Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0249

Nõukogu määrus (EÜ) nr 249/2008, 17. märts 2008 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1425/2006, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist ja Taist pärinevate kilekottide impordi suhtes

OJ L 76, 19.3.2008, p. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/09/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/249/oj

19.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 76/8


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 249/2008,

17. märts 2008,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1425/2006, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist ja Taist pärinevate kilekottide impordi suhtes

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 384/96 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (1) (edaspidi „algmäärus”), eriti selle artiklit 9 ja artikli 11 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 25. septembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1425/2006, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist ja Taist pärinevate kilekottide impordi suhtes ja lõpetatakse menetlus teatavate Malaisiast pärinevate kilekottide impordi suhtes, (2)

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, mis on esitatud pärast konsulteerimist nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:

1.   KEHTIVAD MEETMED

(1)

Pärast uurimist (edaspidi „esialgne uurimine”) kehtestas nõukogu määrusega (EÜ) nr 1425/2006 lõpliku dumpinguvastase tollimaksu teatavate muu hulgas Hiina Rahvavabariigist pärinevate kilekottide impordi suhtes.

1.1.   Vahepealse läbivaatamise algatamine

(2)

Komisjoni algatusel alustati eespool nimetatud määruse osalist vahepealset läbivaatamist Xinhui Alida Polythene Limited (edaspidi „Xinhui Alida” või „äriühing”) suhtes, kes on Hiina eksportiv tootja, kelle suhtes kohaldatakse kehtivaid dumpinguvastaseid meetmeid. Kõnealune osaline vahepealne läbivaatamine algatati komisjoni initsiatiivil äriühingu esitatud esmapilgul usutavate tõendite alusel.

(3)

Läbivaatamine algatati vastavalt algmääruse artikli 11 lõikele 3. Tõendites, mille komisjon sai Xinhui Alida’lt, kinnitas äriühing, et nende puhul on asjaolud, mille alusel meetmed kehtestati, muutunud ja need muutused on püsivad.

(4)

Komisjoni käsutuses olev teave viitas sellele, et kõnealuse äriühingu puhul kehtisid esmapilgul usutavad turumajanduslikud tingimused, mida kinnitas ka äriühingu väide, et ta oli täitnud algmääruse artikli 2 lõike 7 punkti c tingimused. Samuti kinnitas äriühing, et võrreldes ajavahemikuga, mille põhjal kehtestati algsed meetmed, on nende müügimudel nii koguse, sihtkohtade kui ka tootmisvõimsuse osas püsivalt muutunud. Lisaks väitsid nad, et nende oma kuludel ja hindadel põhineva normaalväärtuse ja nende ühendusse suunduva ekspordi hindade võrdlusel selguks, et dumpingu määr on märgatavalt madalam kehtivate meetmete tasemest, ning esitasid selle kinnituseks esmapilgul usutavaid tõendeid.

(5)

Äriühingu esindajad väitsid, et selles kontekstis ei ole meetmete edasine kohaldamine praegusel tasemel, mis põhineb eelnevalt kindlaks tehtud dumpingu määral, enam dumpingu korvamiseks vajalik.

(6)

Leidnud pärast nõuandekomiteega konsulteerimist, et osalise vahepealse läbivaatamise algatamiseks on piisavalt tõendeid, avaldas komisjon teate (edaspidi „algatamisteade”) (3) ja alustas uurimist, mis piirdus dumpingu kontrollimisega.

1.2.   Uurimisega seotud isikud

(7)

Komisjon teatas ametlikult läbivaatamise algatamisest Xinhui Alida’le ja sellega seotud äriühingutele ning samuti eksportiva riigi esindajatele. Huvitatud isikutele anti võimalus oma seisukohad kirjalikult teatavaks teha ja taotleda ärakuulamist.

