Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0453

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 453/2008, 23. aprill 2008 , ühenduse vabade ametikohtade kvartalistatistika kohta (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 145, 4.6.2008, p. 234–237 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 204 - 207

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/453/oj

4.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 145/234


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 453/2008,

23. aprill 2008,

ühenduse vabade ametikohtade kvartalistatistika kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 285 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust (2),

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu kiitis 8. detsembril 2003 heaks vabade ametikohtade struktuurinäitaja väljatöötamise ja avaldamise.

(2)

Majandus- ja rahaliidu statistikanõudeid käsitlevas tegevuskavas, mille nõukogu kiitis heaks 29. septembril 2000. aastal ning selle rakendamise eduaruannetes määratleti prioriteedina vabade ametikohtade statistikat käsitleva õigusliku aluse väljatöötamine.

(3)

Nõukogu otsusega 2000/98/EÜ (4) asutatud tööhõivekomitee oli nõus, et vabade ametikohtade struktuurinäitajat on vaja nõukogu 12. juuli 2005. aasta otsusega 2005/600/EÜ (liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta) (5) kehtestatud Euroopa tööhõivestrateegia jälgimiseks.

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta otsuses nr 1672/2006/EÜ (millega kehtestatakse ühenduse tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm Progress) (6) on ette nähtud asjakohaste meetmete rahastamine, kaasa arvatud tööhõive olukorra ja väljavaadete mõistmise edendamine, eriti analüüsi ja uuringute ning statistika ja ühiste näitajate väljaarendamise abil Euroopa tööhõivestrateegia raames.

(5)

Tööjõunõudluse taseme ja struktuuri jälgimiseks ja analüüsimiseks Euroopa tööjõustrateegia raames nõuab komisjon muu hulgas andmeid vabade ametikohtade kohta tegevusalade lõikes.

(6)

Vabade ametikohtade puhul toimuvate lühiajaliste muutuste jälgimiseks vajavad komisjon ja Euroopa Keskpank kiiresti kättesaadavaid vabade ametikohtade kvartaliandmeid. Sesoonselt korrigeeritud andmed vabade ametikohtade kohta hõlbustavad kvartaalsete muutuste tõlgendamist.

(7)

Vabade ametikohtade kohta esitatud andmed peaksid olema asjakohased ja terviklikud, täpsed ja kõikehõlmavad, õigeaegsed, ühtsed, võrreldavad ja kasutajatele kergesti kättesaadavad.

(8)

Ühenduse tasandil kõigi majandussektorite kohta täielike andmete kogumise kasulikkus tuleks viia tasakaalu eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) aruandlusvõimaluste ning andmete esitamisega kaasneva koormusega.

(9)

Erilisi jõupingutusi tuleks teha, et kaasata võimalikult kiiresti statistikasse kõik andmed alla kümne töötajaga üksuste kohta.

(10)

Koostatava statistika ulatuse ja iga tegevusala kohta vajaliku alajaotuse kindlaksmääramiseks on vaja kohaldada praegu kehtivat ühenduse majanduse tegevusalade statistilist klassifikaatorit NACE.

(11)

Ühenduse statistika koostamiseks ja levitamiseks käesoleva määruse kohaselt peaksid siseriiklikud ja ühenduse statistikaasutused võtma arvesse Euroopa statistikat käsitlevates tegevusjuhendites sätestatud põhimõtteid, mille nõukogu otsusega 89/382/EMÜ, Euratom (7) loodud statistikaprogrammi komitee 24. veebruaril 2005. aastal vastu võttis ja mis lisati komisjoni soovitusse siseriiklike ja ühenduse statistikaasutuste sõltumatuse, terviklikkuse ja vastutuse kohta.

(12)

Oluline on jagada andmeid tööturu osapooltega nii siseriiklikul kui ka Euroopa tasandil ning teavitada tööturu osapooli käesoleva määruse rakendamisest. Lisaks peaksid liikmesriigid tegema erilisi jõupingutusi selleks, et tagada andmete jõudmine koolide kutsenõustamisüksuste ja kutseõppeasutusteni.

