EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0766

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 766/2008, 9. juuli 2008 , millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks

OJ L 218, 13.8.2008, p. 48–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 270 - 281

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/766/oj

13.8.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 218/48


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 766/2008,

9. juuli 2008,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 135 ja 280,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse kontrollikoja arvamust (1),

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 515/97 (3) parandati varem kehtinud õigussüsteemi, eelkõige võimaldades andmete säilitamist ühenduse tolliinfosüsteemi (edaspidi „TIS”) andmebaasis.

(2)

Määruse (EÜ) nr 515/97 jõustumise järgne kogemus näitab siiski, et TISi kasutamine üksnes vaatluste ja aruandluse ning varjatud järelevalve või erikontrolli tarvis ei võimalda täielikult saavutada süsteemi eesmärki, milleks on aidata kaasa tolli- või põllumajandusalaste õigusaktidega vastuolus oleva tegevuse ennetamisele, uurimisele ja selle alusel süüdistuse esitamisele.

(3)

Muutused, mis kaasnesid Euroopa Liidu laienemisega 27 liikmesriigiga liiduks, nõuavad ühenduse tollikoostöö läbivaatamist laienenud ja uuenenud raamistikus.

(4)

Komisjoni 28. aprilli 1999. aasta otsus 1999/352/EÜ, ESTÜ, Euratom (millega asutatakse Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)) (4) ning nõukogu 26. juuli 1995. aasta aktiga (5) kehtestatud infotehnoloogia tolliotstarbelise kasutamise konventsioon (6) muutsid üldist raamistikku, milles toimus liikmesriikide ja komisjoni vaheline koostöö ühenduse õigusaktide alusel rikkumiste ennetamiseks, uurimiseks ja nende alusel süüdistuse esitamiseks.

(5)

Strateegilise analüüsi tulemused peaksid aitama kõige kõrgema tasandi juhtidel määrata kindlaks pettusevastase võitluse kavad, eesmärgid ja tegevussuunad, kavandada meetmeid ja kasutada püstitatud tegevuseesmärkide saavutamiseks vajalikke ressursse.

(6)

Selliste isikute või ettevõtete, kes eiravad või näivad eiravat tolli- või põllumajandusalaseid õigusakte, tegevust, vahendeid ja kavatsusi uuriva tegevusanalüüsi tulemused peaks aitama tolliasutustel ja komisjonil võtta igale juhtumile kohandatud meetmeid, et saavutada pettusevastase võitluse eesmärgid.

(7)

Praeguses määrusega (EÜ) nr 515/97 kehtestatud süsteemis võib ühe liikmesriigi poolt TISi sisestatud isikuandmeid teistesse andmetöötlussüsteemidesse kopeerida üksnes andmed TISi sisestanud partneri eelneval nõusolekul ja artikli 30 lõike 1 kohaselt partneri sätestatud tingimustel. Määrust muudetakse eesmärgiga teha eelneva nõusoleku põhimõttest erand üksnes juhul, kui andmeid soovivad töödelda riskijuhtimise eest vastutavad siseriiklikud asutused ja komisjoni talitused kaubakontrolli suunamiseks.

(8)

Praegust süsteemi tuleb täiendada õigusliku raamistikuga, mis loob tolli uurimisjuhtumite andmebaasi, mis hõlmab lõpule viidud või pooleliolevaid tollijuhtumeid. Andmebaasi loomine on jätk valitsustevahelise tollikoostöö raames tehtud algatusele, mille tulemusel võeti vastu nõukogu 8. mai 2003. aasta akt, millega koostatakse protokoll, millega muudetakse infotehnoloogia tollialase kasutamise konventsiooni tolli uurimisandmebaasi loomist silmas pidades (7).

(9)

Tollikoostöö tugevdamiseks liikmesriikide ning liikmesriikide ja komisjoni vahel tuleb tagada, et piiramata määruse (EÜ) nr 515/97 teiste sätete kohaldamist, võib kõnealuse määruse eesmärkide saavutamiseks vahetada teatud andmeid.

(10)

Tuleb tagada valitsustevahelise tollikoostöö ja teiste Euroopa Liidu asutuste ja ametitega ning teiste rahvusvaheliste ja piirkondlike organisatsioonidega tehtava koostöö parem vastastikune täiendavus. Nimetatud meede tuleneb nõukogu 2. oktoobri 2003. aasta resolutsioonist tollikoostöö strateegia kohta (8) ja nõukogu 6. detsembri 2001. aasta otsusest, millega laiendatakse Europoli volitusi Europoli konventsiooni lisas loetletud raskete rahvusvaheliste kuritegudega tegelemisel (9).

(11)

Komisjoni, teiste Euroopa Liidu asutuste ja ametite ning teiste rahvusvaheliste ja piirkondlike organisatsioonide tegevuse ühtsuse edendamiseks peaks komisjonil olema volitus pakkuda kolmandate riikide ning Euroopa või rahvusvaheliste organisatsioonide ja ametite kontaktametnikele koolitust ja igasugust abi (v.a finantsabi), sealhulgas vahetada kõnealuste organisatsioonide ja näiteks Europoli ja Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuriga (Frontex) parimaid tavasid.

(12)

Määruse (EÜ) nr 515/97 raames tuleks luua ühenduse tasandil ühiste tollioperatsioonide läbiviimiseks vajalikud tingimused. Määruse (EÜ) nr 515/97 artiklis 43 ette nähtud komiteel peaks olema õigus anda volitused ühenduse ühiste tollioperatsioonide tegemiseks.

