EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0740

Komisjoni määrus (EÜ) nr 740/2008, 29. juuli 2008 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1418/2007 seoses menetlustega, mida tuleb järgida jäätmete väljaveol teatavatesse riikidesse (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 201, 30.7.2008, p. 36–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 010 P. 203 - 211

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/740/oj

30.7.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 201/36


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 740/2008,

29. juuli 2008,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1418/2007 seoses menetlustega, mida tuleb järgida jäätmete väljaveol teatavatesse riikidesse

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta, (1) eriti selle artikli 37 lõike 2 kolmandat lõiku,

pärast nõupidamist asjaomaste riikidega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Mis tahes mitmetähenduslikkus määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 18 kohaldamisel jäätmesaadetiste suhtes tuleb kõrvaldada, kui riik on oma vastuses komisjoni taotlusele (mis on saadetud kooskõlas määruse (EÜ) 1013/2006 artikli 37 lõike 1 esimese lõiguga) teatanud, et ta ei keela kõnealuste saadetiste vedu ega kohalda nende suhtes kõnealuse määruse artiklis 35 kirjeldatud eelneva kirjaliku teatamise ja nõusoleku menetlust.

(2)

Bosnia ja Hertsegoviina, Iraan ja Togo on vastanud komisjoni kirjalikule taotlusele, millega taotletakse kirjalikku kinnitust selle kohta, et määruse (EÜ) nr 1013/2006 III ja IIIA lisas loetletud jäätmeid, mille väljavedu ei ole keelatud määruse artikli 36 kohaselt, võib ühendusest nendesse riikidesse taaskasutamise eesmärgil välja vedada, ning teavitamist selle kohta, millist kontrollimenetlust nendes riikides rakendatakse, kui seda üldse rakendatakse. Komisjon on saanud lisateavet ka Côte d’Ivoire’i, Malaisia, Moldova, (2) Venemaa ja Ukraina kohta. Seepärast tuleks komisjoni määruse (EÜ) nr 1418/2007 (3) lisa eespool nimetatut arvesse võttes muuta.

(3)

Liechtensteini valitsus on juhtinud tähelepanu sellele, et Liechtensteini tuleb käsitada riigina, mille suhtes kohaldatakse OECD otsust. Seepärast ei kohaldata kõnealuse riigi suhtes määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 37 lõiget 2 ning Liechtenstein tuleks välja jätta määruse (EÜ) nr 1418/2007 lisast.

(4)

Määrust (EÜ) nr 1418/2007 tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1418/2007 muudetakse järgmiselt:

1)

Lisatakse järgmine artikkel 1a:

„Artikkel 1a

Juhul kui riik on andnud teada oma vastuses komisjoni kirjalikule taotlusele, mis on saadetud kooskõlas määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 37 lõike 1 esimese lõiguga, et ta ei keela kõnealuste saadetiste väljavedu ega kohalda nende suhtes kõnealuse määruse artiklis 35 kirjeldatud eelneva kirjaliku teatamise ja nõusoleku menetlust, tuleks selliste saadetiste suhtes kohaldada kõnealuse määruse artiklit 18 mutatis mutandis.”

2)

Määruse (EÜ) nr 1418/2007 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub neljateistkümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates selle jõustumise kuupäevast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuli 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Peter MANDELSON


(1)  ELT L 190, 12.7.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 669/2008 (ELT L 188, 16.7.2008, lk 7).

(2)  Lühinimetus „Moldaavia” tähistab Moldova Vabariiki.

(3)  ELT L 316, 4.12.2007, lk 6.


LISA

Märkus: määruse (EÜ) nr 1013/2006 artiklit 18 kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1418/2007 lisa veergude c ja d suhtes vastavalt käesoleva määruse artiklile 1.

1)   Tekstis, mis eelneb riiki käsitlevale teabele, asendatakse punkt d järgmisega:

„d)

sihtriigis järgitakse muid kontrollimenetlusi vastavalt selles riigis kehtivale õigusele.”

