Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0382

Komisjoni määrus (EÜ) nr 382/2008, 21. aprill 2008 , veise- ja vasikalihasektori impordi- ja ekspordilitsentside rakenduseeskirjade kohta (uuestisõnastamine)

OJ L 115, 29.4.2008, p. 10–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 238 - 259

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/382/oj

29.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 115/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 382/2008,

21. aprill 2008,

veise- ja vasikalihasektori impordi- ja ekspordilitsentside rakenduseeskirjade kohta

(uuestisõnastamine)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 29 lõiget 2, artikli 33 lõiget 12 ja artiklit 41,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 26. juuni 1995. aasta määrust (EÜ) nr 1445/95 veise- ja vasikalihasektori impordi- ja ekspordilitsentside rakenduseeskirjade ning määruse (EMÜ) nr 2377/80 kehtetuks tunnistamise kohta (2) on korduvalt oluliselt muudetud. (3) Täiendavate muudatuste tegemiseks tuleks see määrus selguse huvides uuesti sõnastada.

(2)

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1254/1999 tuleb kõnealuse määruse artikli 1 lõike 1 punktis a loetletud toodete importimisel ühendusse esitada impordilitsents. Kogemus on näidanud vajadust jälgida täpselt selle erakordselt tundliku turu tasakaalu jaoks eriti olulise sektori kõigi toodete kauplemissuundumusi. Seetõttu peaksid turukorralduse parandamiseks olema impordilitsentsid ette nähtud ka CN-koodide 1602 50 31 kuni 1602 50 80 ja 1602 90 69 alla kuuluvate kaupade puhul.

(3)

On vaja jälgida noorte isasloomade, eriti vasikate importi ühendusse. Nende loomade puhul tuleks impordilitsentsid seada sõltuvusse kõnealuste loomade päritoluriigi teatavaks tegemisest.

(4)

Vastavalt nõukogu 21. detsembri 1976. aasta otsuse 79/542/EMÜ (millega koostatakse loetelu kolmandate riikide või kolmandate riikide osade kohta ja sätestatakse loomatervishoiu- ja tervisekaitsenõuded ning veterinaarsertifitseerimise tingimused teatavate elusloomade ja nende värske liha importimisel ühendusse) (4) artikli 6 lõikele 4 peab veterinaarsertifikaadi originaal olema veistega kaasas kuni nende jõudmiseni piiripunkti.

(5)

Euroopa ühenduste integreeritud tariifis (TARIC) on järjekorranumbrid, mille järgi saab tuvastada imporditariifikvoote, asjaomaseid tooteid ja teatavatel juhtudel nende päritolu. Liikmesriigid peaksid lisama need numbrid impordilitsentsidele või nende väljavõttele/väljavõtetele ning kasutama neid oma teadetes komisjonile.

(6)

Impordilitsentse välja andev pädev riiklik asutus ei tea alati mitme riigi jaoks kehtestatud tariifikvoodi alusel imporditavate koguste või vastavalt ühise tollitariifistiku tollimaksude alusel imporditavate koguste päritoluriiki. Tariifikvootide või importimise korral, milles suhtes ei kohaldata sooduskorda, peaks päritoluriigi kindlaksmääramine komisjoni 22. juuli 1985. aasta määruses (EMÜ) nr 2220/85 (millega sätestatakse põllumajandustoodete tagatissüsteemi ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (5) määratletud tähenduses olema esmane nõue ning kõnealuste kvootide korral ja impordi korral, mille suhtes ei kohaldata sooduskorda, tuleks impordilitsentside või nende väljavõtete veergu 31 märkida päritoluriik.

(7)

Määruse (EÜ) nr 1254/1999 kohaselt tuleb toetuse eelkinnitusega ekspordilitsents esitada kõikide eksporditoimingute kohta, mille eest taotletakse eksporditoetust. Tuleks kindlaks määrata kõnealuse korra täpsed rakenduseeskirjad, mis käsitlevad eelkõige taotluste esitamist ning teavet, mida taotlused ja litsentsid peavad sisaldama. Komisjoni 9. juuni 2000. aasta määruse (EÜ) nr 1291/2000 (millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad) (6) sätteid tuleks vastavalt täiendada.

(8)

Määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikli 33 lõikes 11 sätestatakse, et asutamislepingu artikli 300 kohaselt sõlmitud kokkulepetest tulenevate kohustuste täitmine toimub ekspordimahtude puhul ekspordilitsentside alusel. Seepärast tuleks kehtestada taotluste esitamise, litsentside andmise ja nende kehtivusaja täpsed eeskirjad.

(9)

Peale selle tuleks otsused ekspordilitsentsitaotluste kohta teatavaks teha alles pärast järelemõtlemisaega, mis võimaldab komisjonil hinnata taotletavaid koguseid ja asjaomaseid kulusid ning võtta vajadusel seoses kõnealuste taotlustega erimeetmeid. Taotlejate huvides peaks neil pärast heakskiiduprotsendi määramist olema võimalik taotlusi tagasi võtta.

(10)

Kuni 25-tonnistele kogustele esitatud taotluste puhul tuleks lubada litsentsi kohest väljaandmist, kui ettevõtja seda soovib. Selleks et vältida kõrvalehoidmist kehtivusaja standardsätetest, tuleks selliste litsentside kehtivusaega piirata.

(11)

Eksporditavate koguste väga täpseks haldamiseks ei tohiks kohaldada määruses (EÜ) nr 1291/2000 sätestatud eeskirju lubatud hälbe kohta.

(12)

Käesolevasse määrusse on vaja inkorporeerida komisjoni 7. novembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1643/2006 (millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad eksporditoetuse andmiseks veise- ja vasikalihatoodetele, mis võivad kolmandas riigis kasutada impordi erirežiimi) (7) ja komisjoni 25. oktoobri 1996. aasta määruse (EÜ) 2051/96 (millega kehtestatakse teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad ekspordiabi andmiseks veise- ja vasikalihale, mille suhtes võib Kanadas kohaldada impordi erirežiimi, ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1445/95) (8) erisätted ekspordi kohta.

