks rakendamisel saavutatud edusamme, uuele standardile (arendusalus 3) vastavate seadmete kättesaadavust ja ERTMSi arendamiseks antud rahalist toetust, kas käesolevat otsust on vaja muuta, eelkõige seoses raudteeliinidega, mis tuleb 2020. aastaks ERTMSiga varustada. Sellesse analüüsi kaasatakse ka liikmesriigid.

Artikkel 3

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. septembrist 2009.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 22. juuli 2009

Komisjoni nimel

asepresident

Antonio TAJANI


(1)  ELT L 191, 18.7.2008, lk 1.

(2)  ELT L 284, 16.10.2006, lk 1.


LISA

Otsuse 2006/679/EÜ lisa punktid 7.1, 7.2 Ja 7.3 asendatakse järgmisega:

"7.   KONTROLLI ALASÜSTEEMI KTK RAKENDAMINE

Käesolevas peatükis esitatakse KTK rakendamise strateegia (Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi arenduskava) ja kirjeldatakse etappe, mis tuleb läbida, et saavutada astmeline üleminek praegusest olukorrast lõpliku olukorrani, kus vastavus KTKle on muutunud normiks.

Arenduskava ei kohaldata raudteeliinide suhtes sellise liikmesriigi territooriumil, mille raudteevõrgustik ei ole ühendatud ülejäänud ühenduse raudteevõrgustikuga või on sellest eraldatud merega või geograafiliste eritingimuste tõttu. Strateegiat ei kohaldata ainult sellistel liinidel sõitvate vedurite suhtes.

7.1.    ERTMSi raudteeäärsete seadmete paigaldamine

Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi arengukava eesmärk on järk-järgult tagada ERTMSiga varustatud veduritele, mootorvagunitele ja muudele veeremiüksustele juurdepääs suuremale hulgale liinidele, sadamatele, terminalidele ja sorteerimisjaamadele, vajamata seejuures täiendavaid riigisiseseid seadmeid.

Seepärast ei nõua arenduskava olemasolevate B-klassi süsteemide eemaldamist kavas käsitletud raudteeliinidelt. Alates rakenduskavas märgitud kuupäevast ei loeta aga B-klassi süsteemi olemasolu arenduskavaga hõlmatud liinide puhul ERTMSiga varustatud vedurite, mootorvagunite ja muude veeremiüksuste jaoks raudteekasutuse eeltingimuseks.

Kui terminalialad, näiteks sadamad või teatavad raudteeliinid sadamas, ei ole B-klassi süsteemiga varustatud, ei tähenda nende terminalialade ühendamisega seotud nõuded, et kõnealused terminalid või liinid tuleb tingimata varustada ERTMSiga – seda tingimusel, kui raudteekasutuse eeltingimusena ei nõuta B-klassi süsteemi olemasolu.

Kahe- või enamarööpmeliste liinide puhul peetakse liini ERTMSiga varustatuks juhul, kui kaks rööbasteed on sellega varustatud. Kui teatavas transpordikoridori lõigus on mitu raudteeliini, peab vähemalt üks liin lõigu kohta olema ERTMSiga varustatud ning kogu koridor loetakse varustatuks juhul, kui vähemalt üks liin on varustatud kogu koridori pikkuses.

7.1.1.   Koridorid

I liites kirjeldatud kuus koridori varustatakse ERTMSiga kõnealuses lisas esitatud ajakava kohaselt (1).

7.1.2.   Ühendus Euroopa peamiste sadamate, sorteerimisjaamade, kaubaterminalide ja kaubaveoaladega

II liites loetletud sadamad, sorteerimisjaamad, kaubaterminalid ja kaubaveoalad ühendatakse vähemalt ühega I liites nimetatud kuuest koridorist II liites kindlaksmääratud kuupäevaks ja tingimustel.

7.1.3.   ELi rahastatavad projektid

Ilma et see piiraks punktide 7.1.1 ja 7.1.2 kohaldamist, on ERTMS/ETCSi paigaldamine kohustuslik järgmistel juhtudel:

uute CCS-automaatblokeerimisseadmete paigaldamise puhul;

juba kasutatavate CCS-automaatblokeerimisseadmete täiendamise puhul, kui muudetakse alasüsteemi funktsioone või toimivust

seoses Euroopa Regionaalarengu Fondist ja/või Ühtekuuluvusfondist (nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006) (2) ja/või TEN-T vahenditest (Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1692/96/EÜ) (3) toetatavate raudteeinfrastruktuuri projektidega.