(13)

Komisjoni juurde tuleb luua alaline infrastruktuur, mis võimaldab koordineerida aasta läbi ühiseid tollioperatsioone ning võtta ühe või mitme operatsiooni läbiviimiseks vajaliku aja jooksul vastu liikmesriikide esindajaid ning vajaduse korral kolmandate riikide, Euroopa või rahvusvaheliste organisatsioonide ja ametite, eriti Europoli, Maailma Tolliorganisatsiooni (WCO) ja Interpoli kontaktametnikke.

(14)

Euroopa andmekaitseinspektor peaks TISiga seotud järelevalve küsimustega tegelemiseks kutsuma vähemalt üks kord aastas kokku koosoleku siseriiklike andmekaitseorganitega.

(15)

Liikmesriigid peavad saama seda infrastruktuuri kasutada ka Euroopa Liidu lepingu artiklites 29 ja 30 osutatud tollikoostöö valdkonnas korraldatavate ühiste tollioperatsioonide raames, ilma et see piiraks Europoli rolli. Sellisel juhul tuleks ühiseid tollioperatsioone viia läbi Euroopa Liidu lepingu VI jaotises osutatud tollikoostöös pädeva nõukogu töörühma määratud volituste raames.

(16)

Lisaks peavad tolliasutused selleks, et Euroopa majanduse arengut mitte takistada, käima kaasas uute turgude arenguga, üha rahvusvahelisemaks muutuva kaubandusega ning kaubanduse kiire kasvuga, millega kaasneb ka kaubavedude kiirenemine.

(17)

Lõppeesmärgiks on saavutada olukord, kus kõigil kaubatehingute tegijatel on võimalus esitada eelnevalt kõik vajalikud dokumendid ning arvutiseerida täielikult nende suhtlus tolliasutustega. Seni säilib praegune olukord, kus riikide arvutisüsteemide areng pole veel ühtlustunud, samas aga on vaja pettusevastase võitluse mehhanisme parandada, kuna rikkumisi on endiselt võimalik toime panna.

(18)

Pettusevastase võitluse eesmärgil on niisiis vajalik, et lisaks tollisüsteemide reformimisele ja moderniseerimisele oleks võimalik saada teavet nii varajases staadiumis kui võimalik. Lisaks, et aidata liikmesriikide pädevatel asutustel tuvastada kaubasaadetisi, mis võivad olla seotud tolli- ja põllumajandusalaste õigusaktidega vastuolus oleva tegevusega, ja selleks tegevuseks kasutatavaid transpordivahendeid, sealhulgas konteinereid, tuleb teha rahvusvahelises tarneahelas tegutsevate peamiste era- või avalik-õiguslike teenuseosutajate andmed kättesaadavaks Euroopa keskses andmehoidlas.

(19)

Üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel reguleeritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiviga 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (10) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiviga 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv), (11) mis on infoühiskonna teenuste suhtes tervikuna kohaldatavad. Kuna nimetatud direktiividega on juba loodud isikuandmete valdkonda reguleeriv ühenduse õiguslik raamistik, ei ole kõnealust küsimust siseturu toimimise ja eelkõige liikmesriikide vahel isikuandmete vaba liikumise tagamiseks vaja käesolevas määruses käsitleda. Käesolevat määrust tuleb rakendada ja kohaldada kooskõlas isikuandmete kaitsmist käsitlevate õigusaktidega, eriti seoses andmevahetuse ja andmete säilitamisega, mille eesmärk on toetada pettuse ennetamise ja avastamisega seotud tegevust.

(20)

Kolmandate riikidega isikuandmete vahetuse puhul tuleks eelnevalt kontrollida, kas teavet saava riigi andmekaitse-eeskirjad pakuvad samaväärset kaitset nagu ühenduse õigus.

(21)

Et pärast määruse (EÜ) nr 515/97 vastuvõtmist on liikmesriigid võtnud siseriiklikusse õigusesse üle direktiivi 95/46/EÜ ning et komisjon on asutanud iseseisva asutuse, mille ülesandeks on jälgida kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusega (EÜ) nr 45/2001 (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta), (12) et ühenduse institutsioonid ja asutused ei rikuks isikuandmete töötlemisel inimeste põhiõigusi ja -vabadusi, tuleks isikuandmete kaitse kontrollimeetmed omavahel vastavusse viia ning viide Euroopa ombudsmanile tuleks asendada viitega Euroopa andmekaitseinspektorile, ilma et see piiraks ombudsmani volitusi.

(22)

Määruse (EÜ) nr 515/97 rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (13).

(23)

Komisjonile tuleks eelkõige anda volitus otsustada, millised andmed tuleb sisestada TISi, ning määrata kindlaks need põllumajandusalaste õigusaktide kohaldamisega seotud toimingud, mille suhtes tuleb teave sisestada TISi. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 515/97 vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(24)

Määruse (EÜ) nr 515/97 rakendamist käsitlev aruanne tuleks lisada igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatavale aruandele, mis käsitleb asutamislepingu artikli 280 rakendamiseks võetavaid meetmeid.

(25)

Määrust (EÜ) nr 515/97 tuleks vastavalt muuta.

(26)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt ühenduse finantshuve kahjustava pettuse ja mis tahes muu tegevuse vastu võitlemise koordineerimist, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning selle ulatuse ja toime tõttu on seda parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(27)

Käesolevas määruses peetakse kinni põhiõigustest ning järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas (14) tunnustatud põhimõtteid. Eelkõige on käesoleva määruse eesmärk tagada täielik kinnipidamine õigusest isikuandmete kaitsele (Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 8).

