EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0451

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 451/2008, 23. aprill 2008 , millega kehtestatakse uus tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator (CPA) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3696/93 (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 145, 4.6.2008, p. 65–226 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 036 P. 54 - 215

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/451/oj

4.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 145/65


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 451/2008,

23. aprill 2008,

millega kehtestatakse uus tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator (CPA) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3696/93

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut ja eriti selle artikli 285 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EMÜ) nr 3696/93 (2) kehtestati tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator (CPA) Euroopa Majandusühenduses.

(2)

CPAd tuleks ajakohastada, et võtta arvesse tehnika arengut ja majanduse struktuuris toimunud muutusi.

(3)

Tegevusaladel põhineva toodete klassifikaatori koostamisega välditakse üksteisest lahknevate koodisüsteemide levikut ning hõlbustatakse tootjatel asjaomaste turgude leidmist.

(4)

On vaja luua kontrollraamistik, mille abil on võimalik võrrelda statistilisi andmeid tootmise, tarbimise, väliskaubanduse ja transpordi alal.

(5)

Ajakohastatud CPA on kesksel kohal ühenduse statistika täiustamisel tehtavas komisjoni töös; eeldatakse, et paremini võrreldavad ja asjakohased andmed kõnealuses klassifikaatoris tagavad majanduse parema juhtimise EÜ ja liikmesriikide tasandil.

(6)

Siseturu toimimiseks on vaja siseriiklike ja ühenduse statistiliste andmete kogumisel, edastamisel ja avaldamisel kohaldatavaid statistikastandardeid, et ettevõtjatele, rahandusasutustele, valitsustele ja kõikidele teistele siseturul tegutsejatele saaks esitada usaldusväärseid ja võrreldavaid statistilisi andmeid. Seetõttu on oluline, et CPA erinevate rühmade sisu tõlgendataks kõikides liikmesriikides ühtemoodi.

(7)

Usaldusväärseid ja võrreldavaid statistilisi andmeidon vaja, et ettevõtjad saaksid hinnata oma konkurentsivõimet ja ühenduse institutsioonid saaksid vältida konkurentsimoonutusi.

(8)

Majanduse tegevusaladel põhineva ühtse toodete statistilise klassifikaatori kehtestamine iseenesest ei kohusta liikmesriike andmeid koguma, avaldama ega esitama. Üksnes juhul, kui liikmesriigid kasutavad toodete klassifikaatoreid, mis on seotud ühenduse klassifikaatoriga, on võimalik anda kompleksset informatsiooni sellise usaldusväärsuse, kiiruse, paindlikkuse ja üksikasjalikkusega, mida siseturu juhtimine nõuab.

(9)

Tuleks ette näha säte, mille põhjal saaksid liikmesriigid siseriiklike nõuete täitmiseks lisada oma riigi klassifikaatoritesse täiendavaid rühmi, mille aluseks on CPA.

(10)

Majandusstatistika rahvusvahelise võrreldavuse tagamiseks peavad liikmesriigid ja ühenduse institutsioonid kasutama selliseid toodete klassifikaatoreid, mis on otseselt seotud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ühtse tootenomenklatuuri (CPC) teise versiooniga.

(11)

CPA kasutamine eeldab, et nõukogu otsusega 89/382/EMÜ, Euratom (3) asutatud statistikaprogrammi komitee abistab komisjoni eelkõige asjaomase klassifikaatori rakendamisel tekkinud probleemide uurimisel ja sellesse klassifikaatorisse muudatuste tegemisel.

(12)

Uue toodete statistilise klassifikaatori kehtestamisel on vaja viiteid tegevusaladel põhinevale toodete klassifikaatorile vastavalt muuta. Seetõttu on asjakohane määrus (EMÜ) nr 3696/93 kehtetuks tunnistada.

(13)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (4). Eelkõige tuleks komisjonile anda volitus muuta CPAd, et võtta arvesse tehnoloogilist või majanduslikku arengut ning viia CPA vastavusse muude majandus- ja sotsiaalsete klassifikaatoritega. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, muu hulgas seda täiendades, lisades uusi vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(14)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt CPA kehtestamist, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning seetõttu on seda parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(15)

Statistikaprogrammi komiteega on konsulteeritud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse ühenduse piires uus ühtne CPA, et tagada vastavus tegeliku majanduse olukorra ning siseriiklike, ühenduse ja rahvusvaheliste klassifikaatorite ning seeläbi siseriikliku, ühenduse ja rahvusvahelise statistika võrreldavuse vahel.

2.   Käesoleva määruse tähenduses on tooted majandustegevuse tulemus, kas kaubad või teenused.

3.   Käesolevat määrust kohaldatakse üksnes statistilistel eesmärkidel klassifitseerimiseks.

Artikkel 2

CPA tasemed ja struktuur

1.   CPA koosneb järgmisest:

a)

esimene tase, mis sisaldab tähestikulise koodi alusel eristatavaid rubriike (jaod);

b)

teine tase, mis sisaldab kahekohalise arvkoodi alusel eristatavaid rubriike (osad);

c)

kolmas tase, mis sisaldab kolmekohalise arvkoodi alusel eristatavaid rubriike (grupid);

d)

neljas tase, mis sisaldab neljakohalise arvkoodi alusel eristatavaid rubriike (klassid);

e)

viies tase, mis sisaldab viiekohalise arvkoodi alusel eristatavaid rubriike (rühmad), ja

f)

kuues tase, mis sisaldab kuuekohalise arvkoodi alusel eristatavaid rubriike (alamrühmad).

2.   CPA on esitatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 3

CPA kasutamine

Komisjon kasutab CPAd kõigi statistiliste andmete puhul, kus tooteid klassifitseeritakse tegevusalade järgi.

Artikkel 4

Riiklikud tegevusaladel põhinevad toodete statistilised klassifikaatorid

1.   Liikmesriigid võivad koostada CPA alamrühmadest lähtuvalt üldisi või üksikasjalikke, siseriiklikke, spetsiifilisi või funktsionaalseid kohandusi.

2.   Need klassifikaatorid on CPAga seotud järgmiste reeglite kohaselt:

a)

klassifikaatorid, mis on üldisemad kui CPA, peavad sisaldama CPA alamrühmade täpseid kokkuvõtteid;

b)

klassifikaatorid, mis on üksikasjalikumad kui CPA, peavad sisaldama rubriike, mis sisalduvad täielikult CPA alamrühmades.

Käesolevas lõikes kehtestatud korras tuletatud klassifikaatorites võib kasutada eraldi koodisüsteemi.

3.   Liikmesriigid võivad kasutada CPA põhjal koostatud siseriiklikku majanduslikel tegevusaladel põhinevat toodete klassifikaatorit. Sellisel juhul peavad nad esitama komisjonile oma siseriiklikku klassifikaatorit kirjeldava eelnõu. Komisjon kontrollib kolme kuu jooksul alates eelnõu saamisest kavandatava siseriikliku klassifikaatori vastavust lõikele 2 ja edastab selle teadmiseks teistele liikmesriikidele. Liikmesriikide siseriiklikud klassifikaatorid sisaldavad siseriikliku klassifikaatori ja CPA vahelist vastavustabelit.

Artikkel 5

Komisjoni tegevus

Komisjon tagab koostöös liikmesriikidega CPA levitamise, säilimise ja arendamise eelkõige järgmise tegevuse kaudu:

a)

koostab, ajakohastab ja avaldab selgitavad märkused CPA kohta;

b)

koostab ja avaldab CPA kohaldamise juhised;

c)

avaldab järgmised vastavustabelid: CPA uue versiooni ja eelmise versiooni vaheline vastavustabel; CPA eelmise versiooni ja uue versiooni vaheline vastavustabel; CPA ja nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) (5) I lisas toodud koondnomenklatuuri (KN) vaheline vastavustabel;

d)

suurendab kooskõla teiste klassifikaatoritega.

Artikkel 6

Rakendusmeetmed

1.   Järgmised meetmed, mille eesmärk on rakendada ja ajakohastada käesolevat määrust, võetakse vastu vastavalt artikli 7 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusele:

a)

otsused, mida on vaja teha, juhul kui CPA rakendamisel tekivad probleemid, sealhulgas uue toote lisamisel teatavasse klassi;

b)

tehnilised meetmed, millega tagatakse täielikult koordineeritud üleminek CPA eelmiselt versioonilt.

2.   Järgmised meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 7 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele:

a)

CPA muudatused, mille eesmärk on võtta arvesse tehnoloogia või majanduse arengut;

b)

CPA muudatused, mille eesmärk on tagada vastavus teiste majanduslike ja sotsiaalsete klassifikaatoritega.

3.   Tuleb arvestada põhimõtet, et CPA ajakohastamisest tulenev kasu peab ületama selle tagajärjel tekkivaid kulusid ning et lisakulud ja koormus jääksid mõistlikesse piiridesse.

Artikkel 7

Komitee

1.   Komisjoni abistab statistikaprogrammi komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Artikkel 8

Määruse (EMÜ) nr 3696/93 kehtetuks tunnistamine

Määrus (EMÜ) nr 3696/93 tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2008.

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 23. aprill 2008

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

J. LENARČIČ


(1)  Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 14. veebruari 2008. aasta otsus.

(2)  EÜT L 342, 31.12.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(3)  EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.

(4)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

(5)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 360/2008 (ELT L 111, 23.4.2008, lk 9).


LISA

CPA 2008

((*) osa)

Kood

Rubriik

CPC 2. versioon

A

PÕLLUMAJANDUS-, METSANDUS- JA KALANDUSTOOTED

 

01

Põllumajandus- ja jahindustooted ning nendega seotud teenused

 

01.1

Üheaastased põllukultuurid

 

01.11

Teraviljad (v.a riis), kaunviljad ja õlitaime seemned

 

01.11.1

Nisu

 

01.11.11

Kõva nisu

01111 (*)

01112 (*)

01.11.12

Nisu, v.a kõva nisu

01111 (*)

01112 (*)

01.11.2

Mais

 

01.11.20

Mais

01121

01122

01.11.3

Oder, rukis ja kaer

 

01.11.31

Oder

01151

01152

01.11.32

Rukis

01161

01162

01.11.33

Kaer

01171

01172

01.11.4

Sorgo, hirss ja muud teraviljad

 

01.11.41

Sorgo

01141

01142

01.11.42

Hirss

01181

01182

01.11.49

Muud teraviljad

01190

01.11.5

Teraviljapõhk ja terakestad

 

01.11.50

Teraviljapõhk ja terakestad

01913

01.11.6

Värsked kaunviljad

 

01.11.61

Värsked oad

01241

01.11.62

Värsked herned

01242

01.11.69

Muud värsked kaunviljad

01249

01.11.7

Kuivatatud kaunviljad

 

01.11.71

Kuivatatud oad

01701

01.11.72

Kuivatatud põldoad

01702

01.11.73

Kuivatatud kikerherned

01703

01.11.74

Kuivatatud läätsed

01704

01.11.75

Kuivatatud herned

01705

01.11.79

Kaunviljad (kuivatatud kaunviljad), mujal klassifitseerimata

01709

01.11.8

Sojaoad, maapähklid ja puuvillapõõsa seemned

 

01.11.81

Sojaoad

01411

01412

01.11.82

Koorimata maapähklid

01421

01422

01.11.83

Kooritud maapähklid

21421

01.11.84

Puuvillapõõsa seemned

01431

01432

01.11.9

Muud õlitaime seemned

 

01.11.91

Linaseemned

01441

01.11.92

Sinepiseemned

01442

01.11.93

Rapsi- või rüpsiseemned

01443

01.11.94

Seesamiseemned

01444

01.11.95

Päevalilleseemned

01445

01.11.99

Mujal klassifitseerimata õlitaime seemned

01446

01449

01.12

Koorimata riis

 

01.12.1

Koorimata riis

 

01.12.10

Koorimata riis

01131

01132

01.13

Köögiviljad ja melonid, juur- ja mugulviljad

 

01.13.1

Leht- või varsköögiviljad

 

01.13.11

Spargel

01211

01.13.12

Kapsas

01212

01.13.13

Lillkapsas ja brokoli (spargelkapsas)

01213

01.13.14

Salat

01214 (*)

01.13.15

Sigur

01214 (*)

01.13.16

Spinat

01215

01.13.17

Artišokk

01216

01.13.19

Muud leht- või varsköögiviljad

01219

01.13.2

Melonid

 

01.13.21

Arbuusid

01221

01.13.29

Muud melonid

01229

01.13.3

Muud viliköögiviljad

 

01.13.31

Värske vürtspaprika (tšillipaprika) ja maguspaprika (ainult Capsicum)

01231

01.13.32

Kurk ja kornišon

01232

01.13.33

Munataim (baklažaan)

01233

01.13.34

Tomat

01234

01.13.39

Mujal klassifitseerimata viliköögiviljad

01235

01239

01.13.4

Juurviljad, sibul- või mugulköögiviljad

 

01.13.41

Porgand ja naeris

01251

01.13.42

Küüslauk

01252

01.13.43

Sibul

01253

01.13.44

Porrulauk ja muud laugud

01254

01.13.49

Muud juurviljad, sibul- või mugulköögiviljad (vähese tärklise- või inuliinisisaldusega)

01259

01.13.5

Suure tärklise- või inuliinisisaldusega söödavad juurviljad ja mugulad

 

01.13.51

Kartul

01510

01.13.52

Bataat (maguskartul)

01591

01.13.53

Jahumaniokk (kassava)

01592

01.13.59

Muud suure tärklise- või inuliinisisaldusega söödavad juurviljad ja mugulad

01593

01599

01.13.6

Köögiviljade seemned, v.a suhkrupeediseemned

 

01.13.60

Köögiviljade seemned, v.a suhkrupeediseemned

01260

01.13.7

Suhkrupeet ja suhkrupeediseemned

 

01.13.71

Suhkrupeet

01801

01.13.72

Suhkrupeediseemned

01803

01.13.8

Seened ja trühvlid

 

01.13.80

Seened ja trühvlid

01270

01.13.9

Mujal klassifitseerimata värsked köögiviljad

 

01.13.90

Mujal klassifitseerimata värsked köögiviljad

01290

01.14

Suhkruroog

 

01.14.1

Suhkruroog

 

01.14.10

Suhkruroog

01802

01809

01.15

Töötlemata tubakas

 

01.15.1

Töötlemata tubakas

 

01.15.10

Töötlemata tubakas

01970

25010

01.16

Kiutaimed

 

01.16.1

Kiutaimed

 

01.16.11

Puuvill, kraasitud ja kraasimata

01921

01.16.12

Töötlemata või leotatud džuut, kanephibisk ja muud niintekstiilkiud, v.a lina, harilik kanep ja ramjee

01922

01.16.19

Lina, harilik kanep ja mujal klassifitseerimata töötlemata kiutaimed

01929

01.19

Muud üheaastased põllukultuurid

 

01.19.1

Söödataimed

 

01.19.10

Söödataimed

01911

01912

01919

01.19.2

Lõikelilled ja lillepungad; lilleseemned

 

01.19.21

Lõikelilled ja lillepungad

01962

01.19.22

Lilleseemned

01963

01.19.3

Peediseemned, söödataimede seemned; muu taimne toormaterjal

 

01.19.31

Peediseemned (v.a suhkrupeediseemned) ja söödataimede seemned

01940

01.19.39

Mujal klassifitseerimata taimne toormaterjal

01990

01.2

Mitmeaastased põllukultuurid

 

01.21

Viinamarjad

 

01.21.1

Viinamarjad

 

01.21.11

Lauaviinamarjad

01330 (*)

01.21.12

Muud värsked viinamarjad

01330 (*)

01.22

Troopilised ja subtroopilised puuviljad

 

01.22.1

Troopilised ja subtroopilised puuviljad

 

01.22.11

Avokaadod

01311

01.22.12

Banaanid, jahubanaanid jms

01312

01313

01.22.13

Datlid

01314

01.22.14

Viigimarjad

01315

01.22.19

Muud troopilised ja subtroopilised puuviljad

01316

01317

01318

01319

01.23

Tsitruselised

 

01.23.1

Tsitruselised

 

01.23.11

Pomelid ja greibid

01321

01.23.12

Sidrunid ja laimid

01322

01.23.13

Apelsinid

01323

01.23.14

Tangeriinid, mandariinid, klementiinid

01324

01.23.19

Muud tsitruselised

01329

01.24

Õunviljalised ja luuviljalised puuviljad

 

01.24.1

Õunad

 

01.24.10

Õunad

01351

01.24.2

Muud õunviljalised ja luuviljalised puuviljad

 

01.24.21

Pirnid

01352 (*)

01.24.22

Küdooniad

01352 (*)

01.24.23

Aprikoosid

01353

01.24.24

Kirsid

01354

01.24.25

Virsikud

01355 (*)

01.24.26

Nektariinid

01355 (*)

01.24.27

Ploomid

01356 (*)

01.24.28

Laukaploomid

01356 (*)

01.24.29

Muud mujal klassifitseerimata õunviljalised ja luuviljalised puuviljad

01359

01.25

Muud puuviljad, marjad ja pähklid

 

01.25.1

Marjad ja viljad perekonnast Vaccinium

 

01.25.11

Kiivid

01342

01.25.12

Vaarikad

01343

01.25.13

Maasikad

01344

01.25.19

Muud marjad, mujal klassifitseerimata marjad perekonnast Vaccinium

01341

01349

01.25.2

Puuviljaseemned

 

01.25.20

Puuviljaseemned

01360

01.25.3

Pähklid (v.a metsikud söödavad pähklid, maapähklid ja kookospähklid)

 

01.25.31

Mandlid

01371

21422

01.25.32

Kastanid

01373

21429 (*)

01.25.33

Sarapuupähklid

01374

21423

01.25.34

Pistaatsiapähklid

01375

21429 (*)

01.25.35

Kreeka pähklid

01376

21429 (*)

01.25.39

Muud pähklid (v.a metsikud söödavad pähklid, maapähklid ja kookospähklid)

01372

01377

01379

21424

21429 (*)

01.25.9

Muud mujal klassifitseerimata puuviljad ja marjad

 

01.25.90

Muud mujal klassifitseerimata puuviljad ja marjad

01391

01399

01.26

Õlitaimed

 

01.26.1

Oliivid

 

01.26.11

Lauaoliivid

01450 (*)

01.26.12

Oliiviõli valmistamiseks kasvatatavad oliivid

01450 (*)

01.26.2

Kookospähklid

 

01.26.20

Kookospähklid

01460

21429 (*)

01.26.9

Muud õlitaimed

 

01.26.90

Muud õlitaimed

01491

01499

01.27

Joogitaimed

 

01.27.1

Joogitaimed

 

01.27.11

Röstimata kohvioad

01610

01.27.12

Teepõõsa lehed

01620

01.27.13

Matepuu lehed

01630

01.27.14

Kakaooad

01640

01.28

Vürtsid, maitsetaimed, uimastavad taimed ja ravimtaimed

 

01.28.1

Töötlemata vürtsid

 

01.28.11

Töötlemata pipar (perekond Piper)

01651

01.28.12

Kuivatatud töötlemata tšillipaprika e vürtspaprika ja maguspaprika (perekond Capsicum)

01652

01.28.13

Töötlemata muskaatpähkel, muskaatõis ja kardemon

01653

01.28.14

Töötlemata aniis, tähtaniis, koriander, ristiköömen, köömen, apteegitill ja kadakamarjad

01654

01.28.15

Töötlemata kaneel

01655

01.28.16

Töötlemata nelk (terved varred)

01656

01.28.17

Kuivatatud töötlemata ingver

01657

01.28.18

Töötlemata vanill

01658

01.28.19

Muud töötlemata vürtsid

01690

01.28.2

Humal

 

01.28.20

Humal

01659

01.28.3

Peamiselt parfümeerias ja farmaatsias või insektitsiidide ja fungitsiididena vm samalaadsel otstarbel kasutatavad taimed

 

01.28.30

Peamiselt parfümeerias ja farmaatsias või insektitsiidide ja fungitsiididena vm samalaadsel otstarbel kasutatavad taimed

01930 (*)

01.29

Muud mitmeaastased taimed

 

01.29.1

Looduslik kautšuk

 

01.29.10

Looduslik kautšuk

01950

01.29.2

Maharaiutud jõulupuud

 

01.29.20

Maharaiutud jõulupuud

03241

01.29.3

Peamiselt punumiseks, täidiseks, polsterdamiseks, värvimiseks või parkimiseks kasutatav taimne materjal

 

01.29.30

Peamiselt punumiseks, täidiseks, polsterdamiseks, värvimiseks või parkimiseks kasutatav taimne materjal

03250

01.3

Istutusmaterjal: elustaimed, sibulad, mugulad ja juured, pistikud ja pookoksad; seeneniidistik

 

01.30

Istutusmaterjal: elustaimed, sibulad, mugulad ja juured, pistikud ja pookoksad; seeneniidistik

 

