Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0019

2009/19/EÜ: Komisjoni otsus, 9. jaanuar 2009 , millega muudetakse otsust 2008/655/EÜ teatavate liikmesriikide lammaste katarraalse palaviku vastase erakorralise vaktsineerimise kavade heaks kiitmise osas ning 2007. ja 2008. aasta eest antava ühenduse rahalise toetuse suuruse kindlaks määramise osas (teatavaks tehtud numbri K(2008) 8966 all)

OJ L 8, 13.1.2009, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/19(2)/oj

13.1.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 8/31


KOMISJONI OTSUS,

9. jaanuar 2009,

millega muudetakse otsust 2008/655/EÜ teatavate liikmesriikide lammaste katarraalse palaviku vastase erakorralise vaktsineerimise kavade heaks kiitmise osas ning 2007. ja 2008. aasta eest antava ühenduse rahalise toetuse suuruse kindlaks määramise osas

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 8966 all)

(Ainult tšehhi-, taani-, hollandi-, prantsus-, saksa-, itaalia-, portugali-, hispaania- ja rootsikeelne tekst on autentsed)

(2009/19/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/75/EÜ, millega kehtestatakse erisätted lammaste katarraalse palaviku tõrjeks ja likvideerimiseks, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta otsust 90/424/EMÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (2) eriti selle artikli 3 lõikeid 3 ja 4 ning lõike 5 teist taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 24. juuli 2008. aasta otsusega 2008/655/EÜ, millega kiidetakse heaks teatavate liikmesriikide kavad lammaste katarraalse palaviku vastase erakorralise vaktsineerimise kohta ja määratakse kindlaks 2007. ja 2008. aasta eest antava ühenduse rahalise toetuse suurus, (3) on heaks kiidetud Belgia, Hispaania, Itaalia, Luksemburgi, Madalmaade, Portugali, Prantsusmaa, Saksamaa, Taani ja Tšehhi Vabariigi vaktsineerimiskavad ja määratud kindlaks ühenduse rahalise toetuse maksimaalne suurus.

(2)

2008. aasta teisel poolaastal on mitmes liikmesriigis esinenud lammaste katarraalse palaviku puhanguid. Lammaste katarraalse palaviku serotüüpi 8 esines esimest korda Austrias ja Rootsis. Uusi lammaste katarraalse palaviku serotüübi 8 puhanguid ilmnes Taanis ja Hispaanias. Lisaks ilmnes lammaste katarraalse palaviku serotüübi 1 edasisi puhanguid Prantsusmaal, Hispaanias ja Portugalis.

(3)

Kuna Austrias ja Rootsis tekkisid taudipuhangud pärast otsuse 2008/655/EÜ avaldamist, esitasid nimetatud kaks liikmesriiki oma vaktsineerimiskavad liiga hilja, et need oleksid kooskõlas kõnealuse otsuse artikli 4 lõikes 2 sätestatud tähtajaga. Seetõttu ei kehti nimetatud liikmesriikide suhtes sätted vahearuannete kohta, sealhulgas sätted ühenduse toetuse vähendamise kohta.

(4)

Asjaomased liikmesriigid on teatanud komisjonile ja teistele liikmesriikidele taudi ilmnemisest. Need liikmesriigid on esitanud uuel või muudetud kujul erakorralise vaktsineerimise kavad, milles on esitatud 2007. aastal kasutatud ja 2008. aastal kasutatavate vaktsiinidooside ligikaudne arv ning vaktsineerimiste ligikaudsed kulud. Komisjon hindas Austria ja Rootsi esitatud uusi kavasid ja Taani, Hispaania, Prantsusmaa, Madalmaade ja Portugali muudetud kavasid nii veterinaarsest kui ka rahalisest seisukohast ning leidis, et need on kooskõlas ühenduse asjaomaste veterinaariaalaste õigusaktidega. Loomade vaktsineerimine lammaste katarraalse palaviku vastu asjaomastes liikmesriikides tuleks seega heaks kiita kooskõlas direktiivi 2000/75/EÜ artikli 9 lõikega 2.

(5)

Praegu on kulude abikõlblikkus piiratud ajavahemikul 1. novembrist 2007 kuni 31. detsembrini 2008 makstud kuludega. Kuid erakorralise vaktsineerimise kava jätkub kuni 2008. aasta lõpuni. Seetõttu peaks vaktsineerimise rakendusjuht määrama kulu abikõlblikkuse. Meetmed, mille rakendamise juhud jäävad eespool nimetatud ajavahemikku, on abikõlblikud kaasrahastamiseks.

(6)

Seetõttu tuleks otsust 2008/655/EÜ vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2008/655/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Kiidetakse heaks Belgia, Tšehhi Vabariigi, Taani, Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Luksemburgi, Madalmaade, Austria, Portugali ja Rootsi esitatud tehnilistest ja finantssätetest koosnevad vaktsineerimiskavad ajavahemikuks 1. novembrist 2007 kuni 31. detsembrini 2008.”.

2.

Artikli 2 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Aastatel 2007 ja 2008 lammaste katarraalse palavikuga võitlemiseks võetud kiireloomuliste meetmete raames antakse Belgiale, Tšehhi Vabariigile, Taanile, Saksamaale, Hispaaniale, Prantsusmaale, Itaaliale, Luksemburgile, Madalmaadele, Austriale, Portugalile ja Rootsile konkreetset ühenduse toetust artiklis 1 osutatud lammaste katarraalse palaviku vastase erakorralise vaktsineerimise kavade jaoks järgmises ulatuses:”.

3.

Artikli 4 lõike 1 punkt d asendatakse järgmisega:

„d)

ajavahemikul 1. novembrist 2007 kuni 31. detsembrini 2008 tehtud liikmesriigi kulutuste kohta, mis on makstud enne aruande esitamist, edastatakse lisa kohane elektroonilises vormis lõplik finantsaruanne;”.

4.

Artikli 4 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

„Lõike 1 punkte a ja b ning lõiget 2 ei kohaldata Austria ja Rootsi esitatud kavade suhtes”.

Artikkel 2

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud Belgia Kuningriigile, Tšehhi Vabariigile, Taani Kuningriigile, Saksamaa Liitvabariigile, Hispaania Kuningriigile, Prantsuse Vabariigile, Itaalia Vabariigile, Luksemburgi Suurhertsogiriigile, Madalmaade Kuningriigile, Austria Vabariigile, Portugali Vabariigile ja Rootsi Kuningriigile.

Brüssel, 9. jaanuar 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 327, 22.12.2000, lk 74.

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 19.

(3)  ELT L 214, 9.8.2008, lk 66.


Top