(28)

Euroopa andmekaitseinspektoriga konsulteeriti vastavalt määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 28 lõikele 2 ja ta esitas arvamuse 22. veebruaril 2007 (15),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 515/97 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 2 lõikele 1 lisatakse järgmised taanded:

„—

„tegevusanalüüs” – tolli- või põllumajandusalaste õigusaktidega vastuolus olevate või vastuolus näivate tegevuste analüüsimine, mis koosneb järgmistest etappidest:

a)

andmete, sealhulgas isikuandmete kogumine;

b)

andmeallika ja andmete usaldatavuse hindamine;

c)

nimetatud andmete vaheliste või nende andmete ja muu olulise teabe vaheliste seoste uurimine, metoodiline esiletoomine ja tõlgendamine;

d)

tähelepanekute, oletuste või soovituste esitamine, mida pädevad asutused ja komisjon saavad otseselt kasutada riskialase teabena muu tolli- või põllumajandusalaste õigusaktidega vastuolus oleva tegevuse ennetamiseks ja tuvastamiseks ja/või nimetatud tegevuses osaleva isiku või ettevõtte tuvastamiseks;

„strateegiline analüüs” - tolli- ja põllumajandusalaste õigusaktidega vastuolus olevate üldiste tendentside uurimine ja esiletoomine nimetatud valdkonna õigusaktidega vastuolus oleva tegevuse teatavate vormide ohtlikkuse, ulatuse ja mõju hindamise kaudu, mille tulemusel saab määrata prioriteete, mõista nähtust või ohtu paremini, suunata pettuse ennetamist ja tuvastamist ning teha ümberkorraldusi asjaomaste ametkondade töös. Strateegiliseks analüüsiks kasutatakse üksnes anonüümseid andmeid;

„korrapärane automaatne teabevahetus” - eelnevalt määratletud teabe korrapärane edastamine eelneva taotluseta ja eelnevalt kindlaks määratud korrapäraste ajavahemike tagant;

„juhuslik automaatne teabevahetus” - eelnevalt määratletud teabe korrapärane edastamine eelneva taotluseta siis, kui teave muutub kättesaadavaks;”.

2.

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 2a

Ilma et see piiraks käesoleva määruse teiste sätete kohaldamist, võivad komisjon või iga liikmesriigi pädevad asutused käesoleva määruse eesmärkide saavutamiseks, eelkõige kui tollideklaratsiooni või lihtsustatud deklaratsiooni ei ole esitatud, see on puudulik või kui on alust eeldada, et selles sisalduv teave ei ole õige, vahetada mis tahes muu liikmesriigi pädeva asutuse või komisjoniga järgmist teavet:

a)

ärinimi;

b)

kaubanimi;

c)

ettevõtja aadress;

d)

ettevõtja käibemaksukohustuslasena registreerimise number;

e)

aktsiisimaksu identifitseerimisnumber (16);

f)

teave selle kohta, kas käibemaksukohustuslasena registreerimise number ja/või aktsiisimaksu identifitseerimisnumber on kasutusel;

g)

ettevõtte juhtide ja direktorite ning võimaluse korral peamiste osanike nimed;

h)

arve number ja väljaandmise kuupäev ning

i)

arve kogusumma.

Käesolevat artiklit kohaldatakse ainult artikli 2 lõike 1 esimeses taandes kirjeldatud kaupade liikumistele.

3.

Artiklit 15 muudetakse järgmiselt:

a)

olemasolev lõik nummerdatakse ümber lõikeks 1;

b)

lisatakse järgmine lõige:

„2.   Ka iga liikmesriigi pädevad asutused võivad kas korrapärase või juhusliku automaatse teabevahetuse teel edastada mis tahes asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele teavet, mida nad on saanud ühenduse tolliterritooriumi ja muude territooriumide vahel liikuvate kaupade sisenemise, väljumise, transiidi, edasitoimetamise, ladustamise ja lõppkasutuse, sealhulgas postiliikluse, ning ühendusevälise ja lõppkasutusega kauba ühenduse tolliterritooriumil liikumise ja olemasolu kohta, et ennetada või uurida vajaduse korral tegevust, mis on või näib olevat vastuolus tolli- või põllumajandusalaste õigusaktidega.”

4.

Artiklit 18 muudetakse järgmiselt:

a)

lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i)

esimene taane asendatakse järgmisega:

„—

rikkumisel on või võib olla tagajärgi teistes liikmesriikides või kolmandates riikides või”;

ii)

lisatakse järgmine lõik:

„Kuue kuu jooksul pärast komisjonilt teabe saamist edastavad liikmesriikide pädevad asutused komisjonile kokkuvõtte pettusevastastest meetmetest, mis nad komisjonilt saadud teabe alusel võtsid. Komisjon valmistab nimetatud kokkuvõtete alusel korrapäraselt ette ja edastab liikmesriikidele aruanded nende võetud meetmete tulemuste kohta.”;

b)

lisatakse järgmised lõiked:

„7.   Ilma et see piiraks ühise riskijuhtimise raamistiku loomist käsitlevaid ühenduse tolliseadustiku sätteid, võib andmeid, mida komisjon ja liikmesriigid vahetavad artiklite 17 ja 18 alusel, säilitada ja kasutada strateegilise ja tegevusanalüüsi tarvis.

8.   Liikmesriigid ja komisjon võivad vahetada käesoleva määruse alusel tehtud tegevus- ja strateegilise analüüsi tulemusi.”

5.

III jaotisse lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 18a

1.   Ilma et see piiraks liikmesriikide pädevust, et aidata artikli 1 lõikes 1 osutatud asutustel tuvastada kaubasaadetisi, mis võivad olla seotud tolli- või põllumajandusalaste õigusaktidega vastuolus oleva tegevusega, ja selliseks tegevuseks kasutatavaid transpordivahendeid, sealhulgas konteinereid, loob komisjon rahvusvahelises tarneahelas tegutsevate era- või avalik-õiguslike teenuseosutajate saadetud andmete põhjal andmehoidla ning haldab seda. Kõnealustel asutustel on andmehoidlale otsene juurdepääs.