01.30.1

Istutusmaterjal: elustaimed, sibulad, mugulad ja juured, pistikud ja pookoksad; seeneniidistik

 

01.30.10

Istutusmaterjal: elustaimed, sibulad, mugulad ja juured, pistikud ja pookoksad; seeneniidistik

01961 (*)

01.4

Elusloomad ja loomsed saadused

 

01.41

Piimakari ja toorpiim

 

01.41.1

Piimakari

 

01.41.10

Piimakari

0211 (*)

01.41.2

Toorpiim

 

01.41.20

Toorpiim

0221

01.42

Muud elusveislased ja -pühvlid ning nende sperma

 

01.42.1

Muud elusveislased ja -pühvlid

 

01.42.11

Muud elusveislased ja -pühvlid, v.a vasikad

0211 (*)

01.42.12

Veislaste ja -pühvlite vasikad

0211 (*)

01.42.2

Veislaste ja pühvlite sperma

 

01.42.20

Veislaste ja pühvlite sperma

02411

01.43

Elushobused ja muud -hobuslased

 

01.43.1

Elushobused ja muud -hobuslased

 

01.43.10

Elushobused ja muud -hobuslased

02130

01.44

Eluskaamelid ja -kaamellased

 

01.44.1

Eluskaamelid ja -kaamellased

 

01.44.10

Eluskaamelid ja -kaamellased

02121

01.45

Eluslambad ja -kitsed; lamba ja kitse toorpiim ning pügatud vill

 

01.45.1

Eluslambad ja -kitsed

 

01.45.11

Eluslambad

02122

01.45.12

Eluskitsed

02123

01.45.2

Lamba ja kitse toorpiim

 

01.45.21

Lamba toorpiim

02291

01.45.22

Kitse toorpiim

02292

01.45.3

Pügatud, pesemata lamba- ja kitsevill, sh enne pügamist pestud vill

 

01.45.30

Pügatud, pesemata lamba- ja kitsevill, sh enne pügamist pestud vill

02941

01.46

Elussead

 

01.46.1

Elussead

 

01.46.10

Elussead

02140

01.47

Eluskodulinnud ja nende munad

 

01.47.1

Eluskodulinnud

 

01.47.11

Eluskanad

02151

01.47.12

Eluskalkunid

02152

01.47.13

Elushaned

02153

01.47.14

Eluspardid ja -pärlkanad

02154

02155

01.47.2

Värsked koorega munad

 

01.47.21

Värsked koorega kanamunad

02310

01.47.22

Muude lindude värsked koorega munad

02320

01.47.23

Haudemunad

02330

01.49

Muud põllumajandusloomad ja loomsed saadused

 

01.49.1

Muud elusad põllumajandusloomad

 

01.49.11

Eluskoduküülikud

02191

01.49.12

Mujal klassifitseerimata tehistingimustes peetavad linnud

02193

02194

01.49.13

Tehistingimustes peetavad elusad roomajad (sh maod ja kilpkonnad)

02195

01.49.19

Mujal klassifitseerimata elusad tehistingimustes peetavad loomad

02129

02192

02196

02199

01.49.2

Muud loomsed saadused

 

01.49.21

Naturaalne mesi

02910

01.49.22

Mujal klassifitseerimata toorpiim

02293

02299

01.49.23

Teod, elusad, värsked, jahutatud, külmutatud, kuivatatud, soolatud või soolvees, v.a meriteod

02920

01.49.24

Mujal klassifitseerimata söödavad loomakasvatussaadused

02930

01.49.25

Lahtihaspeldamiseks sobivad siidiussikookonid

02944

01.49.26

Rafineerimata või rafineeritud, värvimata või värvitud putukavaha ja spermatseet

02960

01.49.27

Loomaembrüod aretuseks

02419

02420

01.49.28

Mujal klassifitseerimata mittesöödavad loomakasvatussaadused

02943

01.49.3

Toorkarusnahad ja mitmesugused toornahad

 

01.49.31

Toorkarusnahad, v.a tallenahad

02955 (*)

01.49.32

Talletoornahad

02955 (*)

01.49.39

Mujal klassifitseerimata toornahad (värsked või konserveeritud, kuid edasise töötluseta)

02959

01.6

Taime- ja loomakasvatuse abistavad teenused (v.a veterinaarteenused)

 

01.61

Taimekasvatuse abistavad teenused

 

01.61.1

Taimekasvatuse abistavad teenused

 

01.61.10

Taimekasvatuse abistavad teenused

86119

01.62

Loomakasvatuse abistavad teenused

 

01.62.1

Loomakasvatuse abistavad teenused

 

01.62.10

Loomakasvatuse abistavad teenused

86121

01.63

Saagikoristusjärgsed teenused

 

01.63.1

Saagikoristusjärgsed teenused

 

01.63.10

Saagikoristusjärgsed teenused

86111

01.64

Seemnete töötlemise teenused paljundamiseks

 

01.64.1

Seemnete töötlemise teenused paljundamiseks

 

01.64.10

Seemnete töötlemise teenused paljundamiseks

86112

01.7

Jahipidamine, püünisjaht ja nendega seotud teenused

 

01.70

Jahipidamine, püünisjaht ja nendega seotud teenused

 

01.70.1

Jahipidamine, püünisjaht ja nendega seotud teenused

 

01.70.10

Jahipidamine, püünisjaht ja nendega seotud teenused

86130

02

Metsasaadused ja metsaraie tooted ning nendega seotud teenused

 

02.1

Metsataimlate teenused

 

02.10

Metsataimlate teenused

 

02.10.1

Metsapuude istikud; metsapuude seemned

 

02.10.11

Metsapuude istikud

01961 (*)

02.10.12

Metsapuude seemned

01360

02.10.2

Metsataimlate teenused

 

02.10.20

Metsataimlate teenused

86140 (*)

02.10.3

Metsapuud

 

02.10.30

Metsapuud

03300

02.2

Toorpuit

 

02.20

Toorpuit

 

02.20.1

Toorpuit

 

02.20.11

Okaspuupalgid

03110

02.20.12

Lehtpuupalgid, v.a troopikapuude palgid

03120 (*)

02.20.13

Troopikapuude palgid

03120 (*)

02.20.14

Küttepuit

03130 (*)

02.3

Looduslikud materjalid, v.a puit

 

02.30

Looduslikud materjalid, v.a puit

 

02.30.1

Looduslik kummivaik

 

02.30.11

Balaata, gutapertš, guajuula, tšikle jms looduslik kummivaik

03211

02.30.12

Šellak, palsam ja muu looduslik kummivaik ja vaik

03219

02.30.2

Töötlemata või esmatöödeldud looduslik kork

 

02.30.20

Töötlemata või esmatöödeldud looduslik kork

03220

02.30.3

Kaunistuseks sobivad taimeosad, kõrrelised heintaimed, sammal ja samblikud

 

02.30.30

Kaunistuseks sobivad taimeosad, kõrrelised heintaimed, sammal ja samblikud

03249

02.30.4

Söödavad loodussaadused

 

02.30.40

Söödavad loodussaadused

03230

02.4

Metsanduse abistavad teenused

 

02.40

Metsanduse abistavad teenused

 

02.40.1

Metsanduse abistavad teenused

 

02.40.10

Metsanduse abistavad teenused

86140 (*)

03

Kala ja muud kalandustooted; vesiviljelustooted; kalanduse abistavad teenused

 

03.0

Kala ja muud kalandustooted; vesiviljelustooted; kalanduse abistavad teenused

 

03.00

Kala ja muud kalandustooted; vesiviljelustooted; kalanduse abistavad teenused

 

03.00.1

Eluskalad

 

03.00.11

Elusad dekoratiivkalad

04111

03.00.12

Elusad mereveekalad, v.a kasvandustest

04119 (*)

03.00.13

Elusad mageveekalad, v.a kasvandustest

04119 (*)

03.00.14

Kasvanduste elusad mereveekalad

04119 (*)

03.00.15

Kasvanduste elusad mageveekalad

04119 (*)

03.00.2

Värske või jahutatud kala

 

03.00.21

Värsked või jahutatud mereveekalad

04120 (*)

03.00.22

Värsked või jahutatud mageveekalad, v.a kasvandustest

04120 (*)

03.00.23

Värsked või jahutatud mereveekalad, kasvandustest

04120 (*)

03.00.24

Värsked või jahutatud mageveekalad, kasvandustest

04120 (*)

03.00.3

Koorikloomad, külmutamata

 

03.00.31

Külmutamata looduslikes vetes elutsevad koorikloomad

04210 (*)

03.00.32

Külmutamata kasvanduste koorikloomad

04210 (*)

03.00.4

Molluskid ning muud veeselgrootud, elusad, värsked või jahutatud

 

03.00.41

Looduslikes vetes elutsevad austrid, elusad, värsked või jahutatud

04220 (*)

03.00.42

Muud looduslikes vetes elutsevad molluskid ja veeselgrootud, elusad, värsked või jahutatud

0429 (*)

03.00.43

Kasvanduste austrid, elusad, värsked või jahutatud

04220 (*)

03.00.44

Muud kasvanduste molluskid ja veeselgrootud, elusad, värsked või jahutatud

0429 (*)

03.00.5

Töötlemata pärlid

 

03.00.51

Looduslikud töötlemata pärlid

38210 (*)

03.00.52

Kultiveeritud töötlemata pärlid

38210 (*)

03.00.6

Muud veetaimed, -loomad ja nende saadused

 

03.00.61

Korallid jms saadused, molluskite, koorikloomade ja okasnahksete koorikkestad, seepia luukestad

04910

03.00.62

Looduslikud loomsed käsnad

04920 (*)

03.00.63

Looduslikud merevetikad ja muud vetikad

04930 (*)

03.00.64

Kasvanduste merevetikad ja muud vetikad

04930 (*)

03.00.69

Muud mujal klassifitseerimata veetaimed, -loomad ja nende saadused

0 (*)

03.00.7

Kalanduse ja vesiviljeluse abistavad teenused

 

03.00.71

Kalanduse abistavad teenused

86150 (*)

03.00.72

Vesiviljeluse abistavad teenused

86150 (*)

B

MÄETÖÖSTUS

 

05

Kivisüsi ja pruunsüsi

 

05.1

Kivisüsi

 

05.10

Kivisüsi

 

05.10.1

Kivisüsi

 

05.10.10

Kivisüsi

11010

05.2

Pruunsüsi

 

05.20

Pruunsüsi

 

05.20.1

Pruunsüsi

 

05.20.10

Pruunsüsi

11030 (*)

06

Toornafta ja maagaas

 

06.1

Toornafta

 

06.10

Toornafta

 

06.10.1

Naftatoorõlid ja bituminoossetest mineraalidest toodetud toorõlid

 

06.10.10

Naftatoorõlid ja bituminoossetest mineraalidest toodetud toorõlid

12010

06.10.2

Bituumenkilt või põlevkivi ja õliliivad

 

06.10.20

Bituumenkilt või põlevkivi ja õliliivad

12030

06.2

Maagaas veeldatud või gaasilises olekus

 

06.20

Maagaas veeldatud või gaasilises olekus

 

06.20.1

Maagaas veeldatud või gaasilises olekus

 

06.20.10

Maagaas veeldatud või gaasilises olekus

12020

07

Metallimaagid

 

07.1

Rauamaagid

 

07.10

Rauamaagid

 

07.10.1

Rauamaagid

 

07.10.10

Rauamaagid

14100

07.2

Mitteraudmetallide maagid

 

07.21

Uraani- ja tooriumimaagid

 

07.21.1

Uraani- ja tooriumimaagid

 

07.21.10

Uraani- ja tooriumimaagid

13000

07.29

Muud mitteraudmetallide maagid

 

07.29.1

Muud mitteraudmetallide maagid ja kontsentraadid

 

07.29.11

Vasemaagid ja -kontsentraadid

14210

07.29.12

Niklimaagid ja -kontsentraadid

14220

07.29.13

Alumiiniumimaagid ja -kontsentraadid

14230

07.29.14

Väärismetallimaagid ja -kontsentraadid

14240

07.29.15

Plii-, tsingi- ja tinamaagid ning -kontsentraadid

14290 (*)

07.29.19

Muud mujal klassifitseerimata mitteraudmetallide maagid ja kontsentraadid

14290 (*)

08

Muud kaevandussaadused

 

08.1

Kivi, liiv ja savi

 

08.11

Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kips, kriit ja kiltkivi

 

08.11.1

Dekoratiiv- ja ehituskivi

 

08.11.11

Marmor ja muu lubjasisaldusega dekoratiiv- või ehituskivi

15120

08.11.12

Graniit, liivakivi ja muu dekoratiiv- või ehituskivi

15130

08.11.2

Lubjakivi ja kips

 

08.11.20

Lubjakivi ja kips

15200

08.11.3

Kriit ja dolomiit

 

08.11.30

Kriit ja dolomiit

16330

08.11.4

Kiltkivi

 

08.11.40

Kiltkivi

15110

08.12

Kruus, liiv, savi ja kaoliin

 

08.12.1

Kruus ja liiv

 

08.12.11

Looduslikud liivad

15310

08.12.12

Kivigraanulid, -puru ja -pulber; veeris, kruus

15320 (*)

08.12.13

Ehituses kasutatav räbust vm tööstusjäätmetest killustikkate, mis sisaldab või ei sisalda veeriseid, kruusa, klibu ja ränikivi

15320 (*)

08.12.2

Savi ja kaoliin

 

08.12.21

Kaoliin ja muu kaoliinsavi

15400 (*)

08.12.22

Muu savi, andalusiit, küantiit ja sillimaniit; mulliit; šamott- ja dinasmullad

15400 (*)

08.9

Muud mujal klassifitseerimata kaevandussaadused

 

08.91

Mineraalid kemikaalide ja väetiste tootmiseks

 

08.91.1

Mineraalid kemikaalide ja väetiste tootmiseks

 

08.91.11

Looduslikud kaltsium- või alumiiniumkaltsiumfosfaadid

16110

08.91.12

Põletamata püriidid; toorväävel või rafineerimata väävel

16120

08.91.19

Muud mineraalid kemikaalide ja väetiste tootmiseks

16190 (*)

08.92

Turvas

 

08.92.1

Turvas

 

08.92.10

Turvas

11040 (*)

08.93

Sool ja puhas naatriumkloriid; merevesi

 

08.93.1

Sool ja puhas naatriumkloriid; merevesi

 

08.93.10

Sool ja puhas naatriumkloriid; merevesi

16200 (*)

08.99

Muud mujal klassifitseerimata kaevandussaadused

 

08.99.1

Looduslik bituumen ja asfalt; asfaltiidid ja asfaltkivimid

 

08.99.10

Looduslik bituumen ja asfalt; asfaltiidid ja asfaltkivimid

15330

08.99.2

Vääris- ja poolvääriskivid; töötlemata või üksnes lahtisaetud või jämedalt eeltöödeldud tehisteemandid; pimsskivi; smirgel; looduslik korund, looduslik granaat ja muud looduslikud abrasiivid; muud mineraalid

 

08.99.21

Töötlemata või üksnes lahtisaetud või jämedalt töödeldud vääris- ja poolvääriskivid (v.a tehisteemandid)

16310

08.99.22

Töötlemata või üksnes lahtisaetud või jämedalt eeltöödeldud tehisteemandid; pimsskivi; smirgel; looduslik korund, looduslik granaat ja muud looduslikud abrasiivid

16320

08.99.29

Muud mineraalid

16390

09

Kaevandamist abistavad teenused

 

09.1

Nafta- ja maagaasitootmise abistavad teenused

 

09.10

Nafta- ja maagaasitootmise abistavad teenused

 

09.10.1

Nafta- ja maagaasitootmise abistavad teenused

 

09.10.11

Nafta- ja maagaasitootmisega seotud puurimisteenused

86211 (*)

09.10.12

Nafta- ja maagaasitootmisega seotud puurtorni püstitamise, remontimise ja lahtivõtmise teenused ning nendega seotud abistavad teenused

86211 (*)

09.10.13

Maagaasi veeldamise ja taasgaasistamise teenused transpordiks

86211 (*)

09.9

Muud kaevandamise abistavad teenused

 

09.90

Muud kaevandamise abistavad teenused

 

09.90.1

Muud kaevandamise abistavad teenused

 

09.90.11

Kivisöe kaevandamise abistavad teenused

86219 (*)

09.90.19

Muud mujal klassifitseerimata kaevandamise abistavad teenused

86219 (*)

C

VALMISTOOTED

 

10

Toiduained

 

10.1

Konserveeritud liha ja lihatooted

 

10.11

Töödeldud ja konserveeritud liha

 

10.11.1

Värske või jahutatud veise-, sea-, lamba-, kitse-, hobuse- ja muude hobuslaste liha

 

10.11.11

Värske või jahutatud veiseliha

21111

21112

10.11.12

Värske või jahutatud sealiha

21113

10.11.13

Värske või jahutatud lambaliha

21115

10.11.14

Värske või jahutatud kitseliha

21116

10.11.15

Värske või jahutatud hobuse- ja muude hobuslaste liha

21118

10.11.2

Värske või jahutatud veise, sea, lamba, kitse, hobuse ja muude hobuslaste söödav rups

 

10.11.20

Värske või jahutatud veise, sea, lamba, kitse, hobuse ja muude hobuslaste söödav rups

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

10.11.3

Külmutatud liha ning söödav rups; muu liha ning söödav rups

 

10.11.31

Külmutatud veiseliha

21131

21132

10.11.32

Külmutatud sealiha

21133

10.11.33

Külmutatud lambaliha

21135

10.11.34

Külmutatud kitseliha

21136

10.11.35

Külmutatud hobuse- ja muude hobuslaste liha

21138

10.11.39

Muu värske, jahutatud või külmutatud liha ning söödav rups

21114

21117

21119

21134

21137

21139

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

21159

21190

10.11.4

Kitsevill ning veislaste ja hobuslaste, lammaste ja kitsede toornahad

 

10.11.41

Pesemata kitsevill, sh enne eemaldamist pestud kitsevill

02942

10.11.42

Veislaste või hobuslaste terved toornahad

02951

10.11.43

Muud veislaste või hobuslaste toornahad

02952

10.11.44

Lammaste või tallede toornahad

02953

10.11.45

Kitsede või kitsetallede toornahad

02954

10.11.5

Veise-, lamba-, kitse- või searasv

 

10.11.50

Veise-, lamba-, kitse- või searasv

21511 (*)

21512

21513

21514

21515

21519 (*)

21521

10.11.6

Inimtoiduks kõlbmatu toorrups

 

10.11.60

Inimtoiduks kõlbmatu toorrups

39110 (*)

10.11.9

Liha tootmise ja konserveerimisega seotud allhanked

 

10.11.99

Liha tootmise ja konserveerimisega seotud allhanked

88111 (*)

10.12

Töödeldud ja konserveeritud kodulinnuliha

 

10.12.1

Värske ja jahutatud kodulinnuliha

 

10.12.10

Värske ja jahutatud kodulinnuliha

21121

21122

21123

21124

21125

10.12.2

Külmutatud kodulinnuliha

 

10.12.20

Külmutatud kodulinnuliha

21141

21142

21143

21144

21149

10.12.3

Kodulinnurasv

 

10.12.30

Kodulinnurasv

21511 (*)

21522

10.12.4

Kodulinnu söödav rups

 

10.12.40

Kodulinnu söödav rups

21160

10.12.5

Suled ja sulgedega linnunahad

 

10.12.50

Suled ja sulgedega linnunahad

39110 (*)

10.12.9

Kodulinnuliha töötlemise ja konserveerimisega seotud allhanked

 

10.12.99

Kodulinnuliha töötlemise ja konserveerimisega seotud allhanked

88111 (*)

10.13

Liha- ja kodulinnulihatooted

 

10.13.1

Liha-, rupsi- või veretooted ja -konservid

 

10.13.11

Soolatud, kuivatatud või suitsutatud sealiha ja selle jaotustükid (peekon ja sink)

21171

10.13.12

Soolatud, kuivatatud või suitsutatud veiseliha

21172

10.13.13

Muu soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud liha ja söödav rups (v.a sea- ja veiseliha); toiduks kasutatav liha- või rupsijahu või -pulber

21173

10.13.14

Vorstid jms liha-, rupsi- või veretooted

21174

10.13.15

Muu töödeldud ja konserveeritud liha, rups või veri, v.a valmis liha- ja rupsitoidud

21179

10.13.16

Inimtoiduks kõlbmatu lihajahu, -pulber ja -graanulid; rasvakõrned

21181

21182

21183

21184

21185

21186

21187

21188

21189

10.13.9

Lihatoodete tootmisega seotud kuumtöötlemine jm töötlemisteenused; liha- ja kodulinnulihatoodete tootmisega seotud allhanked

 

10.13.91

Lihatoodete tootmisega seotud kuumtöötlemine jm töötlemisteenused

88111 (*)

10.13.99

Liha- ja kodulinnulihatoodete tootmisega seotud allhanked

88111 (*)