(13)

Nõukogu 17. veebruari 1997. aasta määrus (EÜ) nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) (8) sätestab ühenduse statistika koostamiseks vajaliku õigusliku raamistiku, mida kohaldatakse vabade ametikohtade statistika koostamisel.

(14)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (9).

(15)

Komisjonile tuleks eelkõige anda volitus määratleda teatavaid mõisteid; määrata kindlaks teatavad võrdluskuupäevad, formaadid ja tähtajad; sätestada raamistik otstarbekusuuringute tegemiseks ning võtta nende uuringute tulemuste alusel meetmeid. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(16)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt statistika koostamine ühenduse vabade ametikohtade kohta, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning seda on parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(17)

Statistikaprogrammi komiteega on konsulteeritud vastavalt otsuse 89/382/EMÜ, Euratom artiklile 3,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

1.   Käesoleva määrusega sätestatakse nõuded regulaarse kvartalistatistika koostamiseks ühenduse vabade ametikohtade kohta.

2.   Iga liikmesriik esitab komisjonile (Eurostat) vabade ametikohtade alased andmed vähemalt selliste ettevõtjate kohta, kus on üks või enam töötajat.

Piiramata lõiget 3 katavad andmed kõiki kehtivas ühenduse majanduse tegevusalade klassifikaatoris NACE ettenähtud tegevusalasid, välja arvatud kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus ning eksterritoriaalsed organisatsioonid ja üksused. Andmete esitamine põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi kohta vastavalt kehtivale NACE jaotusele ei ole kohustuslik. Kõnealuste tegevusalade kohta andmeid esitada soovivad liikmesriigid teevad seda kooskõlas käesoleva määrusega. Isikuhooldusteenuste (hoolekandeasutuste tegevus ning sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta) kasvava tähtsuse tõttu ametikohtade loomisel palutakse liikmesriikidel edastada võimalusel ka teave vabade ametikohtade kohta selliste teenuste sektoris.

Andmed rühmitatakse tegevusalade lõikes vastavalt kehtivale NACE jaotusele.

3.   Kehtivas NACE jaotuses nimetatud ja käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate tegevusalade, nagu avalik haldus ja riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, kunst ning meelelahutus ja vaba aeg ning organisatsioonide tegevus, arvutite, tarbeesemete ja kodumasinate parandus ning muu teenindus, aga ka alla kümne töötajaga üksuste hõlmatuse kindlaksmääramisel võetakse arvesse artiklis 7 osutatud otstarbekusuuringuid.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.

„vaba ametikoht” — vastloodud, vaba või vabaks saav tasustatav ametikoht:

a)

mille puhul tööandja tegutseb aktiivselt ja on valmis tegema edasisi jõupingutusi sobiva kandidaadi leidmiseks väljastpoolt asjaomast ettevõtet, ja

b)

mille puhul tööandja kavatseb ametikoha täita kas kohe või kindlaksmääratud aja jooksul.

Mõisted „aktiivne tegutsemine sobiva kandidaadi leidmiseks” ja „kindlaksmääratud aja jooksul” määratletakse vastavalt artikli 9 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Esitatud statistikas eristatakse võimalusel tähtajalisi ja alalisi vabasid ametikohti;

2.

„hõivatud ametikoht” — tasustatav ametikoht organisatsioonis, millele töövõtja on ametisse määratud;

3.

„metaandmed” — selgitused, mida on vaja andmetes tehtud metoodiliste või tehniliste muudatuste tõlgendamiseks;

4.

„tagasiulatuvad andmed” — artiklis 1 nimetatud tingimusi hõlmavad varasemad andmed.

Artikkel 3

Võrdluskuupäevad ja tehnilised tingimused

1.   Liikmesriigid koostavad kvartaliandmed vastavalt konkreetsetele võrdluskuupäevadele, mis määratakse kindlaks vastavalt artikli 9 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

2.   Liikmesriigid esitavad andmed hõivatud ametikohtade kohta, et andmeid vabade ametikohtade kohta saaks võrdlemise jaoks standardiseerida.