Kui signaalimisseadmeid uuendatakse raudteeliini lühikestel (alla 150 km) ja eraldiseisvatel lõikudel, võib komisjon teha sellest eeskirjast erandi, kui ERTMS paigaldatakse kuupäevaks, mis vastab järgmisest kahest tähtpäevast varasemale:

viie aastat möödudes projekti lõpust;

kõnealuse lõigu teise ERTMS-seadmetega varustatud liiniga ühendamise aeg.

Käesolevas punktis viidatakse nendest kahest tähtpäevast varasemale kui „paigaldamise hilisemale tähtpäevale”.

Asjaomane liikmesriik esitab komisjonile toimiku. Toimik sisaldab majandusanalüüsi, mis näitab, et ERTMSi kasutuselevõtt paigaldamise hilisemal tähtajal ja mitte ELi rahastava projekti jooksul on majanduslikult ja/või tehniliselt põhjendatud.

Liikmesriik võib sellist võimalust taotleda ainult juhul, kui automaatblokeerimissüsteemi uuendamist või täiendamist käsitlev pakkumiskutse sisaldab selgesõnaliselt valikuvõimaluse liini varustamiseks ERTMSiga kas projekti jooksul või paigaldamise hilisemal tähtajal.

Komisjon analüüsib esitatud toimikut ja liikmesriigi kavandatavaid meetmeid ning teavitab direktiivi 2008/57/EÜ (4) artiklis 29 osutatud komiteed analüüsi tulemustest. Kui erand tehakse, tagab liikmesriik, et ERTMS paigaldatakse hilisemaks tähtajaks.

7.1.4.   Valikuliste funktsioonide nõudmise tingimused

Kontrolli alasüsteemi raudteeäärse koostu ning selle ja teiste alasüsteemide vaheliste liideste omadustest tulenevalt võivad mõned raudteeäärsed funktsioonid, mis ei ole kohustuslikud, olla teatavates rakendustes vajalikud oluliste nõuete täitmiseks.

Riigisiseste või valikuliste funktsioonide kasutamine raudteeäärsetes seadmetes ei tohi takistada asjaomasesse infrastruktuuri sisenemist sellisel rongil, mis vastab üksnes rongisisese A-klassi süsteemi kohustuslikele nõuetele, välja arvatud järgmiste valikuliste rongisiseste funktsioonide nõuetest tulenevalt:

ETCSi 3. taseme raudteeäärse rakenduse puhul on nõutav rongisisene rongi terviklikkuse kontrollsüsteem;

ETCSi 1. taseme raudteeäärse rakenduse puhul, kus kasutatakse sõidusignaalide uuendamise süsteemi, on nõutav vastav rongisisene sõidusignaalide uuendamise funktsioon, kui käivituskiiruseks on ohutusega seotud põhjustel seatud null (nt kaitse ohtlikes punktides);

kui ETCSi tööks on vajalik andmeedastus raadioside abil, peavad GSM-Ri andmeedastusteenused vastama ETCSi andmeedastusnõuetele;

K-liidese rakendamiseks võib olla vajalik rongisisene koost, mille hulka kuulub KERi STM.

7.1.5.   Vanemad süsteemid

Liikmesriigid tagavad, et käesoleva KTK lisas B nimetatud vanemate süsteemide funktsioonid ja nende liidesed vastavad ka edaspidi praegusele tehnilisele kirjeldusele, välja arvatud selliste muudatuste puhul, mida peetakse vajalikuks nimetatud süsteemide ohutusega seotud puuduste vähendamiseks. Liikmesriigid teevad kättesaadavaks vanemaid süsteeme käsitlevad andmed, mis on vajalikud A-klassi seadmete ja vanemate B-klassi seadmete koostalitlust võimaldava seadmestiku arendamiseks ja sertifitseerimiseks.

7.1.6.   Teavitamine

Liikmesriigid teatavad iga I liites kirjeldatud koridorilõigu kohta komisjonile üksikasjaliku ajakava koridorilõigu varustamiseks ERTMSiga või kinnitavad, et lõik on juba ERTMSiga varustatud. Vastav teave edastatakse komisjonile hiljemalt kolm aastat enne kõige hilisemat ERTMSi paigaldamise tähtaega I liites kirjeldatud koridorilõigus.