2.   Andmehoidla haldamise raames on komisjonil õigus

a)

saada mis tahes viisil või kujul juurdepääsu andmetele ning andmeid samadel tingimustel kasutada, samuti kasutada andmeid uuesti kooskõlas intellektuaalomandi õigustele kohaldatavate õigusaktidega; komisjon sõlmib ühenduse nimel teenuseosutajaga tehnilise kokkuleppe andmetele juurdepääsu või andmete kasutamise tingimuste ja korra kohta;

b)

andmeid, millele on saadud juurdepääsu- ja kasutamisõigus, omavahel võrrelda ning vastandada, indekseerida, teiste andmeallikate abil täiendada ning analüüsida kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusega (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (17);

c)

teha nimetatud hoidla andmed elektrooniliste andmetöötlusvahendite abil artikli 1 lõikes 1 osutatud asutustele kättesaadavaks.

3.   Käesolevas artiklis osutatud andmed kajastavad eelkõige konteinerite ja/või transpordivahendite liikumist ning nende liikumisega seotud kaupu ja isikuid. Kõnealused andmed sisaldavad võimaluse korral järgmist teavet:

a)

konteinerite liikumise kohta:

konteineri number;

konteineris sisalduva veose laadimisstaatus;

liikumise kuupäev;

liikumise tüüp (lastitud, mahalaaditud, ümberlaaditud, sisenemine, väljumine jne);

laeva nimi või transpordivahendi registrinumber;

reisi number;

asukoht;

saatekiri või muu transpordidokument;

b)

transpordivahendite liikumise kohta:

laeva nimi või transpordivahendi registrinumber;

saatekiri või muu transpordidokument;

konteinerite arv;

veose kaal;

kauba kirjeldus ja kood;

broneeringu number;

pitseri number;

esimese lastimise koht;

lõpliku mahalaadimise koht;

ümberlaadimise kohad;

lõpliku mahalaadimise kohta jõudmise eeldatav kuupäev;

c)

punktides a ja b nimetatud liikumistega seotud isikud: perekonnanimi, neiupõlvenimi, eesnimed, endised perekonnanimed, varjunimed, sünnikuupäev ja -koht, kodakondsus, sugu ja aadress;

d)

punktides a ja b nimetatud liikumistega seotud ettevõtted: rahvusvahelises tarneahelas tegutsevate kauba omanike, saatjate, saajate, ekspediitorite, transportijate ning muude vahendajate või isikute ärinimi, kaubanimi, ettevõtte aadress, registrinumber, käibemaksukohustuslasena registreerimise number ja aktsiisimaksu identifitseerimisnumber ning aadress.

4.   Komisjonis on üksnes määratud analüütikud volitatud töötlema lõike 2 punktides b ja c osutatud isikuandmeid.

Isikuandmed, mida ei ole eesmärgi saavutamiseks vaja, kustutatakse viivitamata või muudetakse anonüümseks. Neid ei või mingil juhul säilitada kauem kui kolm aastat.

Artikkel 18b

1.   Komisjonil on volitus pakkuda koolitust ja osutada igasugust abi (v.a finantsabi) kolmandate riikide ning Euroopa või rahvusvaheliste organisatsioonide ja ametite kontaktametnikele.

2.   Komisjon võib pakkuda liikmesriikidele ekspertiisi, tehnilist või logistilist abi, koolitus- või teavitustegevust või mis tahes muud tegevustoetust nii käesoleva määruse eesmärkide saavutamiseks kui ka liikmesriikide kohustuste täitmiseks Euroopa Liidu lepingu artiklites 29 ja 30 ette nähtud tollikoostöö rakendamise raames.

6.

Artikkel 19 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 19

Tingimusel et asjaomane kolmas riik on juriidiliselt kohustunud andma abi, mida vajatakse tõendite kogumiseks eeskirju eirava tegevuse kohta, mis ilmselt kujutab endast tolli- või põllumajandusalaste õigusaktide rikkumist, või abi kõnealuste õigusaktide rikkumisena tuvastatud tegevuse ulatuse kindlaksmääramiseks, võib käesoleva määruse alusel hangitud teabe edastada sellele kolmandale riigile

komisjon või asjaomane liikmesriik, tingimusel et teabe andnud liikmesriigi pädevad asutused on vajaduse korral selleks eelnevalt andnud oma nõusoleku, või

komisjon või asjaomased liikmesriigid kooskõlastatud tegevuse raames, kui teave on saadud rohkem kui ühelt liikmesriigilt, tingimusel et teabe andnud liikmesriikide pädevad asutused on selleks eelnevalt andnud oma nõusoleku.

Liikmesriigid lähtuvad teabe edastamisel isikuandmete kolmandatele riikidele edastamist käsitlevatest siseriiklikest sätetest.

Igal juhul tagatakse, et asjaomase kolmanda riigi õigusaktid pakuvad samaväärset kaitstuse taset, nagu artikli 45 lõigetes 1 ja 2 ette nähtud.”

7.

Artikli 20 lõike 2 punkt d jäetakse välja.

8.

Artiklit 23 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Vastavalt käesolevale määrusele on TISi eesmärk anda panus tolli- või põllumajandusalaseid õigusakte rikkuva tegevuse ennetamisse, uurimisse ja süüdistuste esitamisse, muutes andmed kiiremini kättesaadavaks ja suurendades seeläbi käesolevas määruses osutatud pädevate asutuste koostöö- ja kontrollimenetluste tõhusust.”;

b)

lõikes 3 asendatakse sõnad „artikli K.1 punktis 8” sõnadega „artiklites 29 ja 30”;

c)

lõikes 4 asendatakse sõnad „artikli 43 lõikes 2 sätestatud menetlusele” sõnadega „artikli 43 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele”;

d)

lõige 5 jäetakse välja.