3.   Liikmesriikidelt nõutakse, et nad kohaldaksid vabade ametikohtade kvartaliandmete puhul sesoonset korrigeerimist. Sesoonse korrigeerimise menetlused määratakse kindlaks vastavalt artikli 9 lõikes 3 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.

Artikkel 4

Allikad

1.   Andmete koostamiseks kasutavad liikmesriigid ettevõtlusuuringuid. Muid allikaid, näiteks administratiivandmeid, võib kasutada juhul, kui nad vastavad artiklis 6 nimetatud kvaliteedinõuetele.

Kõigi edastatud andmete allikaid täpsustatakse.

2.   Liikmesriigid võivad lõikes 1 osutatud allikaid täiendada usaldusväärsete statistiliste hindamismenetlustega.

3.   Ühenduse valimiskeemid võib kehtestada ja kooskõlastada komisjon (Eurostat), et esitada ühenduse hinnangud juhul, kui kvartaliandmete kogumise siseriiklikud valimiskeemid ei vasta ühenduse nõuetele. Nimetatud valimisskeemide üksikasjad, nende heakskiitmine ja rakendamine määratakse kindlaks vastavalt artikli 9 lõikes 3 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.

Liikmesriigid võivad osaleda ühenduse valimiskeemides, kui need võimaldavad märkimisväärselt vähendada statistikasüsteemi kulusid või ettevõtete koormust seoses ühenduse nõuete täitmisega.

Artikkel 5

Andmete edastamine

1.   Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostat) andmed ja metaandmed, mille formaat ja edastustähtajad määratakse kindlaks vastavalt artikli 9 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Esimese vaatluskvartali kuupäev määratakse samuti kindlaks vastavalt artikli 9 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Samal ajal edastatakse ka eelmiste kvartalite läbivaadatud andmed.

2.   Liikmesriigid edastavad ka tagasiulatuvad andmed vähemalt nelja kvartali kohta, mis eelnesid esimesele andmeedastuse kvartalile. Kogusummad esitatakse hiljemalt esimese andmeedastuse kuupäeval ja jaotused hiljemalt aasta pärast. Vajaduse korral võivad tagasiulatuvad andmed põhineda usaldusväärsetel hinnangutel.

Artikkel 6

Kvaliteedihindamine

1.   Käesolevas määruses kasutatakse edastatud andmete puhul järgmisi kvaliteedi hindamise näitajaid:

„asjakohasus” — statistika vastavus kasutajate olemasolevatele ja võimalikele vajadustele;

„täpsus” — hinnangute lähedus tundmatutele õigetele väärtustele;

„õigeaegsus” ning „täpsus” — sündmuse või nähtuse toimumise ning seda kirjeldava teabe kättesaadavaks tegemise vaheline aeg;

„kättesaadavus” ja „selgus” — tingimused ja kord, mille alusel saavad kasutajad andmetele juurdepääsu, neid andmeid kasutada ja tõlgendada;

„võrreldavus” — kohaldatavate statistiliste mõistete ja mõõtevahendite ning meetodite erinevuste mõju mõõtmine, kui statistikat võrreldakse geograafiliste piirkondade, valdkondade või ajavahemike kaupa;

„ühtsus” — andmete piisavus, et neid andmeid saaks erineval viisil ja erinevaks otstarbeks usaldusväärselt kombineerida.

2.   Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostat) aruanded edastatud andmete kvaliteedi kohta.

3.   Lõikes 1 sätestatud kvaliteedi hindamise näitajate kohaldamisel käesoleva määrusega hõlmatud andmetele määratletakse kvaliteediaruannetele kohaldatav kord ning nende struktuur ja koostamise sagedus vastavalt artikli 9 lõikes 3 osutatud regulatiivkomitee menetlusele. Komisjon (Eurostat) hindab edastatud andmete kvaliteeti.