2)   Pärast kannet Benini kohta lisatakse järgmine kanne:

„Bosnia ja Hertsegoviina

a)

b)

c)

d)

 

 

B3020

 

 

kõik muud määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed”

 

 

3)   Pärast kannet Costa Rica kohta lisatakse järgmine kanne:

„Côte d’Ivoire (Côte d’Ivoire’i Vabariik)

a)

b)

c)

d)

 

B1010 alt:

kõik muud jäätmed

 

B1010 alt:

väärismetallid (kuld, hõbe, plaatina grupi metallid, välja arvatud elavhõbe)

B1020–B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

 

 

 

B3010–B3020

 

B3030 alt:

kõik muud jäätmed

 

B3030 alt:

keemiliste kiudude jäätmed (sealhulgas kraasmed, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

kasutatud rõivad ja muud kasutatud tekstiiltooted

kasutatud kaltsud, nööri- ja köiejäätmed ning kasutatud nöörist või köiest valmistatud tekstiiltooted

 

B3035–B3130

 

 

 

 

 

B3140

 

B4010–B4030

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90”

 

 

4)   Kanne Liechtensteini kohta jäetakse välja.

5)   Pärast kannet Indoneesia kohta lisatakse järgmine kanne:

„Iraan (Iraani Islamivabariik)

a)

b)

c)

d)

 

B1010–B1090

 

 

B1100 alt:

järgmised tsinki sisaldavad drossid:

kuumgalvaanikaplaatide pinnadross (vann) (> 92 % Zn)

tsingiriibed

alumiiniumiriibed, välja arvatud soolaräbu

vase väljasulatamisel tekkivate tulekindlate vooderdiste, sealhulgas tiiglite jäätmed

väärismetallide töötlemisel tekkiv räbu edasiseks rafineerimiseks

tantaali sisaldav tinaräbu, milles on vähem kui 0,5 % tina

B1100 alt:

kõva tehniline tsink

järgmised tsinki sisaldavad drossid:

galvaanikaplaatide pinnadross (> 90 % Zn)

galvaanikaplaatide põhjadross (> 92 % Zn)

tsingi survevaludross (> 85 % Zn)

 

 

B1115

 

 

 

 

B1120–B1150

 

 

B1160–B1210

 

 

 

 

B1220–B2010

 

 

B2020–B2130

 

 

 

 

B3010–B3020

 

 

B3030–B3040

 

 

 

B3050 alt:

korgijäätmed: purustatud, granuleeritud või jahvatatud

B3050 alt:

puidujäätmed ja -jäägid, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeerimata

 

 

B3060–B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090–B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010–B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90”

 

 

 

6.   Pärast kannet Tai kohta lisatakse järgmine kanne:

„Togo (Togo Vabariik)

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B3010 alt:

plastipuru halogeenimata polümeeridest ja kopolümeeridest

polüpropüleen

polüetüleentereftalaat

 

kõik muud määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed”

 

 

7)   Pärast kannet Tuneesia kohta lisatakse järgmine kanne:

„Ukraina

a)

b)

c)

d)

 

 

B2020

 

 

 

B3010; B3020

 

 

kõik muud määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed”

 

 

8)   Côte d’Ivoire’i kohta käiv kanne jäetakse välja.

