Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0509

Komisjoni määrus (EÜ) nr 509/2008, 6. juuni 2008 , millega määratakse kindlaks AKV riikidest ja Indiast pärineva toor-roosuhkru lõplik lisakogus rafineerimistehaste varustamiseks 2007/2008. turustusaastal

OJ L 149, 7.6.2008, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/509/oj

7.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 149/59


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 509/2008,

6. juuni 2008,

millega määratakse kindlaks AKV riikidest ja Indiast pärineva toor-roosuhkru lõplik lisakogus rafineerimistehaste varustamiseks 2007/2008. turustusaastal

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 29 lõike 4 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 29 lõikes 4 on sätestatud, et ühenduse rafineerimistehaste piisava varustatuse tagamiseks peatatakse turustusaastatel 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009 imporditollimaksude kohaldamine kõnealuse määruse VI lisas osutatud riikidest pärineva toor-roosuhkru lisakoguse suhtes.

(2)

See lisakogus tuleks arvutada vastavalt komisjoni 28. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 950/2006 (milles sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad suhkrutoodete impordi ja rafineerimise jaoks teatavate tariifikvootide ja sooduslepingute alusel turustusaastatel 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009) (2) artiklile 19 ühenduse toorsuhkru täieliku prognoositava tarnebilansi alusel.

(3)

2007/2008. turustusaasta bilanss näitab, et ühenduse rafineerimistehaste varustatuse tagamiseks on vaja importida lisakogus toorsuhkrut rafineerimiseks 286 597 tonni väljendatuna valge suhkru ekvivalendina. See lisakogus hõlmab 2007/2008. turustusaasta viimastel kuudel hinnanguliselt esitatavate impordilitsentside taotlusi impordiks, millele osutatakse komisjoni 17. juuli 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1100/2006 (millega sätestatakse 2006/2007., 2007/2008. ja 2008/2009. turustusaastateks vähimarenenud riikidest pärit rafineerimiseks ettenähtud toor-roosuhkru tariifikvoodi avamise ja haldamise üksikasjalikud eeskirjad ning vähimarenenud riikidest pärit tariifirubriiki 1701 kuuluvate toodete importimise üksikasjalikud eeskirjad) (3) artikli 3 lõikes 2.

(4)

Komisjoni 20. detsembri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1545/2007 (millega määratakse kindlaks AKV riikidest ja Indiast pärineva toor-roosuhkru lisakogused rafineerimistehaste varustamiseks ajavahemikul 1. oktoobrist 2007 kuni 30. septembrini 2008) (4) ja komisjoni 1. veebruari 2008. määrusega (EÜ) nr 97/2008 (millega määratakse kindlaks AKV riikidest ja Indiast pärineva toor-roosuhkru lisakogused rafineerimistehaste varustamiseks turustusaastal 2007/2008) (5) on lisakogused juba kindlaks määratud, vastavalt 80 000 tonni ja 120 000 tonni. Seepärast on asjakohane kindlaks määrata suhkru lõplik lisakogus 86 597 tonni 2007/2008. turustusaastaks.

(5)

Rafineerimistehaste piisava varu saab tagada üksnes juhul, kui järgitakse soodustatud riikide vahelisi traditsioonilisi ekspordikokkuleppeid. Seepärast on vaja jaotust soodustatud riikide või riikide rühma kaupa. India jaoks avatakse kogus 6 000 tonni, mida arvesse võttes on India lisakogus 2007/2008. turustusaastaks kokku 20 000 tonni, mida käsitatakse transportimise seisukohast majanduslikult tasuva kogusena. Ülejäänud kogused tuleks kindlaks määrata AKV riikidele, kes on võtnud ühiselt kohustuse rakendada omavahel menetlusi koguste jaotamiseks viisil, millega tagatakse rafineerimistehaste asjakohane varustatus.

(6)

Enne kõnealuse lisasuhkru importimist peavad rafineerijad kehtestama koos soodustatud riikidega tarnimist ja vedu ning kauplemist käsitleva korra. Selleks et nad saaksid valmistuda impordilitsentside õigeaegseks taotlemiseks, on asjakohane sätestada käesoleva määruse jõustumine selle avaldamise kuupäevast.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisaks määrustes (EÜ) nr 1545/2007 ja (EÜ) nr 97/2008 sätestatud kogustele määratakse 2007/2008. turustusaastaks kindlaks valge suhkru ekvivalendina väljendatud toor-roosuhkru lõplik täiendav kogus 86 597 tonni:

a)

80 597 tonni väljendatuna valge suhkruna, mis on pärit määruse (EÜ) nr 318/2006 VI lisas loetletud riikidest, v.a India;

b)

6 000 tonni väljendatuna valge suhkruna, mis on pärit Indiast.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. juuni 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1260/2007 (ELT L 283, 27.10.2007, lk 1).

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 371/2007 (ELT L 92, 3.4.2007, lk 6).

(3)  ELT L 196, 18.7.2006, lk 3.

(4)  ELT L 337, 21.12.2007, lk 67.

(5)  ELT L 29, 2.2.2008, lk 3.


Top