Liikmesriigid teatavad iga II liites loetletud sadama, sorteerimisjaama, kaubaveoterminali või kaubaveoala kohta konkreetsed liinid, mida kasutatakse vastava objekti ühendamiseks ühega I liites loetletud koridoridest. Kõnealune teave esitatakse komisjonile hiljemalt kolm aastat enne II liites märgitud kuupäeva ning selles näidatakse ära vastava sadama, sorteerimisjaama, kaubaveoterminali või kaubaveoala kõige hilisem ERTMSiga varustamise tähtaeg. Komisjon võib vajaduse korral nõuda kohandamist, eelkõige selleks, et tagada ERTMSiga varustatud liinide kokkusobivus piiridel. Liikmesriigid teatavad kõnealuste liinide kohta komisjonile üksikasjaliku ajakava nende varustamiseks ERTMSiga või kinnitavad, et need liinid on juba ERTMSiga varustatud. Kõnealune teave esitatakse komisjonile hiljemalt kolm aastat enne II liites märgitud kuupäeva ning selles näidatakse ära vastava sadama, sorteerimisjaama, kaubaveoterminali või kaubaveoala puhul kõige hilisem ERTMSi paigaldamise tähtaeg.

Üksikasjalikus ajakavas näidatakse täpsemalt ära liini varustamise pakkumismenetluse lõpetamise tähtpäev, menetlused, mis on kehtestatud selleks, et tagada kõnealuses koridoris koostalitlus naaberriikidega ning projekti põhietapid. Liikmesriigid teavitavad komisjoni iga kaheteistkümne kuu tagant kõnealuste liinide ERTMSiga varustamise käigust, saates komisjonile ajakohastatud ajakava.

7.1.7.   Viivitused

Kui liikmesriigil on põhjust arvata, et käesolevas otsuses sätestatud tähtaegadest kinnipidamisega võib esineda raskusi, teatab ta sellest viivitamata komisjonile. Liikmesriik esitab komisjonile toimiku projekti tehnilise kirjelduse ja ajakohastatud plaanidega. Toimikus selgitatakse ka viivituse põhjusi ning näidatakse ära liikmesriigi kohaldatavad parandusmeetmed.

Liikmesriigile võib lubada kuni kolm aastat ajapikendust, kui viivituse põhjuseks on asjaolud, mis ei sõltu liikmesriigist, nagu tarnijapoolne lepingu rikkumine või sobivate katsesõidukite puudumisest tingitud probleemid seoses tüübikinnitusega. Liikmesriik võib sellist võimalust taotleda ainult juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:

punktis 7.1.6 osutatud teated esitati õigeaegselt ja need sisaldasid kogu nõutud teavet;

punkti 7.1.7 esimeses lõigus osutatud toimik sisaldab selgeid tõendeid selle kohta, et viivituse põhjused ei sõltunud liikmesriigist;

rongisiseste ja raudteeäärsete seadmete tarnete ning toodete integreerimise ja testimise eest vastutab pädev asutus;

olemasolevaid laboreid on nõuetekohaselt kasutatud;

on esitatud tõendid selle kohta, et viivituse minimeerimiseks on võetud asjakohaseid meetmeid.

Komisjon analüüsib esitatud toimikut ja liikmesriigi kavandatavaid meetmeid ning teavitab direktiivi 2008/57/EÜ artiklis 29 osutatud komiteed analüüsi tulemustest.

7.2.    ETCSi rongisiseste seadmete paigaldamine

Pärast 1. jaanuari 2012 tellitud või pärast 1. jaanuari 2015 kasutusele võetud uued vedurid, uued mootorvagunid ning muud uued veeremiosad, mis liiguvad ilma juhikabiiniga vedurita, varustatakse ERTMSiga.