(8)

Samuti saatis komisjon taotluse esitajale ja temaga seotud äriühingutele küsimustikud ning sai selleks määratud tähtajaks vastused. Komisjon kogus ja kontrollis kogu teavet, mida ta pidas vajalikuks dumpingu ja turumajandusliku kohtlemise kindlakstegemiseks ning tegi kontrollkäike järgmiste äriühingute valdustesse:

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui, Hiina;

Horneman Chemplas (Far East) Limited, Hongkong;

British Polythene Industries plc, Stockton-on-Tees, Ühendkuningriik;

Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd, Nakonpathom, Tai;

Thai Griptech Co., Ltd, Samae-Dum, Bangkok, Tai;

Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Tai.

1.3.   Läbivaatamisega seotud uurimisperiood

(9)

Dumpingu uurimine hõlmas ajavahemikku alates 1. juulist 2005 kuni 30. juunini 2006 (edaspidi „uurimisperiood”).

2.   VAATLUSALUNE TOODE JA SAMASUGUNE TOODE

2.1.   Vaatlusalune toode

(10)

Käeoleva läbivaatamise raames on vaatluse all sama toode, mis esialgsel uurimisel, st kilekotid, mis sisaldavad vähemalt 20 massiprotsenti polüetüleeni ja mille kile paksus ei ületa 100 mikromeetrit (μm) ning mis pärinevad Hiinast ja kuuluvad praegu CN-koodide ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ja ex 3923 29 90 (TARICi koodid 3923210020, 3923291020 ja 3923299020) alla.

2.2.   Samasugune toode

(11)

Käesolev läbivaatamine on näidanud, et Xinhui Alida Hiina siseturule ei müünud ja seega teist samasugust toodet ei tootnud.

3.   TURUMAJANDUSLIK KOHTLEMINE

(12)

Kõikides Hiinast pärit importi käsitlevates dumpinguvastastes uurimistes tehakse eksportivate tootjate normaalväärtuse vastavus artikli 2 lõike 7 punktis c sätestatud nõuetele kindlaks kooskõlas algmääruse artikli 2 lõigetega 1 kuni 6. Viitamise hõlbustamiseks on need nõuded allpool kokkuvõtlikult esitatud:

majandustegevusega seotud otsused ja kulutused tehakse lähtuvalt turul toimuvast ning ilma märkimisväärse riigipoolse sekkumiseta;

raamatupidamisdokumente auditeeritakse sõltumatult kooskõlas rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega ja kohaldatakse kõikidel eesmärkidel;

endisest mitteturumajanduslikust süsteemist ei ole üle kantud ühtki silmatorkavat moonutust;

pankroti- ja asjaõigusseadused tagavad stabiilsuse ja õiguskindluse;

valuutavahetuskursse arvestatakse turukursside alusel.

(13)

Komisjon talitused jõudsid järeldusele, et Xinhui Alida on tõestanud, et ta täidab algmääruse artikli 2 lõike 7 punkti c viit nõuet, ning tegid sellest tulenevalt ettepaneku, et nimetatud äriühingu suhtes kohaldataks turumajanduslikku kohtlemist.

(14)

Nii Xinhui Alidale kui ka ühenduse tootmisharule anti võimalus nimetatud tulemusi kommenteerida.

(15)

Ühenduse tootmisharu vaidlustas turumajandusliku kohtlemise kohaldamise Xinhui Alidale, väites, et äriühingu juhtimine on ebaselge ja et äriühing hävitas teatavad dokumendid, mida neilt nõuti turumajanduslikuks kohtlemiseks kõlblikkuse tõestamiseks.

(16)

Kõnealuse äriühingu põhikirjas nähakse ette direktorite ametissenimetamine osanike poolt vastavalt nende osalusele Xinhui Alidas, kuid praegu määravad kaks osanikku ametisse sama arvu direktoreid, kuigi nende osakute arv ei ole võrdne. See ei muuda äriühingu juhtimist siiski ebaselgeks. Enamus väiksema osaniku aktsiatest kuulub suuremale osanikule, seega kajastab juhatuse koosseis Xinhui Alida tegelikku omanikeringi.