10.2

Töödeldud ja konserveeritud kala, koorikloomad ja molluskid

 

10.20

Töödeldud ja konserveeritud kala, koorikloomad ja molluskid

 

10.20.1

Värske, jahutatud või külmutatud kala

 

10.20.11

Värske või jahutatud kalafilee ja muu kalaliha (hakitud või hakkimata)

21221

10.20.12

Värske või jahutatud kalamaks, -mari ja -niisk

21225

10.20.13

Külmutatud kala

21210

10.20.14

Külmutatud kalafilee

21222

10.20.15

Külmutatud kalaliha (hakitud või hakkimata)

21223

10.20.16

Külmutatud kalamaks, -mari ja -niisk

21226

10.20.2

Muul viisil töödeldud või konserveeritud kala; kaaviar ja kaaviariasendajad

 

10.20.21

Kuivatatud, soolatud või soolvees, kuid mitte suitsutatud kalafilee

21224

10.20.22

Kuivatatud, soolatud või soolvees kalamaks, -mari ja -niisk; inimtoiduks kõlblik kalajahu, -pulber või -graanulid

21227

21233 (*)

10.20.23

Kuivatatud, soolatud või soolamata või soolvees kala

21231

10.20.24

Suitsukala, sh suitsutatud kalafilee

21232

10.20.25

Muul viisil töödeldud või konserveeritud kala, v.a kalavalmistoidud

21242 (*)

10.20.26

Kaaviar ja kaaviariasendajad

21243

10.20.3

Külmutatud, konserveeritud või muul viisil töödeldud koorikloomad, molluskid ja muud veeselgrootud

 

10.20.31

Külmutatud koorikloomad

21250

10.20.32

Külmutatud, kuivatatud, soolatud või soolvees, suitsutatud molluskid

21261

10.20.33

Külmutatud, kuivatatud, soolatud või soolvees, suitsutatud muud veeselgrootud

21269

10.20.34

Muul viisil töödeldud või konserveeritud koorikloomad; muul viisil töödeldud või konserveeritud molluskid ja muud veeselgrootud

21270

21280

10.20.4

Inimtoiduks kõlbmatud kala-, koorikloomade või muude veeselgrootute pulber, jahu ja graanulid ning muud mujal klassifitseerimata tooted kalast, koorikloomadest ja muudest veeselgrootutest

 

10.20.41

Inimtoiduks kõlbmatud kala-, koorikloomade ja muude selgrootute pulber, jahu ja graanulid

21291

10.20.42

Muud mujal klassifitseerimata inimtoiduks kõlbmatud kalast, koorikloomadest ja muudest selgrootutest saadud tooted

21299

10.20.9

Kalatoodete suitsutamise ning muud konserveerimise ja töötlemisega seotud teenused; kala, koorikloomade ja molluskite töötlemise ja konserveerimisega seotud allhanked

 

10.20.91

Kalatoodete suitsutamise ning muud konserveerimise ja töötlemisega seotud teenused

88111 (*)

10.20.99

Kala, koorikloomade ja molluskite töötlemise ja konserveerimisega seotud allhanked

88111 (*)

10.3

Töödeldud ja konserveeritud puu- ja köögivili

 

10.31

Töödeldud ja konserveeritud kartul

 

10.31.1

Töödeldud ja konserveeritud kartul

 

10.31.11

Külmutatud kartul

21313

10.31.12

Kuivatatud kartul, ka tükeldatult või viilutatult, muul viisil töötlemata

21393 (*)

10.31.13

Kuivatatud kartulist valmistatud pulber, jahu, helbed, graanulid

21392

10.31.14

Töödeldud või konserveeritud kartul

21323 (*)

10.31.9

Kartulite ja kartulitoodete tootmisega seotud kuumtöötlemine jm töötlemisteenused; kartuli töötlemise ja konserveerimisega seotud allhanked

 

10.31.91

Kartulite ja kartulitoodete tootmisega seotud kuumtöötlemine jm töötlemisteenused

88111 (*)

10.31.99

Kartuli töötlemise ja konserveerimisega seotud allhanked

88111 (*)

10.32

Puu- ja köögiviljamahlad

 

10.32.1

Puu- ja köögiviljamahlad

 

10.32.11

Tomatimahl

21331

10.32.12

Apelsinimahl

21431

10.32.13

Greibimahl

21432

10.32.14

Ananassimahl

21433

10.32.15

Viinamarjamahl

21434

10.32.16

Õunamahl

21435

10.32.17

Puu- ja köögiviljamahlasegud

21339

10.32.19

Muud puu- ja köögiviljamahlad

21439

10.32.9

Puu- ja köögiviljamahlade tootmisega seotud allhanked

 

10.32.99

Puu- ja köögiviljamahlade tootmisega seotud allhanked

88111 (*)

10.39

Muul viisil töödeldud ja konserveeritud puu- ja köögiviljad

 

10.39.1

Töödeldud ja konserveeritud köögiviljad, v.a kartul

 

10.39.11

Külmutatud köögiviljad

21311

21312

21319

10.39.12

Lühiajaliselt konserveeritud köögiviljad

21399 (*)

10.39.13

Kuivatatud köögiviljad

21393 (*)

10.39.14

Tükeldatud ja pakendatud köögiviljad ja puuviljad

0 (*)

10.39.15

Äädikata või äädikhappeta konserveeritud oad, v.a köögiviljast valmistatud valmistoidud

21321

10.39.16

Äädikata või äädikhappeta konserveeritud herned, v.a köögiviljast valmistatud valmistoidud

21322

10.39.17

Muud äädikata või äädikhappeta konserveeritud köögiviljad (v.a kartul), v.a köögiviljast valmistatud valmistoidud

21329 (*)

21399

10.39.18

Äädikaga või äädikhappega konserveeritud või muul viisil töödeldud köögiviljad (v.a kartul), puuviljad, pähklid ja muud söödavad taimeosad

21394

10.39.2

Töödeldud ja konserveeritud puuvili ja pähklid

 

10.39.21

Kuumtöötlemata või kuumtöödeldud külmutatud puuvili ja pähklid

21493

10.39.22

Keedised, puuviljatarretised, puuvilja- või pähklipüreed ja -pastad

21494

10.39.23

Röstitud, soolatud või muul viisil töödeldud pähklid, maapähklid

21495

10.39.24

Lühiajaliselt konserveeritud puuvili ja pähklid, kohe tarvitamiseks kõlbmatud

21496

10.39.25

Muu konserveeritud või muul viisil töödeldud puuvili

21411

21412

21419

21491

21492

10.39.3

Taimse tooraine töötlemise jäätmed, jäägid ja kõrvalsaadused

 

10.39.30

Taimse tooraine töötlemise jäätmed, jäägid ja kõrvalsaadused

39120 (*)

10.39.9

Puu- ja köögivilja konserveerimisega seotud kuumtöötlemis- jm töötlemisteenused; puu- ja köögivilja töötlemise ja konserveerimisega seotud allhanked

 

10.39.91

Puu- ja köögivilja konserveerimisega seotud kuumtöötlemis- jm töötlemisteenused

88111 (*)

10.39.99

Puu- ja köögivilja töötlemise ja konserveerimisega seotud allhanked

88111 (*)

10.4

Loomsed ja taimsed õlid ning rasvad

 

10.41

Õlid ja rasvad

 

10.41.1

Loomsed toorõlid ja -rasvad ja nende fraktsioonid

 

10.41.11

Emulgeerimata, segamata või muul viisil töötlemata rasvasteariin, rasvaõli, oleosteariin, oleoõli ja küünla- või seebirasv

21529 (*)

10.41.12

Kala- ja veeimetajate -rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid

21524

21525

21526

10.41.19

Muud rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata loomsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid

21519 (*)

21523

21529 (*)

10.41.2

Taimsed toorõlid

 

10.41.21

Rafineerimata sojaõli

21531

10.41.22

Maapähklitoorõli

21532

10.41.23

Oliivitoorõli

21537

10.41.24

Päevalilleseemnetoorõli

21533

10.41.25

Puuvillapõõsa seemne toorõli

21538

10.41.26

Rapsi-, rüpsi- ja sinepitoorõli

21534

10.41.27

Palmitoorõli

21535

10.41.28

Kookospähklitoorõli

21536

10.41.29

Muud taimsed toorõlid

21539 (*)

10.41.3

Puuvillalinter

 

10.41.30

Puuvillalinter

21600

10.41.4

Õlikook ja muud taimsete rasvade või õlide tahked jäägid; õlitaime seemnetest või õliviljadest jahu ja pulber

 

10.41.41

Õlikook ja muud taimsete rasvade või õlide tahked jäägid

21710

10.41.42

Õlitaime seemnetest või õliviljadest (v.a sinepiseemnetest) jahu ja pulber

21720

10.41.5

Rafineeritud õlid, v.a jäägid

 

10.41.51

Rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata sojaõli ja selle fraktsioonid

21541

10.41.52

Rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata maapähkliõli ja selle fraktsioonid

21542

10.41.53

Rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata oliiviõli ja selle fraktsioonid

21547

10.41.54

Rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata päevalilleseemneõli ja selle fraktsioonid

21543

10.41.55

Rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata puuvillapõõsa seemne õli ja selle fraktsioonid

21548

10.41.56

Rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata rapsi-, rüpsi- ja sinepiõli ja nende fraktsioonid

21544

10.41.57

Rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata palmiõli ja selle fraktsioonid

21545

10.41.58

Rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata kookospähkliõli ja selle fraktsioonid

21546

10.41.59

Muud rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata õlid ja nende fraktsioonid; mujal klassifitseerimata rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata taimerasvad ja muud taimeõlid (v.a maisiõli) ning nende fraktsioonid

21549 (*)

10.41.6

Hüdrogeenitud ja esterdatud, kuid muul viisil töötlemata loomsed või taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid

 

10.41.60

Hüdrogeenitud ja esterdatud, kuid muul viisil töötlemata loomsed või taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid

21590 (*)

10.41.7

Taimsed vahad (v.a triglütseriidid); degraa; rasvainete või loomsete või taimsete vahade töötlemisjäägid

 

10.41.71

Taimsed vahad (v.a triglütseriidid)

21731

10.41.72

Degraa; rasvainete või loomsete või taimsete vahade töötlemisjäägid

21732

10.41.9

Õlide ja rasvade tootmisega seotud allhanked

 

10.41.99

Õlide ja rasvade tootmisega seotud allhanked

88111 (*)

10.42

Margariin jms toidurasvad

 

10.42.1

Margariin jms toidurasvad

 

10.42.10

Margariin jms toidurasvad

21550

10.42.9

Margariini jms toidurasvade tootmisega seotud allhanked

 

10.42.99

Margariini jms toidurasvade tootmisega seotud allhanked

88111 (*)

10.5

Piimatooted

 

10.51

Piima- ja juustutooted

 

10.51.1

Töödeldud vedel piim ja rõõsk koor

 

10.51.11

Töödeldud vedel piim

22110

10.51.12

Kontsentreerimata ja magustamata, üle 6 % rasvasisaldusega rõõsk koor ja piim

22120

10.51.2

Piim tahkel kujul

 

10.51.21

Lõssipulber

22212

10.51.22

Täispiimapulber

22211

10.51.3

Või ja piimarasvavõie

 

10.51.30

Või ja piimarasvavõie

22241

22242

22249

10.51.4

Juust ja kohupiim

 

10.51.40

Juust ja kohupiim

22251

22252

22253

22254

22259

10.51.5

Muud piimatooted

 

10.51.51

Kontsentreeritud või suhkru või muu magusainelisandiga piim ja rõõsk koor, v.a tahke

22221

22222

22229

10.51.52

Jogurt ja muu fermenteeritud või hapendatud piim või koor

22230

10.51.53

Kaseiin

22260

10.51.54

Laktoos ja laktoosisiirup

23210 (*)

10.51.55

Vadak

22130

22219 (*)

10.51.56

Mujal klassifitseerimata piimatooted

22290

10.51.9

Piima- ja juustutoodete tootmisega seotud allhanked

 

10.51.99

Piima- ja juustutoodete tootmisega seotud allhanked

88111 (*)

10.52

Jäätis

 

10.52.1

Jäätis jm toidujää

 

10.52.10

Jäätis jm toidujää

22270

10.52.9

Jäätise tootmisega seotud allhanked

 

10.52.99

Jäätise tootmisega seotud allhanked

88111 (*)

10.6

Jahu ja tangained, tärklis ja tärklisetooted

 

10.61

Jahu ja tangained

 

10.61.1

Kroovitud või poolkroovitud või kooritud või purustatud riis

 

10.61.11

Kooritud riis

23162

10.61.12

Kroovitud või poolkroovitud või purustatud riis

23161

10.61.2

Tera- ja köögivilja peenjahu; nende segud

 

10.61.21

Nisu- või meslinipüülijahu

23110

10.61.22

Muu teravilja püülijahu

23120

10.61.23

Peen ja jäme köögiviljajahu

23170

10.61.24

Segud pagaritoodete valmistamiseks

23180

10.61.3

Tangud, lihtjahu ja graanulid ning muud teraviljatooted

 

10.61.31

Nisutangud ja -lihtjahu

23130 (*)

10.61.32

Mujal klassifitseerimata teraviljatangud, -lihtjahu ja -graanulid

23130 (*)

10.61.33

Hommikuhelbed ja muud teraviljatooted

23140

10.61.4

Kliid, pebred ja muud teraviljatöötlemise jäägid

 

10.61.40

Kliid, pebred ja muud teraviljatöötlemise jäägid

39120 (*)

10.61.9

Jahu ja tangainete tootmisega seotud allhanked

 

10.61.99

Jahu ja tangainete tootmisega seotud allhanked

88111 (*)

10.62

Tärklis ja tärklisetooted

 

10.62.1

Tärklis ja tärklisetooted; mujal klassifitseerimata suhkrud ja suhkrusiirupid

 

10.62.11

Tärklis; inuliin; nisugluteen; dekstriinid jm modifitseeritud tärklised

23220

10.62.12

Tapiokk ja selle tärklisest asendajad helvestena, teradena jms kujul

23230

10.62.13

Glükoos ja glükoosisiirup; fruktoos ja fruktoosisiirup; invertsuhkur; mujal klassifitseerimata suhkrud ja suhkrusiirupid

23210 (*)

10.62.14

Maisiõli

21539 (*)

21549 (*)

10.62.2

Tärklisetootmise jms jäägid

 

10.62.20

Tärklisetootmise jms jäägid

39130

10.62.9

Tärklise ja tärklisetoodete tootmisega seotud allhanked

 

10.62.99

Tärklise ja tärklisetoodete tootmisega seotud allhanked

88111 (*)

10.7

Pagari- ja makaronitooted

 

10.71

Leib, säilitusaineteta valikpagaritooted ja koogid

 

10.71.1

Leib, säilitusaineteta valikpagaritooted ja koogid

 

10.71.11

Säilitusaineteta leib

23491

10.71.12

Säilitusaineteta valikpagaritooted ja koogid

23431

10.71.9

Säilitusaineteta või külmutatud leiva, valikpagaritoodete ja kookide tootmisega seotud allhanked

 

10.71.99

Säilitusaineteta või külmutatud leiva, valikpagaritoodete ja kookide tootmisega seotud allhanked

88111 (*)

10.72

Kuivikud ja küpsised; säilitusainetega valikpagaritooted ja koogid

 

10.72.1

Kuivikud ja küpsised; säilitusainetega valikpagaritooted ja koogid

 

10.72.11

Näkileib, kuivikud, röstitud leiva- ja saiatooted jms röstitud tooted

23410

10.72.12

Piparkoogid jms; magusad küpsised; vahvlid

23420

10.72.19

Muud kuivatatud või säilitusainetega pagaritooted

23439

23499

10.72.9

Kuivikute, küpsiste; säilitusainetega valikpagaritoodete ja kookide tootmisega seotud allhanked

 

10.72.99

Kuivikute, küpsiste; säilitusainetega valikpagaritoodete ja kookide tootmisega seotud allhanked

88111 (*)

10.73

Makaronid, nuudlid, kuskuss jms makaronitooted

 

10.73.1

Makaronid, nuudlid, kuskuss jms makaronitooted

 

10.73.11

Makaronid, nuudlid jms makaronitooted

23710

10.73.12

Kuskuss

23721 (*)

10.73.9

Makaronide, nuudlite, kuskussi jms makaronitoodete tootmisega seotud allhanked

 

10.73.99

Makaronide, nuudlite, kuskussi jms makaronitoodete tootmisega seotud allhanked

88111 (*)

10.8

Muud toiduained

 

10.81

Suhkur

 

10.81.1

Toor- või rafineeritud roo- või peedisuhkur; melass

 

10.81.11

Toor-roo- või peedisuhkur tahkel kujul

23511

25312

10.81.12

Maitse- ja värvainelisanditeta rafineeritud roo- või peedisuhkur ning keemiliselt puhas sahharoos tahkel kujul

23520

10.81.13

Maitse- ja värvainelisanditega rafineeritud roo- või peedisuhkur; vahtrasuhkur ja -siirup

23530

10.81.14

Melass

23540

10.81.2

Suhkrupeedi pressimisjäägid, suhkrurooraba ja muud suhkrutootmise jäägid

 

10.81.20

Suhkrupeedi pressimisjäägid, suhkrurooraba ja muud suhkrutootmise jäägid

39140

10.81.9

Suhkru tootmisega seotud allhanked

 

10.81.99

Suhkru tootmisega seotud allhanked

88111 (*)

10.82

Kakao, šokolaadi- ja suhkrukondiitritooted

 

10.82.1

Rasvatustatud või rasvatustamata kakaopasta, kakaovõi, -rasv ja -õli, kakaopulber

 

10.82.11

Rasvatustatud või rasvatustamata kakaopasta

23610

10.82.12

Kakaovõi, -rasv ja -õli

23620

10.82.13

Suhkruta või muu magusainelisandita kakaopulber

23630

10.82.14

Suhkruga või muu magusainelisandiga kakaopulber

23640

10.82.2

Šokolaad ja suhkrukondiitritooted

 

10.82.21

Šokolaad ja kakaosisaldusega toiduvalmistised (v.a magustatud kakaopulber), pakendamata kujul

23650

10.82.22

Šokolaad ja kakaosisaldusega toiduvalmistised (v.a magustatud kakaopulber), muul kujul kui pakendamata kujul

23660

10.82.23

Suhkrukondiitritooted (sh valge šokolaad), mis ei sisalda kakaod

23670

10.82.24

Suhkruga konserveeritud puuvili, pähklid, puuviljakoored ja muud taimeosad

21499

10.82.3

Kakaoubade kestad, kelmed jms kakaojäägid

 

10.82.30

Kakaoubade kestad, kelmed jms kakaojäägid

39150

10.82.9

Kakao, šokolaadi ja suhkrukondiitritoodete tootmisega seotud allhanked

 

10.82.99

Kakao, šokolaadi ja suhkrukondiitritoodete tootmisega seotud allhanked

88111 (*)

10.83

Töödeldud tee ja kohv

 

10.83.1

Töödeldud tee ja kohv

 

10.83.11

Kofeiinivaba või röstitud kohv

23911

10.83.12

Kohviasendajad; kohvi- või kohviasendajate ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid; kohviubade kestad ja koored

23912

10.83.13

Roheline tee (fermenteerimata), must tee (fermenteeritud) ja osaliselt fermenteeritud tee, kuni 3 kg massiga kontaktpakendis

23913

10.83.14

Tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid ning muud tooted nendest

23914

10.83.15

Taimeteed

01930 (*)

10.83.9

Kohvi ja tee tootmisega seotud allhanked

 

10.83.99

Kohvi ja tee tootmisega seotud allhanked

88111 (*)

10.84

Maitseained ja -kastmed

 

10.84.1

Äädikas; kastmed; maitseainesegud; sinepipulber; valmissinep

 

10.84.11

Äädikas ja selle äädikhappest valmistatud asendajad

23994

10.84.12

Kastmed; maitseainesegud; sinepipulber ning valmissinep

23995

10.84.2

Töödeldud vürtsid

 

10.84.21

Töödeldud pipar (perekond Piper)

23921

10.84.22

Kuivatatud töödeldud vürtspaprika (tšillipaprika) ja maguspaprika (perekond Capsicum)

23922

10.84.23

Töödeldud kaneel (Canella); muud töödeldud vürtsid

23923

23924

23925

23926

23927

23928

10.84.3

Söögisool

 

10.84.30

Söögisool

16200 (*)

10.84.9

Maitseainete tootmisega seotud allhanked

 

10.84.99

Maitseainete tootmisega seotud allhanked

88111 (*)

10.85

Valmistoidud

 

10.85.1

Valmistoidud

 

10.85.11

Lihal, rupsil või verel põhinevad valmistoidud

21176

10.85.12

Kalal, koorikloomadel ja molluskitel põhinevad valmistoidud

21241

21242 (*)

10.85.13

Köögiviljadel põhinevad valmistoidud

21391

10.85.14

Pastatoodetel põhinevad valmistoidud ja -road

23721 (*)