(13)

Kõnealuse impordi- ja ekspordilitsentsikorra nõuetekohaseks rakendamiseks vajab komisjon täpset teavet esitatud litsentsitaotluste ja väljaantud litsentside kohta. Haldussuutlikkuse tagamiseks peab liikmesriikide ja komisjoni vaheline teabevahetus toimuma ühtses kindlaksmääratud vormis.

(14)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas veise- ja vasikalihaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   PEATÜKK

REGULEERIMISALA

Artikkel 1

Käesoleva määrusega kehtestatakse veise- ja vasikalihasektori impordi- ja ekspordilitsentside rakenduseeskirjad.

II   PEATÜKK

IMPORDILITSENTSID

Artikkel 2

1.   Määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikli 1 lõike 1 punktis a loetletud või CN-koodide 1602 50 31 kuni 1602 50 80 ja 1602 90 69 alla kuuluvate kaupade importimisel ühendusse tuleb esitada impordilitsents.

2.   CN-koodide 0102 90 05 kuni 0102 90 49 alla kuuluvate toodete impordi puhul, v.a rakenduseeskirju sisaldavate vastavate määrustega reguleeritud elusveiste impordikvootide puhul, tuleb impordilitsentsitaotluse ja litsentsi:

a)

lahtrisse 7 märkida lähteriik;

b)

lahtrisse 8 märkida päritoluriik, mis vastab ekspordiriigile otsuse 79/542/EMÜ I lisa 2. osa (Veterinaarsertifikaatide näidised) tähenduses. Litsentsiga kaasneb kohustus importida sellest riigist;

c)

lahtrisse 20 teha järgmine kanne: „Lahtris 8 nimetatud päritoluriik vastab veterinaarsertifikaadi originaalil või koopial märgitud ekspordiriigile.”

3.   Lõikes 2 osutatud loomade vabasse ringlusse lubamiseks tuleb esitada veterinaarsertifikaadi originaal või koopia, mille õigsust on kinnitatud ühenduse piiripunktis, tingimusel et väljaandev riik vastab impordilitsentsi lahtris 8 märgitud riigile.

Artikkel 3

Litsentsid kehtivad 90 päeva alates määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 23 lõikes 1 määratletud väljaandmiskuupäevast.

Artikkel 4

Impordilitsentside puhul esitatav tagatis on:

a)

5 eurot eluslooma kohta;

b)

12 eurot muude toodete 100 kilogrammi kohta.

Artikkel 5

1.   Ilma et see piiraks erisätete kohaldamist, esitatakse litsentsitaotlused toodete kohta, mis kuuluvad ühe CN-koodi alla või ühte I lisa samas taandes loetletud CN-koodide rühma.

2.   Taotluses esitatud teave kantakse litsentsile.

3.   Toodete importimisel impordikvoodi alusel osutab impordilitsentse välja andev asutus litsentsi või selle väljavõtte lahtris 20 Euroopa ühenduste integreeritud tariifi (TARIC) kvoodi järjekorranumbrile.

Artikkel 6

1.   Liikmesriigid teatavad komisjonile hiljemalt iga kuu kümnendaks päevaks tootekogused (tootekaal kilogrammides või loomade arv), mille kohta on eelmisel kuul välja antud litsentsid seoses kvoodivälise impordiga.

2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile hiljemalt iga aasta 31. oktoobriks tootekogused (tootekaal kilogrammides või loomade arv), mille kohta eelmise aasta 1. juulist kuni kõnealuse aasta 30. juunini välja antud impordilitsentse ei kasutatud seoses kvoodivälise impordiga.

3.   Liikmesriigid teatavad komisjonile hiljemalt iga aasta 31. oktoobriks impordikuu ja päritoluriigi kaupa tootekogused (tootekaal kilogrammides või loomade arv), mis eelmise aasta 1. juulist kuni kõnealuse aasta 30. juunini lubati tegelikult vabasse ringlusse seoses kvoodivälise impordiga.

Määruse (EÜ) nr 1301/2006 (9) artikli 4 kohaselt esitavad liikmesriigid aga alates 1. juulist 2009 algavast perioodist komisjonile üksikasjalikud andmed tootekoguste kohta, mis on alates 1. juulist 2009 lubatud vabasse ringlusse seoses kvoodivälise impordiga.

Artikkel 7

Artikli 6 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 6 lõike 3 esimeses lõigus osutatud teatised esitatakse vastavalt II, III ja IV lisale, kasutades V lisas märgitud tootekategooriaid.

Artikkel 8

1.   Juhul kui tegelikult imporditud kogus omistatakse litsentsile või väljavõttele, tuleb impordilitsentsi või selle väljavõtte veerus 31 lisaks määrusega (EÜ) nr 1291/2000 ettenähtud teabele esitada päritoluriik.

2.   Käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud nõue on esmanõue komisjoni määruse (EMÜ) nr 2220/85 artiklis 20 määratletud tähenduses.

III   PEATÜKK

EKSPORDILITSENTSID

Artikkel 9

Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 5 lõike 1 kohaldamist, tuleb kõigi eksporditoetusetaotlusega veise- ja vasikalihatoodete ekspordil käesoleva määruse artiklite 10–16 kohaselt esitada eelkinnitust sisaldav ekspordilitsents.

Artikkel 10

1.   Selliste toodete eksportimisel, mille suhtes on taotletud toetust ja mille puhul tuleb välja anda toetuse eelkinnitust sisaldav ekspordilitsents, on alates määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 23 lõikes 2 määratletud väljaandmise kuupäevast arvestatav litsentside kehtivusaeg:

a)

viis kuud, millele lisandub jooksev kuu, CN-koodi 0102 10 alla kuuluvate toodete puhul ning 75 päeva CN-koodide 0102 90 ja ex 1602 alla kuuluvate toodete puhul;

b)

60 päeva muude toodete puhul.