(17)

Lisaks sellele väideti, et kõnealune äriühing ei suutnud esitada pangaülekannete originaalkviitungeid algse kapitalisissemakse, maakasutusõiguse eest tasumise ja oma osaluse eest riigile tasumise kohta, kui äriühing läks täielikult eravaldusse, sest äriühing ei säilita dokumente kauem kui 7 aastat. Äriühing suutis esitada nende tehingute kohta siiski tõendeid auditeeritud allikatest ning arvestades nende toimumisest möödunud aega, ei peetud pangaülekannete originaaldokumentide puudumist erandlikuks.

(18)

Neid väiteid kaaluti, aga kuna ei esitatud mingeid tõendeid, mis oleksid muutnud komisjoni otsust kohaldada kõnealuse äriühingu suhtes turumajanduslikku kohtlemist, lükati ühenduse tootmisharu väited tagasi.

(19)

Konsulteeriti nõuandekomiteega ja vastavalt sellele teavitati asjaga otseselt seotud isikuid. Ühenduse tootmisharu tõstatatud põhiargumente on eespool juba käsitletud.

4.   DUMPING

4.1.   Normaalväärtus

4.1.1.   Normaalväärtuse määramiseks kasutatud metoodika

(20)

Vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 2 kontrolliti kõigepealt, kas eksportiva tootja samasuguse toote omamaine müük sõltumatutele klientidele oli tüüpiline, st kas kogu sellise müügi maht moodustas 5 % või rohkem kogu tema vastavast eksportmüügist ühendusse. Arvestades, et Xinhui Alida’l uurimisperioodil omamaine müük puudus, arvutati äriühingu normaalväärtus vastavalt artikli 2 lõikele 3 allpool kirjeldatud viisil.

4.1.2.   Normaalväärtuse kindlaksmääramine

(21)

Arvestades omamaise müügi puudumist, arvutati normaalväärtus algmääruse artikli 2 lõike 3 sätete alusel, liites Xinhui Alida keskmistele tootmiskuludele uurimisperioodil müügi-, haldus- ja üldkulud ning kaalutud keskmise kasumi.

(22)

Xinhui Alida väitis, et nende tootmiskulusid tuleks kohandada, võttes arvesse kulumi arvutamise meetodi erinevust nende ja nende Ühendkuningriigis asuva emafirma British Polythene Industries plc (edaspidi „BPI”) vahel, kellega nende raamatupidamisaruanded on konsolideeritud. Xinhui Alida esitas tõendid, mis näitasid, et BPI kohandas nende vara amortiseerumist osana kontserniaruande koostamise protsessist, samuti väitis kõnealune äriühing, et Hiinas on amortisatsiooninorm seadusega kehtestatud, seega ei saa kõnealune äriühing ise amortisatsiooni arvutamise meetodit kujundada.

(23)

Nimetatud väide lükati tagasi, osaliselt seetõttu, et Hiinas muudeti 2001. aastal seadust ja amortisatsiooninorme enam ei kehtestata ning osaliselt seepärast, et Xinhui Alida tootmiskulu uurimisperioodil on esitatud nende auditeeritud raamatupidamisaruandes ja kontserniaruande koostamiseks Ühendkuningriigis pole kulusid korrigeeritud. Lisaks sellele uuriti ka asjaomast vara ja leiti, et pärast 10 aasta möödumist on see suuremalt jaolt ikka veel kasutuses.

(24)

Xinhui Alida väitis ka, et kohandada tuleb tooraine maksumust, arvestades seda, et osa tarnijale Horneman Chemplas (Far East) Limited makstud summast maksti tegelikult selle valdusettevõtjale Venture Hongkong, millest osa kuulub Horneman Chemplasile ja ülejäänu omanik on British Polythene Industries plc (BPI). Ka see väide lükati tagasi. Esiteks, kuigi Horneman Chemplas ja Xinhui Alida on omavahel seotud, leiti, et hind, mida Horneman Chemplas küsis Xinhui Alidalt, on mõistlik turuhind, mis hõlmab kulude katmiseks Hornemani lisatud väikest juurdehindlust hinnale, millega ta oli kaubad ostnud. Lisaks sellele ei maksnud Horneman koguselise hinnavähendi või krediiditeatiste kujul rahasummasid otse Xinhui Alidale tagasi, vaid hoopis Venture Hongkongile, kes kandis need Xinhui Alida’le üle kapitalisüstide ja muude maksetena. Seega ei saa neid lugeda tavaliseks müüjapoolseks hinnavähendiks ostjale.