23722

10.85.19

Muud valmistoidud (sh külmutatud pitsa)

23997

10.85.9

Valmistoitude tootmisega seotud allhanked

 

10.85.99

Valmistoitude tootmisega seotud allhanked

88111 (*)

10.86

Homogeenitud toiduained ja dieettoidud

 

10.86.1

Homogeenitud toiduained ja dieettoidud

 

10.86.10

Homogeenitud toiduained ja dieettoidud

23991

10.86.9

Homogeenitud toituainete ja dieettoitude tootmisega seotud allhanked

 

10.86.99

Homogeenitud toituainete ja dieettoitude tootmisega seotud allhanked

88111 (*)

10.89

Mujal klassifitseerimata toiduained

 

10.89.1

Supid, munad, pärm jm toiduained; ekstraktid ja mahlad lihast, kalast ja veeselgrootutest

 

10.89.11

Supid ja puljongid ning pooltooted nende valmistamiseks

23992

10.89.12

Värsked või konserveeritud kooreta munad ja munarebud; konserveeritud või kuumtöödeldud koorega munad; munaalbumiin

22300

23993

10.89.13

Pärmid (aktiivsed ja mitteaktiivsed); muud surnud üherakulised mikroorganismid; valmis küpsetuspulbrid

23996

10.89.14

Ekstraktid ja mahlad lihast, kalast ja veeselgrootutest

21175

10.89.15

Taimemahlad ja -ekstraktid; pektiinained; taimeliimid ja paksendajad

23999 (*)

10.89.19

Mitmesugused mujal klassifitseerimata toiduained

23210 (*)

23999 (*)

10.89.9

Mitmesuguste mujal klassifitseerimata toiduainete tootmisega seotud allhanked

 

10.89.99

Mitmesuguste mujal klassifitseerimata toiduainete tootmisega seotud allhanked

88111 (*)

10.9

Valmis loomasööt

 

10.91

Põllumajandusloomadele mõeldud valmissööt

 

10.91.1

Põllumajandusloomadele mõeldud valmissööt, v.a lutsernijahu ja -graanulid

 

10.91.10

Põllumajandusloomadele mõeldud valmissööt, v.a lutsernijahu ja -graanulid

23311

23313

23315

23319

10.91.2

Lutsernijahu ja -graanulid

 

10.91.20

Lutsernijahu ja -graanulid

23320

10.91.9

Põllumajandusloomadele mõeldud valmissööda tootmisega seotud allhanked

 

10.91.99

Põllumajandusloomadele mõeldud valmissööda tootmisega seotud allhanked

88111 (*)

10.92

Lemmikloomadele mõeldud valmistoit

 

10.92.1

Lemmikloomadele mõeldud valmistoit

 

10.92.10

Lemmikloomadele mõeldud valmistoit

23314

10.92.9

Lemmikloomadele mõeldud valmistoidu tootmisega seotud allhanked

 

10.92.99

Lemmikloomadele mõeldud valmistoidu tootmisega seotud allhanked

88111 (*)

11

Joogid

 

11.0

Joogid

 

11.01

Destilleeritud alkoholjoogid

 

11.01.1

Destilleeritud alkoholjoogid

 

11.01.10

Destilleeritud alkoholjoogid

24131

24139

11.01.9

Destilleeritud alkoholjookide tootmisega seotud allhanked

 

11.01.99

Destilleeritud alkoholjookide tootmisega seotud allhanked

88111 (*)

11.02

Viinamarjavein

 

11.02.1

Värsketest viinamarjadest vein; viinamarjavirre

 

11.02.11

Värsketest viinamarjadest vahuvein

24211

11.02.12

Värsketest viinamarjadest vein, v.a vahuvein; viinamarjavirre

24212

11.02.2

Veinisete; viinakivi

 

11.02.20

Veinisete; viinakivi

39170

11.02.9

Viinamarjaveinide tootmisega seotud allhanked

 

11.02.99

Viinamarjaveinide tootmisega seotud allhanked

88111 (*)

11.03

Siider ja muud marja- ja puuviljaveinid

 

11.03.1

Muud kääritatud joogid (nt õuna- ja pirnisiider, mõdu); alkoholisisaldusega segujoogid

 

11.03.10

Muud kääritatud joogid (nt õuna- ja pirnisiider, mõdu); alkoholisisaldusega segujoogid

24230

11.03.9

Siidri ja muude marja- ja puuviljaveinide tootmisega seotud allhanked

 

11.03.99

Siidri ja muude marja- ja puuviljaveinide tootmisega seotud allhanked

88111 (*)

11.04

Muud destilleerimata kääritatud joogid

 

11.04.1

Vermut ja muud maitsestatud veinid värsketest viinamarjadest

 

11.04.10

Vermut ja muud maitsestatud veinid värsketest viinamarjadest

24220

11.04.9

Muude destilleerimata kääritatud jookide tootmisega seotud allhanked

 

11.04.99

Muude destilleerimata kääritatud jookide tootmisega seotud allhanked

88111 (*)

11.05

Õlu

 

11.05.1

Õlu, v.a kääritamisjäägid

 

11.05.10

Õlu, v.a kääritamisjäägid

24310

11.05.2

Pruulimise ja destilleerimise jäägid

 

11.05.20

Pruulimise ja destilleerimise jäägid

39160

11.05.9

Õlle tootmisega seotud allhanked

 

11.05.99

Õlle tootmisega seotud allhanked

88111 (*)

11.06

Linnased

 

11.06.1

Linnased

 

11.06.10

Linnased

24320

11.06.9

Linnaste tootmisega seotud allhanked

 

11.06.99

Linnaste tootmisega seotud allhanked

88111 (*)

11.07

Alkoholivabad joogid; mineraalveed ja muud villitud veed

 

11.07.1

Mineraalveed ja alkoholivabad joogid

 

11.07.11

Magustamata ja maitsestamata mineraalveed ja gaseeritud veed

24410

11.07.19

Muud alkoholivabad joogid

24490

11.07.9

Mineraalvee ja alkoholivabade jookide tootmisega seotud allhanked

 

11.07.99

Mineraalvee ja alkoholivabade jookide tootmisega seotud allhanked

88111 (*)

12

Tubakatooted

 

12.0

Tubakatooted

 

12.00

Tubakatooted

 

12.00.1

Tubakatooted, v.a tubakajäägid

 

12.00.11

Tubakast või tubakaasendajatest sigarid, manilla sigarid, sigarillod ja sigaretid

25020

12.00.19

Muud tubaka- ja tubakaasendajatest valmistatud tooted; homogeenitud ja taastatud tubakas; tubakaekstraktid ja -essentsid

25090

12.00.2

Tubakajäägid

 

12.00.20

Tubakajäägid

39180

12.00.9

Tubakatoodete tootmisega seotud allhanked

 

12.00.99

Tubakatoodete tootmisega seotud allhanked

88112

13

Tekstiilitooted

 

13.1

Tekstiillõng ja -niit

 

13.10

Tekstiillõng ja -niit

 

13.10.1

Villarasv (sh lanoliin)

 

13.10.10

Villarasv (sh lanoliin)

21519 (*)

13.10.2

Ketramiseks ettevalmistatud looduslikud tekstiilkiud

 

13.10.21

Toorsiid (nullkeeruga)

26110

13.10.22

Kraasimata ja kammimata pestud või karboniseeritud vill

26130

13.10.23

Lambavilla või muude loomade villa kraasmed

26140

13.10.24

Kraasitud või kammitud lambavill, muude loomade vill ja loomakarvad

26150

13.10.25

Kraasitud ja kammitud puuvill

26160

13.10.26

Töödeldud, kuid ketramata džuut ja muud tekstiilkiud (v.a lina, harilik kanep ja ramjee)

26170

13.10.29

Muud töödeldud, kuid ketramata taimsed kiud

26190

13.10.3

Ketramiseks ettevalmistatud keemilised staapelkiud

 

13.10.31

Kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks ettevalmistatud sünteesstaapelkiud

26210

13.10.32

Kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks ettevalmistatud tehisstaapelkiud

26220

13.10.4

Siidlõng ja siidijääkidest kedratud lõng

 

13.10.40

Siidlõng ja siidijääkidest kedratud lõng

26310

13.10.5

Jaemüügiks pakendatud või pakendamata lambavillane lõng; muude loomade villast või loomakarvadest või hobusejõhvist lõng

 

13.10.50

Jaemüügiks pakendatud või pakendamata lambavillane lõng; muude loomade villast või loomakarvadest või hobusejõhvist lõng

26320

26330

26340

13.10.6

Puuvillane lõng; puuvillane õmblusniit

 

13.10.61

Puuvillane lõng (v.a puuvillane õmblusniit)

26360

26370

13.10.62

Puuvillane õmblusniit

26350

13.10.7

Muu taimsetest kiududest lõng (sh lina, džuut, kookoskiud ja harilik kanep); paberlõng

 

13.10.71

Linane lõng

26380 (*)

13.10.72

Džuudist või muudest niinekiududest lõng; lõng muudest taimsetest kiududest; paberlõng

26380 (*)

13.10.8

Keemilistest filament- ja staapelkiududest lõng ja niit

 

13.10.81

Keemilistest filamentkiududest mitmekordne või komplekslõng (v.a õmblusniit, eriti tugev polüamiid-, polüester- või viskooslõng), jaemüügiks pakendamata; jaemüügiks pakendatud keemiline filamentlõng (v.a õmblusniit)

26420

13.10.82

Sünteesstaapelkiududest lõng (v.a õmblusniit), mis sisaldab nimetatud kiude 85 % või rohkem

26430

13.10.83

Sünteesstaapelkiududest lõng (v.a õmblusniit), mis sisaldab nimetatud kiude alla 85 %

26440

13.10.84

Jaemüügiks pakendamata tehisstaapelkiududest lõng (v.a õmblusniit)

26450

26460

13.10.85

Tehis- ja sünteesfilamentkiududest õmblusniit ja lõng

26410

13.10.9

Kohestatud jäätmed; looduslike tekstiilkiudude töötlemisega seotud teenused; tekstiillõnga ja -niidi tootmisega seotud allhanked

 

13.10.91

Lambavilla või teiste loomade villa või karvade kohestatud jäätmed

39213

13.10.92

Puuvilla kohestatud jäätmed

39215

13.10.93

Looduslike tekstiilkiudude töötlemisega seotud teenused

88121 (*)

13.10.99

Tekstiillõnga ja -niidi tootmisega seotud allhanked

88121 (*)

13.2

Riie

 

13.20

Riie

 

13.20.1

Looduslikest kiududest riie (v.a puuvillane riie ja eririie)

 

13.20.11

Siidist või siidijääkidest riie

26510

13.20.12

Kraasitud või kammitud lambavillast või muude loomade villast, karvadest või hobusejõhvist riie

26520

26530

26540

26550

13.20.13

Linane riie

26560

13.20.14

Džuudist ja muudest niinekiududest riie (v.a lina, harilik kanep ja ramjee)

26570

13.20.19

Muudest taimsetest tekstiilkiududest riie; paberlõngast riie

26590

13.20.2

Puuvillane riie

 

13.20.20

Puuvillane riie

26610

26620

26630

26690

13.20.3

Keemilistest filament- ja staapelkiududest riie (v.a eririie)

 

13.20.31

Süntees- ja tehisfilamentkiududest riie

26710

26720

26730

13.20.32

Sünteesstaapelkiududest riie

26740

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.33

Tehisstaapelkiududest riie

26750

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.4

Karusriie, froteerätikuriie ja muu eririie

 

13.20.41

Karusriie ja šenillriie (v.a froteerätikuriie ja paelad)

26810

26820

26830

13.20.42

Puuvillane froteerätikuriie jms froteeriie (v.a paelad)

26840

13.20.43

Muu froteerätikuriie jms froteeriie (v.a paelad)

26850

13.20.44

Ažuurne riie (v.a paelad)

26860

13.20.45

Taftingriie, v.a vaibad

26880

13.20.46

Klaaskiust riie (sh paelad)

26890

13.20.5

Kootud karusnaha imitatsioon

 

13.20.50

Kootud karusnaha imitatsioon

28330

13.20.9

Riide tootmisega seotud allhanked

 

13.20.99

Riide tootmisega seotud allhanked

88121 (*)

13.3

Tekstiili viimistlemise teenused

 

13.30

Tekstiili viimistlemise teenused

 

13.30.1

Tekstiili viimistlemise teenused

 

13.30.11

Tekstiilkiudude ja lõnga pleegitamise ja värvimise teenused

88122 (*)

13.30.12

Riide ja tekstiiltoodete (sh rõivaste) pleegitamise teenused

88122 (*)

13.30.13

Riide ja tekstiiltoodete (sh rõivaste) värvimise teenused

88122 (*)

13.30.14

Riide ja tekstiiltoodete (sh rõivaste) trükkimise teenused

88122 (*)

13.30.19

Muud riide ja tekstiiltoodete (sh rõivaste) viimistlemise teenused

88122 (*)

13.9

Muud tekstiiltooted

 

13.91

Silmkoe- ja heegelkangad (trikookangad)

 

13.91.1

Silmkoe- ja heegelkangad (trikookangad)

 

13.91.11

Silmkoelised või heegeldatud karusriie ja froteerätikuriie

28110

13.91.19

Muud silmkoe- ja heegelkangad, sh silmkoeline tehiskarusnahk

28190

28330

13.91.9

Silmkoe- ja heegelkangaste tootmisega seotud allhanked

 

13.91.99

Silmkoe- ja heegelkangaste tootmisega seotud allhanked

88121 (*)

13.92

Valmistekstiiltooted, v.a rõivad

 

13.92.1

Valmis kodutekstiiltooted

 

13.92.11

Tekid ja reisivaibad, v.a elektritekid

27110

13.92.12

Voodipesu

27120 (*)

13.92.13

Lauapesu

27120 (*)

13.92.14

Käte- ja köögirätikud

27120 (*)

13.92.15

Kardinad (sh eesriided) ja aknakatted; kardina- või voodidrapeeringud

27130

13.92.16

Mujal klassifitseerimata sisustustarbed; riidest ja lõngast käsitöökomplektid vaipade, seinavaipade jms valmistamiseks

27140

13.92.2

Muud valmistekstiiltooted

 

13.92.21

Kotid kaupade pakendamiseks

27150

13.92.22

Presentkatted, markiisid ja päikesekatted; paatide, purjelaudade või muude sõidukite purjed; telgid ja matkatarbed (sh õhkmadratsid)

27160

13.92.23

Langevarjud (sh juhitavad langevarjud) ja rotovarjud; nende osad

27170

13.92.24

Vatitekid, sulgtekid, diivanipadjad, pufid, padjad, magamiskotid jm vedrustatud või mis tahes materjaliga täidetud või vahtkummist või vahtplastist tooted

27180

13.92.29

Muud valmistekstiiltooted (sh põrandapesulapid, nõudepesulapid, tolmulapid jms puhastuslapid, päästevestid ja -vööd)

27190

13.92.9

Valmistekstiiltoodete, v.a rõivaste tootmisega seotud allhanked

 

13.92.99

Valmistekstiiltoodete, v.a rõivaste tootmisega seotud allhanked

88121 (*)

13.93

Vaibad ja vaipkatted

 

13.93.1

Vaibad ja vaipkatted

 

13.93.11

Sõlmtehnikas vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted

27210

13.93.12

Telgedel kootud vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted, v.a tafting- ja flokeeritud vaibad

27220

13.93.13

Taftingvaibad ja muud taftingtekstiilpõrandakatted

27230

13.93.19

Muud vaibad ja tekstiilpõrandakatted (sh vildist)

27290

13.93.9

Vaipade ja vaipkatete tootmisega seotud allhanked

 

13.93.99

Vaipade ja vaipkatete tootmisega seotud allhanked

88121 (*)

13.94

Paelad, köied, nöörid ja võrgulina

 

13.94.1

Paelad, köied, nöörid ja võrgulina, v.a jäägid

 

13.94.11

Džuudist või muudest niinekiududest nöörid, köied ja trossid

27310

13.94.12

Sõlmedega võrgulina nöörist, paelast või köiest, tekstiilmaterjalist valmisvõrgud; mujal klassifitseerimata tooted tekstiillõngast või -ribadest

27320

13.94.2

Kaltsud, nööri-, paela-, köie- ja trossijäätmed ning kulunud tekstiilmaterjal

 

13.94.20

Kaltsud, nööri-, paela-, köie- ja trossijäätmed ning kasutatud tekstiilmaterjal

39218

13.94.9

Paelte, köite, nööride ja võrkude tootmisega seotud allhanked

 

13.94.99

Paelte, köite, nööride ja võrkude tootmisega seotud allhanked

88121 (*)

13.95

Lausriie ja lausriidest tooted, v.a rõivad

 

13.95.1

Lausriie ja lausriidest tooted, v.a rõivad

 

13.95.10

Lausriie ja lausriidest tooted, v.a rõivad

27922

13.95.9

Lausriide ja lausriidest toodete (v.a rõivaste) tootmisega seotud allhanked

 

13.95.99

Lausriide ja lausriidest toodete (v.a rõivaste) tootmisega seotud allhanked

88121 (*)

13.96

Muud tehnilise ja tööstusliku otstarbega tekstiiltooted

 

13.96.1

Metalliseeritud lõng või mähitud metalliseeritud lõng; metallniidist ja metalliseeritud lõngast riie; tekstiiliga kaetud kumminiit ja -pael ning tehnilise otstarbega tekstiiltooted

 

13.96.11

Metalliseeritud lõng või mähitud metalliseeritud lõng

27993

13.96.12

Mujal klassifitseerimata metallniidist ja metalliseeritud lõngast riie

27994

13.96.13

Tekstiiliga kaetud kumminiit ja -pael; impregneeritud või kummi või plastiga kaetud tekstiillõng ja -ribad

27992

13.96.14

Mujal klassifitseerimata impregneeritud, pealistatud või kaetud riie

27997

13.96.15

Rehvikoortriie eriti tugevast nailonlõngast või muust eriti tugevast polüamiid-, polüester- või viskooslõngast

27996

13.96.16

Tehnilise otstarbega tekstiiltooted ja -esemed (sh tahid, hõõgsukad, voolikud, ülekande- või konveierilindid, sõelariie ja filterriie)

27998

13.96.17

Paelad; pael, mis koosneb liimühendatud ühesuunalistest koelõngata lõimelõngadest (lauspael); posamendid jms

27911

13.96.9

Tehniliste ja tööstuslike tekstiiltoodete tootmisega seotud allhanked

 

13.96.99

Tehniliste ja tööstuslike tekstiiltoodete tootmisega seotud allhanked

88121 (*)

13.99

Muud mujal klassifitseerimata tekstiiltooted

 

13.99.1

Tüll, pits, tikandid; mähitud lõng ja ribad; šenill-lõng; bukleelõng

 

13.99.11

Tüll ja muu võrkriie, v.a kootud, silmkoeline kangas; pitskangas, -ribad või -motiivid

27912

13.99.12

Tikitud kangas, ribad või motiivid

27913

13.99.13

Pealistatud, kaetud või lamineeritud vilt

27921

13.99.14

Kuni 5 mm pikkusega tekstiilkiud (flokk), tekstiilitolm ja -ebemed

27991 (*)

13.99.15

Mähitud lõng ja ribad; šenill-lõng; bukleelõng

27995

13.99.16

Tepitud tekstiil meetrikaubana

27999

13.99.19

Muud mujal klassifitseerimata tekstiiltooted

38994 (*)

13.99.9

Mujal klassifitseerimata tekstiiltoodete tootmisega seotud allhanked

 

13.99.99

Mujal klassifitseerimata tekstiiltoodete tootmisega seotud allhanked

88121 (*)

14

Rõivad

 

14.1

Rõivad, v.a karusnahast rõivad

 

14.11

Nahkrõivad

 

14.11.1

Nahast või komposiitnahast rõivad

 

14.11.10

Nahast või komposiitnahast rõivad

28241

14.11.9

Nahkrõivaste tootmisega seotud allhanked

 

14.11.99

Nahkrõivaste tootmisega seotud allhanked

88124 (*)

14.12

Töörõivad

 

14.12.1

Meeste töörõivad

 

14.12.11

Meeste komplektid, pintsakud ja bleiserid, töö- ja ametirõivastena

28231 (*)

14.12.12

Meeste püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid, töö- ja ametirõivastena

28231 (*)

14.12.2

Naiste töörõivad

 

14.12.21

Naiste komplektid ja jakid ning bleiserid, töö- ja ametirõivastena

28233 (*)

14.12.22

Naiste püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid, töö- ja ametirõivastena

28233 (*)

14.12.3

Muud töörõivad

 

14.12.30

Muud töörõivad

28236 (*)

14.12.9

Töörõivaste tootmisega seotud allhanked

 

14.12.99

Töörõivaste tootmisega seotud allhanked

88123 (*)

14.13

Muud pealisrõivad

 