Seda nõuet ei kohaldata uute manööver- ja muude vedurite, uute mootorvagunite ja muude juhikabiiniga veeremiosade suhtes, kui need on ette nähtud ainult riigisisese või piirkondliku piiriülese veoteenuse osutamiseks. Liikmesriigid võivad aga siiski kohaldada riigisiseselt täiendavaid nõudeid, eelkõige selleks, et

lubada ERTMSiga varustatud liinidele juurdepääsu ainult ERTMSiga varustatud veduritele, nii et olemasolevad riigisisesed süsteemid saaks kasutusest kõrvaldada;

nõuda, et uued manöövervedurid ja/või muud juhikabiiniga veeremiosad, isegi kui need on ette nähtud ainult riigisisese või piirkondliku piiriülese teenuse osutamiseks, on varustatud ERTMSiga.

7.3.    GSM-Ri rakenduseeskirjad

Käesolevaid eeskirju kohaldatakse lisaks punktides 7.1 ja 7.2 sätestatud eeskirjadele.

7.3.1.   Raudteeäärsed seadmed

GSM-Ri paigaldamine on kohustuslik järgmistel juhtudel:

uute CCS-raadioseadmete paigaldamise puhul;

juba kasutatavate CCS-raadioseadmete täiendamise puhul, kui muudetakse alasüsteemi funktsioone või toimivust.

7.3.2.   Rongisisesed seadmed

GSM-Ri paigaldamine veeremile, mis on ette nähtud kasutamiseks liinil, millest vähemalt osa on varustatud A-klassi liidestega (isegi kui need on paigaldatud B-klassi süsteemile), on kohustuslik:

uute CCS-raadioseadmete paigaldamise puhul;

juba kasutatavate CCS-raadioseadmete täiendamise puhul, kui muudetakse alasüsteemi funktsioone või toimivust.

7.3.3.   Vanemad süsteemid

Liikmesriigid tagavad, et käesoleva KTK lisas B nimetatud vanemate süsteemide funktsioonid ja nende liidesed vastavad ka edaspidi praegusele tehnilisele kirjeldusele, välja arvatud selliste muudatuste puhul, mida peetakse vajalikuks nimetatud süsteemide ohutusega seotud puuduste vähendamiseks. Liikmesriigid teevad kättesaadavaks olemasolevaid süsteeme käsitlevad andmed, mis on vajalikud A-klassi seadmete ja olemasolevate B-klassi seadmete koostalitlust võimaldava seadmestiku arendamiseks ja sertifitseerimiseks.


(1)  I lisas näidatakse ära ERTMSiga varustamise kõige hilisem tähtaeg eesmärgiga rajada samm-sammult terviklik ERTMS-võrgustik. Mitmel juhul on sõlmitud vabatahtlikud lepingud varasema tähtaja kohta.

(2)  ELT L 210, 31.7.2006, lk 25.

(3)  EÜT L 228, 9.9.1996, lk 1.

(4)  ELT L 191, 18.7.2008, lk 1.

I liide

Koridore moodustavad raudteeliinid

Koridor A

ERTMS paigaldatakse aastaks 2015

Image

Koridor B (1)

Image

Koridor C (2)

Image

Koridor D (3)

Image

Koridor E

Image

Koridor F

Image


(1)  Ilma et see piiraks üleeuroopalisi kiirraudteevõrgustikke käsitlevate õigusaktide kohaldamist, võivad ühendusteeks olla kiirliinide lõigud, tingimusel et rööbasteed nähakse ette ka kaubarongidele. 2020. aastaks varustatakse ERTMSiga vähemalt üks ühendustee Taani ja Saksamaa vahel (Flensburg - Hamburg või Rųdby – Puttgarden), kahte ühendusteed ei pea selleks tähtajaks tingimata ERTMSiga varustama. Brenneri peatunnel varustatakse ERTMSiga pärast infrastruktuuritööde valmimist (tähtaeg aastani 2020).

(2)  2020. aastaks valmib ühendustee Nancy ja Redingi vahel.

(3)  2020. aastaks varustatakse ERTMSiga veel kaks haru: Montmélian – Grenoble – Valence ja Lyon – Valence – Arles – Miramas (Rhône’i vasakul kaldal).

II liide

Euroopa peamised sadamad, sorteerimisjaamad, kaubaterminalid ja kaubaveoalad 1  (1)

Riik

Kaubaveoala

Kuupäev

Märkus

Belgia

Antwerpen

31.12.2015

2020. aastaks lisatakse ka ühendus Rotterdamiga.