9.

Artiklisse 24 lisatakse järgmised punktid:

„g)

kaupade kinnipidamine, arestimine või konfiskeerimine;

h)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1889/2005 (ühendusse sisse toodava või ühendusest välja viidava sularaha kontrollimise kohta) (18) artiklis 2 määratletud sularaha kinnipidamine, arestimine või konfiskeerimine.

10.

Artikkel 25 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 25

1.   Artikli 24 punktides a kuni h osutatud kategooriatega seotud TISi sisestatavad andmed määratakse kindlaks vastavalt artikli 43 lõikes 2 osutatud menetlusele ulatuses, mis on vajalik süsteemi eesmärgi saavutamiseks. Mingil juhul ei sisestata isikuandmeid artikli 24 punktis e osutatud kategooriasse.

2.   Artikli 24 punktides a kuni d osutatud kategooriates sisestatavad andmed ei sisalda muid isikuandmeid kui järgmised:

a)

nimi, neiupõlvenimi, eesnimed, endised perekonnanimed ja varjunimed;

b)

sünnikuupäev ja -koht;

c)

rahvus;

d)

sugu;

e)

isikut tõendavate dokumentide (pass, ID-kaart, juhiluba) number, väljaandmise koht ja kuupäev;

f)

aadress;

g)

eriomased objektiivsed ja püsivad füüsilised tunnusjooned;

h)

hoiatuskood selle kohta, et isikul on varem tuvastatud relv, ta on vägivallatsenud või seaduse eest kõrvale hoidnud;

i)

andmete sisestamise põhjus;

j)

soovitatavad meetmed;

k)

transpordivahendi registrinumber.

3.   Artikli 24 punktis f osutatud kategoorias sisestatavad andmed ei sisalda muid isikuandmeid kui eksperdi ees- ja perekonnanimi.

4.   Artikli 24 punktides g ja h osutatud kategooriates sisestatavad andmed ei sisalda muid isikuandmeid kui järgmised:

a)

nimi, neiupõlvenimi, eesnimed, endised perekonnanimed ja varjunimed;

b)

sünnikuupäev ja -koht;

c)

rahvus;

d)

sugu;

e)

aadress.

5.   Mingil juhul ei sisestata isikuandmeid, mis viitavad rassilisele või etnilisele päritolule, poliitilistele vaadetele, usulistele või filosoofilistele seisukohtadele, ametiühingusse kuulumisele ning üksikisiku tervislikule seisundile või seksuaalelule.”

11.

Artikkel 27 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 27

1.   Artiklis 24 osutatud kategooriatesse kuuluvad isikuandmed sisestatakse TISi ainult järgmise tegevuse tarvis:

a)

vaatlused ja aruanded;

b)

varjatud järelevalve;

c)

erikontroll ja

d)

tegevusanalüüs.

2.   Artiklis 24 osutatud kategooriatesse kuuluvaid isikuandmeid võib TISi sisestada ainult juhul, kui eelkõige varasema ebaseadusliku tegevuse või abistamise raames edastatud teabe põhjal on võimalik tõendada, et asjaomane isik on sooritanud, sooritab või kavatseb sooritada tolli- või põllumajandusalaseid õigusakte rikkuvaid tegusid, mis on ühenduse tasandil eriti olulised.”

12.

Artikli 34 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Isikuandmete kaitset käsitlevate käesoleva määruse sätete nõuetekohase kohaldamise tagamiseks käsitavad kõik liikmesriigid ja komisjon TISi isikuandmete töötlemise süsteemina, mille suhtes kohaldatakse

direktiivi 95/46/EÜ siseriiklikke rakendussätteid;

määrust (EÜ) nr 45/2001 ja

käesolevas määruses sisalduvaid rangemaid sätteid.”

13.

Artikkel 35 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 35

1.   Kui artikli 30 lõige 1 ei sätesta teisiti, on TISi osapooltel keelatud kasutada TISist pärinevaid isikuandmeid muul kui artikli 23 lõikes 2 sätestatud otstarbel.

2.   Andmeid võib paljundada ainult tehnilisel otstarbel, tingimusel et selline paljundamine on vajalik teabe hankimiseks, millega tegelevad artiklis 29 osutatud asutused.

3.   Liikmesriigi või komisjoni poolt TISi sisestatud isikuandmeid ei või kopeerida liikmesriikide ega komisjoni andmebaasidesse, välja arvatud juhul, kui tegemist on riskijuhtimissüsteemidega, mida kasutatakse tollikontrolli suunamiseks siseriiklikul tasandil, või tegevusanalüüsisüsteemiga, mida kasutatakse tegevuse koordineerimiseks ühenduse tasandil.

Sellisel juhul on üksnes iga liikmesriigi siseriiklike asutuste ja komisjoni talituste määratud analüütikud volitatud TISi isikuandmeid töötlema kas riskijuhtimissüsteemides, mida siseriiklikud asutused kasutavad tollikontrolli suunamiseks, või tegevusanalüüsisüsteemis, mida kasutatakse tegevuse koordineerimiseks ühenduse tasandil.

Liikmesriigid saadavad komisjonile selliste riskijuhtimisasutuste nimekirja, mille juures töötavatel analüütikutel on õigus TISi sisestatud isikuandmeid kopeerida ja töödelda. Komisjon teavitab vastavalt teisi liikmesriike. Komisjon edastab kõigile liikmesriikidele teabe oma tegevusanalüüsi eest vastutavate talituste kohta.

Komisjon avaldab sellisel viisil nimetatud siseriiklike asutuste ja komisjoni talituste nimekirja Euroopa Liidu Teatajas.