Artikkel 7

Otstarbekusuuringud

1.   Komisjon (Eurostat) sätestab asjakohase raamistiku otstarbekusuuringute tegemiseks vastavalt artikli 9 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Neid uuringuid teevad liikmesriigid, kellel on raskusi andmete esitamisega:

a)

alla 10 töötajaga üksuste kohta ja/või

b)

järgmiste tegevusalade kohta:

i)

avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus;

ii)

haridus;

iii)

tervishoid ja sotsiaalhoolekanne;

iv)

kunst, meelelahutus ja vaba aeg;

v)

organisatsioonide tegevus, arvutite ning tarbeesemete ja kodumasinate parandus ning muu teenindus.

2.   Otstarbekusuuringuid tegevad liikmesriigid esitavad igaüks uuringutulemuste aruande 12 kuu jooksul pärast lõikes 1 osutatud komisjoni rakendusmeetmete jõustumist.

3.   Võimalikult kiiresti pärast otstarbekusuuringute tulemuste saamist ning koostöös liikmesriikidega, võtab komisjon mõistliku aja jooksul meetmeid vastavalt artikli 9 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

4.   Otstarbekusuuringute tulemuste kohaselt vastuvõetud meetmed arvestavad määruse (EÜ) nr 322/97 artiklis 10 määratletud kulutasuvuse põhimõtet, mis hõlmab ka andmeesitajate võimalikult väikest koormust, ning võtma arvesse esialgseid rakendamisega seotud probleeme.

Artikkel 8

Rahastamine

1.   Liikmesriigid võivad andmete kogumise kolmel esimesel aastal saada ühenduselt rahalist toetust töökulude korvamiseks.

2.   Lõikes 1 osutatud rahalise toetuse jaoks tehtavad iga-aastased assigneeringud määratakse kindlaks iga-aastase eelarvemenetluse käigus.

3.   Eelarvepädev asutus teeb iga aasta assigneeringud kättesaadavaks.

4.   Kaaluda võib rakendustegevuse täiendavat rahastamist, järgides otstarbekusuuringute tulemuste kohaselt vastuvõetud meetmeid.

Artikkel 9

Komitee

1.   Komisjoni abistab statistikaprogrammi komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

Artikkel 10

Aruanne rakendamise kohta

Hiljemalt 24. juunil 2010 ja seejärel iga kolme aasta tagant esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse rakendamise kohta. Nimetatud aruandes hinnatakse liikmesriikide esitatud statistika ja Euroopa agregaatide kvaliteeti ning määratakse kindlaks parandamist vajavad valdkonnad.

Eelistatavalt ühe aasta jooksul pärast esimeses lõigus osutatud iga kolme aasta tagant koostatava aruande avaldamist, esitavad liikmesriigid teabe selle kohta, kuidas nad kavatsevad komisjoni aruandes esitatud parandamist vajavate valdkondadega tegeleda. Samas annavad liikmesriigid aru varasemate soovituste rakendamise seisust.

Artikkel 11

Statistiliste andmete avaldamine

Liikmesriikide edastatud statistilised andmed ja nende analüüs avaldatakse kvartaalselt komisjoni (Eurostat) Interneti veebisaidil. Komisjon (Eurostat) tagab, et võimalikult paljudel Euroopa kodanikel oleks juurdepääs statistikale ja analüüsile, eelkõige EURESi portaali kaudu.

Artikkel 12

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 23. aprill 2008

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

J. LENARČIČ


(1)  ELT C 175, 27.7.2007, lk 11.

(2)  ELT C 86, 20.4.2007, lk 1.

(3)  Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 29. veebruari 2008. aasta otsus.

(4)  EÜT L 29, 4.2.2000, lk 21.

(5)  ELT L 205, 6.8.2005, lk 21.

(6)  ELT L 315, 15.11.2006, lk 1.

(7)  EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.

(8)  EÜT L 52, 22.2.1997, lk 1. Määrust on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(9)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).


Top