14.13.1

Silmkoelised või heegeldatud pealisrõivad

 

14.13.11

Silmkoelised või heegeldatud meeste ja poiste mantlid, poolmantlid, keebid, joped, anorakid, tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad

28221 (*)

14.13.12

Silmkoelised või heegeldatud meeste ja poiste ülikonnad, komplektid, pintsakud, bleiserid, püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid

28221 (*)

14.13.13

Silmkoelised või heegeldatud naiste ja tüdrukute mantlid, poolmantlid, keebid, joped, anorakid, tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad

28223 (*)

14.13.14

Silmkoelised või heegeldatud naiste ja tüdrukute kostüümid, komplektid, jakid, pintsakud, bleiserid, kleidid, seelikud, püksseelikud, püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid

28223 (*)

14.13.2

Muud meeste ja poiste pealisrõivad

 

14.13.21

Meeste ja poiste mantlid, poolmantlid, keebid, joped, anorakid, tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad, v.a silmkoelised või heegeldatud

28231 (*)

14.13.22

Meeste ja poiste ülikonnad ja komplektid, v.a silmkoelised või heegeldatud

28231 (*)

14.13.23

Meeste ja poiste pintsakud ja bleiserid, v.a silmkoelised või heegeldatud

28231 (*)

14.13.24

Meeste ja poiste püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid, v.a silmkoelised või heegeldatud

28231 (*)

14.13.3

Muud naiste ja tüdrukute pealisrõivad

 

14.13.31

Naiste ja tüdrukute mantlid, poolmantlid, keebid, joped, anorakid, tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad, v.a silmkoelised või heegeldatud

28233 (*)

14.13.32

Naiste ja tüdrukute kostüümid ja komplektid, v.a silmkoelised või heegeldatud

28233 (*)

14.13.33

Naiste ja tüdrukute jakid ja bleiserid, v.a silmkoelised või heegeldatud

28233 (*)

14.13.34

Naiste ja tüdrukute kleidid, seelikud ja püksseelikud, v.a silmkoelised või heegeldatud

28233 (*)

14.13.35

Naiste ja tüdrukute püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid, v.a silmkoelised

28233 (*)

14.13.4

Kantud rõivad jm kasutatud tooted

 

14.13.40

Kantud rõivad jm kasutatud tooted

39217

14.13.9

Pealisrõivaste tootmisega seotud allhanked

 

14.13.99

Pealisrõivaste tootmisega seotud allhanked

88123 (*)

14.14

Alusrõivad

 

14.14.1

Silmkoelised või heegeldatud alusrõivad

 

14.14.11

Silmkoelised või heegeldatud meeste ja poiste särgid

28222 (*)

14.14.12

Silmkoelised või heegeldatud meeste ja poiste aluspüksid, püksikud, öösärgid, pidžaamad, supelmantlid, hommikumantlid jms rõivaesemed

28222 (*)

14.14.13

Silmkoelised või heegeldatud naiste ja tüdrukute pluusid ning särkpluusid

28224 (*)

14.14.14

Silmkoelised või heegeldatud naiste ja tüdrukute kombineed, alusseelikud, aluspüksid, öösärgid, pidžaamad, negližeed, supelmantlid, hommikumantlid jms rõivaesemed

28224 (*)

14.14.2

Alusrõivad, v.a silmkoelised või heegeldatud

 

14.14.21

Meeste ja poiste särgid, v.a silmkoelised või heegeldatud

28232 (*)

14.14.22

Meeste ja poiste särgikud jm alussärgid, aluspüksid, püksikud, öösärgid, pidžaamad, supelmantlid, hommikumantlid jms rõivaesemed, v.a silmkoelised või heegeldatud

28232 (*)

14.14.23

Naiste ja tüdrukute pluusid ning särkpluusid, v.a silmkoelised või heegeldatud

28234 (*)

14.14.24

Naiste ja tüdrukute alussärgid, kombineed, alusseelikud, aluspüksid, öösärgid, pidžaamad, negližeed, supelmantlid, hommikumantlid jms rõivaesemed, v.a silmkoelised või heegeldatud

28234 (*)

14.14.25

Rinnahoidjad, sukahoidjad, korsetid, traksid, sukapaelad jms rõivaesemed ning nende osad, v.a silmkoelised või heegeldatud

28237

14.14.3

Silmkoelised või heegeldatud T-särgid, särgikud ja muud alussärgid

 

14.14.30

Silmkoelised või heegeldatud T-särgid, särgikud ja muud alussärgid

28225

14.14.9

Alusrõivaste tootmisega seotud allhanked

 

14.14.99

Alusrõivaste tootmisega seotud allhanked

88123 (*)

14.19

Muud rõivad ja rõivamanused

 

14.19.1

Silmkoelised või heegeldatud väikelasterõivad, spordidressid jm rõivad, rõivamanused ja nende osad

 

14.19.11

Silmkoelised või heegeldatud väikelaste rõivad ja rõivamanused

28227

14.19.12

Silmkoelised või heegeldatud spordidressid, suusa- ja supelkostüümid

28228

14.19.13

Silmkoelised või heegeldatud sõrm-, laba- ja sõrmitud kindad

28229 (*)

14.19.19

Muud silmkoelised või heegeldatud rõivamanused valmistoodetena; rõivaste või rõivamanuste silmkoelised või heegeldatud osad

28229 (*)

14.19.2

Riidest väikelasterõivad, muud rõivad ja rõivamanused, v.a silmkoelised või heegeldatud

 

14.19.21

Riidest väikelasterõivad, muud rõivad ja rõivamanused, v.a silmkoelised või heegeldatud

28235

14.19.22

Spordidressid, suusa- ja supelkostüümid; muud rõivad, v.a silmkoelised või heegeldatud

28236 (*)

14.19.23

Taskurätikud, suurrätikud, sallid, pea- ja kaelarätikud, loorid, lipsud, kaelasidemed, kindad jm valmis rõivamanused; riidest mujal klassifitseerimata rõivaste või rõivamanuste osad, v.a silmkoelised või heegeldatud

28238

14.19.3

Nahast rõivamanused; vildist või lausriidest rõivad; pealistatud riidest rõivad

 

14.19.31

Nahast või komposiitnahast rõivamanused, v.a spordikindad

28242

14.19.32

Vildist või lausriidest rõivad, impregneeritud või pealistatud riidest rõivad

28250

14.19.4

Kübarad ja peakatted

 

14.19.41

Vildist kübaratoorikud, kübaravildid; lamedad viltkettad ja silindrilised toorikud; punutud või mis tahes materjalist ribade ühendamise teel valmistatud kübaratoorikud

28261

14.19.42

Viltkübarad jm vildist peakatted või punutud või mis tahes materjalist ribade ühendamise teel valmistatud kübarad ja peakatted või silmkoelised või heegeldatud või pitsist vm riidest valmistatud kübarad ja peakatted; juuksevõrgud

28262

14.19.43

Muud peakatted, v.a kummist või plastikust peakatted, kaitsekiivrid või asbestist peakatted; kübarate higipaelad, voodrid, kübarakatted, kübaraalused, kübarasõrestikud, mütsinokad ning peakatete lõuapaelad

28269

14.19.9

Mujal klassifitseerimata rõivaste ja rõivamanuste tootmisega seotud allhanked

 

14.19.99

Mujal klassifitseerimata rõivaste ja rõivamanuste tootmisega seotud allhanked

88123 (*)

14.2

Karusnahatooted

 

14.20

Karusnahatooted

 

14.20.1

Karusnahast rõivad, rõivamanused jm karusnahatooted, v.a peakatted

 

14.20.10

Karusnahast rõivad, rõivamanused jm karusnahatooted, v.a peakatted

28320

14.20.9

Karusnahatoodete tootmisega seotud allhanked

 

14.20.99

Karusnahatoodete tootmisega seotud allhanked

88123 (*)

14.3

Silmkoelised või heegeldatud rõivad

 

14.31

Silmkoelised või heegeldatud sukktooted

 

14.31.1

Silmkoelised või heegeldatud sukkpüksid, retuusid, sukad, sokid jm sukktooted

 

14.31.10

Silmkoelised või heegeldatud sukkpüksid, retuusid, sukad, sokid jm sukktooted

28210

14.31.9

Silmkoeliste või heegeldatud sukktoodete tootmisega seotud allhanked

 

14.31.99

Silmkoeliste või heegeldatud sukktoodete tootmisega seotud allhanked

88123 (*)

14.39

Muud silmkoelised või heegeldatud rõivad

 

14.39.1

Silmkoelised või heegeldatud kampsunid, pulloverid, kardiganid, vestid jms rõivaesemed

 

14.39.10

Silmkoelised või heegeldatud kampsunid, pulloverid, kardiganid, vestid jms rõivaesemed

28226

14.39.9

Silmkoeliste või heegeldatud rõivaste tootmisega seotud allhanked

 

14.39.99

Silmkoeliste või heegeldatud rõivaste tootmisega seotud allhanked

88123 (*)

15

Nahk ja nahatooted

 

15.1

Pargitud ja töödeldud nahk; kohvrid, käekotid, sadulsepatooted ja rakmed; töödeldud ja värvitud karusnahk

 

15.11

Pargitud ja töödeldud nahk; töödeldud ja värvitud karusnahk

 

15.11.1

Pargitud või töödeldud karusnahk

 

15.11.10

Pargitud või töödeldud karusnahk

28310

15.11.2

Seemisnahk; lakknahk ja lamineeritud lakknahk; metallitatud nahk

 

15.11.21

Seemisnahk

29110 (*)

15.11.22

Lakknahk ja lamineeritud lakknahk; metallitatud nahk

29110 (*)

15.11.3

Veislaste või hobuslaste karvata nahk

 

15.11.31

Terve karvata veisenahk

29120 (*)

15.11.32

Karvata veisenahk, v.a terve nahk

29120 (*)

15.11.33

Hobuslaste karvata nahk

29120 (*)

15.11.4

Karvata lamba-, kitse- või seanahk

 

15.11.41

Villata lamba- või tallenahk

29130 (*)

15.11.42

Karvata kitse- või kitsetalle nahk

29130 (*)

15.11.43

Seanahk

29130 (*)

15.11.5

Muude loomade nahk; komposiitnahk naturaalnaha baasil

 

15.11.51

Muude loomade karvata nahad

29130 (*)

15.11.52

Komposiitnahk naturaalse naha või nahakiudude baasil

29130 (*)

15.11.9

Naha parkimise ja töötlemisega ning karusnaha parkimise ja töötlemisega seotud allhanked

 

15.11.99

Naha parkimise ja töötlemisega ning karusnaha parkimise ja töötlemisega seotud allhanked

88124 (*)

15.12

Kohvrid, käekotid jms, sadulsepatooted ja rakmed

 

15.12.1

Sadulsepatooted ja rakmed; kohvrid, käekotid jms; muud nahatooted

 

15.12.11

Mis tahes materjalist sadulsepatooted ja rakmed mis tahes loomadele

29210

15.12.12

Nahast, komposiitnahast, lehtplastidest, tekstiilmaterjalidest, vulkaniseeritud kiust või papist kohvrid, käekotid jms; tualett-, õmblustarvete või jalatsite ja rõivaste puhastusvahendite reisikomplektid

29220

15.12.13

Kellarihmad (v.a metallist), -võrud, -ketid ja nende osad

29230

15.12.19

Muud mujal klassifitseerimata nahast ja komposiitnahast tooted (sh masinates ja mehaanilistes seadmetes või muuks tehniliseks otstarbeks kasutatavad tooted)

29290

15.12.9

Sadulsepatoodete ja rakmete, kohvrite, käekottide jms tootmisega seotud allhanked

 

15.12.99

Sadulsepatoodete ja rakmete, kohvrite, käekottide jms tootmisega seotud allhanked

88124 (*)

15.2

Jalatsid

 

15.20

Jalatsid

 

15.20.1

Jalatsid, v.a spordijalatsid ja kaitsejalatsid ja ortopeedilised kingad

 

15.20.11

Veekindlad jalatsid kummist või plastist välistaldade ja pealsetega, v.a tugevdatud metallist ninaga jalatsid

29310

15.20.12

Kummist või plastist välistaldade ja pealsetega jalatsid, v.a veekindlad ja spordijalatsid

29320

15.20.13

Nahast pealsetega jalatsid, v.a spordijalatsid, tugevdatud metallist ninaga jalatsid ja mitmesugused eriotstarbelised jalatsid

29330

15.20.14

Tekstiilmaterjalist pealsetega jalatsid, v.a spordijalatsid

29340

15.20.2

Spordijalatsid

 

15.20.21

Tennise-, korvpalli-, võimlemis-, treening- jms jalatsid

29420

15.20.29

Muud spordijalatsid, v.a mäe- või murdmaasuusa- ja uisusaapad

29490

15.20.3

Mujal klassifitseerimata kaitsejalatsid ja muud jalatsid

 

15.20.31

Tugevdatud, metallninaga jalatsid

29510

15.20.32

Puust jalatsid, mitmesugused eriotstarbelised jalatsid ja muud mujal klassifitseerimata jalatsid

29520

15.20.4

Jalatsite nahkosad; eemaldatavad sisetallad, kannapehmendused jms; kedrid, säärised jms ning nende osad

 

15.20.40

Jalatsite nahkosad; eemaldatavad sisetallad, kannapehmendused jms; kedrid, säärised jms ning nende osad

29600 (*)

15.20.9

Jalatsite tootmisega seotud allhanked

 

15.20.99

Jalatsite tootmisega seotud allhanked

88124 (*)

16

Puit ning puit- ja korktooted, v.a mööbel; õlgedest ja punumismaterjalidest tooted

 

16.1

Saetud ja hööveldatud puit

 

16.10

Saetud ja hööveldatud puit

 

16.10.1

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud puit paksusega üle 6 mm; raudteede ja trammiteede immutamata puitliiprid

 

16.10.10

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud puit paksusega üle 6 mm; raudteede ja trammiteede immutamata puitliiprid

31100

16.10.2

Puit pidevprofiiliga ühel või mitmel küljel, otsal või serval; puitvill; puidujahu; puitlaastud ja -pilpad

 

16.10.21

Puit pidevprofiiliga ühel või mitmel küljel, otsal või serval (sh kokku ühendamata parketilipid ja -liistud ja profileeritud liistud)

31210

16.10.22

Puitvill; puidujahu

31220

16.10.23

Puitlaastud ja -pilpad

31230

16.10.3

Toorpuit; raudteede ja trammiteede immutatud või muul viisil töödeldud puitliiprid

 

16.10.31

Värvi, peitsi, kreosoodi või muude säilitusainetega töödeldud toorpuit

31310

31330 (*)

16.10.32

Raudteede ja trammiteede immutatud puitliiprid

31320

16.10.39

Muu toorpuit, sh lõhestatud postid ja teibad

31330 (*)

16.10.9

Puidu kuivatamise, immutamise ja keemilise töötlemise teenused; saetud ja hööveldatud puidu tootmisega seotud allhanked

 

16.10.91

Puidu kuivatamise, immutamise ja keemilise töötlemise teenused

88130 (*)

16.10.99

Saetud ja hööveldatud puidu tootmisega seotud allhanked

88130 (*)

16.2

Puit- ja korktooted, õlgedest ja punumismaterjalidest tooted

 

16.21

Spoon ja puitplaadid

 

16.21.1

Vineer, spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal; puitlaastplaadid jms plaadid puidust või muust puitmaterjalist

 

16.21.11

Bambusest vineer, spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal

31410

31450

16.21.12

Muu vineer, spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal

31420

16.21.13

Puidust või muust puitmaterjalist puitlaastplaadid jms plaadid

31430

16.21.14

Puidust või muust puitmaterjalist puitkiudplaadid

31440

16.21.2

Spoonitud tahvlid; spoon vineeri valmistamiseks; presspuit

 

16.21.21

Spoonitud tahvlid ja spoon vineeri valmistamiseks ning muu pikuti saetud, spoonhööveldatud või kooritud puit paksusega kuni 6 mm

31510

16.21.22

Presspuit plokkide, plaatide, prusside või profiilvormidena

31520

16.21.9

Plaatide ja paneelide viimistlemise teenused; spoonitud tahvlite ja puidupõhiste paneelide tootmisega seotud allhanked

 

16.21.91

Plaatide ja paneelide viimistlemise teenused

88130 (*)

16.21.99

Spoonitud tahvlite ja puidupõhiste paneelide tootmisega seotud allhanked

88130 (*)

16.22

Kokkupandavad parkettpõrandad

 

16.22.1

Kilpparkett

 

16.22.10

Kilpparkett

31600 (*)

16.22.9

Kilpparketi tootmisega seotud allhanked

 

16.22.99

Kilpparketi tootmisega seotud allhanked

88130 (*)

16.23

Muud ehituspuusepa- ja tisleritooted

 

16.23.1

Puidust ehituspuusepa- ja tisleritooted (v.a kokkupandavad ehitised)

 

16.23.11

Puidust aknad, Prantsuse aknad (klaasuksed) ja nende raamid, uksed, ukseraamid ja -piidad, lävepakud

31600 (*)

16.23.12

Puitraketis betoneerimistöödeks, puidust katusesindlid ja katuselaastud

31600 (*)

16.23.19

Mujal klassifitseerimata puidust ehituspuusepa- ja tisleritooted

31600 (*)

16.23.2

Kokkupandavad puitehitised

 

16.23.20

Kokkupandavad puitehitised

38701

16.23.9

Muude puidust ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmisega seotud allhanked

 

16.23.99

Muude puidust ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmisega seotud allhanked

88130 (*)

16.24

Puittaara

 

16.24.1

Puittaara

 

16.24.11

Puitalused, äärtega puitalused jms kaubaalused

31700 (*)

16.24.12

Puittünnid jm puidust püttsepatooted

31700 (*)

16.24.13

Muu puittaara ja selle osad

31700 (*)

16.24.9

Puittaara tootmisega seotud allhanked

 

16.24.99

Puittaara tootmisega seotud allhanked

88130 (*)

16.29

Muud puittooted; korgist, õlgedest ja punumismaterjalidest tooted

 

16.29.1

Muud puittooted

 

16.29.11

Puidust tööriistad, tööriistade korpused ja käepidemed, pintslite ja harjade puitosad ja -käepidemed; puidust piibutoorikud, puidust saapa- ja kingaliistud ning -toed

31911

16.29.12

Puidust lauanõud ja köögitarbed

31912

16.29.13

Puitmarketrii ja -intarsia, puidust juveeli-, terariista- jms karbid, kujukesed ja muud dekoratiivesemed

31913

16.29.14

Maalide, fotode, peeglite jms esemete puitraamid ning muud puittooted

29600 (*)

31914

38922 (*)

16.29.2

Korgist, õlgedest ja punumismaterjalidest tooted; korv- ja vitspunutised

 

16.29.21

Looduslik kork, eemaldatud väliskihiga või jämedalt tükeldatud või plokkide, plaatide, tahvlite või ribadena; purustatud, granuleeritud või jahvatatud kork; korgijäätmed

31921

16.29.22

Looduslikust korgist tooted

31922 (*)

16.29.23

Aglomeeritud korgist plokid, plaadid, tahvlid ja ribad, mis tahes kujuga klotsid, silindrid

31922 (*)

16.29.24

Aglomeeritud kork; mujal klassifitseerimata aglomeeritud korgist tooted

31922 (*)

16.29.25

Õlgedest, espartost ja muudest punumismaterjalidest tooted; korv- ja vitspunutised

31923

16.29.9

Puidu ja korgi, v.a mööbel, õlg- ja punumismaterjali tootmise teenused; muude puittoodete, korgist, õlgedest ja punumismaterjalidest toodete tootmisega seotud allhanked

 

16.29.91

Puidu ja korgi, v.a mööbel, õlg- ja punumismaterjali tootmise teenused

88130 (*)

16.29.99

Muude puittoodete, korgist, õlgedest ja punumismaterjalidest toodete tootmisega seotud allhanked

88130 (*)

17

Paber ja pabertooted

 

17.1

Tselluloos, paber ja papp

 

17.11

Tselluloos

 

17.11.1

Tselluloos puidust vm kiulisest tselluloosmaterjalist

 

17.11.11

Puidutselluloosi keemiliselt töödeldavad liigid

32111

17.11.12

Puidust naatron- või sulfaattselluloos, v.a keemiliselt töödeldavad liigid

32112 (*)

17.11.13

Puidust sulfittselluloos, v.a keemiliselt töödeldavad liigid

32112 (*)

17.11.14

Puitmass; pooltselluloos; tselluloos kiulisest tselluloosmaterjalist, v.a puidust

32113

17.11.9

Tselluloosi tootmisega seotud allhanked

 

17.11.99

Tselluloosi tootmisega seotud allhanked

88140 (*)

17.12

Paber ja papp

 

17.12.1

Ajalehepaber, käsitsi valmistatud paber jm pinnakatteta paber või papp graafilisteks töödeks

 