TISist kopeeritud isikuandmeid säilitatakse ainult nii kaua, kui on vaja selle eesmärgi saavutamiseks, milleks nad kopeeriti. Andmed kopeerinud TISi osapool kontrollib andmete säilitamise vajalikkust vähemalt kord aastas. Säilitamise aeg ei ületa kümmet aastat. Isikuandmed, mida pole analüüsi jätkamiseks vaja, kustutatakse viivitamata või muudetakse anonüümseks.”

14.

Artikli 36 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Igal juhul võib keelata juurdepääsu isikule, kelle andmeid töödeldakse ajal, mil võetakse meetmeid vaatluste ja aruannete või varjatud järelevalve korraldamiseks, ning ajal, mil toimub tegevusanalüüs või haldus- või eeluurimine.”

15.

Artiklit 37 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Igaüks võib paluda direktiivi 95/46/EÜ artiklis 28 sätestatud siseriiklikult järelevalveasutuselt või määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 41 lõikes 2 sätestatud Euroopa andmekaitseinspektorilt juurdepääsu teda käsitlevatele isikuandmetele, et kontrollida nende andmete õigsust ja kuidas neid on kasutatud või kasutatakse. Kõnealust õigust reguleeritakse vastavalt selle liikmesriigi õigus- ja haldusnormide ning menetlustega, kus taotlus esitatakse, või määrusega (EÜ) nr 45/2001. Kui andmed on sisestanud teine liikmesriik või komisjon, tehakse kontroll tihedas koostöös kõnealuse liikmesriigi siseriikliku järelevalveasutusega või Euroopa andmekaitseinspektoriga.”;

b)

lisatakse järgmine lõige:

„3a.   Euroopa andmekaitseinspektor teostab järelevalvet TISi vastavuse üle määrusele (EÜ) nr 45/2001.”;

c)

lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Euroopa andmekaitseinspektor kutsub vähemalt üks kord aastas kokku koosoleku kõikide siseriiklike andmekaitse järelevalveasutustega, kes on pädevad TISiga seotud järelevalvealastes küsimustes.”

16.

V jaotise 7. peatüki pealkiri asendatakse järgmisega: „Andmete turvalisus”.

17.

Artikli 38 lõikele 1 lisatakse järgmine punkt:

„c)

komisjon elementide suhtes, mis on ühises teabevõrgus seotud ühendusega.”

18.

Lisatakse järgmine jaotis:

„Va JAOTIS

TOLLI UURIMISJUHTUMITE ANDMEBAAS

1. PEATÜKK

Tolli uurimisjuhtumite andmebaasi loomine

Artikkel 41a

1.   TISi lisatakse eraldi andmebaas – tolli uurimisjuhtumite andmebaas. Kui käesolevas jaotises ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse kõiki TISiga seotud sätteid ka tolli uurimisjuhtumite andmebaasi suhtes ning kõik viited TISile hõlmavad ka nimetatud andmebaasi.

2.   Tolli uurimisjuhtumite andmebaasi eesmärkideks on aidata ennetada tegevust, mis on vastuolus tolli- ja põllumajandusalaste õigusaktidega, mida kohaldatakse ühenduse tolliterritooriumile sisenevatele ja sealt väljuvatele kaupadele, ning hõlbustada ja kiirendada sellise tegevuse tuvastamist ja selle alusel süüdistuse esitamist.

3.   Tolli uurimisjuhtumite andmebaas võimaldab komisjonil, kes avab koordineerimistoimiku artikli 18 tähenduses või valmistab ette kolmandas riigis ellu viidavat programmi artikli 20 tähenduses, ning kooskõlas artikliga 29 nimetatud liikmesriigi pädevatel haldusuurimisasutustel, kes avavad uurimistoimiku või uurivad ühte või mitut isikut või ettevõtet, tuvastada teiste liikmesriikide pädevad asutused või komisjoni ametkonnad, kes toimetavad või on toimetanud uurimist asjaomaste isikute või ettevõtete kohta, et saavutada olemasolevate uurimistoimikutega seotud teabe kaudu lõikes 2 osutatud eesmärke.

4.   Kui tolli uurimisjuhtumite andmebaasist teavet otsival liikmesriigil või komisjonil on vaja põhjalikumat teavet isikute või ettevõtetega seotud registreeritud uurimistoimikute kohta, taotleb ta abi liikmesriigilt, kes andmed edastas.

5.   Liikmesriikide tolliasutused võivad kasutada tolli uurimisjuhtumite andmebaasi Euroopa Liidu lepingu artiklites 29 ja 30 ette nähtud tollikoostöö raames. Sellisel juhul tagab komisjon andmebaasi tehnilise haldamise.

2. PEATÜKK

Tolli uurimisjuhtumite andmebaasi funktsioonid ja kasutamine

Artikkel 41b

1.   Pädevad asutused võivad sisestada tolli uurimisjuhtumite andmebaasi uurimistoimikute andmed artikli 41a lõike 3 eesmärkide saavutamiseks seoses juhtumitega, mis on vastuolus tolli- või põllumajandusalaste õigusaktidega, mida kohaldatakse ühenduse tolliterritooriumile sisenevatele või sealt lahkuvatele kaupadele, ning mis on ühenduse tasandil eriti olulised. Sisestatakse üksnes järgmiseid andmeid:

a)

isikud ja ettevõtted, kelle suhtes liikmesriigi pädev asutus viib läbi või on läbi viinud haldus- või eeluurimist ning

keda kahtlustatakse selles, et ta paneb toime või on toime pannud tolli- ja põllumajandusalaste õigusaktide rikkumise või osaleb või võib olla osalenud selles;

kelle suhtes on täheldatud seost niisuguste rikkumistega või

kelle suhtes on niisuguste rikkumiste eest tehtud haldusotsus või mõistetud haldus- või kriminaalkaristus;

b)

uurimistoimiku valdkond;

c)

liikmesriigis uurimist läbi viiva pädeva asutuse nimi, päritolu ja kontaktandmed ning toimiku number.