Gent

31.12.2020

 

Zeebrugge

31.12.2020

 

Bulgaaria

Burgas

31.12.2020

Ühendus koridoriga E nõuab, et ERTMSiga varustatakse lõigud Bourgas-Sofia ja Sofia -Vidin-Calafat ning Calafat-Curtici Rumeenias (PP22).

Tšehhi Vabariik.

Praha

31.12.2015

 

Lovosice

31.12.2020

 

Taani

Taulov

31.12.2020

Selle terminali ühendamine nõuab, et ERTMSiga varustatakse liin Flensburg-Padborg (vt I liite joonealune märkus 1).

Saksamaa

Dresden (2)

31.12.2020

2020. aastaks tagatakse ka otseühendus koridoride E ja F vahel (Dresdenist Hannoveri).

Lübeck

31.12.2020

 

Duisburg

31.12.2015

 

Hamburg (3)

31.12.2020

 

Köln

31.12.2015

 

München

31.12.2015

 

Hannover

31.12.2015

 

Rostock

31.12.2015

 

Ludwigshafen/Mannheim

31.12.2015

 

Nürnberg

31.12.2020

 

Kreeka

Pireás

31.12.2020

Ühendus koridoriga E nõuab, et ERTMSiga varustatakse Kulata-Sofia lõik Bulgaarias.

Hispaania

Algeciras

31.12.2020

 

Madrid

31.12.2020

 

Pamplona

31.12.2020

Vaja on kolme ühendusteed: ühendustee Pariisiga Hendaye kaudu, Pamplona-Madridi ühendustee ja Pamplona ühendustee koridoriga D Zaragoza kaudu.

Zaragoza

31.12.2020

 

Tarragona

31.12.2020

 

Barcelona

31.12.2015

 

Valencia

31.12.2020

 

Prantsusmaa

Marseille

31.12.2020

 

Perpignan

31.12.2015

 

Avignon

31.12.2015

 

Lyon

31.12.2015

 

Le Havre

31.12.2020

 

Lille

31.12.2020

 

Dunkerque

31.12.2020

 

Pariis

31.12.2020

2020. aastaks luuakse järgmised ühendusteed: i) Hendaye, ii) La Manche’i tunnel, iii) Dijon, iv) Metz Epernay ja Châlons-en-Champagne kaudu.

Itaalia

La Spezia

31.12.2020

 

Genova

31.12.2015

 

Gioia Tauro

31.12.2020

 

Verona

31.12.2015

 

Milano

31.12.2015

 

Taranto

31.12.2020

 

Bari

31.12.2020

 

Padova

31.12.2015

 

Trieste

31.12.2015

 

Novara

31.12.2015

 

Bologna

31.12.2020

 

Rooma

31.12.2020

 

Luksemburg

Bettembourg

31.12.2015

 

Ungari

Budapest

31.12.2015

 

Madalmaad

Amsterdam

31.12.2020

 

Rotterdam

31.12.2015

2020. aastaks lisatakse ka ühendus Antwerpeniga.

Austria

Graz

31.12.2020

 

Viin

31.12.2020

 

Poola.

Gdynia

31.12.2015

 

Katowice

31.12.2020

 

Wrocław

31.12.2015

2020. aastaks varustatakse ERTMSiga Wrocław-Legnica liin, et tagada otseühendus Saksamaa piiriga (Gorlitziga).

Gliwice

31.12.2015

 

Poznań

31.12.2015

 

Varssavi

31.12.2015

 

Portugal

Sines

31.12.2020

 

Lissabon

31.12.2020

 

Rumeenia

Constanța

31.12.2015

 

Sloveenia

Koper

31.12.2015

 

Ljubljana

31.12.2015

 

Slovakkia

Bratislava

31.12.2015

 

Ühendkuningriik

Bristol

Terminal ühendatakse seoses koridori C pikendamisega La Manche’i tunnelini.


(1)  Käesolevas liites sisalduva jaamade nimekirja võib läbi vaadata, tingimusel et läbivaatamise tulemusel ei vähendata kaubavedu ega mõjutata oluliselt projekte teistes liikmesriikides."

(2)  Saksamaa annab endast parima, et varustada koridori E Dresdeni – Tšehhi piiri lõik enne nimetatud tähtaega.

(3)  Saksamaa tagab ERTMSiga varustatud raudteeühenduse Hamburgiga, kuid sadamapiirkond võib olla 2020. aastaks varustatud ainult osaliselt.


Top