2.   Veise- ja vasikaliha ekspordilitsentsid, mis on antud välja määruse (EÜ) nr 1291/2000 artiklis 49 sätestatud korras, kaotavad kehtivuse:

a)

viienda kuu lõpus alates kõnealuse määruse artikli 23 lõikes 2 määratletud väljaandmise kuust CN-koodi 0102 10 alla kuuluvate toodete puhul;

b)

neljanda kuu lõpus alates kõnealuse määruse artikli 23 lõikes 2 määratletud väljaandmise kuust muude toodete puhul.

3.   Erandina määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 49 lõikest 5 asendatakse CN-koodi 0102 10 alla kuuluvate toodete puhul 21-päevane ajavahemik 90-päevase ajavahemikuga.

4.   Litsentsitaotluse ja litsentsi lahtrisse 15 tuleb märkida tootekirjeldus, lahtrisse 16 eksporditoetuste jaoks ettenähtud põllumajandustoodete nomenklatuuri 12-numbriline kood ja lahtrisse 7 sihtriik.

5.   Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 14 teises lõigus osutatud tootekategooriad on loetletud käesoleva määruse VI lisas.

Artikkel 11

Toetuse eelkinnitust sisaldavate litsentside tagatis on:

a)

26 eurot eluslooma kohta;

b)

15 eurot eksporditoetuste jaoks ettenähtud põllumajandustoodete nomenklatuuri koodi 0201 30 00 9100 alla kuuluvate toodete 100 kg kohta;

c)

9 eurot muude toodete netomassi 100 kilogrammi kohta.

Artikkel 12

1.   Artikli 10 lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud toetuse eelkinnitust sisaldavate ekspordilitsentside taotlusi võib pädevatele asutustele esitada igal nädalal esmaspäevast reedeni.

Litsentsid antakse välja taotluse esitamise nädalale järgneval kolmapäeval, kui komisjon ei võta vahepeal ühtegi käesoleva artikli lõigetes 2 või 3 osutatud erimeedet.

Litsentsid, mida taotletakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1291/2000 artiklile 16, antakse siiski viivitamata välja.

Erandina käesoleva lõike teisest lõigust võib komisjon vastavalt määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikli 43 lõikele 2 määrata litsentside väljaandmise päevaks mõne muu päeva kui kolmapäeva, kui litsentse ei ole võimalik välja anda kõnealusel päeval.

2.   Kui ekspordilitsentside väljaandmise tulemusena ületatakse või võidakse ületada saadaolevaid eelarvesummasid või toetuse saamiseks lubatud maksimaalseid ekspordikoguseid asjaomasel perioodil, silmas pidades määruse (EÜ) 1254/1999 artikli 33 lõikes 11 osutatud määrasid, või kui see ei võimaldaks ekspordi jätkumist järelejäänud perioodil, võib komisjon:

a)

kehtestada taotletavate koguste heakskiiduprotsendi;

b)

lükata tagasi taotlused, millele ei ole veel litsentsi välja antud;

c)

peatada litsentsitaotluste esitamise maksimaalselt viieks tööpäevaks, mida saab pikendada määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikli 43 lõikes 2 osutatud korras.

Esimese lõigu punktis c osutatud asjaoludel loetakse peatamisperioodil esitatud litsentsitaotlused kehtetuteks.

Esimeses lõigus sätestatud meetmeid võib rakendada või kohandada tootekategooriate ja sihtkohtade või sihtkohtade rühmade kaupa.

3.   Lõikes 2 sätestatud meetmeid võib vastu võtta ka juhul, kui ekspordilitsentsitaotlused on seotud kogustega, mis ületavad või võivad ületada normaalselt kasutatavaid koguseid ühe sihtkoha või sihtkohtade rühma kohta ja kui taotletud litsentside väljaandmisega kaasneks spekulatsioonioht, ettevõtjate konkurentsitingimuste kahjustamine või häired asjaomasel kauplemisel või ühenduse turul.

4.   Kui koguste kohta esitatud taotlused lükatakse tagasi või kui koguseid vähendatakse, vabastatakse kohe kõikide koguste tagatised, mille kohta esitatud taotlusi ei rahuldatud.

5.   Kui heakskiiduprotsendiks määratakse alla 90 %, antakse litsentsid erandina lõikest 1 välja hiljemalt 11. päeval pärast kõnealuse protsendi avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Taotlejad võivad kümne päeva jooksul alates avaldamisest:

a)

taotluse tagasi võtta, pärast mida tagatis kohe vabastatakse, või

b)

nõuda litsentsi kohest väljaandmist, pärast mida pädev asutus annab selle kohe välja, kuid mitte enne taotluse esitamise päevale järgnevat viiendat tööpäeva.

6.   Erandina lõikest 1 antakse viivitamata välja litsentsid kuni 25 tonni suuruste koguste jaoks toodetele, mis kuuluvad CN-koodide 0201 ja 0202 alla. Sellistel juhtudel, erandina käesoleva määruse artiklist 10, piirdub litsentside kehtivusaeg viie tööpäevaga alates nende tegelikust väljaandmispäevast määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 23 lõike 2 tähenduses ning litsentsitaotluste ja litsentside lahtrisse 20 tehakse vähemalt üks käesoleva määruse VII lisa A osas loetletud kannetest.

Artikkel 13

1.   Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 8 lõikes 4 osutatud kõrvalekalde piires eksporditavate koguste puhul ei maksta toetust, kui eksporditakse käesoleva määruse artikli 10 lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud litsentsi alusel ja litsentsi lahtrisse 22 on tehtud järgmine kanne:

„Toetust makstakse … tonni puhul (kogus, mille kohta on litsents välja antud).”

