EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1041

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1041/2008, 23. oktoober 2008 , millega kehtestatakse teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad ekspordiabi andmiseks veise- ja vasikalihale, mille suhtes võib Kanadas kohaldada impordi erirežiimi (kodifitseeritud versioon)

OJ L 281, 24.10.2008, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 127 - 130

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1041/oj

24.10.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 281/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1041/2008,

23. oktoober 2008,

millega kehtestatakse teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad ekspordiabi andmiseks veise- ja vasikalihale, mille suhtes võib Kanadas kohaldada impordi erirežiimi

(kodifitseeritud versioon)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 172 lõiget 2 koostoimes lõikega 4,

ning arvestades, järgmist:

(1)

Komisjoni 25. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2051/96, millega kehtestatakse teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad ekspordiabi andmiseks veise- ja vasikalihale, mille suhtes võib Kanadas kohaldada impordi erirežiimi, ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1445/95, (2) on oluliselt muudetud. (3) Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune määrus kodifitseerida.

(2)

Kooskõlas nõukogu 22. detsembri 1995. aasta otsuse 95/591/EÜ (läbirääkimiste lõpetamise kokkuleppe kohta mõningate kolmandate riikidega GATTi XXIV artikli lõike 6 alusel ja teiste seonduvate küsimuste (USA ja Kanada) kohta) (4) IV lisas esitatud kokkuleppega Euroopa Ühenduse ja Kanada vaheliste läbirääkimiste lõpetamisest XXIV artikli lõike 6 alusel, vähendatakse ekspordisubsiidiumi saava Kanadasse eksporditava värske, jahutatud või külmutatud veise- ja vasikaliha kogust 5 000 tonnini aastas.

(3)

Nimetatud kokkuleppe rakendamine peaks põhinema erilistel ühenduse ekspordilitsentsidel, mis kooskõlas komisjoni 21. aprilli 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 382/2008 veise- ja vasikalihasektori impordi- ja ekspordilitsentside rakenduseeskirjade kohta (uuestisõnastamine). (5) Lisaks tuleks Kanada tollile esitada samasussertifikaadid; on vaja kindlaks määrata nimetatud samasussertifikaatide olemus ning kasutamise kord.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad 5 000 tonni ühenduse päritolu värske, jahutatud või külmutatud, erirežiimi tingimustele vastava veise- ja vasikaliha sisseveo kohta Kanadasse kalendriaasta jooksul.

2.   Lõikes 1 viidatud liha peab vastama Kanada kehtestatud tervisekaitsenõuetele ning pärinema loomadelt, kes on tapetud mitte rohkem kui kaks kuud enne ekspordiks vajalikku tollivormistust.

Artikkel 2

Liha ekspordiks vajaliku tollivormistuse käigus väljastatakse artiklis 3 määratletud samasussertifikaat, kui taotleja seda soovib ning esitab määruse (EÜ) nr 382/2008 artikli 15 kohaselt väljastatud ekspordilitsentsi ja veterinaarsertifikaadi, milles näidatakse nende loomade tapmise kuupäev, kelle liha eksporditakse.

Artikkel 3

1.   Samasussertifikaadist koostatakse originaal ja vähemalt üks koopia I lisas esitatud vormis.

Sertifikaadid trükitakse valgele paberile formaadis 210 × 297 millimeetrit ja inglise keeles. Artiklis 4 viidatud tolliasutus annab igale sertifikaadile eraldi seerianumbri.

Eksportiv liikmesriik võib nõuda, et tema territooriumil kasutatavad sertifikaadid trükitaks lisaks inglise keelele ka ühes selle liikmesriigi riigikeeltest.

2.   Koopiatel on sama seerianumber kui originaalil. Originaal ja koopiad täidetakse masinakirjas või käsitsi, viimasel juhul trükitähtedega ja tindiga.

Artikkel 4

1.   Samasussertifikaadi ja koopiad väljastab tolliasutus, kus tehakse liha ekspordiks vajalik tollivormistus.

2.   Lõikes 1 viidatud tolliasutus kannab sertifikaadi originaalile vajalikku kohta oma kinnituse ning annab sertifikaadi üle asjaomasele isikule, jättes endale koopia.

Artikkel 5

Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid kontrollimaks nende toodete päritolu ja olemust, millele samasussertifikaadid väljastatakse.

Artikkel 6

Määrus (EÜ) nr 2051/96 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele kooskõlas III lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 7

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. oktoober 2008

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  EÜT L 274, 26.10.1996, lk 18.

(3)  Vt II lisa.

(4)  EÜT L 334, 30.12.1995, lk 25.

(5)  ELT L 115, 29.4.2008, lk 10.


I LISA

Artiklis 3 ette nähtud samasussertifikaat

Image


II LISA

Kehtetuks tunnistatud määrus koos muudatusega

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2051/96

(EÜT L 274, 26.10.1996, lk 18).

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2333/96

(EÜT L 317, 6.12.1996, lk 13).

ainult artikkel 1


III LISA

Vastavustabel

Määrus (EÜ) nr 2051/96

Käesolev määrus

Artiklid 1–5

Artiklid 1–5

Artikkel 6

Artikkel 6

Artikkel 7

Artikkel 7

Lisa

I lisa

II lisa

III lisa


Top