Punktides a, b ja c osutatud andmed sisestatakse iga isiku või ettevõtte kohta eraldi. Nimetatud andmete vahel seoste loomine on keelatud.

2.   Lõike 1 punktis a osutatud isikuandmete puhul piirdutakse järgmisega:

a)

isikud: perekonnanimi, neiupõlvenimi, eesnimi, endised perekonnanimed ja varjunimi, sünnikuupäev ja -koht, kodakondsus ja sugu;

b)

ettevõtted: ärinimi, kaubanimi, ettevõtte aadress, käibemaksukohustuslasena registreerimise number ja aktsiisimaksu identifitseerimisnumber.

3.   Andmed sisestatakse piiratud ajaks, vastavalt artiklile 41d.

Artikkel 41c

1.   Tolli uurimisjuhtumite andmebaasi võivad andmeid sisestada ja sisestatud andmetega tutvuda üksnes artiklis 41a osutatud asutused.

2.   Tolli uurimisjuhtumite andmebaasi kasutamisel tuleb kindlasti märkida järgmised isikuandmed:

a)

isikud: eesnimi ja/või perekonnanimi ja/või neiupõlvenimi ja/või endised perekonnanimed ja/või varjunimi ja/või sünnikuupäev;

b)

ettevõtted: ärinimi ja/või kaubanimi ja/või käibemaksukohustuslasena registreerimise number ja/või aktsiisimaksu identifitseerimisnumber.

3. PEATÜKK

Andmete säilitamine

Artikkel 41d

1.   Tähtaeg, mille jooksul andmeid võib säilitada, sõltub andmed edastanud liikmesriigi õigus- ja haldusnormidest ning menetlustest. Allpool esitatud tähtaegu, mida arvestatakse alates uurimistoimiku andmete sisestamise päevast, ei tohi ületada:

a)

käimasoleva uurimisega seotud andmeid ei tohi säilitada kauem kui kolm aastat, kui ei avastata ühtki tolli- ja põllumajandusalaste õigusaktide rikkumist; andmed tuleb kustutada varem, kui viimasest kasutamisest on möödas rohkem kui üks aasta;

b)

haldus- ja eeluurimistega seotud andmeid, mille puhul on tuvastatud tolli- ja põllumajandusalaste õigusaktide rikkumine, kuid mille puhul ei ole tehtud haldusotsust, süüdimõistvat kohtuotsust, määratud kriminaalkorras trahvi ega kohaldatud halduskaristust, ei tohi säilitada kauem kui kuus aastat;

c)

haldus- ja eeluurimistega seotud andmeid, mille puhul on tehtud haldusotsus, süüdimõistev kohtuotsus, määratud kriminaalkorras trahv või kohaldatud halduskaristus, ei tohi säilitada kauem kui kümme aastat.

Nimetatud ajavahemikke ei liideta.

2.   Lõike 1 punktides a, b ja c osutatud kõikide uurimisetappide puhul tuleb niipea, kui isik või ettevõte, kellele kohaldatakse artiklit 41b, on andmed edastanud liikmesriigi õigus- ja haldusnormide ning menetluste alusel süüdistusest vabanenud, kõik selle isiku või ettevõttega seotud andmed viivitamata kustutada.

3.   Tolli uurimisjuhtumite andmebaasi andmed kustutatakse automaatselt niipea, kui on möödunud maksimaalne säilitustähtaeg lõike 1 tähenduses.”

19.

VI jaotis asendatakse järgmisega:

„VI JAOTIS

RAHASTAMINE

Artikkel 42a

1.   Käesolev määrus on põhiline õigusakt, mille alusel rahastatakse ühenduse kogu käesolevas määruses sätestatud tegevust, sealhulgas järgmist:

a)

kõik sellise tehnilise infrastruktuuri loomise ja haldamisega seotud kulud, millega antakse liikmesriikide kasutada logistika-, kontori- ja infotehnoloogiavahendeid, et tagada ühiste tollioperatsioonide, eriti artiklis 7 osutatud erijärelevalve koordineerimine;

b)

transpordi- ja majutuskulude hüvitamine ning päevaraha maksmine liikmesriikide esindajatele, kes osalevad artiklis 20 osutatud ühenduse programmides, komisjoni poolt või koostöös komisjoniga korraldatud ühistes tollioperatsioonides ning koolituskursustel, ad hoc koosolekutel ja liikmesriikide poolt läbi viidavaid haldusuurimisi või operatiivtoiminguid ette valmistavatel koosolekutel, kui neid korraldab komisjon või kui neid korraldatakse koostöös komisjoniga.

Kui punktis a osutatud alalist tehnilist infrastruktuuri kasutatakse Euroopa Liidu lepingu artiklites 29 ja 30 ette nähtud tollikoostöö raames, katavad transpordi- ja majutuskulud ning maksavad liikmesriikide esindajatele päevaraha liikmesriigid;

c)

arvutiinfrastruktuuri (riistvara), tarkvara ja võrguühenduste ning nendega seotud toodete soetamise, uurimise, arendamise ja hooldamisega seotud kulud ning tootmis-, tugi- ja koolitusteenuste osutamisega seotud kulud, mille eesmärk on käesolevas määruses ette nähtud tegevuste rakendamine ning eelkõige pettuse ennetamine ja pettusevastane võitlus;

d)

teabe edastamisega ja muu samalaadse tegevusega seotud kulud, kui see tegevus tagab pääsu teabe, andmete ja andmeallikate juurde käesolevas määruses ette nähtud tegevuse rakendamise ning eelkõige pettuse ennetamise ja pettusevastase võitluse raames;

e)

Euroopa Liidu lepingu artiklite 29 ja 30 alusel vastu võetud õigusaktidega, eriti nõukogu 26. juuli 1995. aasta konventsioonis (infotehnoloogia tolliotstarbelise kasutamise kohta), (19) ette nähtud TISi kasutamisega seotud kulud, tingimusel et kõnealustes õigusaktides nähakse ette asjaomaste kulude rahastamine Euroopa Liidu üldeelarvest.