2.   Komisjoni määruse (EÜ) nr 800/1999 (10) artikli 18 lõike 3 punkti b teise taande sätteid ei kohaldata ekspordi eritoetuste puhul, mida antakse komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (11) kehtestatud põllumajandustoodete eksporditoetuste nomenklatuuri CN-koodide 0201 30 00 9100 ja 0201 30 00 9120 alla kuuluvatele toodetele, kui need tooted on vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1741/2006 (12) artiklile 4 suunatud tolliladustamisprotseduurile.

Artikkel 14

1.   Käesolevat artiklit kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1643/2006 kohase ekspordi suhtes.

2.   Määruse (EÜ) nr 1643/2006 artiklis 1 osutatud toodete kohta võib litsentsitaotlusi esitada vaid liikmesriikides, kus tervishoiunõuded vastavad importiva riigi nõuetele.

3.   Litsentsitaotluste ja litsentside lahtrisse 7 tehakse kanne „USA”. Litsentsid kohustavad eksportima litsentsi välja andnud liikmesriigist sellesse sihtkohta.

4.   Olenemata määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 8 lõikest 4 ei tohi eksporditavad kogused litsentsil näidatud kogustest suuremad olla. Litsentsi lahtrisse 19 tehakse kanne „0”.

5.   Litsentsi lahtris 22 peab olema üks VII lisa B osas loetletud kannetest.

6.   Liikmesriigid teatavad komisjonile:

a)

igal tööpäeval hiljemalt kell 18.00 (Brüsseli aja järgi) taotlejate ja taotletud koguste loetelu;

b)

hiljemalt taotluste esitamise kuu lõpuks taotlejate loetelu.

7.   Kui litsentsitaotlustes esitatud kogused ületavad saadaolevaid koguseid, kinnitab komisjon taotletavatele kogustele ühtse heakskiiduprotsendi.

8.   Litsentsid antakse välja taotluse esitamise päevale järgneval kümnendal tööpäeval. Komisjonile esitamata taotlustele litsentsi ei anta.

9.   Olenemata käesoleva määruse artikli 10 lõigetest 1, 2 ja 3 on litsentside kehtivusaeg 90 päeva alates määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 23 lõike 2 kohasest tegelikust väljaandmiskuupäevast, kuid ei tohi kesta kauem kui väljaandmisaasta 31. detsembrini.

10.   Kui taotletavaid koguseid vastavalt lõikele 7 vähendatakse, vabastatakse kohe nende koguste tagatised, mille puhul taotlusi ei rahuldatud.

11.   Lisaks määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 32 lõike 1 punktis b esitatud nõuetele on ekspordilitsentside tagatiste vabastamise tingimuseks kõnealuse määruse artikli 35 lõike 5 kohaselt sihtkohta saabumise tõendi esitamine.

Artikkel 15

1.   Käesolevat artiklit kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 2051/96 kohase Kanadasse toimuva ekspordi suhtes.

2.   Määruse (EÜ) nr 2051/96 artiklis 1 osutatud toodete litsentsitaotlusi võib esitada vaid liikmesriikides, kus tervisekaitse nõuded vastavad Kanada asutuste nõuetele.

3.   Litsentsitaotluste ja litsentside lahtrisse 7 tehakse kanne „Kanada”. Litsentsid kohustavad eksportima litsentsi välja andnud liikmesriigist sellesse sihtkohta.

4.   Olenemata määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 8 lõikest 4 ei tohi eksporditavad kogused litsentsil näidatud kogustest suuremad olla. Litsentsi lahtrisse 19 tehakse kanne „0”.

5.   Litsentsi lahtris 22 peab olema üks VII lisa C osas loetletud kannetest.

6.   Liikmesriigid teatavad komisjonile:

a)

igal tööpäeval hiljemalt kell 18.00 (Brüsseli aja järgi) taotlejate ja taotletud koguste loetelu;

b)

hiljemalt taotluste esitamise kuu lõpuks taotlejate loetelu.

7.   Kui kogused, mille puhul litsentse taotletakse, ületavad ettenähtud kogused, kehtestab komisjon taotletavatele kogustele ühtse heakskiiduprotsendi.

8.   Litsentsid antakse välja taotluse esitamise päevale järgneval kümnendal tööpäeval. Komisjonile esitamata taotlustele litsentsi ei anta.

9.   Olenemata käesoleva määruse artikli 10 lõigetest 1, 2 ja 3 on litsentside kehtivusaeg 90 päeva alates määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 23 lõike 2 kohasest tegelikust väljaandmiskuupäevast, kuid ei tohi kesta kauem kui väljaandmisaasta 31. detsembrini.

10.   Kui taotletavaid koguseid vastavalt lõikele 7 vähendatakse, vabastatakse kohe nende koguste tagatised, mille puhul taotlusi ei rahuldatud.

11.   Lisaks määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 32 lõike 1 punktis b esitatud nõuetele on ekspordilitsentside tagatiste vabastamise tingimuseks kõnealuse määruse artikli 35 lõike 5 kohaselt sihtkohta saabumise tõendi esitamine.