17.12.11

Ajalehepaber rullis või lehtedena

32121

17.12.12

Käsitsi valmistatud paber ja papp

32122

17.12.13

Valgus-, soojus- või elektritundliku paberi või papi alusena kasutatav paber ja papp; söepaberi aluspaber; tapeedi aluspaber

32129 (*)

17.12.14

Muu paber või papp graafilisteks töödeks

32129 (*)

17.12.2

Tualettpaber ja kosmeetiliste salvrätikute paber, käterätiku- ja salvrätikupaber, tselluloosvatt ja tsellulooskiudkangas

 

17.12.20

Tualettpaber ja kosmeetiliste salvrätikute paber, käterätiku- ja salvrätikupaber, tselluloosvatt ja tsellulooskiudkangas

32131

17.12.3

Pakkekartong

 

17.12.31

Pleegitamata ja pealistamata kraftlainer

32132 (*)

17.12.32

Valge pinnaga kraftlainer; pealistatud kraftlainer

32132 (*)

17.12.33

Pooltselluloosist lainestuspaber

32134 (*)

17.12.34

Ringlusse võetud lainestuspaber ja muu lainestuspaber

32134 (*)

17.12.35

Testlainer (ringlusse võetud lainer)

32135

17.12.4

Pinnakatteta paber

 

17.12.41

Pinnakatteta jõupaber; kotijõupaber, krepitud või kortsutatud

32133 (*)

17.12.42

Sulfit-pakkepaber ja muu pinnakatteta paber (v.a kirjutamiseks, trükkimiseks või muudeks graafilisteks töödeks kasutatav paber)

32136 (*)

17.12.43

Filterpaber ja -papp; viltpaber

32136 (*)

17.12.44

Mõõtu lõikamata, raamatuks voltimata, toruks vormimata sigaretipaber

32136 (*)

17.12.5

Pinnakatteta papp (v.a kirjutamiseks, trükkimiseks või muudeks graafilisteks töödeks kasutatav papp)

 

17.12.51

Seest hall pinnakatteta papp

32133 (*)

17.12.59

Muu pinnakatteta papp

32133 (*)

17.12.6

Taimne pärgament, rasvakindel paber, kalka, pärgamiin jm läikega läbipaistev või poolläbipaistev paber

 

17.12.60

Taimne pärgament, rasvakindel paber, kalka, pärgamiin jm läikega läbipaistev või poolläbipaistev paber

32137

17.12.7

Töödeldud paber ja papp

 

17.12.71

Pinnakatte või immutuseta kihiline paber ja papp

32141

17.12.72

Krepitud, kortsutatud, surutrükiga või perforeeritud paber ja papp

32142

17.12.73

Kirjutamiseks, trükkimiseks jm graafilisteks töödeks kasutatav paber ja papp, kaetud kaoliini vm anorgaanilise ainega

32143 (*)

17.12.74

Kaoliini vm anorgaaniliste ainetega kaetud jõupaber (mida ei kasutata kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks)

32143 (*)

17.12.75

Kaoliini vm anorgaaniliste ainetega kaetud sulfaatpapp (mida ei kasutata kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks)

32143 (*)

17.12.76

Söepaber rullis või lehtedena, isekopeeruv paber jm kopeerpaber või paber kujutise ümberkandmiseks

32149 (*)

17.12.77

Rullis või lehtedena pealistatud, immutatud, kaetud, värvitud või pealetrükiga paber, papp, tselluloosvatt ja tsellulooskiudkangas

32149 (*)

17.12.78

Kaoliini vm anorgaaniliste ainetega kaetud seest hall papp (mida ei kasutata kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks)

32143 (*)

17.12.79

Muu kaoliini vm anorgaaniliste ainetega kaetud papp (mida ei kasutata kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks)

32143 (*)

17.12.9

Paberi ja papi tootmisega seotud allhanked

 

17.12.99

Paberi ja papi tootmisega seotud allhanked

88140 (*)

17.2

Paber- ja papptooted

 

17.21

Lainepaber ja -papp ning paberist ja papist pakendid

 

17.21.1

Lainepaber ja -papp ning paberist ja papist pakendid

 

17.21.11

Rullis või lehtedena lainepapp

32151

17.21.12

Paberkotid

32152

17.21.13

Lainepaberist või -papist kastid ja karbid

32153 (*)

17.21.14

Kokkuvolditavad kastid ja karbid, v.a lainepaberist või -papist valmistatud

32153 (*)

17.21.15

Dokumendivutlarid, kirjaalused, karbid dokumentide hoidmiseks jms büroodes, kauplustes jm kasutatavad paberist tooted

32153 (*)

17.21.9

Lainepaberi, papi ning paberist ja papist pakendite tootmisega seotud allhanked

 

17.21.99

Lainepaberi, papi ning paberist ja papist pakendite tootmisega seotud allhanked

88140 (*)

17.22

Kodu- ja hügieenitarbed ning tualettpaber

 

17.22.1

Majapidamis- ja tualettpaber jms pabertooted

 

17.22.11

Paberimassist, paberist, tselluloosvatist või tsellulooskiudkangast tualettpaber, taskurätikud, kosmeetilised salvrätikud ja käterätikud, laudlinad ja salvrätikud

32193 (*)

17.22.12

Paberimassist, paberist, tselluloosvatist või tsellulooskiudkangast hügieenisidemed ja tampoonid, imikumähkmed ja mähkmevooderdised jms tooted ning rõivad ja rõivalisandid

27991 (*)

32193 (*)

17.22.13

Paberist või papist kandikud, toidunõud, taldrikud, tassid jms tooted

32199 (*)

17.22.9

Kodu- ja hügieenitarvete ning tualettpaberi tootmisega seotud allhanked

 

17.22.99

Kodu- ja hügieenitarvete ning tualettpaberi tootmisega seotud allhanked

88140 (*)

17.23

Paberist kirjatarbed

 

17.23.1

Paberist kirjatarbed

 

17.23.11

Söepaber, isekopeeruv paber jm kopeerpaber või paber kujutise ülekandmiseks; paberist paljundusšabloonid ja ofsetivormid; kummeeritud või liimipaber

32191

17.23.12

Paberist või papist ümbrikud, kaartkirjad, lihtpostkaardid ja korrespondentskaardid; paberist või papist karbid, kotid, taskud ja kirjakomplektid, mis sisaldavad valiku paberkaupu

32192

17.23.13

Paberist või papist registri- ja arveraamatud, kiirköitjad, blanketid jms tooted

32700

17.23.14

Muu trükitud, surutrükiga või perforeeritud paber ja papp kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks

32199 (*)

17.23.9

Paberist kirjatarvete tootmisega seotud allhanked

 

17.23.99

Paberist kirjatarvete tootmisega seotud allhanked

88140 (*)

17.24

Tapeet

 

17.24.1

Tapeet

 

17.24.11

Tapeet jms seinakattematerjalid; akende pabereesriided

32194

17.24.12

Tekstiilseinakate

32195

17.24.9

Tapeedi tootmisega seotud allhanked

 

17.24.99

Tapeedi tootmisega seotud allhanked

88140 (*)

17.29

Muud paber- ja papptooted

 

17.29.1

Muud paber- ja papptooted

 

17.29.11

Paberist või papist etiketid

32197

17.29.12

Paberimassist filtriplokid, -tahvlid ja -plaadid

32198

17.29.19

Sigaretipaber; poolid, rullid, bobiinid jms; filterpaber ja -papp; mujal klassifitseerimata paber- ja papptooted

32199 (*)

17.29.9

Muude paber- ja papptoodete tootmisega seotud allhanked

 

17.29.99

Muude paber- ja papptoodete tootmisega seotud allhanked

88140 (*)

18

Trüki- ja salvestusteenused

 

18.1

Trükkimine ja sellega seotud teenused

 

18.11

Ajalehtede trükkimine

 

18.11.1

Ajalehtede trükkimine

 

18.11.10

Ajalehtede trükkimine

89121 (*)

18.12

Muud trükiteenused

 

18.12.1

Muud trükiteenused

 

18.12.11

Postmarkide, maksumärkide, kaubaväärtpaberite, kiipkaartide, tšekkide ja muude väärtpaberite jms trükkimine

89121 (*)

18.12.12

Reklaamkataloogide, reklaamprospektide, plakatite ja muude reklaamtrükiste trükkimine

89121 (*)

18.12.13

Vähem kui neli korda nädalas ilmuvate ajalehtede, ajakirjade jm perioodikaväljaannete trükkimine

89121 (*)

18.12.14

Raamatute, maakaartide, hüdrograafiliste kaartide jms kaartide, piltide, jooniste ja fotode, postkaartide trükkimine

89121 (*)

18.12.15

Etikettide ja siltide trükkimine

89121 (*)

18.12.16

Otse plastile, klaasile, metallile, puidule ja keraamikale trükkimine

89121 (*)

18.12.19

Muud mujal klassifitseerimata trükiteenused

89121 (*)

18.13

Trüki- ja avaldamiseelsed teenused

 

18.13.1

Trükieelsed teenused

 

18.13.10

Trükieelsed teenused

89121 (*)

18.13.2

Trükiplaadid või -silindrid jm reljeefse pinnaga trükivahendid

 

18.13.20

Trükiplaadid või -silindrid jm reljeefse pinnaga trükivahendid

32800

18.13.3

Muud trükkimisega seotud teenused

 

18.13.30

Muud trükkimisega seotud teenused

89121 (*)

18.14

Köitmine ja sellega seotud teenused

 

18.14.1

Köitmine ja sellega seotud teenused

 

18.14.10

Köitmine ja sellega seotud teenused

89121 (*)

18.2

Salvestiste paljundamise teenused

 

18.20

Salvestiste paljundamise teenused

 

18.20.1

Helisalvestiste paljundamise teenused

 

18.20.10

Helisalvestiste paljundamise teenused

89122 (*)

18.20.2

Videosalvestiste paljundamise teenused

 

18.20.20

Videosalvestiste paljundamise teenused

89122 (*)

18.20.3

Tarkvara paljundamise teenused

 

18.20.30

Tarkvara paljundamise teenused

89122 (*)

19

Koks ja puhastatud naftatooted

 

19.1

Koksitooted

 

19.10

Koksitooted

 

19.10.1

Kivisöest, pruunsöest (ligniidist) või turbast koks ja poolkoks; retordisüsi

 

19.10.10

Kivisöest, pruunsöest või turbast koks ja poolkoks; retordisüsi

33100

19.10.2

Kivisöest, pruunsöest või turbast destilleeritud tõrv; muud mineraaltõrvad

 

19.10.20

Kivisöest, pruunsöest või turbast destilleeritud tõrv; muud mineraaltõrvad

33200

19.10.3

Pigi ja pigikoks

 

19.10.30

Pigi ja pigikoks

34540 (*)

19.10.9

Koksitoodete tootmisega seotud allhanked

 

19.10.99

Koksitoodete tootmisega seotud allhanked

88151 (*)

19.2

Puhastatud naftatooted

 

19.20

Puhastatud naftatooted

 

19.20.1

Briketid jms tahkekütused

 

19.20.11

Brikett jm kivisöest toodetud tahkekütus

11020

19.20.12

Brikett jm pruunsöest toodetud tahkekütus

11030 (*)

19.20.13

Brikett jm turbast toodetud tahkekütus

11040 (*)

19.20.2

Kütteõli ja -gaas; määrdeõlid

 

19.20.21

Mootoribensiin, sh lennukibensiin

33310

19.20.22

Reaktiivmootoribensiin

33320

19.20.23

Muud mujal klassifitseerimata kerged naftaõlid ja destillaadid

33330

19.20.24

Petrool (muu kergõli)

33341

19.20.25

Lennukipetrool (k.a reaktiivkütus)

33342

19.20.26

Gaasiõlid

33360

19.20.27

Keskmised naftaõlid; mujal klassifitseerimata keskmised destillaadid

33350

19.20.28

Mujal klassifitseerimata kütteõlid

33370

19.20.29

Naftamäärdeõlid; mujal klassifitseerimata rasked destillaadid

33380

19.20.3

Naftagaasid ja muud gaasilised süsivesinikud, v.a maagaas

 

19.20.31

Veeldatud propaan ja butaan

33410

19.20.32

Etüleen, propüleen, butüleen, butadieen jm naftagaasid või gaasilised süsivesinikud, v.a maagaas

33420

19.20.4

Muud naftatooted

 

19.20.41

Vaseliin; parafiin, toorparafiin jms vahad

33500 (*)

19.20.42

Naftakoks; naftabituumen jm naftaõlide tootmisjäätmed

33500 (*)

19.20.9

Puhastatud naftatoodete tootmisega seotud allhanked

 

19.20.99

Puhastatud naftatoodete tootmisega seotud allhanked

88151 (*)

20

Kemikaalid ja keemiatooted

 

20.1

Põhikemikaalid, väetised ja lämmastikuühendid, plast ja sünteeskautšuk algkujul

 

20.11

Tööstusgaasid

 

20.11.1

Tööstusgaasid

 

20.11.11

Vesinik, argoon, väärisgaasid, lämmastik ja hapnik

34210 (*)

20.11.12

Süsinikdioksiid jms mittemetallide anorgaanilised hapnikuühendid

34210 (*)

20.11.13

Veeldatud õhk ja suruõhk

34250 (*)

20.11.9

Tööstusgaaside tootmisega seotud allhanked

 

20.11.99

Tööstusgaaside tootmisega seotud allhanked

88160 (*)

20.12

Värvained ja pigmendid

 

20.12.1

Oksiidid, peroksiidid ja hüdroksiidid

 

20.12.11

Tsinkoksiid ja -peroksiid; titaanoksiid

34220 (*)

20.12.12

Kroom-, mangaan-, plii- ja vaskoksiidid ning -hüdroksiidid

34220 (*)

20.12.19

Muud metallioksiidid, -hüdroksiidid ja -peroksiidid

34220 (*)

20.12.2

Park- ja värvaineekstraktid; tanniinid ja nende derivaadid; mujal klassifitseerimata värvained

 

20.12.21

Sünteetilis-orgaanilised värvained ja värvipigmendid ning nende baasil valmistatud preparaadid; fluorestsentsvalgenditena või luminofooridena kasutatavad orgaanilise sünteesi produktid; värvlakid ja nende baasil valmistatud preparaadid

34310

20.12.22

Taimsed parkimisekstraktid; tanniinid ja nende soolad, eetrid, estrid ja muud derivaadid; taimse või loomse päritoluga värvained

34320

20.12.23

Orgaanilised sünteesparkained; anorgaanilised parkained; parkimispreparaadid; ensüümipreparaadid eelparkimiseks

34330

20.12.24

Mujal klassifitseerimata värvained; luminofooridena kasutatavad anorgaanilised tooted

34340

20.12.9

Värvainete ja pigmentide tootmisega seotud allhanked

 

20.12.99

Värvainete ja pigmentide tootmisega seotud allhanked

88160 (*)

20.13

Muud anorgaanilised põhikemikaalid

 

20.13.1

Rikastatud uraan ja plutoonium; vaesestatud uraan ja toorium; muud radioaktiivsed elemendid

 

20.13.11

Rikastatud uraan ja plutoonium ning nende ühendid

33620

88152 (*)

20.13.12

Vaesestatud uraan ja toorium ning nende ühendid

33630

88152 (*)

20.13.13

Mujal klassifitseerimata radioaktiivsed elemendid ja isotoobid ning nende ühendid; neid elemente, isotoope või ühendeid sisaldavad sulamid, pihustooted, keraamikatooted ja segud

33690

20.13.14

Tuumareaktorite kiiritamata kütuseelemendid (kassetid)

33710

20.13.2

Mujal klassifitseerimata keemilised elemendid; anorgaanilised happed ja ühendid

 

20.13.21

Mittemetallid

34231 (*)

20.13.22

Mittemetallide ja halogeenide ning mittemetallide ja väävli ühendid

34231 (*)

20.13.23

Leelismetallid või leelismuldmetallid; haruldased muldmetallid, skandium ja ütrium; elavhõbe

34231 (*)

20.13.24

Vesinikkloriid; ooleum; difosforpentaoksiid; muud anorgaanilised happed; räni- ja vääveldioksiid

34231 (*)

34232

20.13.25

Oksiidid, hüdroksiidid ja peroksiidid; hüdrasiin ja hüdroksülamiin ja nende anorgaanilised soolad

34231 (*)

20.13.3

Metallhalogeniidid; hüpokloritid, kloraadid ja perkloraadid

 

20.13.31

Metallhalogeniidid

34240 (*)

20.13.32

Hüpokloritid, kloraadid ja perkloraadid

34240 (*)

20.13.4

Sulfiidid ja sulfaadid; nitraadid, fosfaadid ja karbonaadid

 

20.13.41

Sulfiidid, sulfitid ja sulfaadid

34240 (*)

20.13.42

Fosfinaadid, fosfonaadid, fosfaadid ja polüfosfaadid ja nitraadid (v.a kaalium)

34240 (*)

20.13.43

Karbonaadid

34240 (*)

20.13.5

Muude metallide soolad

 

20.13.51

Oksometall- või peroksometallhapete soolad; kolloidsed väärismetallid

34250 (*)

20.13.52

Muud mujal klassifitseerimata anorgaanilised ühendid, sh destilleeritud vesi; amalgaamid, v.a väärismetallide amalgaamid

34250 (*)

20.13.6

Muud anorgaanilised põhikemikaalid

 

20.13.61

Mujal klassifitseerimata isotoobid ja nende ühendid (sh raske vesi)

34260

20.13.62

Tsüaniidid, tsüaniidoksiidid ja komplekstsüaniidid; fulminaadid, tsüanaadid ja tiotsüanaadid; silikaadid; boraadid; perboraadid; muud anorgaaniliste hapete või peroksohapete soolad

34270

20.13.63

Vesinikperoksiid

34280 (*)

20.13.64

Fosfiidid; karbiidid; hüdriidid; nitriidid; asiidid; silitsiidid ja boriidid

34280 (*)

20.13.65

Haruldaste muldmetallide, ütriumi või skandiumi ühendid

34290

20.13.66

Väävel, v.a sublimeeritud, sadestatud ja kolloidväävel

34520

20.13.67

Põletatud rauapüriidid

34530

20.13.68

Piesoelektriline kvarts; muud töötlemata tehislikud või taastatud vääris- või poolvääriskivid

34560

20.13.9

Muude anorgaaniliste põhikemikaalide tootmisega seotud allhanked

 

20.13.99

Muude anorgaaniliste põhikemikaalide tootmisega seotud allhanked

88160 (*)

20.14

Muud orgaanilised põhikemikaalid

 

20.14.1

Süsivesinikud ja nende derivaadid

 

20.14.11

Atsüklilised süsivesinikud

34110 (*)

20.14.12

Tsüklilised süsivesinikud

34110 (*)

20.14.13

Atsükliliste süsivesinike klooritud derivaadid

34110 (*)

20.14.14

Süsivesinike sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid (halogeenitud või halogeenimata)

34110 (*)

20.14.19

Muud süsivesinike derivaadid

34110 (*)

20.14.2

Alkoholid, fenoolid, fenoolalkoholid ja nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid; tööstuslikud rasvalkoholid

 

20.14.21

Tööstuslikud rasvalkoholid

34139 (*)

20.14.22

Ühehüdroksüülsed alkoholid

34139 (*)

20.14.23

Dioolid, polüalkoholid, tsüklilised alkoholid ja nende derivaadid

34139 (*)

34570 (*)

20.14.24

Fenoolid; fenoolalkoholid ja fenoolide derivaadid

34139 (*)

20.14.3

Tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped; karboksüülhapped ja nende derivaadid

 

20.14.31

Tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped; rafineerimisel saadud happelised õlid

34120

20.14.32

Küllastunud atsüklilised monokarboksüülhapped ja nende derivaadid

34140 (*)

20.14.33

Küllastumata monokarboksüül-, tsüklaan-, tsükleen- või tsükloterpeen-atsüklilised polükarboksüülhapped ja nende derivaadid

34140 (*)

20.14.34

Aromaatsed polükarboksüül- ja karboksüülhapped, millel on hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi; nende derivaadid, v.a salitsüülhape ja selle soolad

34140 (*)

20.14.4

Lämmastikku sisaldavate funktsionaalrühmadega orgaanilised ühendid

 

20.14.41

Funktsionaalse aminorühmaga ühendid

34150 (*)

20.14.42

Aminoühendid, millel on hapnikku sisaldav funktsionaalrühm, v.a lüsiin ja glutamiinhape

34150 (*)

20.14.43

Ureiinid; karboksüamiidfunktsiooniga ühendid, nitriilfunktsiooniga ühendid; nende derivaadid

34150 (*)

20.14.44

Muude lämmastikku sisaldavate funktsionaalrühmadega ühendid

34150 (*)

20.14.5

Väävelorgaanilised ühendid jm väävel- ja elementaarorgaanilised ühendid; mujal klassifitseerimata heterotsüklilised ühendid

 