2.   Lõike 1 punktis c nimetatud eesmärkidel sidevõrkude ühendusepoolsete elementide soetamise, uurimise, arendamise ja hooldamisega seotud kulud kaetakse samuti Euroopa Liidu üldeelarvest. Nimetatud elementide toimimiseks vajalikud lepingud sõlmib ühenduse nimel komisjon.

3.   Ilma et see piiraks TISi tööst tulenevaid kulusid ja artiklis 40 ette nähtud hüvitissummasid, lükkavad liikmesriigid ja komisjon tagasi mis tahes nõuded kulu hüvitamiseks seoses liikmesriigi või komisjoni taotlusel teabe või dokumentide edastamisega või liikmesriigi või komisjoni taotlusel käesoleva määruse kohase haldusuurimise või mis tahes muu operatiivtoimingu läbi viimisega, välja arvatud juhul, kui tegemist on ekspertidele makstava hüvitisega.

20.

Artiklit 43 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”;

b)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Järgmised meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda, võetakse vastu vastavalt lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele:

a)

otsused selle kohta, millised andmed tuleb sisestada TISi, nagu sätestatud artiklis 25;

b)

nende põllumajandusalaste õigusaktide kohaldamisega seotud toimingute kindlaks määramine, mille suhtes tuleb teave sisestada TISi, nagu sätestatud artikli 23 lõikes 4.”;

c)

lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Komitee uurib kõiki käesoleva määruse kohaldamisega seotud küsimusi, mida võib tõstatada komitee esimees kas omal algatusel või liikmesriigi esindaja taotlusel ja mis on eelkõige seotud

käesoleva määrusega ette nähtud vastastikuse abi kokkulepete üldise toimimisega;

artiklites 15, 16 ja 17 osutatud teabe edastamise praktilise korra vastuvõtmisega;

artiklite 17 ja 18 kohaselt komisjonile edastatava teabega, et veenduda, kas sellest võib midagi järeldada, et otsustada tolli- ja põllumajandusalaseid õigusakte rikkuvaks peetava tegevuse lõpetamiseks vajalike meetmete üle ja, kui see on asjakohane, soovitada muuta ühenduse olemasolevaid sätteid või koostada lisasätteid;

ühiste tollioperatsioonide, eriti artiklis 7 osutatud erijärelevalve operatsioonide korraldamisega;

liikmesriikide poolt korraldatavate ja komisjoni poolt kooskõlastatavate uurimiste ning artiklis 20 sätestatud ühenduse programmide ettevalmistamisega;

käesoleva määruse alusel vahetatava muu kui V jaotises sätestatud teabe, eriti isikuandmete turvalisuse tagamiseks võetud meetmetega;

TISi ja kõigi süsteemi turvalisuse tagamiseks nõutavate tehniliste ja operatiivsete meetmete rakendamise ja nõutava toimimisega;

teabe TISis säilitamise vajalikkusega;

käesoleva määruse kohaselt TISi sisestatud teabe, eriti isikuandmete konfidentsiaalsuse kaitse ja töötluse eest vastutavate osapoolte kohustuste järgimise tagamiseks võetud meetmetega;

artikli 38 lõike 2 alusel võetud meetmetega.”;

d)

lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Komitee uurib kõiki TISi toimimisega seotud probleeme, millega artiklis 37 nimetatud siseriiklikud järelevalveasutused kokku puutuvad. Komitee tuleb ad hoc koosseisus kokku vähemalt üks kord aastas.”

21.

Artiklis 44 ja artikli 45 lõikes 2 asendatakse sõnad „TISi käsitleva V jaotise” sõnadega „V ja Va jaotise”.

22.

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 51a

Komisjon esitab koostöös liikmesriikidega igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse rakendamiseks võetud meetmete kohta.”

23.

Artiklit 53 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 number jäetakse välja;

b)

lõige 2 jäetakse välja.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 9. juuli 2008

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-P. JOUYET


(1)  ELT C 101, 4.5.2007, lk 4.

(2)  Euroopa Parlamendi 19. veebruari 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsus.

(3)  EÜT L 82, 22.3.1997, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 807/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 36).

(4)  EÜT L 136, 31.5.1999, lk 20.

(5)  EÜT C 316, 27.11.1995, lk 34.

(6)  EÜT C 316, 27.11.1995, lk 33.

(7)  ELT C 139, 13.6.2003, lk 1.

(8)  ELT C 247, 15.10.2003, lk 1.

(9)  EÜT C 362, 18.12.2001, lk 1.

(10)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(11)  EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37. Direktiivi on muudetud direktiiviga 2006/24/EÜ (ELT L 105, 13.4.2006, lk 54).

(12)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(13)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

(14)  EÜT C 364, 18.12.2000, lk 1.

(15)  ELT C 94, 28.4.2007, lk 3.

(16)  Nagu on sätestatud nõukogu 16. novembri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 2073/2004 (halduskoostöö kohta aktsiisimaksude valdkonnas) (ELT L 359, 4.12.2004, lk 1) artikli 22 lõike 2 punktis a.”

(17)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.”

(18)  ELT L 309, 25.11.2005, lk 9.”

(19)  EÜT C 316, 27.11.1995, lk 33.”


Top