Artikkel 16

1.   Liikmesriigid teatavad komisjonile:

a)

igal reedel alates kell 13.00:

i)

artikli 10 lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud ja jooksva nädala esmaspäevast reedeni esitatud toetuse eelkinnitust sisaldavate ekspordilitsentside taotlused või litsentsitaotluste puudumise;

ii)

määruse (EÜ) nr 1291/2000 artiklis 49 osutatud ja jooksva nädala esmaspäevast reedeni esitatud ekspordilitsentside taotlused või litsentsitaotluste puudumise;

iii)

kogused, millele artikli 12 lõike 6 ja jooksva nädala esmaspäevast reedeni esitatud taotluste alusel on litsentsid välja antud, või selliste litsentside puudumise;

iv)

kogused, millele määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 49 ja jooksva nädala esmaspäevast reedeni esitatud taotluste alusel on litsentsid välja antud, märkides ära litsentsitaotluse esitamise kuupäeva ja sihtriigi;

v)

kogused, mida käsitlevad ekspordilitsentsitaotlused on jooksval nädalal vastavalt käesoleva määruse artikli 12 lõikele 5 tagasi lükatud;

b)

enne iga kuu 15. kuupäeva eelmise kuu kohta:

i)

määruse (EÜ) nr 1291/2000 artiklis 16 osutatud litsentside taotlused;

ii)

kogused, mille puhul on litsentsid välja antud käesoleva määruse artikli 10 lõigete 1, 2 ja 3 kohaselt, kuid mida ei ole kasutatud.

2.   Lõike 1 alusel edastatavas teabes täpsustatakse:

a)

toodete kaal artikli 10 lõikes 5 osutatud tootekategooriate kaupa;

b)

kogused sihtkohtade ja tootekategooriate kaupa.

Lisaks sellele tuleb lõike 1 punkti b alapunkti ii kohases teatises täpsustada toetussummad iga tootekategooria kohta.

3.   Kõik lõikes 1 osutatud teatised, sealhulgas tühiteatised, esitatakse VIII lisas näidatud vormis.

IV   PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 17

Määrus (EÜ) nr 1445/95 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ja neid tuleb lugeda X lisas esitatud vastavustabeli kohaselt.

Artikkel 18

Käesolev määrus jõustub kümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. aprill 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 98/2008 (ELT L 29, 2.2.2008, lk 5).

(2)  EÜT L 143, 27.6.1995, lk 35. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 586/2007 (ELT L 139, 31.5.2007, lk 5).

(3)  Vt IX lisa.

(4)  EÜT L 146, 14.6.1979, lk 15. Otsust on viimati muudetud komisjoni otsusega 2008/61/EÜ (ELT L 15, 18.1.2008, lk 33).

(5)  EÜT L 205, 3.8.1985, lk 5. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2006 (ELT L 365, 12.12.2006, lk 52).

(6)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1423/2007 (ELT L 317, 5.12.2007, lk 36).

(7)  ELT L 308, 8.11.2006, lk 7.

(8)  EÜT L 274, 26.10.1996, lk 18. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2333/96 (EÜT L 317, 6.12.1996, lk 13).

(9)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13.

(10)  EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11.

(11)  EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1.

(12)  ELT L 329, 25.11.2006, lk 7.


I LISA

Artikli 5 lõikes 1 osutatud loetelu

0102 90 05

0102 90 21, 0102 90 29

0102 90 41 kuni 0102 90 49

0102 90 51 kuni 0102 90 79

0201 10 00, 0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00, 0206 10 95

0202 10 00, 0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

0206 29 91

0210 20 10

0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90

1602 50 10, 1602 90 61

1602 50 31

1602 50 95

1602 90 69


II LISA

(Välja antud) impordilitsentsidest teatamine

Liikmesriik: …

Määruse (EÜ) nr 382/2008 artikli 6 kohaldamine

Toodete kogused, mille kohta impordilitsentsid on välja antud

Alates: … kuni: ….

Tootekood(id) (1)

Kogus

(tootekaal kilogrammides või loomade arv)

 

 


(1)  Tootekategooria(d) vastavalt V lisale.


III LISA

Impordilitsentsidest teatamine (kasutamata kogused)

Liikmesriik: …

Määruse (EÜ) nr 382/2008 artikli 6 kohaldamine

Toodete kogused, mille puhul jäid impordilitsentsid kasutamata

Alates: … kuni: ….

Tootekood(id) (1)

Kasutamata kogus

(tootekaal kilogrammides või loomade arv)

 

 


(1)  Tootekategooria(d) vastavalt V lisale.


IV LISA

Vabasse ringlusse lubatud tootekogustest teatamine

Liikmesriik: …

Määruse (EÜ) nr 382/2008 artikli 6 kohaldamine

Vabasse ringlusse lubatud tootekogused (kilogrammid või loomade arv):

Tootekategooria vastavalt V lisale: …

Päritoluriik

Kuu

Riik A

Riik B

Riik …

Riik Z

1. kuu

 

 

 

 

2. kuu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. kuu

 

 

 

 

12. kuu

 

 

 

 

12 kuud kokku

 

 

 

 


V LISA

Artiklis 7 osutatud tootekategooriad

Tootekategooria

CN-kood

110

0102 90 05

120

0102 90 21 ja 0102 90 29

130

0102 90 41 ja 0102 90 49

140

0102 90 51 kuni 0102 90 79

210

0201 10 00 ja 0201 20 20

220

0201 20 30

230

0201 20 50

240

0201 20 90

250

0201 30 ja 0206 10 95

310

0202 10 ja 0202 20 10

320

0202 20 30

330

0202 20 50

340

0202 20 90

350

0202 30 10

360

0202 30 50

370

0202 30 90

380

0206 29 91

410

0210 20 10

420

0210 20 90, 0210 99 51 ja 0210 99 90

510

1602 50 10 ja 1602 90 61

520

1602 50 31

530

1602 50 95

550

1602 90 69


VI LISA

Artikli 10 lõikes 5 osutatud loetelu

Kategooria

Tootekood

011

0102 10 10 9140 ja 0102 10 30 9140

021

0102 10 10 9150, 0102 10 30 9150 ja 0102 10 90 9120

031

0102 90 71 9000

041

0102 90 41 9100, 0102 90 51 9000, 0102 90 59 9000, 0102 90 61 9000, 0102 90 69 9000 ja 0102 90 79 9000