20.14.51

Väävelorgaanilised ühendid jm väävel- ja elementaarorgaanilised ühendid

34160 (*)

20.14.52

Mujal klassifitseerimata heterotsüklilised ühendid; nukleiinhapped ja nende soolad

34160 (*)

20.14.53

Fosforhapete estrid ja soolad või muude anorgaaniliste hapete estrid (v.a vesinikhalogeniidide estrid) ja nende soolad; nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud ja nitroositud derivaadid

34180

20.14.6

Eetrid, orgaanilised peroksiidid, epoksiidid, atsetaalid ja poolatsetaalid; muud orgaanilised ühendid

 

20.14.61

Funktsionaalse aldehüüdrühmaga ühendid

34170 (*)

20.14.62

Funktsionaalse ketoon- ja kinoonrühmaga ühendid

34170 (*)

20.14.63

Eetrid, orgaanilised peroksiidid, epoksiidid, atsetaalid ja poolatsetaalid ning nende derivaadid

34170 (*)

20.14.64

Ensüümid jm mujal klassifitseerimata orgaanilised ühendid

34170 (*)

20.14.7

Mitmesugused tooted orgaanilistest põhikemikaalidest

 

20.14.71

Taimsete või vaiktoodete derivaadid

34400

20.14.72

Puusüsi

34510

20.14.73

Õlid jm kõrgel temperatuuril destilleeritud kivisöetõrvast tooted

34540 (*)

20.14.74

Vähemalt 80 % alkoholisisaldusega denatureerimata etüülalkohol

24110

20.14.75

Denatureeritud etüülalkohol ja muu alkohol (mis tahes alkoholisisaldusega)

34131

20.14.8

Puidutselluloosi tootmise jääkleelis, v.a tallõli

 

20.14.80

Puidutselluloosi tootmise jääkleelis, v.a tallõli

39230

20.14.9

Muude orgaanilistest põhikemikaalidest toodete tootmisega seotud allhanked

 

20.14.99

Muude orgaanilistest põhikemikaalidest toodete tootmisega seotud allhanked

88160 (*)

20.15

Väetised ja lämmastikuühendid

 

20.15.1

Lämmastikhape; sulfolämmastikhapped; ammoniaak

 

20.15.10

Lämmastikhape; sulfolämmastikhapped; ammoniaak

34233

34651

34652

20.15.2

Ammooniumkloriid; nitritid

 

20.15.20

Ammooniumkloriid; nitritid

34653

20.15.3

Mineraalsed või keemilised lämmastikväetised

 

20.15.31

Uurea

34611

20.15.32

Ammooniumsulfaat

34612

20.15.33

Ammooniumnitraat

34613

20.15.34

Kaltsiumnitraat ja ammooniumnitraat kaksiksoolana ja nende ainete segud

34614

20.15.35

Kaltsiumnitraadi ja kaltsiumkarbonaadi või muude anorgaaniliste ainete (mis ei ole väetised) segu

34615

20.15.39

Muud lämmastikväetised ja segud

34619

20.15.4

Mineraalsed või keemilised fosforväetised

 

20.15.41

Superfosfaat

34621

20.15.49

Muud fosforväetised

34629

20.15.5

Mineraalsed ja keemilised kaaliumväetised

 

20.15.51

Kaaliumkloriid

34631

20.15.52

Kaaliumsulfaat

34632

20.15.59

Muud kaaliumväetised

34639

20.15.6

Naatriumnitraat

 

20.15.60

Naatriumnitraat

34150 (*)

20.15.7

Mujal klassifitseerimata väetised

 

20.15.71

Väetised, mis sisaldavad kolme toitainet — lämmastikku, fosforit ja kaaliumi

34641

20.15.72

Diammooniumvesinikortofosfaat (diammooniumfosfaat)

34642

20.15.73

Monoammooniumfosfaat

34643

20.15.74

Väetised, mis sisaldavad kahte toitainet: lämmastikku ja fosforit

34644

20.15.75

Väetised, mis sisaldavad kahte toitainet: fosforit ja kaaliumi

34645

20.15.76

Kaaliumnitraat

34646

20.15.79

Mujal klassifitseerimata mineraal- ja keemilised väetised, mis sisaldavad vähemalt kahte toitainet (lämmastikku, fosforit, kaaliumi)

34649

34659

20.15.8

Mujal klassifitseerimata loomse või taimse päritoluga väetised

 

20.15.80

Mujal klassifitseerimata loomse või taimse päritoluga väetised

34654

20.15.9

Väetiste ja lämmastikuühendite tootmisega seotud allhanked

 

20.15.99

Väetiste ja lämmastikuühendite tootmisega seotud allhanked

88160 (*)

20.16

Plastid algkujul

 

20.16.1

Etüleeni polümeerid algkujul

 

20.16.10

Etüleeni polümeerid algkujul

34710

20.16.2

Stüreeni polümeerid algkujul

 

20.16.20

Stüreeni polümeerid algkujul

34720

20.16.3

Vinüülkloriidi või muude halogeenitud olefiinide polümeerid algkujul

 

20.16.30

Vinüülkloriidi või muude halogeenitud olefiinide polümeerid algkujul

34730

20.16.4

Polüatsetaalid, muud polüeetrid ja epoksüvaigud algkujul; polükarbonaadid, alküüdvaigud, polüallüülestrid ja muud polüestrid algkujul

 

20.16.40

Polüatsetaalid, muud polüeetrid ja epoksüvaigud algkujul; polükarbonaadid, alküüdvaigud, polüallüülestrid ja muud polüestrid algkujul

34740

20.16.5

Muud plastid algkujul; ioonivahetajad

 

20.16.51

Propüleeni või muude olefiinide polümeerid algkujul

34790 (*)

20.16.52

Vinüülatsetaadi või muude vinüülestrite polümeerid ja muud vinüülpolümeerid algkujul

34790 (*)

20.16.53

Akrüülpolümeerid algkujul

34790 (*)

20.16.54

Polüamiidid algkujul

34790 (*)

20.16.55

Karbamiidvaigud, tiokarbamiidvaigud ja melamiinvaigud algkujul

34790 (*)

20.16.56

Muud aminovaigud, fenoolvaigud ja polüuretaanid algkujul

34790 (*)

20.16.57

Silikoonid algkujul

34790 (*)

20.16.59

Muud mujal klassifitseerimata plastid algkujul

34790 (*)

20.16.9

Algkujul plastide tootmisega seotud allhanked

 

20.16.99

Algkujul plastide tootmisega seotud allhanked

88170 (*)

20.17

Sünteeskautšuk algkujul

 

20.17.1

Sünteeskautšuk

 

20.17.10

Sünteeskautšuk algkujul

34800

20.17.9

Algkujul sünteeskautšuki tootmisega seotud allhanked

 

20.17.99

Algkujul sünteeskautšuki tootmisega seotud allhanked

88170 (*)

20.2

Taimekaitsevahendid ja muud agrokeemiatooted

 

20.20

Taimekaitsevahendid ja muud agrokeemiatooted

 

20.20.1

Taimekaitsevahendid ja muud agrokeemiatooted

 

20.20.11

Insektitsiidid

34661

20.20.12

Herbitsiidid

34663 (*)

20.20.13

Idanemist takistavad vahendid ja taimekasvuregulaatorid

34663 (*)

20.20.14

Desinfektsioonivahendid

34664

20.20.15

Fungitsiidid

34662

20.20.19

Muud taimekaitsevahendid ja muud agrokeemiatooted

34666

34669

20.20.9

Taimekaitsevahendite ja muude agrokeemiatoodete tootmisega seotud allhanked

 

20.20.99

Taimekaitsevahendite ja muude agrokeemiatoodete tootmisega seotud allhanked

88160 (*)

20.3

Värvid, lakid ja muud viimistlusvahendid, trükivärv ning mastiks

 

20.30

Värvid, lakid ja muud viimistlusvahendid, trükivärv ning mastiks

 

20.30.1

Polümeeride baasil valmistatud värvid ja lakid

 

20.30.11

Akrüül- või vinüülpolümeeride baasil valmistatud värvid ja lakid vesikeskkonnas

35110 (*)

20.30.12

Polüestrite, akrüül- või vinüülpolümeeride baasil valmistatud värvid ja lakid mittevesikeskkonnas; lahused

35110 (*)

20.30.2

Muud värvid ja lakid ning nendega seotud tooted; kunstnikuvärvid ja trükivärv

 

20.30.21

Valmis pigmendid, hägustid ja värvid, klaasjad emailid ja glasuurid, angoobid, vedelad läikelakid jms; klaasfritt

35110 (*)

20.30.22

Muud värvid ja lakid; valmissikatiivid

35110 (*)

20.30.23

Kunstniku-, õppe- ja plakativärvid, toonimis- ja harrastusvärvid jms

35120

20.30.24

Trükivärv

35130

20.30.9

Värvide, lakkide ja muude viimistlusvahendite, trükivärvide ja mastiksite tootmisega seotud allhanked

 

20.30.99

Värvide, lakkide ja muude viimistlusvahendite, trükivärvide ja mastiksite tootmisega seotud allhanked

88160 (*)

20.4

Seep ning pesemis-, puhastus- ja poleerimisvahendid; parfümeeria ja hügieenitarbed

 

20.41

Seep ning pesemis-, puhastus- ja poleerimisvahendid

 

20.41.1

Glütserool

 

20.41.10

Glütserool

34570 (*)

20.41.2

Orgaanilised pindaktiivsed ained, v.a seep

 

20.41.20

Orgaanilised pindaktiivsed ained, v.a seep

35310

20.41.3

Seep, pesemis- ja puhastusvahendid

 

20.41.31

Seep ja seebina kasutatavad orgaanilised pindaktiivsed ained ja valmistised; seebi või pesuainega kaetud, immutatud või pinnatud paber, vatt, vilt ja lausriie

35321 (*)

20.41.32

Puhastus- ja pesemisvahendid

35322

20.41.4

Lõhnastamisvahendid ja -vahad

 

20.41.41

Ruumide lõhnastamise ja desodoreerimise vahendid

35331

20.41.42

Tehisvahad ja töödeldud vaha

35332

20.41.43

Jalatsite, mööbli, põranda, sõidukikere, klaasi või metalli poleerimise vahendid ning kreemid

35333

20.41.44

Puhastuspastad ja -pulbrid ning muud puhastusvahendid

35334

20.41.9

Seebi ning pesemis-, puhastus- ja poleerimisvahendite tootmisega seotud allhanked

 

20.41.99

Seebi ning pesemis-, puhastus- ja poleerimisvahendite tootmisega seotud allhanked

88160 (*)

20.42

Parfüümid ja tualetitarbed

 

20.42.1

Parfüümid ja tualetitarbed

 

20.42.11

Parfüümid ja tualettveed

35323 (*)

20.42.12

Huulte ja silmade jumestamise vahendid

35323 (*)

20.42.13

Maniküüri- ja pediküürivahendid

35323 (*)

20.42.14

Kosmeetilised ja hügieenilised puudrid

35323 (*)

20.42.15

Mujal klassifitseerimata kosmeetikatooted ning jumestus- või nahahooldusvahendid (sh päikesekaitsetooted)

35323 (*)

20.42.16

Šampoonid, juukselakid, püsiloki- või püsisirgestusvedelikud

35323 (*)

20.42.17

Mujal klassifitseerimata juukseveed jm juuksehooldusvahendid

35323 (*)

20.42.18

Suu- või hambahügieenivahendid (sh hambaproteese fikseerivad pastad ja pulbrid), hambaniit

35323 (*)

20.42.19

Habemeajamisvahendid; ihudesodorandid ja higistamisvastased vahendid; kümblusvahendid; muud mujal klassifitseerimata parfümeeria- ja kosmeetikatooted ning hügieenivahendid

35321 (*)

35323 (*)

20.42.9

Parfüümide ja tualetitarvete tootmisega seotud allhanked

 

20.42.99

Parfüümide ja tualetitarvete tootmisega seotud allhanked

88160 (*)

20.5

Muud keemiatooted

 

20.51

Lõhkeained

 

20.51.1

Valmislõhkeained; süütenöörid; detoneerivad nöörid; löök- ja detonaatorkapslid; sütikud; elektridetonaatorid; ilutulestikutooted

 

20.51.11

Püssirohi ja valmislõhkeained

35450 (*)

20.51.12

Süütenöörid; detoneerivad nöörid; kapslid; sütikud; elektridetonaatorid

35450 (*)

20.51.13

Ilutulestikutooted

35460 (*)

20.51.14

Signaalraketid, raketid sademete reguleerimiseks, udusignaalid jm pürotehnilised tooted, v.a ilutulestikutooted

35460 (*)

20.51.2

Tuletikud

 

20.51.20

Tuletikud

38998

20.51.9

Lõhkeainete tootmisega seotud allhanked

 

20.51.99

Lõhkeainete tootmisega seotud allhanked

88160 (*)

20.52

Liimid

 

20.52.1

Liimid

 

20.52.10

Liimid

35420 (*)

20.52.9

Liimide tootmisega seotud allhanked

 

20.52.99

Liimide tootmisega seotud allhanked

88160 (*)

20.53

Eeterlikud õlid

 

20.53.1

Eeterlikud õlid

 

20.53.10

Eeterlikud õlid

35410

20.53.9

Eeterlike õlide tootmisega seotud allhanked

 

20.53.99

Eeterlike õlide tootmisega seotud allhanked

88160 (*)

20.59

Muud mujal klassifitseerimata keemiatooted

 

20.59.1

Fotoplaadid ja -filmid, kiirfotofilmid; fotograafias kasutatavad kemikaalid ja kokkusegamata tooted

 

20.59.11

Valgustamata valgustundlikud fotoplaadid ja filmid ning kiirfotofilmid; fotopaber

48341

20.59.12

Fotograafias kasutatavad valgustundlikud emulsioonid; fotograafias kasutatavad mujal klassifitseerimata kemikaalid

48342

20.59.2

Keemiliselt modifitseeritud loomsed või taimsed rasvad ja õlid; loomsete või taimsete rasvade või õlide toidukõlbmatud segud

 

20.59.20

Keemiliselt modifitseeritud loomsed või taimsed rasvad ja õlid; loomsete või taimsete rasvade või õlide toiduks kõlbmatud segud

34550

20.59.3

Kirjutus- või joonistustint jm tint

 

20.59.30

Kirjutus- või joonistustint jm tint

35140

20.59.4

Määrdeained; lisandid; antifriisid

 

20.59.41

Määrdeained

35430 (*)

20.59.42

Antidetonaatorid; mineraalõlide ja samalaadsete toodete lisandid

35430 (*)

20.59.43

Pidurivedelikud; antifriisid ja jäätumisvastased vedelikud

35430 (*)

20.59.5

Mitmesugused keemiatooted

 

20.59.51

Peptoonid, muud mujal klassifitseerimata valkained ja nende derivaadid; nahapulber

35420 (*)

20.59.52

Modelleerimispastad; hambaproteeside parafiin jms hambaravis kasutatavad kipsi baasi valmistised; valmistised ja laengud tulekustutite jaoks; valmis söötmed mikroorganismide kasvatamiseks; mujal klassifitseerimata diagnostilised või laboratoorsed komposiitreaktiivid

35440 (*)

20.59.53

Legeeritud keemilised elemendid ja ühendid ketaste kujul kasutamiseks elektroonikas

35470

20.59.54

Aktiivsüsi

35490 (*)

20.59.55

Viimistlusained, värvikinnitid, mida kasutatakse värvimise või värvi kinnitumise kiirendamiseks jms tooted

35490 (*)

20.59.56

Peitsimispreparaadid; räbustid; kautšuki vulkaniseerimise kiirendid; kummi või plastide plastifitseerivad ja stabiliseerivad ühendid; mujal klassifitseerimata katalüsaatorid; mujal klassifitseerimata alküülbenseenide segud ja alküülnaftaleenide segud

35490 (*)

20.59.57

Valuvormide või kärnide tootmisel kasutatavad sideained; keemiatooted

35490 (*)

20.59.59

Mitmesugused muud mujal klassifitseerimata keemiatooted

35490 (*)

20.59.6

Želatiinid ja želatiini derivaadid, sh piimaalbumiinid

 

20.59.60

Želatiinid ja želatiini derivaadid, sh piimaalbumiinid

35420 (*)

20.59.9

Mujal klassifitseerimata keemiatoodete tootmisega seotud allhanked

 

20.59.99

Mujal klassifitseerimata keemiatoodete tootmisega seotud allhanked

88160 (*)

20.6

Keemilised kiud

 

20.60

Keemilised kiud

 

20.60.1

Sünteeskiud

 

20.60.11

Kraasimata ja kammimata sünteesstaapelkiud ja sünteesfilamentköisik

35510

20.60.12

Polüamiid- ja polüesterkiududest eriti tugev filamentlõng

35520 (*)

20.60.13

Muu ühekordne sünteesfilamentlõng

35520 (*)

20.60.14

Sünteesmonofilament; sünteetilisest tekstiilmaterjalist ribad jms

35530

20.60.2

Tehiskiud

 

20.60.21

Kraasimata ja kammimata tehiskiud ja tehisfilamentköisik

35540

20.60.22

Eriti tugev viskooslõng

35550 (*)

20.60.23

Muu ühekordne tehisfilamentlõng

35550 (*)

20.60.24

Tehismonofilament; tehistekstiilmaterjalist ribad jms

35560

20.60.9

Keemiliste kiudude tootmisega seotud allhanked

 

20.60.99

Keemiliste kiudude tootmisega seotud allhanked

88160 (*)

21

Põhifarmaatsiatooted ja ravimpreparaadid

 

21.1

Põhifarmaatsiatooted

 

21.10

Põhifarmaatsiatooted

 

21.10.1

Salitsüülhape, O-atsetüülsalitsüülhape, nende soolad ja estrid

 

21.10.10

Salitsüülhape, O-atsetüülsalitsüülhape, nende soolad ja estrid

35210

21.10.2

Lüsiin, glutamiinhape ja nende soolad; kvaternaarsed ammooniumsoolad ja hüdroksiidid; fosfoaminolipiidid; amiidid ja nende derivaadid ning soolad

 

21.10.20

Lüsiin, glutamiinhape ja nende soolad; kvaternaarsed ammooniumsoolad ja hüdroksiidid; fosfoaminolipiidid; amiidid ja nende derivaadid ning soolad

35220

21.10.3

Mujal klassifitseerimata laktoonid, heterotsüklilised ühendid, millel ei ole muid heteroaatomeid peale lämmastiku aatomi(te), mis sisaldavad kondenseerumata pürasooliringi, pürimidiiniringi, piperasiiniringi, kondenseerumata triasiiniringi või fenotsiasiinringi ühendeid, milles ei ole muid kondenseerunud tsükleid; hüdantoiin ja selle derivaadid

 

21.10.31

Mujal klassifitseerimata laktoonid, heterotsüklilised ühendid, millel ei ole muid heteroaatomeid peale lämmastiku aatomi(te), mis sisaldavad kondenseerumata pürasooliringi, pürimidiiniringi, piperasiiniringi, kondenseerumata triasiiniringi või fenotsiasiinringi ühendeid, milles ei ole muid kondenseerimata tsükleid; hüdantoiin ja selle derivaadid

35230 (*)

21.10.32

Sulfoonamiidid

35230 (*)

21.10.4

Mujal klassifitseerimata keemiliselt puhtad suhkrud; mujal klassifitseerimata suhkrueetrid ja -estrid ning nende soolad

 

21.10.40

Mujal klassifitseerimata keemiliselt puhtad suhkrud; mujal klassifitseerimata suhkrueetrid ja -estrid ning nende soolad

35240

21.10.5

Provitamiinid, vitamiinid ja hormoonid; glükosiidid ja taimsed alkaloidid ning nende derivaadid; antibiootikumid

 

21.10.51

Provitamiinid, vitamiinid ja nende derivaadid

35250 (*)

21.10.52

Hormoonid, nende derivaadid; eeskätt hormoonidena kasutatavad muud steroidid

35250 (*)

21.10.53

Glükosiidid, taimsed alkaloidid, nende soolad, eetrid, estrid jm derivaadid

35250 (*)

21.10.54

Antibiootikumid

35250 (*)

21.10.6

Näärmed jm organid; nende ekstraktid jm mujal klassifitseerimata inim- või loomorganismist pärinevad ained

 

21.10.60

Näärmed jm organid; nende ekstraktid jm mujal klassifitseerimata inim- või loomorganismist pärinevad ained

35270 (*)

21.10.9

Põhifarmaatsiatoodete tootmisega seotud allhanked

 

21.10.99

Põhifarmaatsiatoodete tootmisega seotud allhanked

88160 (*)

21.2

Ravimpreparaadid

 

21.20

Ravimpreparaadid

 

21.20.1

Ravimid

 

21.20.11

Ravimid, mis sisaldavad penitsilliine või muid antibiootikume

35260 (*)

21.20.12

Ravimid, mis sisaldavad hormoone, kuid mitte antibiootikume

35260 (*)