(25)

Andmed müügi-, üld- ja halduskulude ning kaalutud keskmise kasumi kohta saadi äriühingutelt, kes vastasid küsimustikule, mis saadeti äriühingutele allpool esitatud võrdlusriigis.

4.1.3.   Võrdlusriik

(26)

Vastavalt algmääruse artikli 2 lõike 6 punktile c kasutati omamaise müügi puudumisel Xinhui Alida normaalväärtuse arvutamiseks võrdlusriigi andmeid. Algatamisteate kohaselt kavatseti võrdlusriigina kasutada Malaisiat, aga ükski sealne äriühing ei olnud nõus uurimisel koostööd tegema. Koostööks olid siiski valmis kolm Tai äriühingut, kellel oli omamaine müük. Kaalutud keskmised müügi-, haldus- ja üldkulud ning kasum arvutati neilt saadud andmete alusel ja kontrolliti nende juures koha peal.

4.2.   Ekspordihind

(27)

Iga kord, kui Xinhui Alida eksportis otse sõltumatutele klientidele ühenduses, määrati ekspordihind vaatlusaluse toote eest uurimisperioodil tegelikult makstud või makstava hinna alusel vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 8.

(28)

Suurem osa Xinhui Alida müügist läks siiski otse nendega seotud äriühingule Hongkongis Horneman Chemplasile lõplikuks edasimüügiks ühendusse või nendega seotud äriühingule Ühendkuningriigis BPI-le lõplikuks müügiks ühenduse sees. Nimetatud ekspordimüükide puhul ühendusse määrati ekspordihind algmääruse artikli 2 lõike 9 alusel, st kasutades ühenduse esimese sõltumatu ostja poolt seotud äriühingule uurimisperioodil tegelikult makstud või makstavat hinda, mida on kohandatud, arvestades kõiki impordi ja edasimüügi käigus tekkinud kulusid ja kasumit.

4.3.   Võrdlus

(29)

Normaalväärtust ja ekspordihinda võrreldi tehasest hankimise tasandil ja samal kaubanduslikul tasandil. Õiglase võrdluse tagamiseks võeti algmääruse artikli 2 lõike 10 alusel arvesse erinevusi tegurites, mille kohta tõestati, et need mõjutavad hindu ja hindade võrreldavust. Sellest tulenevalt kohandati vajaduse korral ja põhjendatud juhtudel allahindlus-, mahaarvamis-, komisjoni-, transpordi-, kindlustus-, käitlemis-, pakkimis-, krediidi- ja pangakuludega ning imporditollidega seotud erinevusi.

(30)

Kuna seotud importijal Ühendkuningriigis on komisjonitasu alusel töötava agendiga sarnased ülesanded, kohandati ekspordihinda, arvestades komisjonitasu, vastavalt algmääruse artikli 2 lõike 10 punktile i. Komisjonitasu määr arvutati välja otseste tõendite alusel, mis osutasid hinnalisandi ja selliste toimingutega seotud müügikulude olemasolule.

4.4.   Dumpingumarginaal

(31)

Algmääruse artikli 2 lõikes 11 sätestatud viisil võrreldi tooteliigi kaalutud keskmist normaalväärtust vastava vaatlusaluse toote kaalutud keskmise ekspordihinnaga.

(32)

Xinhui Alida dumpingumarginaal, väljendatuna protsendimäärana netohinnast ühenduse piiril ilma tollimaksu tasumata, oli 4,3 %.

5.   MUUTUNUD ASJAOLUDE PÜSIVUS

(33)

Vastavalt algmääruse artikli 11 lõikele 3 kontrolliti, kas muutunud asjaolusid võib põhjendatult pidada püsivaks.