050

0201 10 00 9110, 0201 20 30 9110 ja 0201 20 50 9130

060

0201 10 00 9120, 0201 20 30 9120, 0201 20 50 9140 ja 0201 20 90 9700

070

0201 10 00 9130 ja 0201 20 20 9110

080

0201 10 00 9140 ja 0201 20 20 9120

090

0201 20 50 9110

100

0201 20 50 9120

110

0201 30 00 9050

111

0201 30 00 9060

120

0201 30 00 9100

121

0201 30 00 9120

131

0201 30 00 9140

150

0202 10 00 9100, 0202 20 30 9000, 0202 20 50 9900 ja 0202 20 90 9100

160

0202 10 00 9900 ja 0202 20 10 9000

170

0202 20 50 9100

180

0202 30 90 9100

200

0202 30 90 9200

210

0202 30 90 9900

220

0206 10 95 9000 ja 0206 29 91 9000

230

0210 20 90 9100

320

1602 50 31 9125 ja 1602 50 95 9125

350

1602 50 31 9325 ja 1602 50 95 9325


VII LISA

A   OSA

Artikli 12 lõikes 6 osutatud kanded

:

bulgaaria keeles

:

„Сертификат, валиден пет работни дни и неизползваем за поставяне на обезкостено говеждо месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък под режим митнически склад съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1741/2006.“

:

hispaania keeles

:

«Certificado válido durante cinco días hábiles, no utilizable para colocar la carne de vacuno deshuesada de bovinos machos pesados bajo el régimen de depósito aduanero de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1741/2006.»

:

tšehhi keeles

:

„Licence platná po dobu pěti pracovních dní a nepoužitelná pro propuštění vykostěného masa z dospělého skotu samčího pohlaví do režimu uskladňování v celním skladu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1741/2006.“

:

taani keeles

:

»Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anbringe udbenet oksekød af voksne handyr under den toldoplagsordning, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1741/2006.«

:

saksa keeles

:

„Fünf Arbeitstage gültige und für die Unterstellung von entbeintem Fleisch ausgewachsener männlicher Rinder unter das Zolllagerverfahren gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1741/2006 nicht verwendbare Lizenz.“

:

eesti keeles

:

„Litsents kehtib viis päeva ja seda ei saa kasutada täiskasvanud isasveiste konditustatud liha enne eksportimist tolliladustamisprotseduurile suunamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 1741/2006 artiklile 4.”

:

kreeka keeles

:

«Πιστοποιητικό το οποίο ισχύει πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την υπαγωγή κρεάτων χωρίς κόκκαλα από αρσενικά ενήλικα βοοειδή υπό το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1741/2006.»

:

inglise keeles

:

‘Licence valid for five working days and not useable for placing boned meat of adult male bovine animals under the customs warehousing procedure in accordance with Article 4 of Regulation (EC) No 1741/2006.’

:

prantsuse keeles

:

«Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour le placement de viandes bovines désossées de gros bovins mâles sous le régime de l’entrepôt douanier conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1741/2006.»

:

itaalia keeles

:

«Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell’assoggettamento di carni bovine disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006.»

:

läti keeles

:

“Sertifikāts ir derīgs piecas darbdienas un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1741/2006 4. pantu nav izmantojams pieauguša liellopa gaļas bez kauliem novietošanai muitas režīma noliktavās.”

:

leedu keeles

:

„Penkias darbo dienas galiojanti ir jaučių mėsos be kaulo muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1741/2006 4 straipsnį nenaudojama licencija“

:

ungari keeles

:

„Az engedély öt munkanapig érvényes és nem használható fel arra, hogy kifejlett, hímivarú szarvasmarhafélékből származó kicsontozott húst vámraktározási eljárás alá helyezzenek az 1741/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban.”

:

malta keeles

:

“Liċenzja valida għal ħames ġranet tax-xogħol, u mhux utilizzabbli għat-tqegħid tal-laħam disussat ta' annimali bovini adulti rġiel taħt il-proċedura tal-ħżin doganali skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1741/2006.”

:

hollandi keeles

:

„Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf werkdagen en mag niet worden gebruikt om rundvlees zonder been van volwassen mannelijke runderen onder het stelsel van douane entrepots te plaatsen overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1741/2006”.

:

poola keeles

:

„Pozwolenie ważne pięć dni roboczych, nie może być stosowane do objęcia procedurą składu celnego wołowiny bez kości pochodzącej z dorosłego bydła płci męskiej zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1741/2006.”

:

portugali keeles

:

«Certificado válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a colocação de carne de bovino desossada de bovinos machos adultos sob o regime de entreposto aduaneiro em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1741/2006.»

:

rumeenia keeles

:

„Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare și care nu poate fi utilizată pentru a plasa carnea de vită și mânzat dezosată de la bovine adulte masculi în regimul de antrepozitare vamală în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1741/2006.”

:

slovaki keeles

:

„Povolenie platné päť pracovných dní a nepoužiteľné na umiestnenie vykosteného mäsa dospelých samcov hovädzieho dobytka do režimu colného skladu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1741/2006.“

:

sloveeni keeles

:

„Dovoljenje je veljavno pet delovnih dni in se ne uporablja za dajanje odkoščenega mesa odraslega goveda moškega spola v postopek carinskega skladiščenja v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1741/2006.“

:

soome keeles

:

”Todistus on voimassa viisi työpäivää. Sitä ei voida käyttää asetuksen (EY) N:o 1741/2006 4 artiklan mukaiseen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan asettamiseen tullivarastointimenettelyyn.”

:

rootsi keeles

:

”Licens giltig under fem arbetsdagar; får inte användas för att låta urbenade styckningsdelar från fullvuxna handjur av nötkreatur omfattas av tullagerförfarandet enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1741/2006.”

B   OSA

Artikli 14 lõikes 5 osutatud kanded

:

bulgaaria keeles

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и САЩ. Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

hispaania keeles

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y los EE UU. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

tšehhi keeles

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – dohoda mezi ES a USA. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

taani keeles

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og USA. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

saksa keeles

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und den USA. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

eesti keeles

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja USA vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega).