21.20.13

Ravimid, mis sisaldavad alkaloide või nende derivaate, kuid mitte hormoone ega antibiootikume

35260 (*)

21.20.2

Muud ravimpreparaadid

 

21.20.21

Antiseerumid ja vaktsiinid

35270 (*)

21.20.22

Hormoonidel või spermitsiididel põhinevad keemilised rasestumisvastased vahendid

35270 (*)

35290 (*)

21.20.23

Diagnostilised reagendid jm ravimpreparaadid

35270 (*)

35290 (*)

21.20.24

Kleepsidemed, kätgut jms materjalid; esmaabipakid

35270 (*)

35290 (*)

21.20.9

Ravimpreparaatide tootmisega seotud allhanked

 

21.20.99

Ravimpreparaatide tootmisega seotud allhanked

88152

88160 (*)

22

Kummi- ja plasttooted

 

22.1

Kummitooted

 

22.11

Kummirehvid ja sisekummid; kummirehvide protekteerimine ja taastamine

 

22.11.1

Uued kummirehvid ja sisekummid

 

22.11.11

Sõiduautode uued kummist õhkrehvid

36111

22.11.12

Mootorrataste ja jalgrataste uued kummist õhkrehvid

36112

22.11.13

Busside, veoautode ja õhusõidukite uued kummist õhkrehvid

36113 (*)

22.11.14

Põllumajandusmasinate rehvid; muud uued kummist õhkrehvid

36113 (*)

22.11.15

Kummist sisekummid, täis- või padjandrehvid, vahetatavad protektorid ja pöiavööd

36114

22.11.16

Toorikud kummist rehvide protekteerimiseks

36115

22.11.2

Protekteeritud kummist õhkrehvid

 

22.11.20

Protekteeritud kummist õhkrehvid

36120

22.11.9

Kummirehvide ja sisekummide tootmisega seotud allhanked; kummirehvide protekteerimine ja taastamine

 

22.11.99

Kummirehvide ja sisekummide tootmisega seotud allhanked; kummirehvide protekteerimine ja taastamine

88170 (*)

22.19

Muud kummitooted

 

22.19.1

Regenereeritud kautšuk algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena

 

22.19.10

Regenereeritud kautšuk algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena

36210

22.19.2

Vulkaniseerimata kummi ja tooted sellest; vulkaniseeritud kummi (v.a kõvakummi) niidi, nööri, tahvlite, lehtede, ribade, lattide ja profiilvormidena

 

22.19.20

Vulkaniseerimata kummi ja tooted sellest; vulkaniseeritud kummi (v.a kõvakummi) niidi, nööri, tahvlite, lehtede, ribade, lattide ja profiilvormidena

36220

22.19.3

Vulkaniseeritud kummist, v.a (kõvakummist) torud ja lõdvikud

 

22.19.30

Vulkaniseeritud kummist, v.a (kõvakummist) torud ja lõdvikud

36230

22.19.4

Vulkaniseeritud kummist konveierilindid, ülekanderihmad ning rihmariie

 

22.19.40

Vulkaniseeritud kummist konveierilindid, ülekanderihmad ning rihmariie

36240

22.19.5

Kummeeritud riie, v.a rehvikoortriie

 

22.19.50

Kummeeritud riie, v.a rehvikoortriie

36250

22.19.6

Vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist) rõivad ja rõivamanused

 

22.19.60

Vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist) rõivad ja rõivamanused

36260

22.19.7

Mujal klassifitseerimata vulkaniseeritud kummist tooted; kõvakummi; kõvakummitooted

 

22.19.71

Vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist) hügieeni- ja farmaatsiatooted (sh lutid)

36270 (*)

22.19.72

Vulkaniseeritud kummist (v.a poorsest kummist) põrandakatted ja -matid

36270 (*)

22.19.73

Muud mujal klassifitseerimata vulkaniseeritud kummist tooted; kõvakummi igal kujul ja kõvakummitooted; vulkaniseeritud poorsest kummist põrandakatted ja -matid

29600 (*)

36270 (*)

22.19.9

Muude kummitoodetega seotud allhanked

 

22.19.99

Muude kummitoodetega seotud allhanked

88170 (*)

22.2

Plasttooted

 

22.21

Plasttahvlid, -lehed, -torud ja -profiilid

 

22.21.1

Üle 1 mm läbimõõduga monofilament, plastlatid, -vardad ja -profiilvormid

 

22.21.10

Üle 1 mm läbimõõduga monofilament, plastlatid, -vardad ja -profiilvormid

36310

22.21.2

Plasttorud, -voolikud ja -lohvid ning nende liitmikud

 

22.21.21

Tahkunud proteiinist või tselluloosmaterjalist tehissooled; jäigad plastvoolikud, -torud ja -lohvid

36320 (*)

22.21.29

Muud plasttorud, -voolikud ja -lohvid ning nende liitmikud

36320 (*)

22.21.3

Tugevdamata või muul viisil teiste materjalidega kombineerimata plasttahvlid, -lehed, -kiled, -fooliumid ja -ribad

 

22.21.30

Tugevdamata või muul viisil teiste materjalidega kombineerimata plasttahvlid, -lehed, -kiled, -fooliumid ja -ribad

36330

22.21.4

Muud plasttahvlid, -lehed, -kiled, -fooliumid ja -ribad

 

22.21.41

Muud vahtplasttahvlid, -lehed, -kiled, -fooliumid ja -ribad

36390 (*)

22.21.42

Muud plastist (v.a vahtplastist) tahvlid, -lehed, -kiled, -fooliumid ja -ribad

36390 (*)

22.21.9

Plasttahvlite, -lehtede, -torude ja -profiilide tootmisega seotud allhanked

 

22.21.99

Plasttahvlite, -lehtede, -torude ja -profiilide tootmisega seotud allhanked

88170 (*)

22.22

Plastpakendid

 

22.22.1

Plastpakendid

 

22.22.11

Etüleeni polümeeridest kotid, sh torbikud

36410 (*)

22.22.12

Muudest plastidest, v.a etüleeni polümeeridest kotid, sh torbikud

36410 (*)

22.22.13

Karbid, kastid, korvid jms plasttooted

36490 (*)

22.22.14

Korvpudelid, pudelid, kanistrid jms plasttooted

36490 (*)

22.22.19

Muud plastpakendid

36490 (*)

22.22.9

Plastpakendite tootmisega seotud allhanked

 

22.22.99

Plastpakendite tootmisega seotud allhanked

88170 (*)

22.23

Plastist ehitusdetailid

 

22.23.1

Plastist ehitusdetailid; linoleum ja kõva pinnaga mitteplastist põrandakatted

 

22.23.11

Rullides või plaatidena plastist põranda-, seina- või laekatted

36910

22.23.12

Plastvannid, -kraanikausid, -klosetipotid ja -prill-lauad, -loputuskastid jms plastist sanitaartehnikatooted

36930

22.23.13

Plastreservuaarid, -paagid, -vaadid jms -mahutid mahutavusega üle 300 l

36950 (*)

22.23.14

Plastuksed, nende plastist piidad ja lävepakud, -aknad ja plastist aknaraamid; plastaknaluugid, -rulood jms plasttooted ning nende plastist osad

36950 (*)

22.23.15

Linoleum ja kõva pinnaga põrandakatted, v.a plastist põrandakatted, st vastupidavad põrandakatted, näiteks vinüül, linoleum jms

38930

22.23.19

Mujal klassifitseerimata plastist ehitusdetailid

36950 (*)

22.23.2

Kokkupandavad plastist ehitised

 

22.23.20

Kokkupandavad plastist ehitised

38703

22.23.9

Plastist ehitusdetailide tootmisega seotud allhanked

 

22.23.99

Plastist ehitusdetailide tootmisega seotud allhanked

88170 (*)

22.29

Muud plasttooted

 

22.29.1

Plastist rõivad ja rõivamanused (sh kindad)

 

22.29.10

Plastist rõivad ja rõivamanused (sh kindad)

28243

22.29.2

Muud mujal klassifitseerimata plasttooted

 

22.29.21

Isekleepuvad plasttahvlid, -lehed, -kiled, -fooliumid, -lindid, -ribad jm -lamevormid, kuni 20 cm laiustes rullides

36920 (*)

22.29.22

Muud isekleepuvad plasttahvlid, -lehed, -kiled, -fooliumid, -lindid, -ribad jm -lamevormid

36920 (*)

22.29.23

Plastist lauanõud, kööginõud, muud maja- ja tualett-tarbed

36940

22.29.24

Mujal klassifitseerimata plastist lampide ja valgustite, valgustabloode jms toodete osad

36960

22.29.25

Plastist kontori- või koolitarbed

36990 (*)

22.29.26

Mööbli, sõidukite vms plastist furnituur; plastist kujukesed jm dekoratiivesemed

36990 (*)

22.29.29

Muud plasttooted

29600 (*)

36990 (*)

38922 (*)

38994 (*)

22.29.9

Muude plasttoodete tootmise teenused; muude plasttoodete tootmisega seotud allhanked

 

22.29.91

Muude plasttoodete tootmise teenused

88170 (*)

22.29.99

Muude plasttoodete tootmisega seotud allhanked

88170 (*)

23

Muud mittemetalsetest mineraalidest tooted

 

23.1

Klaas ja klaastooted

 

23.11

Lehtklaas

 

23.11.1

Lehtklaas

 

23.11.11

Valatud, valtsitud, tõmmatud või puhutud, kuid muul viisil töötlemata lehtklaas

37112

23.11.12

Kuumpoleeritud klaas ja lihvitud või poleeritud pealispinnaga, kuid muul viisil töötlemata lehtklaas

37113

23.11.9

Lehtklaasi tootmisega seotud allhanked

 

23.11.99

Lehtklaasi tootmisega seotud allhanked

88180 (*)

23.12

Vormitud ja töödeldud lehtklaas

 

23.12.1

Vormitud ja töödeldud lehtklaas

 

23.12.11

Töödeldud servadega, painutatud, graveeritud, puuritud, emailitud või muul viisil töödeldud, kuid raamimata või paigaldamata lehtklaas

37114

23.12.12

Kildumatu klaas

37115

23.12.13

Klaaspeeglid; mitmekihilised klaasisolaatorid

37116

23.12.9

Vormitud ja töödeldud lehtklaasi tootmisega seotud allhanked

 

23.12.99

Vormitud ja töödeldud lehtklaasi tootmisega seotud allhanked

88180 (*)

23.13

Klaasnõud

 

23.13.1

Klaasnõud

 

23.13.11

Klaaspudelid, -purgid, -rohupudelid jm klaasmahutid, v.a ampullid; klaaskorgid, -kaaned jm klaasist sulgurid

37191

23.13.12

Joogiklaasid, v.a klaaskeraamilised klaasid

37193 (*)

23.13.13

Klaasist laua- ja kööginõud, tualett- ja kontoritarbed, sisekujunduses kasutatavad klaasesemed jms klaastooted

37193 (*)

23.13.14

Termospudelite jm vaakumnõude klaaskolvid

37199 (*)

23.13.9

Klaasnõude viimistlemise teenused; klaasnõude tootmisega seotud allhanked

 

23.13.91

Joogiklaaside jm klaasist laua- ja kööginõude viimistlemise teenused

88180 (*)

23.13.92

Klaasmahutite viimistlemise teenused

88180 (*)

23.13.99

Klaasnõude tootmisega seotud allhanked

88180 (*)

23.14

Klaaskiud

 

23.14.1

Klaaskiud

 

23.14.11

Klaaskiust kamm- või kraaslindid, heie, lõng ja tükeldatud kiud

37121

23.14.12

Klaaskiust vuaal, villak, matid, madratsid, plaadid jm tooted, v.a riie

37129

23.14.9

Klaaskiu tootmisega seotud allhanked

 

23.14.99

Klaaskiu tootmisega seotud allhanked

88180 (*)

23.19

Muu töödeldud klaas, sh tehniline klaas

 

23.19.1

Muu klaas, pooltoodetena

 

23.19.11

Töötlemata klaasimass, klaaskuulid (v.a mikroklaaskuulid), klaasvardad ja -torud

37111 (*)

23.19.12

Sillutuskivid, tellised, viimistlusplaadid jm pressitud või vormitud klaasist tooted; vitraažklaas jms klaastooted; kärg- või vahtklaas plaatide, tahvlite jms kujul

37117

23.19.2

Tehniline ja muu klaas

 

23.19.21

Elektrilampide ja elektronkiiretorude jms avatud klaaskolvid, nende klaasosad

37192

23.19.22

Optiliselt töötlemata kella- ja prilliklaasid; õõnsad klaaskerad ja nende segmendid eelnimetatud toodete valmistamiseks

37194

23.19.23

Laboratooriumides, hügieenis ja farmaatsias kasutatavad klaastooted; klaasampullid

37195

23.19.24

Lampide ja valgustite, sisevalgustusega siltide, valgustabloode jms klaasist osad

37196

23.19.25

Klaasist elektriisolaatorid

37197

23.19.26

Mujal klassifitseerimata klaastooted

37199 (*)

23.19.9

Muu klaasi, sh tehnilise klaasi viimistlemise teenused; töödeldud klaasi, sh tehnilise klaasi tootmisega seotud allhanked

 

23.19.91

Muu klaasi, sh tehnilise klaasi viimistlemise teenused

88180 (*)

23.19.99

Töödeldud klaasi, sh tehnilise klaasi tootmisega seotud allhanked

88180 (*)

23.2

Tulekindlad tooted

 

23.20

Tulekindlad tooted

 

23.20.1

Tulekindlad tooted

 

23.20.11

Ränimuldsest fossiiljahust või ränimullast tellised, plokid, plaadid jm keraamikatooted

37310

23.20.12

Tulekindlad tellised, plokid, plaadid jms tulekindlad keraamilised ehitusdetailid, v.a ränimuldsest fosiiljahust või ränimullast tooted

37320

23.20.13

Tulekindel tsement, mört, betoon jms mujal klassifitseerimata segud

37330

23.20.14

Põletamata tulekindlad tooted jm tulekindlad keraamikatooted

37340

23.20.9

Tulekindlate keraamikatoodete tootmisega seotud allhanked

 

23.20.99

Tulekindlate keraamikatoodete tootmisega seotud allhanked

88180 (*)

23.3

Savist ehitusmaterjalid

 

23.31

Keraamilised kivid ja plaadid

 

23.31.1

Keraamilised kivid ja plaadid

 

23.31.10

Keraamilised kivid ja plaadid

37370

23.31.9

Keraamiliste kivide ja plaatide tootmisega seotud allhanked

 

23.31.99

Keraamiliste kivide ja plaatide tootmisega seotud allhanked

88180 (*)

23.32

Põletatud savist tellised, plaadid ja ehitustooted

 

23.32.1

Põletatud savist tellised, plaadid ja ehitustooted

 

23.32.11

Mittetulekindlad keraamilised ehitustellised, põrandaplaadid, tugi- või täitekivid jms

37350 (*)

23.32.12

Katusekivid, korstnaava kaitsed, korstnakübarad, lõõrivoodrid, arhitektuursed ornamendid jm keraamilised ehitusdetailid

37350 (*)

23.32.13

Keraamilised torud, kaablikarbikud, rennid ja toruliitmikud

37360

23.32.9

Põletatud savist telliste, plaatide ja ehitustoodete tootmisega seotud allhanked

 

23.32.99

Põletatud savist telliste, plaatide ja ehitustoodete tootmisega seotud allhanked

88180 (*)

23.4

Muud portselan- ja keraamikatooted

 

23.41

Kodu- ja dekoratiivkeraamikatooted

 

23.41.1

Kodu- ja dekoratiivkeraamikatooted

 

23.41.11

Portselanist lauanõud, kööginõud, muud maja- ja tualett-tarbed

37221 (*)

23.41.12

Portselanist lauanõud, kööginõud, muud maja- ja tualett-tarbed

37221 (*)

23.41.13

Kujukesed jm dekoratiivkeraamikatooted

37222

23.41.9

Kodu- ja dekoratiivkeraamikatoodete tootmisega seotud allhanked

 

23.41.99

Kodu- ja dekoratiivkeraamikatoodete tootmisega seotud allhanked

88180 (*)

23.42

Keraamilised sanitaarseadmed

 

23.42.1

Keraamilised sanitaarseadmed

 

23.42.10

Keraamilised sanitaarseadmed

37210

23.42.9

Keraamiliste sanitaarseadmete tootmisega soetud allhanked

 

23.42.99

Keraamiliste sanitaarseadmete tootmisega soetud allhanked

88180 (*)

23.43

Keraamilised isolaatorid ja isolatsioonivahendid

 

23.43.1

Keraamilised elektriisolaatorid; elektriseadmete ja -masinate keraamilised isolatsioonivahendid

 

23.43.10

Keraamilised elektriisolaatorid; elektriseadmete ja -masinate keraamilised isolatsioonivahendid

37292

23.43.9

Keraamiliste isolaatorite ja isolatsioonivahendite tootmisega seotud allhanked

 

23.43.99

Keraamiliste isolaatorite ja isolatsioonivahendite tootmisega seotud allhanked

88180 (*)

23.44

Muud tehnilise otstarbega keraamikatooted

 

23.44.1

Muud tehnilise otstarbega keraamikatooted

 

23.44.11

Portselanist keraamikatooted laboritele, keemiliseks või muuks tehniliseks otstarbeks

37291 (*)

23.44.12

Keraamikatooted laboritele, keemiliseks või muuks tehniliseks otstarbeks, v.a portselanist

37291 (*)

46932

23.44.9

Muude tehnilise otstarbega keraamikatoodete tootmisega seotud allhanked

 

23.44.99

Muude tehnilise otstarbega keraamikatoodete tootmisega seotud allhanked

88180 (*)

23.49

Muud keraamikatooted

 

23.49.1

Muud keraamikatooted

 

23.49.11

Põllumajanduses ning kaupade transpordiks või pakendamiseks kasutatavad keraamikatooted

37291 (*)

23.49.12

Muud mujal klassifitseerimata keraamikatooted

37299

23.49.9

Muude keraamikatoodete tootmisega seotud allhanked

 

23.49.99

Muude keraamikatoodete tootmisega seotud allhanked

88180 (*)

23.5

Tsement, lubi ja kips

 

23.51

Tsement

 

23.51.1

Tsement

 

23.51.11

Tsemendiklinkrid

37430

23.51.12

Portlandtsement, aluminaattsement, räbutsement jms hüdrauliline tsement

37440

23.51.9

Tsemendi tootmisega seotud allhanked

 

23.51.99

Tsemendi tootmisega seotud allhanked

88180 (*)

23.52

Lubi ja kips

 

23.52.1

Kustutamata lubi, kustutatud lubi ja hüdrauliline lubi

 

23.52.10

Kustutamata lubi, kustutatud lubi ja hüdrauliline lubi

37420

23.52.2

Kips

 

23.52.20

Kips

37410

23.52.3

Kaltsineeritud või aglomeeritud dolomiit

 

23.52.30

Kaltsineeritud või aglomeeritud dolomiit

37450

23.52.9

Lubja ja kipsi tootmisega seotud allhanked

 

23.52.99

Lubja ja kipsi tootmisega seotud allhanked

88180 (*)

23.6

Betoonist, kipsist ja tsemendist tooted

 

23.61

Betoonist ehitusmaterjalid

 

23.61.1

Betoonist ehitusmaterjalid

 

23.61.11

Tsemendist, betoonist või tehiskivist tahvlid, kiviplaadid, tellised jms tooted

37540

23.61.12

Tsemendist, betoonist või tehiskivist ehitusdetailid tsiviil- ja tööstusehitusele

37550

23.61.2

Kokkupandavad betoonehitised

 

23.61.20

Kokkupandavad betoonehitised

38704

23.61.9

Betoonist ehitusmaterjalide tootmisega seotud allhanked

 

23.61.99

Betoonist ehitusmaterjalide tootmisega seotud allhanked

88180 (*)

23.62

Kipsist ehitusmaterjalid

 

23.62.1

Kipsist ehitusmaterjalid

 

23.62.10

Kipsist ehitusmaterjalid

37530 (*)

23.62.9

Kipsist ehitusmaterjalide tootmisega seotud allhanked

 

23.62.99

Kipsist ehitusmaterjalide tootmisega seotud allhanked

88180 (*)

23.63

Valmis betoonisegu

 

23.63.1

Valmis betoonisegu

 

23.63.10

Valmis betoonisegu

37510 (*)

23.63.9

Valmis betoonisegu tootmisega seotud allhanked

 

23.63.99

Valmis betoonisegu tootmisega seotud allhanked

88180 (*)

23.64

Mördid

 

23.64.1

Mördid

 

23.64.10

Mördid

37510 (*)

23.64.9

Mördi tootmisega seotud allhanked

 

23.64.99

Mördi tootmisega seotud allhanked

88180 (*)

23.65

Kiudtsement

 

23.65.1

Kiudtsemendist tooted