(34)

Kõigepealt tuleks märkida, et kõnealune äriühing suutis tõestada, et tema suhtes tuleks kohaldada turumajanduslikku kohtlemist ja seega oli tal õigus individuaalsele dumpingumarginaalile. Põhjuseid, miks otsustati kohaldada turumajanduslikku kohtlemist, loetakse püsivateks, sest nad on seotud kõnealuse äriühingu pikaajalise struktuuri ja ärimudeliga. Teiseks küsiti teavet tooteliikide arengu ja hinnakõikumiste kohta pärast uurimisperioodi lõppu juunis 2006. Äriühing esitas tõendid, mis näitavad, et tooraine hinnad tõusid 2006. aasta teisel poolel ja langesid 2006. aasta lõpus, kuid olid siiski kõrgemal tasemel kui uurimisperioodil. Arvestades emafirma siirdehinna arvutamise põhimõtteid Xinhui Alida ja nende endi vahel, selgub, et 2006. aasta teisel poolel oli siirdehind stabiilne, kuid toorainehinnad tõusid olulisel määral. BPI on samuti näidanud, et nende edasimüügihind jäi 2006. aasta teisel poolel stabiilseks, mistõttu on uurimisperioodi jaoks arvutatud dumpingumarginaal selgelt kehtiv ka ülejäänud 2006. kalendriaasta kohta.

(35)

Kõnealune äriühing väitis, et nende müügimudel on nii koguse kui ka sihtkoha mõttes jäädavalt muutunud, võrreldes esialgse uurimisperioodiga alates 2004. aasta aprillist kuni 2005. aasta märtsini.

(36)

Uurimise ajal kogutud tõendid näitasid, et äriühingu käitumine, sealhulgas asjaolud, mis viisid käesoleva läbivaatamise algatamiseni, tõenäoliselt ei muutu lähitulevikus viisil, mis mõjutaks käimasoleva läbivaatamise tulemusi. Eespool öeldu põhjal võib seega järeldada, et asjaomased muutused on püsiva iseloomuga ja seega on läbivaatamise järeldused pikaajalised.

6.   DUMPINGUVASTASED MEETMED

(37)

Uurimise tulemusi arvestades peetakse otstarbekaks muuta Xinhui Alida vaatlusaluse toote impordi suhtes kehtivat dumpinguvastast tollimaksu ja kehtestada selle määraks 4,3 %.

7.   AVALIKUSTAMINE

(38)

Huvitatud isikuid on teavitatud olulistest asjaoludest ja kaalutlustest, mille põhjal kavatsetakse soovitada määruse (EÜ) nr 1425/2006 muutmist, ja neile on antud võimalus esitada märkusi.

(39)

Kõnealune äriühing vaidlustas avalikustatud tulemused, milles lükati tagasi mitmed äriühingu nõutud kohandamised, nagu amortisatsiooni arvutamine Hiinas, vahetuskursi muutustest saadava tulu kasutamine Ühendkuningriigis ja väidetav toorainehinna mahahindlus. Äriühing ei esitanud mingeid tõendeid oma väidete toetuseks ja seetõttu lükati need uuesti tagasi.

(40)

Ühenduse tootmisharu nõudis rohkem teavet arvestusliku normaalväärtuse arvutamise kohta Tai andmeid kasutades, kuid ei esitanud tõendeid arvestuse või kasutatud metoodika kahtluse alla seadmiseks või vaidlustamiseks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga muudetakse tabelit määruse (EÜ) nr 1425/2006 artikli 1 lõikes 2, lisades sinna järgmise teksti:

Riik

Äriühing

Dumpinguvastane tollimaks (%)

TARICi lisakood

Hiina Rahvavabariik

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui

4,3 %

A854

Käesolevaga muudetakse äriühingute nimekirja määruse (EÜ) nr 1425/2006 I lisas, kustutades sealt järgmise teksti:

XINHUI ALIDA POLYTHENE LIMITED

Xinhui

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. märts 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

I. JARC


(1)  EÜT L 56, 6.3.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2117/2005 (ELT L 340, 23.12.2005, lk 17).

(2)  ELT L 270, 29.9.2006, lk 4. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1356/2007 (ELT L 304, 22.11.2007, lk 5).

(3)  ELT C 54, 9.3.2007, lk 5.


Top