:

kreeka keeles

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των ΗΠΑ. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως.

:

inglise keeles

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and USA. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

prantsuse keeles

:

Viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et les U.S.A. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

itaalia keeles

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

läti keeles

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un ASV savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

leedu keeles

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir JAV susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

ungari keeles

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és az USA között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).

:

malta keeles

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn l-UE u l-USA. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi.. kg (f’figuri u ittri).

:

hollandi keeles

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

poola keeles

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Stanami Zjednoczonymi. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

portugali keeles

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e os EUA. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

rumeenia keeles

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și SUA. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

slovaki keeles

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a USA. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

sloveeni keeles

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in ZDA. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

soome keeles

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

rootsi keeles

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och USA. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.

C   OSA

Artikli 15 lõikes 5 osutatud kanded

:

bulgaaria keeles

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и Канада Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

hispaania keeles

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y Canadá. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

tšehhi keeles

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – Dohoda mezi ES a Kanadou. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

taani keeles

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og Canada. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

saksa keeles

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und Kanada. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

eesti keeles

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja Kanada vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega),

:

kreeka keeles

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Καναδά. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως)

:

inglise keeles

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and Canada. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

prantsuse keeles

:

Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et le Canada. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

itaalia keeles

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

läti keeles

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un Kanādas savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

leedu keeles

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir Kanados susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

ungari keeles

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és Kanada között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel)

:

malta keeles

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn il-KE u l-Kanada. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).

:

hollandi keeles

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en Canada. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

poola keeles

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Kanadą. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona, nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

portugali keeles

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e Canadá. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

rumeenia keeles

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și Canada. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

slovaki keeles

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a Kanadou. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

sloveeni keeles

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in Kanado. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

soome keeles

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

rootsi keeles

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och Kanada. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.


VIII LISA

Määruse (EÜ) nr 382/2008 kohaldamine

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON PD AGRI/D/2 – VEISE- JA VASIKALIHASEKTOR

Teatised ekspordilitsentside kohta – veise- ja vasikaliha

Saatja:

Kuupäev:

Liikmesriik:

Kontaktisik:

Telefon:

Faks:

Saaja

:

PD AGRI/D/2

Faks: (32 2) 292 17 22

E-post: AGRI-EXP-BOVINE@ec.europa.eu

A osa –   reedesed teatised

Ajavahemik: … kuni …

1.

Artikli 16 lõike 1 punkti a alapunkt i:

Kategooria

Taotletud kogus

Sihtkoht (1)

 

 

 

2.

Artikli 16 lõike 1 punkti a alapunkt ii:

Kategooria

Taotletud kogus

Sihtkoht (2)

 

 

 

3.

Artikli 16 lõike 1 punkti a alapunkt iii:

Kategooria

Tarnitud kogused

Taotluse esitamise kuupäev

Sihtkoht (3)

 

 

 

 

4.

Artikli 16 lõike 1 punkti a alapunkt iv:

Kategooria

Tarnitud kogused

Taotluse esitamise kuupäev

Sihtkoht (4)

 

 

 

 

5.

Artikli 16 lõike 1 punkti a alapunkt v:

Kategooria

Taotletud kogus

Sihtkoht (5)

 

 

 

B osa –   igakuised teatised

1.

Artikli 16 lõike 1 punkti b alapunkt i:

Kategooria

Taotletud kogus

Sihtkoht (6)

 

 

 

2.

Artikli 16 lõike 1 punkti b alapunkt ii:

Kategooria

Kasutamata kogus

Sihtkoht (7)

Toetuse suurus

 

 

 

 


(1)  Kasutada komisjoni määruse (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11) lisas esitatud sihtkohakoode. Kui sihtkohale vastavat koodi ei ole antud, kirjutada sõnades välja.

(2)  Kasutada komisjoni määruse (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11) lisas esitatud sihtkohakoode. Kui sihtkohale vastavat koodi ei ole antud, kirjutada sõnades välja.

(3)  Kasutada komisjoni määruse (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11) lisas esitatud sihtkohakoode. Kui sihtkohale vastavat koodi ei ole antud, kirjutada sõnades välja.

(4)  Kasutada komisjoni määruse (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11) lisas esitatud sihtkohakoode. Kui sihtkohale vastavat koodi ei ole antud, kirjutada sõnades välja.

(5)  Kasutada komisjoni määruse (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11) lisas esitatud sihtkohakoode. Kui sihtkohale vastavat koodi ei ole antud, kirjutada sõnades välja.

(6)  Kasutada komisjoni määruse (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11) lisas esitatud sihtkohakoode. Kui sihtkohale vastavat koodi ei ole antud, kirjutada sõnades välja.

(7)  Kasutada komisjoni määruse (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11) lisas esitatud sihtkohakoode. Kui sihtkohale vastavat koodi ei ole antud, kirjutada sõnades välja.


IX LISA

Kehtetuks tunnistatud määrus koos muudatustega

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1445/95

(EÜT L 143, 27.6.1995, lk 35)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2351/95

(EÜT L 239, 7.10.1995, lk 3)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2856/95

(EÜT L 299, 12.12.1995, lk 10)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2051/96

(EÜT L 274, 26.10.1996, lk 18)

ainult artikkel 6

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2333/96

(EÜT L 317, 6.12.1996, lk 13)

ainult artikkel 2

Komisjoni määrus (EÜ) nr 135/97

(EÜT L 24, 25.1.1997, lk 14)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 266/97

(EÜT L 45, 15.2.1997, lk 1)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1496/97

(EÜT L 202, 30.7.1997, lk 36)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1572/97

(EÜT L 211, 5.8.1997, lk 39)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2284/97

(EÜT L 314, 18.11.1997, lk 17)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2469/97