9)   Malaisia kohta käiv tekst asendatakse järgmisega:

„Malaisia

a)

b)

c)

d)

B1010 alt:

niklimurd

tsingimurd

volframimurd

tantaalimurd

magneesiumimurd

titaanimurd

mangaanimurd

germaaniumimurd

vanaadiumimurd

hafniumi-, indiumi-, nioobiumi-, reeniumi- ja galliumimurd

haruldaste muldmetallide murd

kroomimurd

B1010:

molübdeenimurd

koobaltimurd

vismutimurd

tsirkoonimurd

tooriumimurd

B1010 alt:

väärismetallid (kuld, hõbe, plaatina grupi metallid, välja arvatud elavhõbe)

raua- ja terasemurd

vasemurd

alumiiniumimurd

tinamurd

 

B1020–B1090

 

 

 

B1100 alt:

kõik muud jäätmed

 

B1100 alt:

kõva tehniline tsink

tsingiriibed

 

 

 

B1115

 

B1120–B1140

 

 

 

 

 

B1150

 

B1160–B1190

 

 

 

 

 

B1200; B1210

 

B1220–B1240

 

 

 

 

 

B1250–B2030

 

B2040 alt:

osaliselt puhastatud kaltsiumsulfaat, mis tekib suitsugaaside väävlitustamisel (FGD)

vase tootmisel tekkiv keemiliselt stabiliseeritud, suure rauasisaldusega (üle 20 %) šlakk, mis on töödeldud enamasti ehituses või abrasiivmaterjalide puhul kasutatavate tööstuslike spetsifikaatide kohaselt (nt DIN 4301 ja DIN 8201)

 

B2040 alt:

kõik muud jäätmeds

 

 

 

B2060

 

B2070; B2080

 

 

 

 

 

B2090

 

B2100

 

 

 

 

 

B2110–B2130

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020–B3035

 

B3040

 

 

 

 

B3050 alt:

puidujäätmed ja -jäägid, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeerimata

B3050 alt:

korgijäätmed: purustatud, granuleeritud või jahvatatud

 

 

B3060 alt:

mujal nimetamata kuivatatud ja steriliseeritud taimsed jäätmed, jäägid ja kõrvalsaadused granuleeritult või granuleerimata (üksnes riisikliid ja muud kõrvalsaadused 2302 20 100/900)

loomakondid ja sarvesäsi, töötlemata, rasvatustatud, eeltöödeldud (kuid vormimata), happega töödeldud või deželatiinistatud

kakaoubade kestad, kelmed ja muud kakaojäätmed

muud põllumajandus- ja toiduainetööstuse jäätmed, välja arvatud inimeste ja loomade tarbeks mõeldud kõrvalsaadused, mis vastavad riiklikele ja rahvusvahelistele nõuetele ja standarditele

 

B3060 alt:

mujal nimetamata kuivatatud ja steriliseeritud taimsed jäätmed, jäägid ja kõrvalsaadused granuleeritult või granuleerimata (üksnes riisikliid ja muud kõrvalsaadused 2302 20 100/900)

muud põllumajandus- ja toiduainetööstuse jäätmed, välja arvatud inimeste ja loomade tarbeks mõeldud kõrvalsaadused, mis vastavad riiklikele ja rahvusvahelistele nõuetele ja standarditele

 

 

B3065–B3140

 

B4010

 

 

 

 

 

B4020

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90”

10)   Moldova kohta käiv tekst asendatakse järgmisega:

„Moldova (Moldova Vabariik)

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1010

 

 

 

B2020

B3020 alt:

kõik muud jäätmed

 

 

B3020 alt:

pleegitamata paberist või papist või lainepaberist või -papist

muust paberist või papist, valmistatud peamiselt pleegitatud värvimata keemilisest pulbist

peamiselt mehaanilisest pulbist valmistatud paberist või papist (nt ajalehed, ajakirjad jm trükitooted)

kõik muud määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed”

 

 

 

11)   Venemaa kohta käiv tekst asendatakse järgmisega:

„Venemaa (Venemaa Föderatsioon)

a)

b)

c)

()

 

 

 

B1010–B2120

B2130

 

 

 

 

 

 

B3010–B3030

B3035; B3040

 

 

 

 

 

 

B3050–B3070

B3080

 

 

 

 

 

 

B3090

B3100

 

 

 

 

 

 

B3110–B3130

B3140

 

 

 

 

 

 

B4010–B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

GE020

ex 7001

 

 

GE020

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90”


Top