(EÜT L 341, 12.12.1997, lk 8)

ainult artikkel 3 ja IV lisa

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2616/97

(EÜT L 353, 24.12.1997, lk 8)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 260/98

(EÜT L 25, 31.1.1998, lk 42)

ainult artikkel 1, I lisa ning II lisa A ja B osa

Komisjoni määrus (EÜ) nr 759/98

(EÜT L 105, 4.4.1998, lk 7)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2365/98

(EÜT L 293, 31.10.1998, lk 49)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2648/98

(EÜT L 335, 10.12.1998, lk 39)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1000/2000

(EÜT L 114, 13.5.2000, lk 10)

ainult artikli 3 lõige 2 ja IV lisa

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1659/2000

(EÜT L 192, 28.7.2000, lk 19)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 24/2001

(EÜT L 3, 6.1.2001, lk 9)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2492/2001

(EÜT L 337, 20.12.2001, lk 18)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 118/2003

(EÜT L 20, 24.1.2003, lk 3)

ainult artikli 4 lõige 2 ja III lisa

Komisjoni määrus (EÜ) nr 852/2003

(ELT L 123, 17.5.2003, lk 9)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 360/2004

(ELT L 63, 28.2.2004, lk 13)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1118/2004

(ELT L 217, 17.6.2004, lk 10)

ainult artikkel 1

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1713/2006

(ELT L 321, 21.11.2006, lk 11)

ainult artikkel 6

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1749/2006

(ELT L 330, 28.11.2006, lk 5)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1965/2006

(ELT L 408, 30.12.2006, lk 27)

ainult artikkel 1

Komisjoni määrus (EÜ) nr 586/2007

(ELT L 139, 31.5.2007, lk 5)

 


X LISA

Vastavustabel

Määrus (EÜ) nr 1445/95

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikli 2 lõige 1

Artikli 2 lõige 1

Artikli 2 lõike 2 esimene lõik

Artikli 2 lõige 2

Artikli 2 lõike 2 teine lõik

Artikli 2 lõige 3

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikli 4 sissejuhatav lause

Artikli 4 sissejuhatav lause

Artikli 4 esimene taane

Artikli 4 punkt a

Artikli 4 teine taane

Artikli 4 punkt b

Artikli 5 lõike 1 esimene lõik

Artikli 5 lõige 1

Artikli 5 lõike 1 teine lõik

Artikli 5 lõige 2

Artikli 5 lõige 2

Artikli 5 lõige 3

Artikkel 6

Artikkel 6 (uus)

Artikkel 6a

Artikkel 7 (uus)

Artikli 6b esimene lõik

Artikli 8 lõige 1

Artikli 6b teine lõik

Artikli 8 lõige 2

Artikkel 6c

Artikkel 6d

Artikkel 7

Artikkel 9

Artikli 8 lõike 1 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 10 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 8 lõike 1 esimese lõigu esimene taane

Artikli 10 lõike 1 punkt a

Artikli 8 lõike 1 esimese lõigu teine taane

Artikli 10 lõike 1 punkt b

Artikli 8 lõike 1 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 10 lõike 2 sissejuhatav lause

Artikli 8 lõike 1 teise lõigu esimene taane

Artikli 10 lõike 2 punkt a

Artikli 8 lõike 1 teise lõigu teine taane

Artikli 10 lõike 2 punkt b

Artikli 8 lõike 1 kolmas lõik

Artikli 10 lõige 3

Artikli 8 lõige 3

Artikli 10 lõige 4

Artikli 8 lõige 4

Artikli 10 lõige 5

Artikli 9 lõige 1

Artikkel 11

Artikli 10 lõige 1

Artikli 12 lõige 1

Artikli 10 lõige 2

Artikli 12 lõige 2

Artikkel 10 lõige 2a

Artikli 12 lõige 3

Artikli 10 lõige 3

Artikli 12 lõige 4

Artikli 10 lõike 4 sissejuhatav lause

Artikli 12 lõike 5 sissejuhatav lause

Artikli 10 lõike 4 esimene taane

Artikli 12 lõike 5 punkt a

Artikli 10 lõike 4 teine taane

Artikli 12 lõike 5 punkt b

Artikli 10 lõige 5

Artikli 12 lõige 6

Artikkel 11

Artikkel 13

Artikli 12 lõiked 1–5

Artikli 14 lõiked 1–5

Artikli 12 lõike 7 sissejuhatav lause

Artikli 14 lõike 6 sissejuhatav lause

Artikli 12 lõike 7 esimene taane

Artikli 14 lõike 6 punkt a

Artikli 12 lõike 7 teine taane

Artikli 14 lõike 6 punkt b

Artikli 12 lõige 8

Artikli 14 lõige 7

Artikli 12 lõige 9

Artikli 14 lõige 8

Artikli 12 lõige 10

Artikli 14 lõige 9

Artikli 12 lõige 11

Artikli 14 lõige 10

Artikli 12 lõige 12

Artikli 14 lõige 11

Artikli 12a lõiked 1–5

Artikli 15 lõiked 1–5

Artikli 12a lõike 7 sissejuhatav lause

Artikli 15 lõike 6 sissejuhatav lause

Artikli 12a lõike 7 esimene taane

Artikli 15 lõike 6 punkt a

Artikli 12a lõike 7 teine taane

Artikli 15 lõike 6 punkt b

Artikli 12a lõiked 8–12

Artikli 15 lõiked 7–12

Artikkel 13

Artikkel 16

Artikkel 14

Artikkel 17 (uus)

Artikkel 15

Artikkel 18

I lisa

I lisa

II lisa A osa

II lisa (uus) ja V lisa (uus)

III lisa (uus)

II lisa B osa

IV lisa (uus)

III lisa

VI lisa

III A lisa

VII lisa A osa

III B lisa

VII lisa B osa

III C lisa

VII lisa C osa

IV lisa

VIII lisa

IX lisa

X lisa


Top